Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2021/12997 12998-21-1268-1-3-6/B08-0005943
Emërtimi Furnizim me material administrativ
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 21000000-3 Lloje të ndryshme të pulpës, letrës dhe produkte letre
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 5 500,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 30.03.2021 13:00
Data e njoftimit 13.04.2021
Data e dërgimit 12.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.04.2021 00:00 15.04.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 13.04.2021 00:00 12.04.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 23.03.2021 00:00 22.03.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 16.03.2021 00:00 15.03.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.03.2021 11:56    Dosja e Tenderit( shqip).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 02.04.2021 15:35     B 58 Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues M.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me material administrativ Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 15.03.2021 14:35    Përshkrimi i çmimeve, shqip(llot-1).xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimm me material të shtypur Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 15.03.2021 14:36    Përshkrimi i çmimeve, shqip(llot-2).xlsx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 22.03.2021 10:09    Pergjigjje ndaj kërkeses së OE(Idea-M SH.P.k).docx