Njoftim per trajnim

INFORMACIONE / LAJMEKliko në lajme!

-   13.12.2017 Lista e aplikueseve

Lista e aplikuesve për trajnimin dy-ditor në E- prokurim

Me tepër...

-   08.12.2017 Njoftim per trajnim

Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik për Operatorët Ekonomik

Me tepër...

-   27.11.2017 Njoftim

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i 9,10

Me tepër...

-   03.11.2017 Ftese per Trajnim

Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik

Me tepër...

-   02.11.2017 Njoftim per AK

Njoftim per Autoritetet Kontraktuese per prokurimet qendrore

Me tepër...

-   26.10.2017 Vazhdim i trajnimit

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i pestë – E-prokurimi për programin Themelor Bazik të Nivelit Qendrorë , Lokal dhe Ndrr. Publike.

Me tepër...

-   05.10.2017 DRAFT Rregullore

DRAFT- RREGULLORE NR. 2/2017

Me tepër...

-   22.09.2017 Njoftim per trajnim

Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror, Niveli Lokal / Ndërmarrjet Publike.

Me tepër...

-   14.09.2017 Njoftim per trajnim

Njoftim për trajnim : Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror ,Niveli Lokal / Ndërr. Publike

Me tepër...

-   14.08.2017-Trajnimi (OE, OSHC)

Njoftim për fillimin e mbajtjes se trajnimit (OE,OSHC)

Me tepër...

-   03.08.2017 Njoftim per OE dhe OSHC

Njoftim për Operatorët Ekonomik dhe Organizatat e Shoqërisë Civile

Me tepër...

-   21.07.2017 Njoftim per shtyrje te afatit

Njoftim per shtyrje te afatit te aktiviteteve te prokurimit

Me tepër...

-   30.06.2017 Prokurimi publik nesër

Konferenca përmbyllëse e projektit

Me tepër...

-   28.06.2017 Njoftim për trajnim

Njoftim për trajnim për Prokurim Elektronik

Me tepër...

-   25.05.2017 INTERPRETIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

Me tepër...

-   18.05.2017 Njoftim për Autoritete Kontraktuese

KRPP ju njofton se do të mbahet trajnimi për prokurim Elektronik në të cilën mund të marrin pjesë të gjitha Autoritetet Kontraktuese – Niveli Qendror, Lokal, Ndrr.publike.

Me tepër...

-   11.05.2017 INTERPRETIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

Me tepër...

-   28.04.2017 Vendim AQP

Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar ...

Me tepër...

-   28.04.2017 Vendim

Në bazë të nenit 90 dhe nenit 87, paragrafit 2.5 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ...

Me tepër...

-   26.04.2017 Interpretim

Ne mbeshtetje te paragrafit 2, nen paragrafit 2.8 te nenit 87...

Me tepër...

-   14.04.2017 Njoftim për Autoritetet Kontraktuese

Me kërkesë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), KRPP, publikon njoftimin në vazhdim

Me tepër...

-   05.04.2017 NJOFTIM PER AK DHE OE

Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Me tepër...

-   03.04.2017 NJOFTIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

Me tepër...

-   30.03.2017 NJOFTIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik

Me tepër...

-   24.03.2017 Njoftim per AK

Njoftim per AK për Organizimin e Trajnimeve për vitin 2017

Me tepër...

-   06.02.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Me tepër...

-   06.02.2017-Shperndarja e Certifikatave

Njoftim – Ceremonia e shperndarjes se qertifikatave

Me tepër...

-   18.01.2017 Rezultatet e Ritestimit

Rezultatet e ritestimit

Me tepër...

-   17.01.2017 DRAFT Legjislacioni

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se

Me tepër...

-   17.01.2017 - Vazhdim i trajnimeve

Njoftim për Vazhdimin e trajnimit për Nivelin Lokal / Nderr. Publike – Prokurimi Elektronik

Me tepër...

-   12.01.2017 Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Njoftim per Zyrtar te Prokurimit per RI-TESTIM

Me tepër...

-   12.01.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Njoftim per Autoritete Kontraktuse Në bazë të përgjegjësive sipas Ligjit për Prokurimin Publik, KRPP-ja kërkon nga të gjitha Autoritetet Kontraktuse të Kosovës që të dërgojn RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Me tepër...

-   23.12.2016 Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Me tepër...

-   12.12.2016 Trajnimet ne fushen e e-prokurimit

Ne mbështetje te vendimit te Qeverise se Kosovës Nr,12/79 date 15.03.2016

Me tepër...

-   07.12.2016 Njoftim per Test

Njoftim për mbajtjen e Testit / Niveli Lokal /Ndërr. Publike

Me tepër...

-   Trajnim per Prokurim Elektronik

Njoftim për trajnim për Nivelin Lokal / Nderr. Publike – Prokurimi Elektronik

Me tepër...

-   01.12.2016 Vendim

Ne mbeshtetje te vendimit te Qeverise se Kosoves

Me tepër...

-   18.11.2016 Njoftim per Trajnime

Njoftim për pjesëmarrësit e trajnimit –Grupi i III dhe IV / Ndërmarrjet Publike

Me tepër...

-   10.11.2016 Njoftim

Lista e pjesmarresve qe kane kaluar testin

Me tepër...

-   31.10.2016 Rregullat dhe Udhezuesi Operativ

Rregullat dhe Udhezuesi operativ per prokurim publik hyjne ne fuqi nga data 01.11.2016

Me tepër...

-   24.10.2016 Njoftim per Testim

Testi për pjesëmarrësit ne liste do te organizohet me datën 01.11.2016

Me tepër...

-   DRAFT- Rregullore e punes e KRPP

DRAFT-Rregullore e Punës e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës

Me tepër...

-   08.09.2016 Trajnim per Prokurim

Njoftim për fillimin e Trajnimit për Prokurim Publik - Ndërmarrjet Publike

Me tepër...

-   31.08.2016 NJOFTIM PER AK DHE OE

NJOFTIM per Autoritete Kontaktuse /Niveli Qendror/ dhe Operator Ekonomik

Me tepër...

-   31.08.2016 Trajnim per Prokurim

Njoftim për fillimin e Trajnimit për Prokurim Publik - Niveli Lokal

Me tepër...

-   15.08.2016 NJOFTIM PER OE DHE AK

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik (I perseritur)

Me tepër...

-   04.08.2016 A02 UO per prokurim publik

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1

Me tepër...

-   01.08.2016 Trajnim - Ndermarrjet Publike

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 për prokurimin public të Republikës së Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.

Me tepër...

-   19.07.2016 Njoftim për Trajnim Niveli Lokal

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 per prokurimin public te republikes se Kosoves i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L- 068

Me tepër...

-   22.06.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik te Kosoves eshte pergjegjes per zhvillimin e pergjithshem te sistemit

Me tepër...

-   16.05.2016 DRAFT Format

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1

Me tepër...

-   03.05.2016 Njoftim per AK

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese (AK) te nivelit Lokal dhe Qendror

Me tepër...

-   27.04.2016 DRAFT Format

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   22.04.2016 DRAFT UA 01/2016

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   19.04.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   18.04.2016 Njoftim per AK

Njoftohen të gjitha autoritetet kontraktuese se KRPP është duke monitoruar ne vazhdimësi te gjitha llojet e Njoftimeve te përgatitura nga autoritetet kontraktuese

Me tepër...

-   06.04.2016 Informim nga AQP

Informim lidhur me zhvillimn e procedurave Qendrore te prokurimit

Me tepër...

-   05.04.2016 Trajnimi Bazik në Prokurimin Publik

Trajnimi Bazik në Prokurimin Publik - Grupet e përcaktuara

Me tepër...

-   19.02.2016 NJOFTIM PER OE DHE AK (I perseritur)

UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK - FAZA E PILOTIMIT.Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës.Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues ka filluar zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës) elektronike ne prokurim publik

Me tepër...

-   01.04.2016 DRAFT Legjislacioni

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   30.03.2016 Njoftim per AK

Informim lidhur me zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092.

Me tepër...

-   21.03.2016 DRAFT Kriteret dhe procedurat

Kriteret dhe procedurat për zhvillimin e testit ne programet e trajnimit ne prokurim publik

Me tepër...

-   18.03.2016 Njoftim

Informim lidhur me përgatitjet për zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092.

Me tepër...

-   10.03.2016 DRAFT Strategjia per PP

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87,

Me tepër...

-   19.02.2016 Njoftim per trajnim

KRPP ne bashkëpunim me IKAP do te organizoj trajnim për Programin Bazik – fillestar

Me tepër...

-   19.02.2016 Njoftim

UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK FAZA E PILOTIMIT. NJOFTIM PER TE GJITHE OPERATORET EKONOMIK FAZA E PILOTIMIT

Me tepër...

-   12.02.2016 DRAFT Formularë

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068

Me tepër...

-   08.02.2016 Njoftim

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik mbi shfuqizimin e vendimit të OSHP-ës

Me tepër...

-   05.02.2016 Njoftim

KRPP autorizon të gjitha Agjencionet e pavarura në fjalë që të vazhdojnë vetë me kryerjen e aktiviteteve të prokurimit deri në një vendim tjeter

Me tepër...

-   03.02.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Prokurimin Publik, nxjerrë Draft/Formularët Standard:

Me tepër...

print
>