PYETJET E SHPESHTA


INFORMACIONE / PYETJE TË SHPESHTA - TË SHFUQIZUARA MË 01.11.2022Kliko pyetje!

95. 14.10.2022  Në rast se kontrata zgjidhet me marrëveshjen e palëve, a duhet të konfiskohet siguria e ekzekutimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Sipas nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së, në funksion të KRPP-së është "t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP".

Ligji i Prokurimit Publik është ligj procedural, i cili rregullon procedurat e prokurimit deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës.

Sipas nenit 87 të këtij ligji, në funksion të KRPP-së është interpretimi i dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj. Si rrjedhojë, KRPP nuk i interpreton kontratat e nënshkruara midis palëve kontraktuese dhe që janë në implementim.

Rastet e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit, si dhe procedurat për konfiskim të sigurimit të ekzekutimit përcaktohen me dispozitat 30.8-30.10 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik si në vijim:

30.8 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme:​​​

 1. ​​Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose
 2. Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar.

30.9 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimit.

30.10 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t’i rikthejë diferencën.

Në përputhje me klauzolat e përcaktuara në kontratë, çdo kontest kontraktual, palët duhet të bëjnë përpjekje që kontestin ta zgjidhin me marrëveshje. Nëse kjo nuk mund të arrihet, pala e pa kënaqur mund t'i drejtohet gjykatës kompetente për zgjidhjen e kontestit.

Kurdo që kontesti kontraktual zgjidhet me marrëveshje në mes palëve kontraktuese, AK nuk duhet të konfiskoj sigurinë e ekzekutimit.

94. 14.10.2022  A lejohet një kompani të mbështet në kapacitetet e degëve të saja, apo duhet të marrë pjesë vetëm si grup i operatorëve ekonomik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:

Në përputhje me paragrafin 4 të nenit 59 të LPP-së, një operator ekonomik për t'u konsideruar i përgjegjshëm nga autoriteti kontraktues, duhet t'i plotësojë të gjitha kërkesat e vendosura në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë.

Paragrafi 4 i nenit 68 i LPP-së lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare, përcakton:

"4. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai duhet në këtë rast të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete për këtë qëllim. Në kushte të njëjta, një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështeten në kapacitetet e pjesëmarrësve në grup të subjekteve të tjera".

gjithashtu,

Paragrafi 8 i nenit 69 të LPP-së lidhur me Aftësitë teknike dhe/ose profesionale, përcakton:

"8. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera".

ndërsa,

Paragrafi 4 i nenit 71 të LPP-së lidhur me Grupin e operatorëve ekonomik, përcakton:

"4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit".

Në përputhje me dispozitat e lartë cituara, në rast se një operator ekonomik i cili operon me degët e saja në disa vende (shtete) të tjera, mund të mbështetet në kapacitetet e degëve të saja për t’i përmbushë kërkesat lidhur gjendjen ekonomike dhe financiare apo lidhur me aftësitë teknike dhe/ose profesionale duke ofruar me tender dëshmitë përkatëse dhe për këtë qëllim nuk mund të diskualifikohet i njëjti pse nuk ka marrë pjesë si grup i operatorëve ekonomik.

E pa pranueshme do të konsiderohej nëse operatori ekonomik me degët e saja dorëzojnë individualisht tenderë në një aktivitet prokurimi që ka për qëllim dhënien e një kontrate publike, sepse një pjesëmarrje e tillë do të dëmtonte konkurrencën, në fakt do të krijonte konkurrencë të pa ndershme.


Gjithnjë në përputhje me dispozitat e lart cituara, është e drejtë e çdo Operatori Ekonomik i cili nuk mund t'i përmbushë si i vetëm kërkesat e parashtruara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë lidhur me gjendjen ekonomike dhe financiare apo lidhur me aftësitë teknike dhe/ose profesionale, të mbështetet në kapacitetet e një subjekti (ve) tjetër, apo të marrë pjesë në grup të operatorëve ekonomik (konzorcium). Dallimi qëndron vetëm tek përgjegjësia. Në rastin e mbështetjes, përgjegjës për ekzekutimin e kontratës është operatori ekonomik i cili mbështetet në kapacitetet e subjekteve tjera, ndërsa në rastin e Grupit të Operatorëve Ekonomik, grupi është individualisht dhe bashkërisht përgjegjës për ekzekutimin e kontratës.

93. 14.10.2022 OE ka ofruar Dokument të falsifikuar dhe AK ka vepruar sipas nenit 99.2 të LPP-së, mirëpo në mungesë të Bordit të OSHP-së (në kohën kur OSHP ka qenë pa Bord), OE nuk është përfshirë në Listën e zezë. Për të njëjtin në vitin 2021, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritë aktakuzë dhe të njëjtën e ka proceduar në gjykatën kompetente. A ka diskrecion AK të ia ndaloj vetë pjesëmarrjen në procedurën e prokurimit dhe a bënë shkelje të rregullave të prokurimit, shpërblimi i këtij operatori me kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP-së dhe legjislacionit dytësor si në vijim:

Pranueshmëria e kandidatëve rregullohet me nenin 65 të LPP-së.

Neni 65 i LPP, në mënyrë të veçantë paragrafi 3, nën paragrafi 3.2 dhe 3.4, përcaktojnë:

 1. “Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:
 • është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo është një shkelje e rëndë profesionale e konstatuar nga një gjykatë kompetente.
 • Është shpallur fajtor për mashtrim apo një akt të ngjashëm me mashtrim nga një gjykatë kompetente”.

Të dy rastet e specifikuara në dy dispozitat e lartë cituara mund t’i referohen rastit për të cilin është parashtruar pyetja, por në të dy rastet të dy dispozitat kërkojnë një Vendim përfundimtar nga Gjykata i cili vërteton sjelljen e paligjshme të operatorit ekonomik.

Në anën tjetër, paragrafi 4, nën paragrafi 4.11 i nenit 65 të LPP-së, përcakton:

“4. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik:

 • Ka dhënë deklaratë të rreme në lidhje me procedurën për dhënien e një kontrate publike, nëse këto kanë të bëjnë me mungesën e arsyeve për përjashtim, ose me përmbushjen e kritereve të përzgjedhjes”.

Në rastin kur Operatori Ekonomik ofron deklaratë të rreme në lidhje me procedurën për dhënien e një kontrate publike dhe/ose bënë mashtrim ofron dokument të falsifikuar, AK do të deklarojë të pa përshtatshëm operatorin në fjalë dhe do të veprojë në përputhje me nenin 99.2 të LPP-së. 

Në rastin për të cilin keni shkruar, përderisa OE nuk është përfshirë në Listën e zezë nga OSHP (Kërkesa është bërë në kohën kur OSHP ka qenë pa bord), si dhe përderisa nuk ka një vendim përfundimtar nga gjykata kompetente e cila vërteton sjelljen e paligjshme të OE-së (rasti është proceduar në gjykatën kompetente), OE nuk mund të deklarohet i pa përshtatshëm nga AK në procedurat e reja të iniciuara nga AK.

92. 09.06.2022 A lejohet formimi i grupit të Operatorëve Ekonomik në mes të një Ndërmarrje Publike dhe një Kompanie Private?

Konform nenit  87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:

 

Formimin e Grupeve të Operatorëve Ekonomik e parasheh neni 71 i LPP-ës dhe neni 27 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ Për Prokurim Publik.

 

Dispozitat e Legjislacioneve të lartpërmendura nuk e trajtojnë  formimin e Grupeve të Operatorëve Ekonomik (konzerciumit) në mes të Ndërmarrjeve Publike dhe Kompanive Private.

 

Në këtë rast është thelbësore t’i referohemi përkufizimeve të Operatorit Ekonomik, si dhe Ofruesit  të shërbimeve, punëve dhe furnizimeve të përcaktuara me Ligjin e Prokurimit Publik.

Termi Operator Ekonomik sipas paragrafit 1.19 të nenit 4 të LPP-ës është:

 “Term të përgjithshëm që përfshinë furnizuesin, ofruesin e shërbimeve dhe/ose kontraktuesin e punëve. Për qëllimet e ligjit në fuqi, organizatat e shoqërisë civile konsiderohen operatorë ekonomik”.

Ndërsa  ofruesin e shërbimeve paragrafi 1. 57. i po të njëjtit nen e përkufizon si në vijim:

 “Çdo person, ndërmarrje ose organ publik, ose i personave, ndërmarrjeve dhe/ose organeve të tilla që kryejnë dhe/ose ofrojnë të kryejnë shërbime”.

 

Të njëjtat përkufizime jepen në të njëjtin nen edhe për kontratat e punëve dhe furnizimeve.

 Sipas paragrafëve të lartpërmendur, legjislacioni i Kosovës nuk bën dallim në mes të një subjekti publik dhe atij privat në individualitetin e pjesëmarrësve në një procedurë tenderimi.

Prandaj duke u bazuar në të dhënat e lartpërmendura (paragrafët 1.19. dhe 1. 57 të nenit 4 të LPP-ës) si dhe duke u bazuar në nenin 87 të LPP-ës , i cili ndër të tjera e autorizon KRPP-n që të jep opinione Autoriteteve Kontraktuese dhe Operatorëve Ekonomik për veprimet e tyre, KRPP ofron OPINION si në vijim:

 

Një Ndërmarrje  Publike mund të krijoj konzercium me një Kompani Private për të ofertuar në aktivitete të Prokurimit të shpallura nga Autoritetet Kontraktuese, pra, mund t’i nënshtrohen konkurrencës sikurse çdo Operator apo grup Operatorësh tjerë Ekonomik, por në asnjë rrethanë  nuk mund të lejohet që gjatë vlerësimit të tenderëve Autoriteti kontraktues të krijoj avantazh për grupin e Operatorëve Ekonomik  (konzerciumin ) në mes Ndërmarrjes  Publike dhe Kompanisë Private apo Ofertuesit të vetëm për arsye të natyrës së të qenurit subjekt publik. Pra, secili pjesëmarrës duhet të trajtohet, duke respektuar plotësisht parimet themelore të LPP (Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, Barazia në Trajtim, Jo-Diskriminimi dhe Transparenca).

91. 09.06.2022 Në rast se kontraktuesit (operatorit ekonomik) iu ka shkëputur kontrata dhe i njëjti nuk e ka atakuar Vendimin e Autoritetit Kontraktues, a mundet Autoriteti Kontraktues të përjashtojë Operatorin Ekonomik nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për një periudhë të caktuar nga data e vendimit për shkëputje?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron paragrafin 4 të nenit 71 të LPP, si dhe dispozitat tjera të LPP-së që ndërlidhen me këtë nen, si në vijim:

Rregulla për Grupin e Operatorëve Ekonomik (konzorciumin) përcakton neni 71 i LPP-së.

Sipas nenit 71 të LPP-së, qëllimi i operatorëve ekonomik që të tenderojnë në grup është që të përmbushin kushtet dhe kërkesat e parashtruara në dokumentet e tenderit (Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë).

Paragrafi 4 i nenit 71 të LPP-së lidhur me Grupin e operatorëve ekonomik, përcakton:

"4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit".

Në përputhje me paragrafin 4 të nenit 71 të LPP-së, në rast konzorciumi, secili anëtar i konzorciumit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të LPP-së. Si rrjedhojë, në përputhje me këtë nen, secili anëtarë i grupit duhet të dorëzojë së bashku me tenderin e tyre Deklaratën nën Betim dhe në rast se autoriteti kontraktues ka për qëllim dhënien e kontratës grupit në fjalë, secili anëtar i grupit duhet t’i sjellë vërtetimet në lidhje me kërkesat e përshtatshmërisë në përputhje me nenin 65 të LPP-së të specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

 Certifikata e Regjistrimit të Biznesit përmendet në paragrafin 1 të nenit 66 të LPP-së.

Paragrafi 1 i nenit 66 të LPP-së përcakton:

"1. Kur një operator ekonomik që kërkon të merr pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në përmbushjen e kontratës publike duhet të regjistrohet në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në mënyrë që të zbatojë aktivitetet për të cilat një regjistrim i tillë kërkohet, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend. Regjistri komercial nuk kërkohet në rastet e organizatave të shoqërisë civile”.


Sipas paragrafit 1 të nenit 66 të LPP-së kërkohet Certifikata e Regjistrimit të Biznesit apo dokumenti i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend dhe kjo dëshmon përshtatshmërinë profesionale të OE-së. Se cilat informata duhet t'i përmbajë kjo dëshmi, nuk përcaktohet me dispozitat e LPP-së.

Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit, në përputhje me kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të LPP-së, duhet ta dorëzoj individualisht secili anëtar i grupit.

Certifikatat për sigurimin e cilësisë, përmenden në nenin 70 të LPP-së dhe kanë për qëllim vërtetimin e përputhshmërisë së operatorit ekonomik me një numër të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë.

Nëse Autoriteti Kontraktues kërkon certifikata të hartuara nga organe të pavarura që kryejnë aktivitete të certifikimit për të vërtetuar se operatori ekonomik përmbush standarde të caktuara për sigurimin e cilësisë që bazohen në standarde kosovare, evropiane ose ndërkombëtare, secili anëtar i grupit do të dëshmoj se i përmbush standardet përkatëse.

Referencat për kontratat e realizuara:

Në asnjë nga dispozitat 65-70 të LPP-së nuk përmendet termi “Referencë" në kuptim tëdëshmisë që një OE ka kryer në mënyrë të kënaqshme një kontratë. ​ Kjo mund të dëshmohet me Raportin përfundimtar të kryerjes së punëve apo me certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kënaqshëm të projekteve e cila si dëshmi përmendet në nenin 69 të LPP-së.

Megjithatë, nëse autoriteti kontraktues kërkon referenca për realizim të kënaqshëm të kontratave duke specifikuar minimumin e numrit të referencave në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë, referencat duhet të jenë për kontratat e specifikuara në Listën e Kontratave dhe duhet të sillen nga anëtari i grupit nëse i njëjti ka qenë ekzekutues i kontratave përkatëse, në mënyrë që të konsiderohet se kërkesa është përmbushë nga grupi si tërësi.

“Autorizimi/Licenca” përmenden në paragrafin 2 të nenit 66 të LPP-së.

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 66 të LPP-së, nëse lëndë e aktivitetit të prokurimit është kontrata publike që përfshinë ofrimin e shërbimeve profesionale dhe nëse këto shërbime i takojnë llojit që normalisht mund të ofrohen vetëm nga operatori ekonomik që ka autorizimin ose licencën, mjafton që njëri anëtar i grupit të ketë autorizimin , apo mjafton që njëri anëtar i grupit të jetë i licencuar dhe të dorëzoj dëshminë së bashku me dokumentet tjera të tenderit të grupit të operatorëve ekonomik në mënyrë që të konsiderohet se grupi e ka përmbushë këtë kërkesë si tërësi.

Pra, çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit.

90. 09.06.2022 Cilat nga dëshmitë (certifikatat, referencat për kontratat e realizuara, autorizimi, licenca, raportet financiare, lista e punëtorëve, lista e pajisjeve teknike, etj) të specifikuara në dokumentet e tenderit, duhet të dorëzohen individualisht dhe cilat nga këto dëshmi duhet të dorëzohen bashkërisht nga grupi i operatorëve ekonomik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron paragrafin 4 të nenit 71 të LPP, si dhe dispozitat tjera të LPP-së që ndërlidhen me këtë nen, si në vijim:

Rregulla për Grupin e Operatorëve Ekonomik (konzorciumin) përcakton neni 71 i LPP-së.

Sipas nenit 71 të LPP-së, qëllimi i operatorëve ekonomik që të tenderojnë në grup është që të përmbushin kushtet dhe kërkesat e parashtruara në dokumentet e tenderit (Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë).

Paragrafi 4 i nenit 71 të LPP-së lidhur me Grupin e operatorëve ekonomik, përcakton:

"4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit".

Në përputhje me paragrafin 4 të nenit 71 të LPP-së, në rast konzorciumi, secili anëtar i konzorciumit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të LPP-së. Si rrjedhojë, në përputhje me këtë nen, secili anëtarë i grupit duhet të dorëzojë së bashku me tenderin e tyre Deklaratën nën Betim dhe në rast se autoriteti kontraktues ka për qëllim dhënien e kontratës grupit në fjalë, secili anëtar i grupit duhet t’i sjellë vërtetimet në lidhje me kërkesat e përshtatshmërisë në përputhje me nenin 65 të LPP-së të specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

 Certifikata e Regjistrimit të Biznesit përmendet në paragrafin 1 të nenit 66 të LPP-së.

Paragrafi 1 i nenit 66 të LPP-së përcakton:

"1. Kur një operator ekonomik që kërkon të merr pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në përmbushjen e kontratës publike duhet të regjistrohet në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në mënyrë që të zbatojë aktivitetet për të cilat një regjistrim i tillë kërkohet, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend. Regjistri komercial nuk kërkohet në rastet e organizatave të shoqërisë civile”.


Sipas paragrafit 1 të nenit 66 të LPP-së kërkohet Certifikata e Regjistrimit të Biznesit apo dokumenti i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend dhe kjo dëshmon përshtatshmërinë profesionale të OE-së. Se cilat informata duhet t'i përmbajë kjo dëshmi, nuk përcaktohet me dispozitat e LPP-së.

Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit, në përputhje me kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të LPP-së, duhet ta dorëzoj individualisht secili anëtar i grupit.

Certifikatat për sigurimin e cilësisë, përmenden në nenin 70 të LPP-së dhe kanë për qëllim vërtetimin e përputhshmërisë së operatorit ekonomik me një numër të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë.

Nëse Autoriteti Kontraktues kërkon certifikata të hartuara nga organe të pavarura që kryejnë aktivitete të certifikimit për të vërtetuar se operatori ekonomik përmbush standarde të caktuara për sigurimin e cilësisë që bazohen në standarde kosovare, evropiane ose ndërkombëtare, secili anëtar i grupit do të dëshmoj se i përmbush standardet përkatëse.

Referencat për kontratat e realizuara:

Në asnjë nga dispozitat 65-70 të LPP-së nuk përmendet termi “Referencë" në kuptim tëdëshmisë që një OE ka kryer në mënyrë të kënaqshme një kontratë. ​ Kjo mund të dëshmohet me Raportin përfundimtar të kryerjes së punëve apo me certifikata për kryerje dhe/ose përfundim të kënaqshëm të projekteve e cila si dëshmi përmendet në nenin 69 të LPP-së.

Megjithatë, nëse autoriteti kontraktues kërkon referenca për realizim të kënaqshëm të kontratave duke specifikuar minimumin e numrit të referencave në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë, referencat duhet të jenë për kontratat e specifikuara në Listën e Kontratave dhe duhet të sillen nga anëtari i grupit nëse i njëjti ka qenë ekzekutues i kontratave përkatëse, në mënyrë që të konsiderohet se kërkesa është përmbushë nga grupi si tërësi.

“Autorizimi/Licenca” përmenden në paragrafin 2 të nenit 66 të LPP-së.

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 66 të LPP-së, nëse lëndë e aktivitetit të prokurimit është kontrata publike që përfshinë ofrimin e shërbimeve profesionale dhe nëse këto shërbime i takojnë llojit që normalisht mund të ofrohen vetëm nga operatori ekonomik që ka autorizimin ose licencën, mjafton që njëri anëtar i grupit të ketë autorizimin , apo mjafton që njëri anëtar i grupit të jetë i licencuar dhe të dorëzoj dëshminë së bashku me dokumentet tjera të tenderit të grupit të operatorëve ekonomik në mënyrë që të konsiderohet se grupi e ka përmbushë këtë kërkesë si tërësi.

Pra, çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit.

89. 09.06.2022 Si mund të sqarohen brenda kuptimit të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik afatet kohore për dorëzimin e një kërkese pranë AK-së dhe/ose një ankese në OSHP?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së i cili i jep të drejtën KRPP-së që të “nxjerrë dhe publikojë interpretime me shkrim të vendimeve administrative për të dyjat, autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe çdo dokumenti të nxjerrë nga KRPP-ja KRPP sqaron interpretimin e nenit 108/A të LPP-së ("zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve”) dhe nenin 4 të Rregullave për parashtrim të ankesave të nxjerra nga KRPP-ja, si në vijim:

Neni 108A, paragrafët 1 dhe 3 të LPP-së, i cili është prezantuar në pjesën IX të LPP ( "Procedurat e shqyrtimit te prokurimit”), ka të bëjë me disiplinën e zgjidhjes paraprake të mosmarrëveshjeve. Në këtë drejtim ai përshkruan se " 1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit". (...) 3. Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme: 3.1. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave; (...) "

Nga ana tjetër, neni 4 ("Afati për paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues") i Rregullave për parashtrim të ankesave, përcakton rregullat për paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues, plotëson nenin e lartpërmendur 108/A, duke përshkruar se "4.1 Kërkesa për rishqyrtim duhet të paraqitet me shkrim dhe duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme: a) kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit së paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzim të ofertave.

Në lidhje me këtë, është kërkuar për të sqaruar brenda kuptimit të legjislacionit aktualisht në fuqi, afatet kohore për dorëzimin e një kërkesë për një shqyrtim paraprak pranë autoritetit kontraktues dhe/ose një ankese në OSHP.

Të dy aktet e përmendura (neni 108/A i LPP-së dhe neni 4 i Rregullave për parashtrim të ankesave) kanë natyrë të ndryshme, duke u kualifikuar e para si legjislacion primar, dhe kjo e fundit si legjislacion dytësor.

Është një parim i përgjithshëm juridik që legjislacioni primar dhe sekondar janë në sistemin e përgjithshëm të ligjeve në një marrëdhënie 'të përgjithshëm në të veçantë ". Pra, legjislacioni dytësor (funksioni i të cilit është që të detajoj më mirë legjislacionin primar) duhet të ketë qëllimin e thjeshtë që të kompletoj dhe të përcaktojë më mirë kornizën e legjislacionit primar, duke qenë kjo e fundit, për vetë natyrën e saj, më e përgjithshëm dhe normalisht më pak e detajuar. Për sa i përket natyrës së ndryshme të të dy llojeve legjislative të akteve, si dhe duke pasur parasysh se qëllimi i legjislacionit dytësor është që të plotësoj legjislacionin primar, është pranuar unanimisht se legjislacioni sekondar duhet të lëvizë në kuadër të legjislacionit primar, dhe në asnjë rast nuk duhet të jetë në kundërshtim me legjislacionin paraprak. Kur ka një kontradiktë midis dy akteve, konstatohet se legjislacioni sekondar duhet të deklarohet si në konflikt dhe, kështu, duhet të largohet.

Duke u ndërlidhur me atë që u cek më lart, pranohet se, në përputhje me parimet e përgjithshme që rregullojnë interpretimin e ligjeve, ai që është i thirrur për të aplikuar legjislacionin sekondar duhet t’i përmbahet parimit se legjislacioni dytësor duhet të interpretohet, për aq sa është e mundur, në një mënyrë që e bënë legjislacionin sekondar plotësues, dhe në këtë mënyrë kuptimplotë, duke respektuar primarin.

Për më tepër të dy rregullat qe janë marrë parasysh, ndërlidhen me të drejtën e njohur për cilëndo palë të një procedure të tenderimit i cili është i dëmtuar apo rrezikohet që të dëmtohet nga një pretendim për shkeljen e ligjit, për të kërkuar shqyrtimin e vendimeve të miratuara nga autoriteti kontraktues ( Kreu IX i LPP-se). Në pajtim me Kushtetutën kombëtare e cila garanton të gjithë qytetarët për të drejtën parësore dhe të paprekshme për të ndërmarrë veprime ligjore para gjykatës kompetente për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre, çdo dispozitë e LPP-së duhet të interpretohet në mënyrë që të inkurajojë (dhe jo dekurajoj) qasje për shqyrtim të kërkesave dhe në mjete juridike.

Në rastin konkret, çështja i referohet termeve “brenda” miratuar në nenin 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së, dhe termit "së paku" të përmendur, në të njëjtën rrethanë (shqyrtimi paraprak i vendimit të marrë nga AK), në nenin 4 të Rregullave për parashtrim të ankesave të nxjerra nga KRPP.

Një lexim sipërfaqësor i dy dispozitave, në fakt mund të shpie në një konflikt të supozuar ndërmjet dy rregullave. Në fakt neni 108/A, paragrafi 3.1, mund të lexohet që përshkruan, për dorëzimin e ankesës para AK lidhur me shkeljet e pretenduara të ligjit në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit, një afat prej 5 ditësh para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve ( kështu që dorëzimi i ankesës, në bazë të mendimit të tillë, duhet të bëhet vetëm në periudhën e përkohshme ndërmjet ditës së pestë para afatit të përcaktuar për dorëzimin e tenderëve dhe në ditën e skadimit për dorëzimin e tenderëve). Në të kundërtën, në nenin 4 të Rregullave të nxjerra nga KRPP, i njëjti afat referohet në atë se mbaron 5 ditë para afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve.

Nga një pikëpamje logjike, termi "brenda" siç ceket në nenin 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së i referohet një periudhe kohore në mes të një fillimi dhe një përfundimi. Në rastin e parashikuar në nenin e lartpërmendur koha e përfundimit është përcaktuar qartë në ditën e pestë para afatit të paraparë për dorëzimin e tenderëve ("pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave”). Ndërsa koha e fillimit përcaktohet në mënyrë implicite në ditën e vendimit të marrë nga ana e AK-es (dhe subjekt i rishqyrtimit) (kështu, në rastin konkret, dita e publikimit të njoftimit të kontratës ose dokumenteve të tenderit). Është një parim i rreptë (dhe logjikisht i qartë) se çdo afat kohor për shqyrtimin apo ankesën e ndonjë vendimi apo akti administrativ fillon nga koha kur vendimi i komunikohet parashtruesit të ankesës. Nga ky moment ka një supozim që pala e ka pranuar vendimin dhe në këtë mënyrë mund të ankohet në lidhje me të.

Për këtë qëllim, në rrethanat e njëjta si subjekti i kësaj këshille, afati fillestar në mënyrë implicite dhe pa mëdyshje është përcaktuar në ditën kur është miratuar vendimi, termi "brenda 5 ditëve para ..." zakonisht përdoret nga hartimi i teknikës legjislative për të përcaktuar afatin përfundimtar dhe është menduar se kanë të njëjtin kuptim me "të paktën 5 ditë para ..." ose "jo më pak se 5 ditë para ..."

Prandaj, neni 4 i Rregullave të lartpërmendur, ka sqaruar më tej, ku ka pas nevojë për sqarim, se afati i fundit për paraqitjen e një ankese para AK në fjalë duhet të jetë "së paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave ", duke përcaktuar (saktësisht) se afati fillestar duhet të përcaktohet në publikimin e njoftimit të kontratës ose dokumenteve të tenderit.

Për më tepër çdo interpretim që dëshmon një konflikt në mes të rregullave të lartpërmendura, do të shkelte, në përputhje me argumentet e mësipërme, parimin e përmendur më parë, sipas të cilit duhet të interpretohet legjislacioni dytësor, për aq sa është e mundur, në një mënyrë që e bën legjislacionin dytësor komplementar, dhe në këtë mënyrë kuptimplotë, duke respektuar primarin (“të veçantë në të përgjithshme ").

Së fundmi, edhe në rast se argumentet e referuara më lartë nuk do të konsideroheshin si të mjaftueshme për të sqaruar një herë dhe përgjithmonë rrethanat e përmendura, dhe të merret parasysh se një interpretim kundër këtij të përmendur më lartë, do të kufizojë të drejtën e palëve për qasje në sistemin e mjeteve juridike, duke shkurtuar në mënyrë të paarsyeshme dhe të paligjshme kufirin kohor për paraqitjen e një ankese. Në fakt, nëse pranohet mendimi tjetër, operatoret ekonomik do të kishin vetëm 5 ditë për të paraqitur një ankesë në rastet e përmendura në nenin 108/A të LPP, pa asnjë dallim në aspektin e vlerës dhe kompleksitetit të kontratës. Në të kundërtën, interpretimi i propozuar këtu, i referohet kohës për paraqitjen e një ankese në rastet e lartpërmendura, në përpjesëtim me vlerën, dhe si pasojë, në përpjesëtim me kompleksitetin e vetë kontratës (35 ditë si një minimum për kontratat me vlerë të madhe, dhe të paktën 15 ditë për kontrata me vlerë të mesme), në përputhje me parimin e përgjithshëm frymëzues të Pjesës IX të LPP-së në përgjithësi, si dhe në përputhje me nenin 108A në veçanti.

Për më tepër kufizimi i periudhës për të paraqitur një ankesë në bazë të kushteve të parashikuara nga neni 108/A në pesë ditët e fundit para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, do të krijonte probleme të mëdha tek autoritetet kontraktuese, të cilët do të shihnin bllokimin e aktivitetit të tyre të prokurimit nga një ankesë pak para procedurës së hapjes së ofertave. Qëllimi i vërtetë i dispozitës së nenit 108/A, në fakt është për të balancuar nevojat e ndryshme të palëve të përfshira: nga njëra anë, duke i garantuar, siç është theksuar më parë, çdo operatori ekonomik qasje më të madhe në sistemin e mjeteve juridike duke zgjatur, në vend të reduktimit, periudhën për paraqitjen e një ankese; dhe nga ana tjetër, duke ruajtur shpejtësinë e procedurës së tenderit për autoritetin kontraktues, duke shmangur ndërprerjet që mund të dëmtojnë efikasitetin dhe efektivitetin e vetë procedurës.

Në konkludim, neni 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së dhe neni 4 i Rregullave të lëshuara nga KRPP-ja duhet të lexohen së bashku si plotësuese dhe jo në një konflikt të ndërsjellë, me pasojën që kërkesa për rishikim, në rastet e parashikuara nga neni 108/A, paragrafi 3.1, duhet të dorëzohet tek Autoriteti Kontraktues të paktën pesë ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave.

88. 20.01.2022 Shpenzimet e testimit të produktit, a duhet të kryhen nga AK apo OE?

Konform nenit 87, paragrafit 2,nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP sqaron dispozitat e LPP dhe të Legjislacionit dytësor, si në vijim:

Sipas nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së, në funksion të KRPP-së është "t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP".

Si rrjedhojë, përveç interpretimit të dispozitave të LPP-së dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP nuk interpreton dhe/ose sqaron kriteret e përzgjedhjes të specifikuara nga AK në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 7 të LPP-së” “Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik”.

Vendosja dhe/ose sqarimi i kërkesave, kritereve, kushteve, specifikimeve apo dëshmive në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e Autoritetit Kontraktues.

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 51 të LPP-së, "Në asnjë rast, autoriteti kontraktues nuk duhet që të përfshijë, saktësojë ose përdorë kritere të përzgjedhjes që bazohen në konsiderata të tjera përveç atyre të lejuara nga dispozitat e neneve 65-70 të këtij ligji".

 Dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik dhe legjislacionit dytësor kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues qe kriteret, kushtet, kërkesat dëshmitë dhe specifikimet në dosjen e tenderit dhe njoftimit për kontratë t’i specifikojnë në mënyrë të qartë jo diskriminuese dhe të kuptueshme për Operatorët Ekonomik. Megjithatë, për çdo paqartësi lidhur me kriteret e përzgjedhjes të specifikuara nga AK në Dosjen e Tenderit dhe Në Njoftimin për Kontratë, OE sipas nenit 53 të LPP-së mund të kërkojë sqarime shtesë nga AK brenda afatit ligjor të specifikuar në Dosjen e Tenderit.

Kodi Etik i Prokurimit përcakton:

"4.10 Alokimi i kostos ose shpenzimeve

Të gjitha kostot dhe shpenzimet që ndodhin, qoftë drejtpërdrejt qoftë tërthorazi, dhe janë të ndërlidhura qoftë me mikpritjen qoftë me procesin e prokurimit, qoftë me ndonjë vend punim ose inspeksion pune, qoftë me bujtjen në hotel qoftë më shpenzimet e transportit apo aeroplanit, përgatitjen e modeleve ose skicave, përgatitjen e pajisjeve, testimin e pjesëve testuese, do të paguhen ekskluzivisht nga organizatat qeveritare ose autoritetet kontraktuese që janë përgjegjëse për krijimin e atyre kostove dhe shpenzimeve".

Lidhur me inspektimin dhe testimin flet edhe neni 19 i KPK në Draft-Kontratë - Pjesa B e Dosjes standarde të Tenderit për Furnizim. Asnjë dispozitë e këtij neni nuk përcakton që shpenzimet e testimit duhet të kryhen nga OE, përveç në rast të ri-testimit, pala që ka kërkuar ri-testimin do t'i heq shpenzimet e ri-testimit.

Për çdo OE që pretendon se AK nuk ka vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që u janë dhënë me këtë ligj, dhe/ose ka vendos kritere diskriminuese në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë, LPP ka paraparë mjetet juridike për t'i atakuar vendimet e AK-së (nenet 108/A dhe 109 të LPP-së).

 

87. 25.11.2021 A mund të klasifikohen nga AK dokumentet e identifikuara nga OE në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik si “sekret afarist”?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP në përputhje me nenin 11 të këtij ligji, sqaron si në vijim:

Operatori Ekonomik, përveç se i identifikon (“markon”) dokumentet si “sekret afarist” gjatë ngarkimit të tyre në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, i njëjti duhet të plotësojë Aneksin 3 të Dosjes së Tenderit “Kërkesa për sekret afarist”.

Si rrjedhojë, nëse Operatori Ekonomik dëshiron që informatat e dorëzuara sipas nenit 68 dhe 69 të LPP-së të trajtohen nga Autoriteti Kontraktues si informata sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së, i njëjti duhet të shkarkojë nga sistemi Aneksin 3 “Kërkesa për sekret afarist”, të plotësojë, nënshkruaj dhe vulos, si dhe të ngarkojë në sistem së bashku me dokumentet tjera të tenderit të tij.

86. 08.06.2021 A munden dy Operator Ekonomik të cilët marrin pjesë në një aktivitet të prokurimit të ofrojnë me tenderin e tyre marrëveshjen nga i njëjti Operator Ekonomik për shfrytëzimin e pajisjeve (makinerisë) apo të ofrojnë marrëveshjen e lidhur për këtë projekt me të njëjtin inxhinier i specializuar për një shërbim specifik?   

Të nderuar,

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP-së si në vijim:

Paragrafi 4 i nenit 68 të LPP-së në lidhje me gjendjen ekonomike dhe financiare, përcakton:

 1. “Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me Ai duhet në këtë rast të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete për këtë qëllim. Në kushte të njëjta, një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështeten në kapacitetet e pjesëmarrësve në grup të subjekteve të tjera”.

Gjithashtu,

Paragrafi 8 i nenit 69 të LPP-së në lidhje me aftësitë teknike dhe/ose profesionale, përcakton:

 1. “Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera”.

 Në kuptim të dispozitave të lartë cituara, kurdo që Autoriteti Kontraktues ushtron aktivitetin e prokurimit për të dhënë një kontratë të veçantë, dy apo më shumë Operator Ekonomik pjesëmarrës në aktivitetin e prokurimit MUND të mbështeten në kapacitetet financiare, teknike dhe/ose profesionale të të njëjtit Operator Ekonomik (marrëveshje për mbështetje financiare, marrëveshje për shfrytëzim të pajisjeve apo marrëveshje me të njëjtin  inxhinier), ngase në këtë rast vetëm një Operator Ekonomik që plotëson kriteret e përzgjedhjes dhe të dhënies, ka për të fituar kontratën.

Ndërsa,

Kur aktiviteti i prokurimit ndahet në Pjesë (Lote), dispozitat e lartë cituara nuk flasin asgjë, megjithatë, KRPP ofron këtë:

OPINION

Kurdo që Autoriteti Kontraktues ushtron aktivitetin e prokurimit për të dhënë disa kontrata të veçanta, (ndarja në Lote), dy apo më shumë Operator Ekonomik NUK mund të mbështeten në kapacitetet financiare apo teknike dhe/ose profesionale të të njëjtit Operator Ekonomik, për faktin se në këtë rast të njëjtit Operator Ekonomik mund të jenë fitues të kontratave dhe kjo mund të paraqet rrezik për Autoritetin Kontraktues që të mos realizojnë në kohë dhe me cilësi të duhur projektet. Është e pamundur Operatorët Ekonomik në fjalë t’i shfrytëzojnë në të njëjtin kohë pajisjet e kontraktuara për zbatimin e secilit projekt që ata janë fitues, apo i njëjti inxhinier të ofroj kapacitetet dhe aftësitë e tij për zbatimin e kontratave të dhëna nga Autoriteti Kontraktues.

Kjo mund të jetë e dëmshme si për Autoritetin Kontraktues ashtu e dhe për Operatorët Ekonomik, prandaj Operatorët Ekonomik mund të mbështeten në kapacitetet  financiare, teknike dhe/ose profesionale çdo herë kur Autoriteti Kontraktues ka për qëllim dhënien e një kontrate të veçantë, por jo edhe kur Autoriteti Kontraktues ka për qëllim dhënien e disa kontratave të veçanta në të njëjtin aktivitet të prokurimit.

85. 08.06.2021 A zbatohet neni 61 i LPP-së dhe “Rregullat për çmime jo-normalisht të ulëta” edhe në rastin e kontratave “me çmime njësi” sipas nenit 56.15 të RRUOPP, si dhe a mund të kërkohen sqarime nga OE edhe për pozicione jo-normalisht të ulëta?   

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP-së dhe të Legjislacionit dytësor si në vijim:

Kurdo që AK ka për qëllim të lidhë një “kontratë me çmime njësi”, në përputhje me nenin 56.15 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim të vlerësimit të ofertave, ndërsa "Kontrata lidhet me çmime për njësi", prandaj autoriteti kontraktues duhet t’i ekzaminojë me kujdes të shtuar çmimet për njësi dhe në rast se dyshon se tenderuesi ka ofruar çmime jo normalisht të ulëta në një apo më shumë artikuj/pozicione, duhet të veprojë në përputhje me nenin 61 të LPP-së dhe nenin 4 të Rregullave për çmime jo-normalisht të ulëta, i cili përcakton procedurat e shqyrtimit inter partes si në vijim:

 • 4.2. Në rast se një tender (apo një pozicion i tenderit) duket të jetë abnormalisht i ulët, Autoriteti Kontraktues duhet të kërkoj me shkrimnga operatori ekonomik i cili ka dorëzuar tenderin që duket të jetë jo-normalisht i ultë, një deklaratë me shkrim e cila përfshinë një zbërthim të detajuar të pjesëve relevant të tenderit dhe e cila përfshin një shpjegim për çmimin e ultë duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP-ja  "Shkresa standarde për tenderët jo-normalisht  të ulët”.
 • 4.3. Operatori Ekonomik do t'i përgjigjet me shkrim Autoritetet Kontraktues. Nëse jo, tenderi do të refuzohet.
 • 4.4. Pasi që Autoriteti Kontraktues merr shpjegim me shkrim nga Operatori Ekonomik, Autoriteti Kontraktues duhet:
  • 4.6.1. Nëse sqarimi është i mjaftueshëm, të trajtoj tenderin njëjtë me tenderët tjerë; ose
  • 4.6.2. Nëse sqarimi nuk mjafton, të refuzoj tenderin dhe, ne përputhje me nenin 61 te LPP-se të njoftoj KRPP, duke përdorur formën standarde të miratuar nga KRPP, “Njoftim për refuzim te tenderit abnormalisht te ulet”, brenda dy dite nga data e vendimit. 

84. 19.05.2021 Në rast se një anëtar i konzorciumit tërhiqet nga grupi i OE-ve gjatë ekzekutimit të kontratës, a duhet automatikisht të ndërpritet kontrata?  

Meqenëse ka paqartësi nga AK-të për zbatim të drejtë të nenit 27.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, KRPP konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ofron interpretimin ligjor të nenit 27.5 të RRUOPP si në vijim:

Neni 27.5 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOPP), përcakton:

“27.5 OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë të një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit. Grupi i OE nuk do të modifikohet pas dorëzimit të tenderit (fazës së vlerësimit), nëse ndodhë kjo atëherë tenderi do të refuzohet. Nëse gjate fazës se ekzekutimit tërhiqet njeri anëtar i grupit, përbërja e grupit nuk mund të ndryshohet pa pëlqimin e AK. Ne ketë rast AK duhet të shqyrtoj nëse kriteret e përzgjedhjes vazhdojnë të përmbushen”.

Dispozita e lartë cituar, përcakton tri situata të ndryshme në lidhje me Grupin e Operatorëve Ekonomik, si në vijim:

Situata 1:

“OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë të një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit”.

Në rast se ndodhë kjo, OE dhe secili nga grupet përkatëse do të konsiderohen të papërshtatshëm. AK do të veprojë në përputhje me paragrafin 2 të nenit 99 të LPP-së.

Grupi i OE-ve, me rastin e dorëzimit të tenderit, ndër të tjera kanë ofruar edhe një deklaratë të specifikuar në FTD të Dosjes së Tenderit në përputhje me nenin 71 të LPP-së dhe nenin 27.1 të RRUOPP që përcakton, si në vijim:

“27.1 Një tender mund të dorëzohet nga një grup i Operatorëve ekonomik. Në këtë rast grupi, me tenderin e tyre, duhet të:

 1. Dorëzon një deklaratë të nënshkruar nga secili nga anëtarët, që konfirmon pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se nuk janë duke marrë pjesë individualisht dhe/ose në grupe tjera në procedurën e njëjtë të prokurimit (deklarata elektronike mund të nënshkruhet duke përdorur nënshkrimin elektronik të avancuar);”

Situata 2:

“Grupi i OE nuk do të modifikohet pas dorëzimit të tenderit (fazës së vlerësimit), nëse ndodhë kjo atëherë tenderi do të refuzohet”.

Si rrjedhojë, pas dorëzimit të tenderit dhe gjatë fazës së vlerësimit nëse tërhiqet një anëtar i konzorciumit, tenderi i Grupit të OE-ve në mënyrë automatike refuzohet.

Situata 3:

“Nëse gjatë fazës së ekzekutimit tërhiqet njëri anëtar i grupit, përbërja e grupit nuk mund të ndryshohet pa pëlqimin e AK. Në ketë rast AK duhet të shqyrtoj nëse kriteret e përzgjedhjes vazhdojnë të përmbushen”.

Në rast se ndodhë të tërhiqet një anëtar i konzorciumit gjatë ekzekutimit të kontratës, anëtari i mbetur i konzorciumit duhet ta njoftojë menjëherë AK-në. Pas ndryshimit të grupit, AK duhet të japë pëlqimin për ndryshimin e grupit. Në këtë rast, Autoriteti Kontraktues do të shqyrtojë nëse kriteret e përzgjedhjes vazhdojnë të përmbushen. Për më shumë, kjo do të thotë se AK duhet të shqyrtojë nëse anëtari i mbetur vazhdon të jetë i pranueshëm sipas nenit 65 të LPP-së dhe i posedon aftësitë e nevojshme financiare, teknike dhe/ose profesionale për të vazhduar me ekzekutimin e kontratës dhe përmbylljen e saj me sukses.

Gjithashtu është e rëndësishme që të kontrollohet vlefshmëria e sigurisë së ekzekutimit dhe në qoftëse operatori ekonomik që është tërhequr ka dorëzuar atë, anëtari i mbetur duhet të paraqes sigurinë.

83. 19.04.2021 A mundet një AK në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit me një institucion arsimor privat në Kosovë të marrë shërbime me pagesë për ofrimin e trajnimeve në fushën e TI-së, sigurisë kibernetike, dhe menaxhment për personelin e AK-së duke e përjashtuar LPP-në?

Paragrafi 6 i nenit 3 të LPP-së përcakton “ Ky ligj nuk do të zbatohet për një kontrate të punësimit nëse aktiviteti i tillë i prokurimit është lëndë e rregullave të tjera që vendosen me një ligj ose rregullore tjetër. Njëjtë, ligji aktual nuk do të aplikohet për kontratat në lidhje me trajnimet pasuniversitare apo trajnime profesionale nga punëdhënësit për zhvillimin e aftësive specifike të punëtorëve individual. Për më shumë, ligji nuk do të aplikohet në prokurim ekskluzivisht të orientuar në përfaqësimin në formë të ofrimit të ushqimit dhe pijeve”.

Paragrafi 6 i nenit 3 të LPP-së përjashton kontratat në lidhje me trajnime profesionale për zhvillimin e aftësive të punëtorëve individual. 

Kur kemi të bëjmë me një grup të caktuar, është një çështje tjetër.

Si rrjedhojë, janë 2 kategori:

 1. Në rast se një institucion arsimor publikon një trajnim specifik, ku Institucioni arsimor përcakton datën e mbajtjes, kohëzgjatjen, kurrikulen, modulet etj atëherë në ketë rast nuk ka nevojë për procedura të prokurimit, por AK në rast se vendos që të aprovon një kërkesë të një apo më shumë zyrtarëve  publik që të marrim pjesë në atë trajnim specifik, nuk aplikohen procedurat e prokurimit. Ky nen në ligj është prezantuar pikërisht për këto raste sepse nëse një zyrtar dëshiron që të përcjellë një trajnim specifik të publikuar, nuk ka mundësi që të paraqes kushte specifike tek Institucioni arsimor.
 2. Në anën tjetër, nëse një AK ka kërkesa të veçanta për një trajnim të caktuar, pra paraqet kushtet e veta, AK duhet të hartojë TeR dhe duhet të publikoj aktivitetin sepse në ketë rast Institucionet arsimore i përgjigjen kërkesës së AK dhe përgatitin metodologjinë dhe kurrikulën ashtu siç kërkon AK.

Në lidhje me pyetjen e parashtruar se a mundet një AK në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit me një institucion arsimor privat në Kosovë të marrë shërbime me pagesë për ofrimin e trajnimeve në fushën e TI-së, sigurisë kibernetike, dhe menaxhment për personelin e AK-së duke e përjashtuar LPP-në, KRPP konsideron se i përgjigjet kategorisë 2 sepse këtu AK përcakton kërkesat e veta dhe ka shumë Institucione arsimore private që munden me ofruar trajnime të tilla. Kjo gjithmonë duke u thirrur në parimet e prokurimit, pra në parimin e konkurrencës dhe transparencës.

82. 24.03.2021 A mund të konsiderohet variant i produktit, të specifikuar në Dosjen e Tenderit, nëse është kërkuar një mostër dhe OE sjellë dy mostra që janë të të njëjtit specifikim, por që kanë ndonjë dallim të vogël në model?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.2 të Ligjit Nr. 04/L-02 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar KRPP sqaron si në vijim:

“Variant” i produktit apo shërbimit do të thotë një produkt apo shërbim i ofruar që përmban një apo më shumë ndryshime thelbësore të specifikimeve të detyrueshme teknike të deklaruara nga AK në Dosjen e Tenderit si dhe shumën e deklaruar të ofertuesit për t’i shtuar ose zbritur çmimit bazë të produktit të ofruar në përputhje me specifikimet.
Mundësia e varianteve përfshihet në çdo rast kur AK ka përpiluar një Specifikim, por konsideron se mund të ketë një mënyrë më të mirë, më efikase, me vlerë për para ose inovative për të ofruar produktin apo shërbimin.
Kurdo që AK lejon variantet, duhet të përdor Kriterin ekonomikisht më të favorshëm dhe të përcaktojë qartë nen kriteret që lejojnë një vlerësim të drejtë, të barabartë, transparent dhe jo diskriminues të ofertuesve.
Nëse merret një vendim nga AK për t’i lejuar variantet, në përputhje me paragrafin 2 të nenit 28 të LPP-së AK duhet të deklarojë në dosjen e tenderit kërkesat minimale për t’u plotësuar nga variantet dhe ndonjë kërkesë specifike për prezantimin e tyre.
Kur Autoriteti Kontraktues autorizon variantet, ofertuesi duhet gjithashtu të paraqesë një ofertë në përputhje me specifikimin (me fjalë të tjera një ofertues që dëshiron të paraqesë një ofertë variant duhet të paraqesë dy oferta të veçanta në të njëjtën kohë - njëra në përputhje me kërkesën origjinale plus variantin).
Në rast se AK i kërkon apo i autorizon ato, do të deklarojë në dokumentet e tenderit kërkesat minimale që duhet të plotësojnë variantet dhe çdo kërkesë specifike për paraqitjen e tyre. Vetëm variantet që plotësojnë kërkesat minimale do të merren në konsideratë.
Në rast se Autoritetet kontraktuese lejojnë variantet duhet të sigurojnë efektivitetin e parimeve të përgjithshme të prokurimit, në veçanti transparencën, mos diskriminimin dhe konkurrencën.
Kurdo që AK në dosjen e tenderit NUK autorizon variantet, dhe një OE ofron një ofertë në përputhshmëri me specifikimet e detyrueshme teknike të produktit duke specifikuar edhe çmimin për atë produkt, mirëpo njëkohësisht sjellë edhe një mostër tjetër (model) që nuk dallon ndjeshëm nga produkti i specifikuar nga AK në Dosjen e Tenderit, si rrjedhojë një ofertë e tillë është e pranueshme vetëm kur vlerësohet nga AK si e pa rëndësishme dhe merret për bazë në vlerësim mostra që është në përputhshmëri me specifikimet e detyrueshme teknike të përcaktuara në Dosjen e Tenderit.

81. 18.03.2021 Gjatë ekzekutimit të kontratës publike kornizë, a mund të shtohen sasitë edhe për 30%, nëse një kufizim i tillë nuk është përcaktuar në Dosjen e Tenderit dhe në konratë? 

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:

Sipas nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së, në funksion të KRPP-së është "t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP". 

Paragrafi 2 i nenit 38 të LPP-së përcakton:

“2. Asnjë kontratë publike kornizë nuk do të ketë kohëzgjatje më shumë se 36 muaj. Kontrata publike kornizë nuk mund të zgjatet apo të ri-përtërihet dhe kushtet e saj nuk mund të ndryshohen. Në rast se kontrata publike kornizë lidhet për më pak se tridhjetë e gjashtë (36) muaj, ajo nuk mund të zgjatet mbi afatin e përcaktuar, pa zhvilluar procedurat e reja të prokurimit. Kjo do të thotë se kohëzgjatja e kontratës publike kornizë duhet të përcaktohet që në fillim të procesit të prokurimit. Sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë për qind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë për qind (30%). pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht”.

Gjithashtu,

Neni 56.10 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOPP), përcakton:

“56.10 Sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Kurdo qe Autoriteti kontraktues specifikon sasinë indikative, Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë devijimin prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë për qind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlen edhe për Lote dhe për pozicion/artikull, dhe ne rast te arritjes se pragut te lejuar AK nuk mund te beje porosi tjera për atë Lot apo pozicion/artikull”.

Në të dy dispozitat e lartë cituara përmendet fjala “do të” në LPP dhe ”do të” në RRUOPP që në kontest të përmbajtjes së këtyre dy dispozitave, kjo fjalë është e karakterit obligativ. 

Rrjedhimisht, paragrafi 2 i nenit 38 të LPP-së e OBLIGON AK-në që fillimisht në Dosjen e Tenderit dhe në kontratën publike kornizë të përcaktojë kufijtë e blerjes plus/minus tridhjetë për qind (+/-30%) të sasive totale indikative ose vlerës totale indikative (e njëjta vlen për Lote dhe për pozicion/artikull sipas nenit 56.10 të RRUOPP).

Kontrata e nënshkruar midis palëve kontraktuese është LIGJ për palët kontraktuese, që do të thotë se kontrata duhet të ekzekutohet në përputhje me kushtet e përcaktuara në kontratë.

Në rast se nuk janë përcaktuar kufijtë e blerjes plus/minus tridhjetë për qind (+/-30%) në Dosjen e Tenderit dhe në kontratë, ndërsa gjatë ekzekutimit të kontratës janë shpenzuar vlerat totale apo sasitë totale të specifikuara në Dosjen e Tenderit dhe në kontratë, AK pa një amandament kontrate NUK mund të bëjë porosi për të shtuar sasitë sepse kjo do të konsiderohet ndryshim i kontratës.

Sidoqoftë, (gjithnjë brenda afatit të kohëzgjatjes së specifikuar në kontratën publike kornizë) shtimi i sasive deri 30% të sasive të specifikuara në Dosjen e Tenderit, NUK do të konsiderohet ndryshim thelbësor i kontratës sepse ky është kufi i lejuar me ligj, megjithatë duhet të arrihet pëlqimi i të dy palëve kontraktuese me kusht që kufijtë (+/-30%) të mos tejkalohen në shtimin e sasive edhe për pozicion/artikull sepse këtë e ndalon neni 56.10 i RRUOPP.

Në çdo rast që janë shpenzuar dhe tejkaluar sasitë e specifikuara në kufijtë e përcaktuar me ligj, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht.

80. 24.02.2021 A mund të konsiderohet i pa përshtatshëm një OE sipas nenit 65 të LPP, nëse i njëjti shpallet fajtor pas datës së publikimit të Njoftimit për Kontratë?

Paragrafi 3, nën paragrafët 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.5 dhe 3.6, si dhe paragrafi 5 i nenit 65 të LPP-ës sa i përket pranueshmërisë së tenderuesve përcaktojnë si në vijim:   

 1. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin  e  ndonjë  kontrate  publike,  nëse  operatori  i  tillë ekonomik, ndonjë  drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara;
 • 3.1ështëshpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhëniene mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Kosovë ose nëcilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare;
 • 3.2 është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo është një shkelje e rëndë profesionale e konstatuar nga një gjykatë kompetente;
 • 3.3 është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale serioze të pjesëmarrjes në aktivitetet e një organizate kriminale, që përkufizohet si asociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe që vepron në mënyrë të organizuar me qëllim të përfitimit financiar përmes veprimeve që konsiderohen si kriminale ose të kundërligjshme në vendin ku ndodhin ato;
 • 3.4 është shpallur fajtor për mashtrim apo një akt të ngjashëm me mashtrim nga një gjykatë kompetente;
 • 3.5 është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrë joprofesionale; ose
 • 3.6 është konstatuar nga një gjykate kompetente se ka bërë keqinterpretime para autoriteteve publike në Kosovë ose diku tjetër.
 • 5. Periudhat kohore të përcaktuara në këtë Nen ndërlidhen me periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës ose, në rast të procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, dërgimin ftesës për pjesëmarrje ose tenderim”.

Sipas paragrafit 3 nën paragrafëve 3.1-3.6 të nenit 65 të LPP-së të lartë cituar, asnjë Operator Ekonomik, drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose ekzekutim të kontratës në çoftë se i njëjti është shpallur fajtorë nga ndonjë gjykatë kompetente gjatë 10 viteve të kaluara nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë, ose dërgimit të ftesës për pjesëmarrje për njërën nga  veprat penale apo civile të përcaktuara me këtë nen.

Meqenëse sipas nenit 65 të LPP-së, Operatori Ekonomik (ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ode drejtor i OE) nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet prokurimi ose të marrë pjesë në ekzekutimin e kontratës, atëherë kjo duhet të kuptohet se edhe nëse një OE shpallet fajtor pas datës së publikimit të Njoftimit për Kontratë, i njëjti nuk mund të shpallet fitues dhe të nënshkruaj kontratën sepse i njëjti nuk mund të marrë pjesë në ekzekutimin e kontratës.

79. 03.02.2021 Sipas nenit 13 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen ekonomike COVID-19, a mund të ketë trajtim preferencial nëse OE vendor dhe të huaj marrin pjesë në grup operatorësh ekonomik (konzorcium), si dhe a mund të ketë trajtim preferencial nëse prodhuesi vendor në disa pozicione të ofertës së tij përfshin artikuj të prodhimeve të huaja?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron nenin 13 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike –COVID-19 me të cilin ndryshohet dhe plotësohet Ligji Nr. 05/L-092 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 dhe Ligjin Nr. 05/L-068,  si në vijim:

Neni 13 i Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen ekonomike-COVID-19, përcakton:

                                                      Neni 13

Përparësitë për prodhuesit e produkteve dhe shërbimeve vendore për gjatë pandemisë COVID-19

 1. Gjatë vlerësimit të ofertave, të cilat janë dorëzuar nga prodhuesit e produkteve dhe shërbimeve vendore, kontratave të furnizimit për punë apo ofertuesve vendor që në ofertë përmbajnë vetëm produkte dhe shërbime vendore do t’i jepet përparësi krahas ofertave të ofertuesve me produkte dhe shërbime të huaja, në rast se diferenca në mes të këtyre ofertave nuk është më e lartë se dhjetë (10) pike.
 2. Në rast se kriter për dhënie të kontratës është çmimi më i ulët, atëherë i jepet preference ofertuesit vendor me produkte dhe shërbime vendore, në rast se çmimi i po të njëjtës nuk është më i lartë se pesëmbëdhjetë për qind (15%) në krahasim me ofertën e fituesit të huaj.

Kurdo që AK përdorë kriterin për dhënie të kontratës “Tenderi i përgjegjshëm ekonomikisht më i favorshëm”, në përputhje me paragrafin 1 të nenit 13 të Ligjit Nr. 07/L-016 trajtim preferencial do të ketë oferta e Operatorit Ekonomik (OE) vendor që në ofertë përmban  VETËM produkte, punë apo shërbime vendore dhe do t’i  jepet përparësi krahas ofertave me produkte dhe shërbime të huaja, në rast se diferenca në mes të këtyre ofertave NUK është më e lartë se dhjetë (10) pikë. 

Kurdo që AK përdorë kriterin për dhënie të kontratës “Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët”, në përputhje me paragrafin 2 të nenit 13 të Ligjit Nr. 07/L-016 trajtim preferencial do të ketë oferta e Operatorit Ekonomik (OE) vendor që në ofertë përmban  VETËM produkte, punë apo shërbime vendore çmimi i së cilës nuk është më i lartë se pesëmbëdhjetë (15%) në krahasim me çmimin e ofertës së fituesit të huaj.

Kurdo që OE vendosin të marrin pjesë në Grup Operatorësh Ekonomik (konzorcium), pavarësisht përbërjes së grupit me OE vendor dhe OE të huaj, oferta e tyre do të ketë trajtim preferencial në përputhje me dispozitat e lartë cituara vetëm nëse të gjitha produktet, punët apo shërbimet e përfshira në ofertë janë produkte, punë apo shërbime vendore. (Sqarim: prodhuesi është vendor dhe oferta përmban vetëm produkte punë apo shërbime vendore, por  me qëllim të plotësimit të kërkesave të specifikuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë lidhur me qarkullimin financiar apo aftësitë teknike dhe/ose profesionale krijon grupin edhe me ndonjë OE të huaj).

78. 07.12.2020 A duhet të përjashtohet një OE nga Procedurat e mini-tenderit të iniciuara pas dates së Vendimit të OSHP-së për perjashtim të OE dhe përfshirja e tijë në “Listën e Zezë”?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron  si në vijim:

Neni 56.40 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOPP), përcakton:

56.40 Rihapja e procedurës (mini tenderimi) në rastet e aktiviteteve të prokurimit qendrorë të zhvilluar nga ana e Agjencionit Qendror të Prokurimit në emër të Autoriteteve të tjera kontraktuese duhet të zhvillohet nga vetë Autoriteti kontraktuese kurdo që lind nevoja.

Qëllimi i Rihapjes së konkurencës është shpërblimi i kontratave ndihmëse.

Neni 56.42 i RRUOPP përcakton:

"56.42 Për secilën kontratë ndihmëse që do te shpërblehet Autoriteti Kontraktuese duhet të:

(a) Të kontaktoj me shkrim të gjithë operatorët ekonomik të cilës janë palë në marrëveshjen publike kornizë si dhe t’i ftoj ata brenda afatit kohorë të caktuar që t’i dorëzojnë ofertat e tyre me shkrim për secilën kontratë ndihmëse që duhet dhënë;

(b) Autoriteti Kontraktues rezervon te drejtën e verifikimit te kërkesave te përshtatshmërisë gjate fazës se mini-tenderimit;

(c) Ta caktoj afatin kohorë për pranimin e ofertave, jo më pak së 5 ditë. AK duhet t’i marr parasysh faktorët të tillë si ndërlikueshmëria e lëndës së kontratës si dhe kohen e nevojshme që OE të përgatiten dhe t’i dërgojnë ofertat e tyre;

(d) Ta mbajë secilin tender konfidencial deri në përmbylljen e aktivitetit te prokurimit;

(e) Hapja dhe Vlerësimi i ofertave duhet të jetë i bazuar në rregullat e përcaktuara në këto rregulla;

(f) Dhënia e kontratës bëhet “ në bazë të kritereve për dhënie të përcaktuara në “ftesën për kuote”. Kriteret e dhënies nuk do te thotë se duhet te jenë të njëjta me ato të përdorura për lidhjen e marrëveshjen publike kornizë. Për shembull, disa terma kanë qenë të vendosur përfundimisht kur kontrata publike kornizë është lidhur si dhe nuk kërkojnë konkurrencë të mëtutjeshme. Kriteri i dhënies për elementet që akoma duhen të vendosen duhet që të qartësohet në dosjen e tenderit të marrëveshjes publike kornizë;

(g) Dhënia e çdo kontratë të mëtutjeshme ti bëhet operatorit ekonomik që ka paraqitur tenderin më të mirë në bazë të kriterit te shpërblimit të përcaktuar në ftesën e mini-tenderëve;

(h) Çdo kontratë e mëtutjeshme do t'i nënshtrohet përgatitjes dhe publikimit të kërkesave të njoftimit për dhënie të kontratës;

(i) Çdo kontratë e mëtutjeshme do ti nënshtrohet kërkesave të nënshkrimit të nenit 26 të LPP; dhe

(j) Çdo kontratë e mëtutjeshme do t'i nënshtrohet rregullave për paraqitjen e ankesave dhe të dispozitave të tjera të shqyrtimit të Pjesës IX të LPP.

Në përputhje me dispozitat e lartë cituara, aktivitetet e prokurimit ushtrohen nga autoritetet kontraktuese duke përdorë procedurat e mini-tenderimit të cilat kanë për qëllim dhënien e kontratave ndihmëse. Edhe në procedurat e mini-tenderimit, AK-të kanë të drejtë të verifikojnë përshtatshmërinë e OE-ve që janë përzgjedhë si palë e marrëveshjes kornizë (shih pikën (b) të lartë cituar)  Të "pa përshtatshëm" konsiderohen edhe OE-të që janë përfshirë në "Listën e zezë" me Vendim të OSHP-së për përjashtim.

 

Kurdo që OE përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit me Vendim të OSHP-së për një periudhë të caktuar sipas nenit 99.2 të LPP-së, OE brenda asaj periudhe nuk ka të drejtë të marrë pjesë në aktivitetet e prokurimit që iniciohen pas datës së Vendimit të OSHP për përjashtim. (shih opinionin e KRPP-së në Pyetjen Nr. 76 të publikuar me dt. 20.10.2020 në e-prokurim "Pyetjet e shpeshta") Njejtë, përjashtimi i OE me Vendim të OSHP duhet të vlejë edhe për aktivitetet e prokurimit që ushtrohen sipas procedurave të mini tenderit  të iniciuara nga AK pas datës së Vendimit të OSHP-së për përjashtim . Nëse i njëjti është anëtar konzorciumi, përjashtohet i tërë konzorciumi, pasi që sipas paragrafit 3 të nenit 71 të LPP-së, "Të gjithë anëtarët e grupit në fjalë janë së bashku dhe secili veçmas të përgjegjshëm para autoritetit kontraktues për përmbajtjen e tenderit të grupit..."

 

77. 03.11.2020.  A ka të drejtë OE të parashtrojë kërkesë për rishqyrtim/ankesë në rast të Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2,nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP dhe të Legjislacionit dytësor, si në vijim:

Paragrafi 1 i nenit 108/A të LPP-së, përcakton:

 1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit.

Në kuptim të paragrafit 1 të nenit 108/A të LPP-së, pavarësisht procedura që është përdorur, çdo “palë e interesuar” siç përkufizohet në nenin 4, nën paragrafin 1.26 të LPP-së, e cila mendon se të drejtat e tij/saj janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti prokurimi dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqes një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues.

Si rrjedhojë, edhe në rastin e Procedurave të negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, një OE mund të parashtrojë një Kërkesë për Ri-shqyrtim të vendimit të AK-së, nëse të njëjtin AK ka mund të ftojë që të dorëzojë ofertë, por që nuk e ka ftuar.

Pra e drejta në kërkesë për rishqyrtim/ankesë e çdo pale të interesuar është e garantuar me ligj.

Megjithatë, në rastin e Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për kontratë siç përcaktohen rastet e emergjencave ekstreme me nenin 35.2.1 (iii) të LPP, AK mund të nënshkruaj kontratën pa kaluar periudhat kohore të ankesave, sepse ky kusht përjashtohet me nenin 26, paragrafin 4, nën paragrafin 4.1 të LPP-së.

 Si rrjedhojë, efekti i pezullimit nuk vlen vetëm në rastet e emergjencave ekstreme siç përcaktohen me nenin 35.2.1 (iii) të LPP-së, si në vijim, citat

 • nëse, për aq sa është shumë e nevojshme për  arsye të  emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga autoriteti përkatës kontraktues, autoriteti i tillë kontraktues nuk mund ta japë kohën e kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë tjetër që parashtrohet në këtë ligj. Me kusht që kjo dispozitë të mos mund të shfrytëzohet nëse rrethanat që e kanë krijuar situatën emergjente ekstreme mund t’u atribuohen veprimeve neglizhente ose të qëllimta ose lëshimeve të autoritetit kontraktues.

Në raste të tjera (jo emergjente ekstreme) të Procedurave të negociuara pa publikim e Njoftimit për Kontratë AK nuk mund të nënshkruaj kontratën pa kaluar periudhat kohore të ankesave.

76. 20.10.2020. Në rast se OE përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitet e prokurimit me Vendim të OSHP-së, përjashtimi a vlen nga data e Vendimit të OSHP-së apo përjashtimi vlen edhe për aktivitetet e prokurimit që janë në proces të iniciuara para dates së vendimit të OSHP-së?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron dispozitat e LPP-së si në vijim:


Paragrafi 2 i nenit 99 të LPP-së, përcakton:


"2    Në bazë të një kërkese me shkrim nga autoriteti kontraktues në lidhje me paraqitjen e të dhënave të rreme ose të një dokumenti të falsifikuar nga operatori ekonomik, OSHP është e obliguar dhe ka autoritetin që të shqyrtojë dhe të diskualifikojë operatorin ekonomik nga pjesëmarrja në prokurim publik për një periudhë deri në një (1) vjeçare".

Paragrafi 2 i nenit 99 të LPP-së përcakton një masë sanksionuese ndaj operatorëve ekonomik sipas të cilës me një vendim të formës së prerë iu ndalohet operatorëve ekonomik të marrin pjesë në aktivitetet e prokurimit deri në një (1) vit.

Dispozita e lart cituar nuk përcakton se kjo ndalesë vlen për aktivitetet e prokurimit që publikohen pas datës së vendimit të formës së prerë, apo edhe për  aktivitetet e prokurimit që janë në proces.

Megjithatë,

OPINIONI i KRPP-së është si në vijim:

Operatori Ekonomik në çdo rast përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit prej momentit kur ka ndodhë deklarata e rreme. Pra, prej momentit kur konstatohet rrethana e sanksionuar dhe meqenëse dispozita e lart cekur nuk përcakton asgjë, përjashtimi duhet të vlejë për aktivitetet e prokurimit të publikuara brenda periudhës së përcaktuar me këtë nen.

Përjashtimi nuk duhet të vlejë për aktivitetet e prokurimit që janë në proces (të publikuara para datës së vendimit për përjashtim), për dy arsye:

E para: sanksioni duhet të vlejë vetëm për aktivitetet e prokurimit të publikuara brenda një viti nga data e vendimit, përndryshe sanksioni do të kthehej në fakt para kohës kur ka ndodhë rrethana e sanksionuar; dhe

E dyta: Nëse përjashtimi do të zbatohej edhe për aktivitetet e prokurimit që janë në proces, efekti i tij i vërtetë sanksionues do të ishte për një periudhë më shumë se një vit, gjë që do të binte ndesh me ligjin.

75. 28.07.2020 A zbatohet neni 56.15 i Regullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOPP) për të gjitha punët?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:

Neni 56.11 i RRUOPP përcakton:

“56.15 Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshët ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Ne këto raste nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë për qind (30%), si p.sh. mirëmbajtje te veturave, mirëmbajtje te gjeneratorëve etj. Ne këto raste ne hapje publike te ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim te vlerësimit te ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Shuma e sigurimit te ekzekutimit te kontratës ne këto raste duhet te përcaktohet si shume fikse ndërsa për qëllime te raportimit ne KRPP shënohet vlera e parashikuar e kontratës. Kontratat me çmime për njësi mund te udhëhiqen për te gjitha llojet e kontratave, kontratë për furnizime, shërbime dhe pune".

Dispozita e lartë cituar fillon me fjalinë: “Kurdo që Autoriteti Kontraktues NUK DINË SASITË INDIKATIVE………". Kjo do të thotë se jo çdo herë autoriteti Kontraktues inicion procedura prokurimi për të dhënë një Kontratë Publike Kornizë me çmime për njësi në përputhje me dispozitën e lartë cituar, por VETËM në rastet kur nuk dihet as sasia indikative, AK mund të zbatojë këtë dispozitë për të dhënë një kontratë publike për furnizim, shërbime apo punë.

Prandaj, kontrata publike kornizë me çmime për njësi NUK mund të përdoret në përputhje me këtë dispozitë në rastin e kontratave publike kornizë për furnizim, shërbime apo punë kur AK e dinë sasinë e saktë apo të përafërt të furnizimeve, shërbimeve apo punëve.

Shembull, në kontratat për punë (punë ndërtimore, ndërtim objekti, ndërtim rruge etj) AK përveç se duhet të përpilojë specifikimet teknike të sakta në përputhje me nenin 28 të LPP-së, AK autorizohet që dokumentacionit të tenderit në mënyrë mandatare t’i bashkëngjit në pajisje elektronike edhe Projektin Ekzekutiv. Prandaj, në këto raste nuk ka mundësi që AK të lidhë një kontratë të tillë kornizë me “çmime njësi", sepse neni 28 i LPP-së nuk e lejon këtë e veçanërisht paragrafi 10 i nenit 28 të LPP-së.

Për më shumë, Kontratat publike kornizë përkufizohen me paragrafin 2 të nenit 56 të RRUOPP si në vijim:   

“56.2 Më fjalë të tjera, kontrata publike kornizë është term i përgjithshëm i marrëveshjeve në mes të autoriteteve kontraktuese si dhe operatorëve ekonomik për furnizime, shërbime, dhe punë (riparim/ mirëmbajtje), e cila i vendosë termat dhe kushtet sipas të cilave kontratat ndihmëse ose bërja e urdhrave mund të kryhet përmes termave të marrëveshjes".

Si rrjedhojë, Kontratat Publike Kornizë me çmime për njësi lejohen për punë (riparim/ mirëmbajtje), por NË ASNJË MËNYRË NUK LEJOHEN PËR PUNË NDËRTIMORE. SHEMBULL: NDËRTIM I RRUGËVE, NDËRTIM I OBJEKTEVE etj.

 

74. 26.06.2020 Kurdo që kërkohet në FDT të Dosjes së Tenderit dhe në Njoftim për Kontratë "Lista e kontratave të realizuara (përfunduara) në tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë", gjatë vlerësimit të tenderëve, a duhet të merret për bazë totali i vlerës së kontratës apo duhet të përpjesëtohet?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Sa i përket dëshmive të kërkuara nga Autoritetet kontraktuese në FTD të Dosjes së tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë në lidhje me Aftësitë teknike dhe/ose profesionale, paragrafi 4.2 i nenit 69 të këtij ligji përcakton:

4.2 listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në   periudhën e shkuar trevjeçare, duke saktësuar llojin e shërbimeve  përfshira,shumën e kontratës, datën dhe pranuesin; (i) kur shërbimet janë siguruar për autoritetin publik në Kosovë ose  vendin tjetër, si dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve do të shërbejë kopja ecertifikatës (certifikatave) përkatëse të lëshuar ose bashkënënshkrura nga autoriteti i tillë publik: (ii) kur shërbimet janë siguruar për blerësin privat, dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve duhet  jetë kopja e çdo dokumenti  nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i sigurimit  tillë; 

​Në kuptim të nën-paragrafit 4.2 të nenit 69 të lart cituar, AK në rast se kërkon dëshminë - Listën e kontratave të realizuara në tri vitet e fundit, (nga data e njoftimit për kontratë)  kjo do të thotë që   kontratat e kërkuara nga AK, duhet të jenë të realizuara (jo në realizim e sipër) pra të  përfunduara brenda  tri viteve të shkuara nga data e njoftimit për kontratë. Pra për bazë duhet të merret periudha e përfundimit  jo e fillimit të kontratës. Për më shumë, kjo do të thotë se në këtë listë duhet të saktësohen të gjitha informatat e hijezuara në këtë nën-paragraf: Llojin e shërbimeve, shumën e kontratës që nënkupton totalin e përgjithshëm të kontratës, datën dhe pranuesin.

Si rrjedhojë, gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve në përputhje me dispozitën e lart cituar duhet të merret për bazë shuma totale e kontratës së specifikuar në listë dhe jo të përpjesëtohet.

Shembull:

Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ketë të paktën 3.000.000 euro kontrata kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë.

Dëshmia dokumentare 1: Lista e kontratave kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin.

Në rast se kërkesa e kontratave të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë i referohet së bashku një totali prej 3,000,000 euro në tri vitet e fundit (2017, 2018, 2019) dhe operatori ekonomik ka realizuar (përfunduar) një kontratë tri vjeçare të shërbimeve kryesore në vitin 2017 në vlerë prej 3,000,000 euro (kontrata e cila ka filluar dy vite më herët), konsiderohet se OE ka përmbushur kërkesën minimale vetëm me atë kontratë. Kushti minimal është përmbushur duke prezantuar dëshminë Listën e kontratave të realizuara së bashku në total prej 3,000,000 euro në tri vite dhe nuk ka rëndësi se kontrata ka filluar dy vite më herët.

 

73. 26.06.2020 A lejohen ndryshimet në kontratë gjatë ekzekutimit të kontratës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP  ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Kontratat duhet të jenë të bazuara mirë dhe gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të realizohen pa ndryshime.

Në përgjithësi, Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik nuk i lejohet që të bien dakord për të ndryshuar një kontratë ekzistuese sepse një veprim i tillë do të konsiderohet shkelje e parimit të konkurrencës dhe e trajtimit të barabartë.

Megjithatë, në praktikë mund të jetë i nevojshëm një ndryshim i ligjshëm i një kontrate publike ekzistuese.

Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik mund të përballen me situata të ligjshme që kërkojnë ndryshime të kontratës. Shembujt praktik përfshijnë situatat ku kanë ndryshuar indekset e çmimeve, kanë ndodhur rrethanat e paparashikueshme, ose kanë lindur vështirësitë teknike gjatë fazës së operimit që ndikojnë në rezultat dhe /ose e pamundësojnë përfundimin e një projekti.

Në përgjithësi kontratat gjatë ekzekutimit mund të ndryshohen kur ato janë jo-thelbësore.

Nenet 61.21-61.25 të RRUOPP “Ndryshimi i kontratës” rregullon shprehimisht procedurat për ndryshimin e mundshëm në një kontrate publike.

Ndryshimet e kontratës pavarësisht nga vlera e tyre lejohen pa një procedurë të re të prokurimit kur ato fillimisht parashihen në dokumentet e tenderimit me dispozitë të veçantë të rishikimit të çmimeve. Për shembull: ndryshimet në berëz, taksa, tarifa apo indekse të çmimeve dhe ky ndryshim nuk përbënë kontratë të re por thjeshtë përfshinë zbatimin e kontratës ekzistuese.

Ndryshim i kontratës konsiderohet edhe:

 1. zëvendësimi i kontraktorit të cilit AK fillimisht i ka dhënë kontratën me një kontraktor të ri; apo
 2. tërheqja dheose zëvendësimi i një anëtari të konzorciumit gjatë ekzekutimit të kontratës.

Si rregull i përgjithshëm, zëvendësimi i kontraktorit të cilit AK fillimisht i ka dhënë kontratën me një kontraktor të ri, përbën një ndryshim thelbësor të kontratës. Në përputhje me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës, asnjë operator ekonomik tjetër nuk duhet të zëvendësojë ofertuesin e suksesshëm pa një procedurë të re të prokurimit.

Megjithatë, ndryshimi i kontraktorit mund të konsiderohet si jo thelbësor dhe të lejohet kur ndryshon identiteti ligjor i kontraktorit por në fakt mbetet kontraktori i njëjtë. Për shembull Kontraktori gjatë ekzekutimit të kontratës mund të përballet me ndryshime strukturore siç janë ri-organizimet e brendshme të kompanisë, bashkimi me një tjetër apo edhe falimentimi. Në këto raste zëvendësimi i kontraktorit konsiderohet si modifikim i lejuar ku kontrata me të njëjtat kushte transferohet tek një subjekt i ri ligjor dhe në këtë rast AK duhet të shqyrtojë nëse subjekti i ri ligjor i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë të përcaktuara me nenin 65 të LPP-së.

Për t’u lejuar modifikimi i kontratës pa procedurë të re të prokrimit, duhet të plotësohen tri kushte:

 1. Kur vlera financiare e modifikimit është deri në 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës;
 2. modifikimi nuk është thelbësor dmth nuk e ndryshon natyrën ose ekuilibrin ekonomik të kontratës; dhe
 3. kur modifiki i kontratës bëhet i nevojshëm për shkak të rrethanave të cilat AK nuk ka mund t’i parashikojë në lidhje me punën shtesë, produkte ose shërbime të nevojshme, por që, për arsye teknike, mund të ofrohen vetëm nga kompania palë e kontratës aktuale.

Nën rrethana të caktuara, mund të konsiderohet si i nevojshëm një ndryshim në objektin e kontratës në mënyrë të tillë që nevojitet ofrimi i produkteve të një cilësie tjetër më të mirë ose ofrimi i shërbimeve të një lloji tjetër më të mirë në krahasim me ato të përcaktuara në kontratën origjinale pa e ndryshuar vlerën e përgjithshme të kontratës. Në këto rrethana, modifikimi do të ishte i pranueshëm. Për shembull gjatë ekzekutimit të kontratës mund të ndodh që nuk prodhohet më një produkt i caktuar, dhe ne këto raste OE njofton AK, siguron dëshmi dhe propozon një produkt tjetër të një cilësie më të mirë me të njëjtin çmim.

Klauzola e shqyrtimit NUK mund të parashikojë modifikime ose opsione që do të ndryshojnë natyrën e përgjithshme të punëve, shërbimeve ose furnizimeve që janë objekt i kontratës.

Kur nevojat e autoritetit kontraktues nuk mund të plotësohen pa bërë ndryshime thelbësore të kontratës, atëherë e vetmja alternativë është që të ndërpritet kontrata aktuale dhe të iniciohet procedurë e re e prokurimit.

Ndryshime thelbësore të kontratës konsiderohen ndryshimet që ndërlidhen me objektin e kontratës, me përmbajtjen e të drejtave dhe detyrimeve reciproke të palëve kontraktuese, me qëllimin për të ri-negociuar afatet ose kushtet thelbësore të kontratës dhe nëse kushtet e ndryshuara do të kishin pasur ndikim në rezultatin e procedurës po të kishin qenë pjesë e procedurës fillestare.

Modifikimi duhet të konsiderohet si “thelbësor” kur plotësohen një ose më shumë nga katër kushtet, si më poshtë:

 1. Ndikimi në procedurën fillestare të prokurimit

Kurdo që ndryshimet në kontratë përfshijnë kushte të cilat, po të kishin qenë pjesë e procedurës fillestare të prokurimit, do të kishin lejuar pranimin e ofertueseve/kandidatëve të tjerë të ndryshëm nga ata të zgjedhur fillimisht ose pranimin e një oferte tjetër dhe jo atë të pranuar fillimisht, ose do të kishte tërhequr pjesëmarrës të tjerë në procedurën e prokurimit", ndryshimet e tilla konsiderohen thelbësore dhe rrjedhimisht nuk lejohen. Psh nuk mund të përjashtohet fakti që ndryshimi i datës së fillimit të kontratës ose i kohëzgjatjes së kontratës nga ai i shpallur në fillim do të kishte tërhequr operatorë të tjerë ekonomikë në procedurën fillestare të prokurimit.

Pra në përputhje me këtë kusht, AK do të vlerësojë ndryshimin e propozuar me qëllim që të përcaktojë nëse do të kishte lejuar pjesëmarrje më të gjerë të OE-ve, po të ishte përfshirë si pjesë e procedurës fillestare të prokurimit.

 1. Ndryshimi i bilancit ekonomik

Kurdo që propozohet ndryshimi i çmimeve të kontratës në favor të kontraktorit e që nuk ka qenë i përfshirë ky ndryshim në kontratën fillestare, do të konsiderohet ndryshim thelbësor dhe i papranueshëm. Psh një operator ekonomik mund të ofrojë një ofertë me një çmim shumë të ulët për të fituar kontratën me supozimin se ai do të lejohet që të përmirësojë kushtet më vonë.

 1. Zgjerimi i objektit të kontratës

Kurdo që ndryshimi i kontratës zgjeron në mënyrë të konsiderueshme objektin e kontratës me qëllim që të përfshihen më shumë sasi të furnizimeve, shërbimeve apo punëve shtesë, konsiderohet ndryshim thelbësor dhe rrjedhimisht nuk lejohet.

Ndryshimi i kontratës mund të ndërlidhet jo vetëm me zgjerimin sasior, por edhe zgjerimin cilësor. Si rrjedhojë, në rast se ndryshimi i propozuar i kontratës përfshin furnizimet, shërbimet apo punët të një cilësie tjetër nga ajo që ishte përcaktuar në kontratën fillestare do të konsiderohet ndryshim thelbësor.

Në mënyrë të konsiderueshme ndryshohet objekti i kontratës, kur:

 • Ndryshimet në kontratë tejkalojnë 10% të vlerës së kontratës në rastin e kontratave publike për furnizim, shërbime dhe punë shtesë;
 • Ndryshimet në kontratë tejkalojnë 30% të vlerës së kontratës apo vlerës së pozicionit në rastin e kontratave publike kornizë; dhe
 • Zëvendësimi i furnizimeve, punëve apo shërbimeve të një cilësie tjetër më të dobët, qoftë edhe të një pozicioni nga ato që ishin të përshkruara në kontratën fillestare.

Barra e provës i takon Autoritetit Kontraktues që të sigurohet se ndryshimet e propozuara janë të nevojshme, nuk janë në dëm të autoritetit kontraktues si rezultat i ndryshimit sasior apo cilësor, si rezultat i keq interpretimit të specifikimeve ekzistuese ose i termeve dhe kushteve, kanë kosto-efektive, si dhe janë në pajtim me dispozitat e LPP-së dhe të legjislacionit dytësor.

 

72. 19.02.2020. A duhet kërkuar sqarime shtesë në bazë të nenit 72 të LPP-ës, në rast se Operatorët Ekonomik nuk e dorëzojnë bashkë me ofertat e tyre "Deklaratën nën betim" ?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar nga palët e i interesit, KRPP sqaron si në vijim:

Për dokumentacion dhe ofrimin e sqarimeve shtesë flet neni 59 dhe neni 72 i LPP-së.

Në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 të nenit 72 të këtij ligji, AK-të mund të kërkojnë nga OE-të  që të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë ndonjë dëshmi të specifikuar në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji

Ndërsa paragrafi 3 i nenit 72 të këtij ligji përcakton si në vijim:

Sigurimi i informacionit qe mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive.

"Deklarata nën betim" është kusht administrativ dhe  dëshmi që kërkohet sipas nenit 65 të LPP-së për të dëshmuar përshtatshmërinë e OE-së për pjesëmarrje në aktivitetin aktual të prokurimit (pra që është në fazën e tenderimit) dhe si e tillë ajo nuk mund të kërkohet në bazë të nenit 72 të LPP-ës, ngase ekzistenca e saj (pra e  deklaratës nën betim) nuk mund të verifikohet në mënyrë objektive nga AK siç e kërkon paragrafi 3 i nenit 72 të LPP-ës.

Pra me një fjalë, deklarata nën betim nuk është një dokument i cili e plotëson kërkesën e paragrafit 3 të nenit 72 të LPP-ës, për këtë arsye, Deklarata nën betim, duhet të nënshkruhet vuloset dhe  duhet të dorëzohet së bashku me tender para afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve të specifikuar në Dosjen e Tenderit.

 

71. 13.02.2020. Gabimi aritmetikor ka ndodhë në ofertën financiare e jo në rubrikën (tabelën) për poentim të çmimeve. Cila vlerë mbizotëron, Vlera totale Financiare e ofertës për çmim njësi apo vlera totale e poentuar?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:​

Për gabimet aritmetikore, flet paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së, si dhe neni 41.8 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.

Paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së, përcakton:

"3. Autoriteti kontraktues do të përmirësojë gabimet në një tenderë të cilat janë tërësisht aritmetike, nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të jetë më shumë se dy për qind (2%) i vlerës totale të ofertës. Në një rast të tillë, çmimi për njësi i ofertuar nga operatori ekonomik në tenderin e tij financiar gjithmonë do të konsiderohet si çmim mbizotërues mbi çdo çmim tjetër kontradiktor. Kur nuk kërkohen çmimet për njësi, elementet e çmimit të vetëm të çmimit total të ofruara nga operatori ekonomik në tenderin e tij financiar gjithmonë do të konsiderohen si çmim mbizotërues mbi çmimin total. Autoriteti kontraktues menjëherë do ti dërgojë të gjithë tenderuesve përkatës një njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla".

Paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së flet për gabimet tërësisht aritmetikore dhe si pas këtij paragrafi nëse gjatë vlerësimit të tenderëve AK zbulon mospërputhje në mes të çmimit për njësi dhe totalit, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe një përmirësim i tillë lejohet vetëm deri në 2% të vlerës totale të ofertës. 

Neni 41.8 i RRUOPP, përcakton:

"41.8 AK do të përmirësojë gabimet plotësisht aritmetike në tender nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të jetë më shumë se dy për qind (2%) i vlerës totale të ofertës.

 1. Ne rast se shuma e korrigjuar është me pak se +/- 2%, AK do te përmirësoj gabimet e tilla dhe do te informoj me shkrim OE ne fjale duke përdorur formën standarde B49. Ne rast se OE ne fjale nuk pranon përmirësimin e gabimit, oferta ne fjale do te refuzohet. AK gjithashtu duhet ti dërgojë të gjithë tenderuesve përkatës (OE te cilët kane dorëzuar tender) një njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla.
 2. Ne rast se shuma e korrigjuar është me shume se +/- 2%, AK do te eliminoj OE dhe do te informoj me shkrim OE ne fjale duke përdorur formën standarde B42".

 

​Kurdo që AK përdorë poentimin, AK në përputhje me nenin 56.11 duhet të përcaktojë peshët në bazë të rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull”. Meqenëse poentimi shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave dhe kontrata lidhet me çmime për njësi, kurdo që ka gabime aritmetikore (mospërputhje në mes të çmimit njësi dhe totalit t të ofertës), gabimet e tilla korrigjohen në përputhje me paragrafin 3 të nenit 59 të LPP-së dhe në rast se shuma e korrigjuar është më pak se +/- 2%, AK do të përmirësoj gabimet e tilla dhe do të informoj me shkrim OE në fjalë duke përdorur formën standarde B49 dhe më pas do të zbatojë formulën e poentimit në përqindje të përcaktuar në Dosjen e Tenderit. 

 Sipas nenit 59 të LPP-së, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues.

Për të gjithë OE që pretendojnë se AK nuk i ka vlerësuar tenderët në përputhje me LPP dhe legjislacionin dytësor, LPP ka paraparë mjetet juridike për t'i atakuar vendimet e AK-së (nenet 108/A dhe 109 të LPP-së).

70. 06.02.2020. Afatet kohore në procedurën ankimore

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjet e parashtruar lidhur me kalkulimin e afateve ankimore, KRPP sqaron si në vijim:

 Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së përcakton:

" Autoriteti kontraktues do ta shqyrtojë kërkesën brenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit ose, kur është e zbatueshme, nga data e marrjes së informative shtesë dhe dokumenteve të parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni. Afati i përmendur më lart, në raste specifike të justifikuara mund të zgjatet për jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë".

Në përputhje me paragrafin 7 të nenit 108/A të LPP-së "Kundër vendimit të autoritetit kontraktues, ankuesi mund të paraqesë një ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109 të LPP-së".

Neni 109 i LPP-së, përcakton:

"1.    Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.

 1. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji". 

Kalkulimin e afateve kohore të përcaktuar me këtë ligj, e rregullon neni 5 i LPP-së.

Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni përcaktojnë:

‘1.    Afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. Afati kohor i shkon deri në 16:00 në ditën e skadimit. Autoriteti kontraktues mund të vendosë që të caktojë një kohë tjetër me kusht që ai është jo më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit.

 1.    Të shtunave, të dielave dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë  kalkulimit të afateve kohore. Megjithatë, kur dita e fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet për të përfshirë ditën e parë të punës pas kësaj”.

Pra, sipas paragrafit 1 të nenit 5 të LPP-së, afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe përfundojnë në një ditë pune.

Nga data 01 Janar i vitit 2019 ka filluar aplikimi i plotë i Platformës Elektronike  të Prokurimit Publik (Njoftimi i KRPP-së Nr. 91/2018, i dt. 26.12.2018) , prandaj edhe Kërkesa për rishqyrtim pranë AK-së si dhe Vendimi i  AK-së duhet të komunikohen përmes platformës elektronike.

Si rrjedhojë,

 1. Në rast se AK ka lëshuar një vendim në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji" në datën e lëshimit (ngritjes në sistem) të vendimit të rishqyrtimit dhe data e lëshimit (ngritjes në platformë) do të kalkulohet dita “zero” e afatit ankimor në OSHP.
 2. Në rast se AK nuk ka lëshuar një vendim dhe/ose nuk e ka njoftuar ankuesin për zgjatje të afatit të rishqyrtimit (Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së ) afati fillon të rrjedhë në ditën e tretë (3) (të fundit për kthimin e përgjigjes) pas pranimit të kërkesës nga OE e cila do të llogaritet dita “zero” e afatit për dorëzimin e ankesës në OSHP.
 3. Në rast se AK nuk ka lëshuar një vendim brenda tri (3) ditë, por e ka njoftuar ankuesin për zgjatje të afatit të rishqyrtimit (Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së ) afati fillon të rrjedhë në ditën e gjashtë (6) (të fundit për kthimin e përgjigjes), e cila do të llogaritet dita “zero” e afatit për dorëzimin e ankesës në OSHP.

Për të gjitha rastet “Vendimi i lëshuar” nënkupton Vendimin e ngritur në Platformën Elektronike të Prokurimit Publik nga ana e AK-së. Operatoret Ekonomik dhe/ose palët e interesuara do të konsiderohen “ Të njoftuar” nga momenti kur AK e ngritë Vendimin në Platformën Elektronike të Prokurimit Publik. Çdo ankesë e parashtruar jashtë afatit të përcaktuar me paragrafin 2 të nenit 109 të LPP-së, do të refuzohet nga OSHP.

Vendimi i AK-së në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji, ngritet në Platformën Elektronike të Prokurimit Publik në përputhje me Njoftimin e KRPP-së Nr.15/2020, të dt. 28.01.2020. 

KRPP do të monitorojë me kujdesin e veçantë autoritetet kontraktuese për mos nxjerrjen e një vendimi në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të LPP-së dhe do të ndërmarrë masat në përputhje me Rregulloren Nr. 2/2017 për Procedurat e Dhënies dhe Revokimit të Certifikatës Profesionale për Prokurimin Publik.

 

69. 06.02.2020. Periudha e validitetit të ofertës ka skaduar derisa lënda ka qenë në shqyrtim në OSHP dhe aktiviteti i prokurimit ka qenë në pezullim. A mund të nënshkruhet një kontratë publike pa validitet të ofertës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Neni 31.3 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (RRUOPP), përcakton:

“31.3 Periudha e validitetit të tenderit e specifikuar në dosjen e tenderit do të ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i prokurimit. Periudha e kërkuar e validitetit do të jetë jo më shumë se që është e nevojshme, dhe do të jetë e mjaftueshme për AK të bëjë vlerësimin e tenderëve të pranuar dhe të bëjë dhënien dhe nënshkrimin e kontratës”.

Neni 31.4 i RRUOPP, përcakton:

“31.4 Nën situata të justifikueshme dhe/ose të veçanta kur vonesa të papritura shfaqen, duke nënkuptuar që procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda afatit të periudhës së validitetit të tenderëve për arsye të detajeve komplekse teknike të sqaruara, AK do të kërkoj nga OE të zgjasin validitetin e tenderëve të tyre. Kërkesa për zgjatje të validitetit të tenderit do të bëhet me shkrim dhe duhet të kërkohet para datës së skadimit (është e rëndësishme të verifikohet që të gjithë tenderët pranojnë kërkesën për zgjatjen e validitetit të tenderit)”

31.5 Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre.

Sipas nenit 31.4 të lartcekur, nuk përcaktohet sa ditë para skadimit të validitetit të ofertave mund të kërkohet zgjatja e afatit të validitetit të ofertave. Megjithatë, është e rëndësishme që të ketë kontinuitet midis afatit të skaduar dhe atij të ri, për këtë arsye në këtë dispozitë thuhet: "para datës së skadimit...."

Pavarësisht se aktiviteti i prokurimit është në "Pezullim", AK në përputhje me nenin 31.4 të RRUOPP duhet që të kërkojë zgjatjen e validitetit të ofertave para datës së skadimit. 

Asnjë dispozitë e LPP-së dhe e legjislacionit dytësor nuk përcakton përkufizimin e fjalës "Pezullim", megjithatë KRPP konsideron se fjala "Pezullim" në kuptim të këtij ligji duhet të nënkuptojë mosndërmarrjen e ndonjë hapi në procedurat e prokurimit për derisa aktiviteti i prokurimit është i pezulluar. (Psh: hapja e tenderëve nuk duhet të bëhet nëse aktiviteti i prokurimit është pezulluar si rezultat i Kërkesës për rishqyrtim e parashtruar në AK, apo e një ankese e parashtruar në OSHP gjatë fazës së tenderimit, apo nënshkrimi i kontratës nuk duhet të bëhet për deri sa aktiviteti i prokurimit është në pezullim si rezultat i parashtrimit të një kërkese për rishqyrtim në AK, apo një ankese në OSHP) 

Neni 31.3 i RRUOPP kërkon rreptësishtë që oferta të ketë validitet deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës. Prandaj KRPP konsideron se asnjë kontratë publike nuk mund të nënshkruhet me validitet të skaduar të ofertës.

Për këtë arsye, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit duhet me kujdesin më të madh të përcjellë validitetin e ofertave, dhe në çdo rast duhet të kërkojë nga të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës zgjatjen e validitetit të ofertave para datës së skadimit. Në mënyrë retroaktive nuk mund të kërkohet zgjatja e validitetit të ofertave dhe/ose e sigurisë së tenderit.

KRPP do të monitorojë me kujdesin e veçantë autoritetet kontraktuese për moszbatimin e nenit 31.4 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe do të shqiptojë “Vërejtje me shkrim” në përputhje me Nenin 5, paragrafin 7 të Rregullores Nr. 2/2017 për Procedurat e Dhënies dhe Revokimit të Certifikatës Profesionale për Prokurimin Publik.

68. 10.12.2019. Duke marrë për bazë kërkesat e shumta nga Autoritet Kontraktuese për interpretim të paragrafit 6 të nenit 52 të LPP-ës si dhe paragrafit 15 të nenit 56 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, konkretisht, nëse te  Kontratat për shërbime të shumëfishta ose kontratat me çmime për njësi parashihet ndonjë limit në devijimin e lejuar nga vlera e parashikuar e kontratës, KRPP, në bazë të nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sqaron si në vijim: 

Kontratat për shërbime të shumëfishta ose kontratat me çmime për njësi, përmendën në paragrafin 6 të nenit 52 të LPP-ës.

Më gjerësisht për kontrata të tilla flet neni 56.15 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik.

Neni 56.15 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik sa i përket kontratave për shërbime të shumëfishta ose kontratave me çmime për njësi përcakton si në vijim:

56.15 Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshat ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Ne këto raste nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje te veturave, mirëmbajtje te gjeneratorëve etj. Ne këto raste ne hapje publike te ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim te vlerësimit te ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Shuma e sigurimit te ekzekutimit te kontratës ne këto raste duhet te përcaktohet si shume fikse ndërsa për qëllime te raportimit ne KRPP shënohet vlera e parashikuar e kontratës. Kontratat me çmime për njësi mund te udhëhiqen për te gjitha llojet e kontratave, kontratë për furnizime, shërbime dhe pune.

Paragrafi 6 i nenit 52 të LPP-ës dhe paragrafi 15 i nenit 56 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik nuk përcaktojnë ndonjë limit financiar dhe/ose sasiorë apo limit ne devijimin e lejuar nga vlera  e parashikuar e kontratave në fjalë.  Megjithatë, në rast se vlera e shpenzuar me kontratë tejkalon vlerën e parashikuar në mënyrë substanciale, atëherë Autoriteti Kontraktues sipas KRPP-ës duhet ta arsyetoj bindshëm një gjë të tillë.

 

Pra Autoritet Kontraktuese duhet te luajnë një rol aktiv në përcaktimin sa me te sakte te vlerës se parashikuar e me këtë edhe vlerës se kontratës (të realizuar). Duke pasur parasysh faktin se peshimi i artikuj-ve duhet bërë bazuar në peshën  dhe ne rëndësinë e kategorisë përkatëse, kjo nënkupton qe edhe sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet të ndryshoj nga raportet sipas peshës se dhënë. P.sh nëse pesha është dhënë kategorive te artikujve apo shërbimeve duke u bazuar ne raportet sasiore/rëndësinë e kategorisë ndërmjet tyre, atëherë edhe shpenzimet për kategori duhet të ruajnë të njëjtin raport. Përfundimisht AK (njësia implementuese e kontratës) mbetet përgjegjëse që në secilin rast të dëshmoj ne mënyrë te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar është në harmoni me peshën e dhënë dhe me nevojat reale te AK-ës.

67. 10.12.2019. Duke marrë për bazë kërkesat e shumta nga Autoritet Kontraktuese në lidhje me veprimet e tyre për kontratat që janë në implementim e që implikohen me vendimin e BQK-ës për tarifën e rritur për sigurim të automjeteve, KRPP, në bazë të nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sqaron si në vijim:

Sa i përket ndryshimit të çmimeve të kontratave në implementim si pasoj e një vendimi të një organi kompetent, Paragrafët 13.18 dhe 13.19 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik përcaktojnë si në vijim, citoj:

13.18. “Në raste kur ka ndryshime sipas një vendimi të një organi kompetent, në tatime, normën e TVSH-së apo ndryshime në tarifat për import, çmimet e kontratës duhet të rregullohen në përputhje me rrethanat”.

13.19. Autoritetet Kontraktuese nuk lejohen të bëjnë ndërprerjen e kontratave në proces si dhe kontratave për punë, shërbime apo furnizimeve dhe pagesave, kur ndryshimet nuk kanë qenë të njohura, si në rastet e cekura nën paragrafin 13.18 të këtij Neni”.

Paragrafi 13.18 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik përmend rregullimin e çmimeve të kontratës (të cilat janë në implementim) sipas vendimit të një organi kompetent në tatime, normën e TVSH-së apo ndryshime në tarifat për import, por nuk sqaron se si të veprohet për tarifat tjera (pra siç është rasti i vendimit të BQK-ës për rritjen e tarifave për sigurim të automjeteve në Kosovë).

Për këtë arsye KRPP, i këshillon Autoritetet Kontraktuese të cilat kanë kontrata në implementim e që implikohen me vendimin e BQK-ës për tarifën e rritur për sigurim të automjeteve ( në rast se në kushtet e Kontratës nuk është paraparë një gjë e tillë) për veprimet e mëtutjeshme ti drejtohen organit në fjalë pra BQK-ës.

66. 10.07.2019. A duhet të refuzohet tenderi apo të kerkohet sqarime sipas 72, i cili ka sjellë dokumente në gjuhë tjetër nga ato të lejuara me LPP?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron si në vijim:

Neni 13.4 i LPP-së  në lidhje me gjuhët zyrtare të procedurës së tenderimit përcakton:

"Një operator ekonomik mund  të paraqesë një tender, një kërkesë për pjesëmarrje apo ndonjë dokument tjetër të kërkuar apo që lejohet të plotësohet gjatë aktivitetit të prokurimit, në gjuhën Shqipe, Serbe ose në gjuhën Angleze".

 Kjo dispozitë në mënyrë të qartë përsëritet në format standarde të miratuara në bazë të LPP-së.

Sipas dispozitave të lartpërmendura tenderët mund të dorëzohen vetëm në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Ligji siç shihet nuk lejon ndonjë përjashtim në rastin e lartpërmendur.

Në LPP dhe legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me ligj, nuk përcaktohet zgjidhja për AK-në se si duhet të veprojë në rast se një tenderues paraqet ndonjë nga dokumentet e tenderit në një gjuhë tjetër nga ajo e autorizuar me nenin 13 të LPP-së.

Si rrjedhojë, bazuar në nenin 13 të LPP-së dhe format standarde (dokumentet e tenderimit), KRPP ofron këtë opinion: 

Në rast se një operator ekonomik dorëzon specifikimet teknike në një gjuhë tjetër (psh. në Gjuhën Gjermane, Italiane apo cilëndo gjuhë tjetër nga ajo e përcaktuar me këtë ligj), me pasojë që Komisioni i Vlerësimit nuk është në pozitë që të vlerësoj tenderin.

Në këtë rast, duhet të merren parasysh si në vijim:

1) neni 13.4 nuk lejon asnjë përjashtim nga gjuhët e përmendura. As format standarde të cilat imponojnë AK për të miratuar të gjitha ose disa nga gjuhët e përcaktuara në nenin 13.4. Përveç kësaj, duhet të ceket se LPP-ja, përveç gjuhës shqipe dhe serbe, tashmë e lejon përdorimin edhe të Gjuhës Angleze. Zgjedhja e ligjvënësit është bërë në faktin se, duke qenë Gjuha Shqipe dhe Serbe jo shumë e përhapur, Gjuha Angleze lejon pjesëmarrjen e Operatoreve të huaj Ekonomik, pasi që është gjuha që përdoret ndërkombëtarisht;

2) në rastin e përmendur, është menduar, se specifikimet teknike të produktit të ofruar nga OE në fjalë do të duhet të ishin në dispozicion, jo vetëm në gjuhën e tenderuesit, por edhe në gjuhën angleze. Sipas përvojës, në fakt, specifikimet teknike të çdo produkti që ka relevancë ndërkombëtare zakonisht janë në dispozicion në gjuhën angleze.

Kur ato nuk janë në dispozicion, OE në fjalë duhet të ketë dorëzuar, në vend të specifikimeve teknike në gjuhën e tenderuesit, një përkthim të certifikuar në anglisht për specifikimet teknike.

Pra, sjellja e OE që sjellë dokumente në gjuhë tjetër nga ato të lejuara me ligj, është neglizhencë dhe plotësisht e pavarur nga një dispozitë e veçantë në dokumentet e tenderit.

3)  Dispozita e lartpërmendur e LPP-së e cila përcakton përdorimin e gjuhëve gjatë procedurave të tenderimit është e përshkruar në mënyrë që të vë komisionin vlerësues në pozitë më të mirë për të vlerësuar përmbajtjen e tenderit.

Në parim, prodhimi i dokumenteve i cili nuk është i shoqëruar me  një përkthim zyrtar është ekuivalente me mos-prodhim të të njëjtit, pasi që pengon autoritetin kontraktues që të ketë njohuri të menjëhershme dhe të drejtpërdrejtë për elementet përkatëse të tenderit. 

4) parimi i lartpërmendur mund të ketë një shmangie kur nuk ka të bëjë me pjesë thelbësore te tenderit, si për shembull broshura, anekse ose dokumente të tjera që kanë karakter jo të detyrueshëm, por thjesht dorëzohen nga OE për të përshkruar më mirë produktin e ofruar. Në të kundërt, në rastin e përmendur, OE ka paraqitur në një gjuhë tjetër specifikimet teknike të cilat përfaqësojnë një pjesë thelbësore dhe të nevojshme për pranimin e tenderuesit.

Kështu, duke pasur parasysh konsideratat e lartpërmendura, tenderi i cili ofron specifikimet teknike në gjuhë tjetër nga ajo e përcaktuar me LPP, duhet të përjashtohet.

Ndërsa për cilindo dokument tjetër të kërkuar si dëshmi sipas nenit 65-71 të LPP-së, në përputhje me nenin 72 të LPP-së mund të kërkohet nga OE që të dorëzojë një përkthim zyrtar të të njëjtit dokument.65. 09.07.2019. Si të veprohet në rastet e OE me status “biznes individual” në ARBK dhe të cilët në sistem të prokurimit elektronik paraqiten me emrin e biznesit “emri mbiemri BI” dhe jo me emrin tregtar – kjo si pasojë e ndryshimeve të numrit fiskal  apo pajisjen e bizneseve me Numër Unik Identifikues (NUI)?

Ne rastin kur OE si biznese individuale, në Sistem të Prokurimit Elektronik paraqiten me emër të biznesit, p.sh.  “emri mbiemri BI”  dhe jo me “emër tregtar”, atëherë nga perspektiva e autoriteteve kontraktuese, oferta dhe dokumentet përkatëse duhet të trajtohen të barasvlershme pavarësisht se janë në emër të biznesit apo emrit tregtar. Barasvlerëshmëria duhet të verifikohet me certifikatë të biznesit dhe Numrin Unik Identifikues (NUI).

Në rast se për OE është e papërshtatshme qe në sistem të prokurimit elektronik të paraqiten me emër të biznesit “emri mbiemri BI”  dhe preferojnë që të paraqiten me “emrin tregtar”, atëherë OE duhet të kontaktojnë ATK-në për të bërë ndryshimet e nevojshme.​

 

64. 17.04.2019. A duhet OE me rastin e dorëzimit të ofertës të dëshmojnë se nuk janë në vonesë në pagimin e tatimeve ndaj ATK-së?

Paragrafi 4.8 i nenit 65 te LPP përcakton:

4.8  “aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apo tatim në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik, përveç ku një borxh i tillë është vërtetuar të jetë jo i rëndësishëm në Kosovë;”

Paragrafi 5 i nenit 65 te LPP përcakton:

 1. Periudhat kohore të përcaktuara në këtë Nen ndërlidhen me periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës ose, në rast të procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, dërgimin ftesës për pjesëmarrje ose tenderim.

Paragrafi 8 i nenit 26 te RUOPP percakton:

Kërkesa

 1. nuk është ne vonese ne pagimin e tatimeve ose kontributeve të sigurimit sociale

Dëshmia dokumentuese

 1. Në lidhje me tatimet një vërtetim i lëshuar nga administrata tatimore të vendit të themelimit që OE nuk është me vonesë në pagesën e tatimeve të paktën deri në çerekun e fundit të vitit; dhe në lidhje me sigurimin social, një certifikatë të lëshuar nga autoritetet kompetente ose operatorë publik që vërteton se një gjendje e tillë nuk ekziston.

Vërtetimet në lidhje me kërkesat e përshtatshmërisë (përveç Deklaratës nën Betim) do të kërkohen të dorëzohen nga një tenderues të cilin autoriteti kontraktues ka për qëllim qe ta shpërblej me kontratë. Këto dokumente duhet të dorëzohen nga tenderuesi para publikimit të Njoftimit B58 mbi vendimin e AK-së. Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit të përmendur është jo me pak se pesë (5) ditë nga marrja e njoftimit të autoritetit kontraktues për synimin e dhënies së kontratës.

Në kuptim të paragrafit 4.8 të nenit 65 të LPP-së, termi “aktualisht” nënkupton çdo herë që kërkohet  në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë dëshmi për të vërtetuar se OE nuk është në vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apo tatim në Kosovë, OE duhet të sjellë dëshminë për të vërtetuar se një gjendje e tillë nuk ekziston.

Për këtë qëllim, në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë kërkohet nga të gjithë OE-të të interesuar për të marrë pjesë në aktivitetin e prokurimit që të deklarojnë se janë ”të pranueshëm” për të marrë pjesë në aktivitetin e prokurimit. OE- të janë “të pranueshëm” kur ata ofrojnë së bashku me tenderin e tyre dëshminë “Deklaratën nën betim” me të cilën deklarojnë se një gjendje e tillë nuk ekziston.

Kur OE rekomandohet për dhënie të Kontratës, para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e AK-se, nga i njëjti kërkohet dëshmia “Vërtetimi nga ATK” dhe për të qenë “i pranueshëm” OE sipas nenit 65 të LPP-së, duhet të vërtetojë se nuk është në vonesë në pagimin e tatimeve ndaj ATK-së.

Ne përputhje me paragrafin 5 te nenit 65, periudha kohore, se ne cilën periudhe duhet te jete OE i “pranueshëm”,  ndërlidhet me periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës, qe do te thotë se OE duhet te jete i “pranueshëm” ne datën e publikimit te njoftimit.

Borxhet mund te lindin ne periudha te ndryshme p.sh. gjate procesit te vlerësimit, gjate fazës se ankimimit, prandaj ky nen percakton kohen kur OE duhet te jete i pranueshëm.

Nisur nga fakti se shume OE kane marrëveshje për shlyerje te borxheve me ATK-ne, KRPP sqaron se edhe ne ketë rast marrëveshjet për shlyerje te borxheve duhet te jete para datës se publikimit të njoftimit të kontratës.

Qëllimi i  këtij neni është qe OE duhet te jete gjithmonë “i pranueshëm”, pra OE nuk duhet te ketë obligime të pashlyera në kohen e publikimi të Njoftimit për kontratë.

 

 

63. 03.10.2018. A duhet,  të gjithë anëtarët e grupit të operatorëve ekonomik (konzerciumit) ta shkarkojnë dosjen e tenderit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjet e parashtruara, KRPP sqaron si në vijim:

Neni 47.9 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për prokurim Publik përcakton si në vijim

“Dosja e tenderit duhet te shkarkohet nga palët e interesuara nga platforma e prokurimit elektronik..”

Në rast të konzerciumit palë e interesuar është Konzerciumi (pra grupi i operatorëve ekonomik e jo anëtarët e grupit si individual), për këtë arsye:

KRPP, konsideron se shkarkimi i dosjes së tenderit nga të gjithë anëtarët e grupit të Operatorëve Ekonomik nuk është kusht për tenderim.

Pra, jo domosdoshmërisht  të gjithë anëtarët e konzerciumit duhet të shkarkojnë dosjen e tenderit. Mirëpo në mënyrë që të gjithë OE anëtarë të konzerciumit të jenë të informuar për rrjedhën e aktivitetit të prokurimit, atëherë KRPP ju këshillon që aktivitetet e prokurimit (në të cilat dëshirojnë të marrin pjesë si konzercium) ti shtojnë si favorit brenda sistemit, në mënyrë që automatikisht të njoftohen nga sistemi ( me e-mail dhe inbox brenda llogarisë) për të gjitha njoftimet që i shkojnë OE-së që ka shkarkuar dosjen e tenderit në emër të konzerciumit.

62. 10.08.2018. Për veç “Gjykatës Kompetente”,  në bazë të paragrafit 3.5 të nenit 65 të LPP-ës cilat organizata apo agjenci administrative në Republikën e Kosovës mund ta konstatojnë sjelljen jo profesionale të një Operatori Ekonomik gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sa i përket çështjes së lartë përmendur, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

Neni 65.3.5, sa i përket përjashtimit nga pjesëmarrja të një Operatori Ekonomik në një aktivitet të prokurimit përcakton si në vijim:

"3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:  

 • 3.5. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjelle ne mënyre joprofesionale; "

Neni i referohet sjelljes joprofesionale, të cilat duhet të jenë të destinuara si sjelljet e një operatori ekonomik të kryera gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale.

Në mënyrë që të jetë në përputhje me fushëveprimin e LPP-se, e në veçanti me paragrafin e lartë cituar sjellja duhet të konstatohet nga një gjykatë, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale.

Në mungesë të një agjencie administrative ose organizate për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale në Kosovë, tani për tani, KRPP, konsideron se sjellja jo profesionale e një Operatori Ekonomik mund të konstatohet vetëm nga gjykata kompetente.

61. 03.08.2018. Pas ndryshimit dhe plotësimit të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, cilët janë hapat që duhet ndjekur AK-të pas përfundimit të procesit të vlerësimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-099, KRPP sqaron si në vijim:

 1. Komisioni i vlerësimit përfundon vlerësimin e ofertave dhe rekomandon Operatorin Ekonomik për dhënie të kontratës
 2. Kërkohen nga OE i rekomanduar për kontratë dëshmitë për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë të specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë
 3. Pas pranimit të dëshmive të pranueshmërisë, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit e nënshkruan raportin e vlerësimit dhe raporti ngarkohet në platformën e prokurimit elektronik
 4. Kërkohet nga ZKA dhe ZKF ri konfirmimi i Deklaratës se Nevojave dhe Disponueshmerise se mjeteve
 5. Përgatiten dhe dërgohen përmes platformës elektronike dhe përmes e-mailave letrat standarde tek OE që kanë dorëzuar tender dhe në të njëjtën ditë përgatitet dhe ngritët si “dokument shtesë” në platformën e prokurimit elektronik FS. B58 “Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues”
 6. Periudha e pritjes – pritet 5 dite për kërkesa për rishqyrtim (dita e dërgimit është dita 0)
 7. Nëse nuk ka kërkesa për rishqyrtim, përgatitet dhe publikohet ne platformën elektronike Njoftimi për dhënie te kontratës/Njoftimi për Anulim te aktivitetet te prokurimit
 8. Pas publikimit të Njoftimit për dhënie të kontratës, AK nënshkruan kontratën
 9. Brenda dy dite pas nënshkrimit të kontratës, AK dërgon për publikim FS. B52 “Njoftim për nënshkrimin e kontratës”.
 10. Nëse ka kërkese për rishqyrtim, ZP publikon Njoftimin për pezullim, shqyrton kërkesën, nxjerr vendimin dhe te njëjtin e publikon ne platformën elektronike

   

  • Nëse kërkesa miratohet, ZP do te vazhdoj me ri-vlerësim te aktivitetit te prokurimit duke filluar nga hapi 1

   

  • Nëse kërkesa refuzohet, ZP pret 10 dite për ankesa, dhe nëse nuk ka ankesa vazhdon nga hapi 6

   

  • Nëse kërkesa refuzohet, ZP pret 10 dite për ankesa, dhe nëse ka ankesa vepron ne përputhje me vendimin e OSHP-se

   

60. 03.08.2018. Duke marrë për bazë kërkesat e disa Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për sqarimin e Paragrafit 2 të nenit 38 të LPP-ës, si dhe nenin 56.10 të RUOPP, konkretisht për rastet kur Autoriteti Kontraktues nuk mundet ta  realizoj një kontratë (të lidhur në bazë të neneve të lartpërmendura) deri ne vlerën 70 % te sasive indikative apo vlerës totale indikativë të specifikuara në njoftimin për kontratë dhe dosje të tenderit dhe si pasoj e mos përmbushjes së saj nga AK, OE kërkon faturimin e minimumit të mjeteve (te 70%) pa bërë porosinë AK-ja dhe pa u sjellë malli, apo pa u përmbushur puna apo shërbimi,

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

 

Neni 38 të LPP-ës gjegjësisht paragrafit 2 i këtij neni, sa i përket çështjes së mos përputhjes së sasisë totale indikative apo vlerës totale indikative të kontratës kornizë përcakton si në vijim:

 

"sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lart se plus/minus tridhjetë për qind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën  totale indicative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind  (30%) pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht".

 

E njëjta çështje rregullohet edhe me nenin 56.10 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë Për Prokurim Publik, si në vijim:

 

“56.10 Sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Kurdo qe Autoriteti kontraktues specifikon sasinë indikative, Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë devijimin prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lartë se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë për qind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht”. 

 

Bazuar në dispozitat e lartëpërmendura, mospërputhja e lejuar konsiston në  plus/minus tridhjetë përqind (30%)  të pragut apo tavanit të sasive totale apo vlerës totale indikative të kontratës. Mirëpo, kjo nuk do të thotë që Operatori Ekonomik duhet të paguhet për punët, shërbimet apo furnizimet e pa porositura nga Autoriteti Kontraktues.

 

Sipas këtij kufizimi (+/-30%), Autoriteti Kontraktues merr përsipër që të porositë, pranoj dhe paguaj sasinë totale prej së paku shtatëdhjetë përqind (70%) nga sasia indikative e vendosur në dosjen e tenderit përkatësisht në konktratë, prandaj autoritetet kontraktuese duhet të kenë parasysh këtë fakt sidomos në fazën e përgatitjes së sasive indikative në dosje të tenderit e cila në secilin rast nuk guxon të ndryshojë në plus/minus 30 % e vlerës indikative.

Ne çdo rast kur për çfarëdo arsye objektive një gjë e tillë do të ketë ndodhur (ka pushuar nevoja për furnizimet e tilla), AK duhet të:

 •     Bëjë përpjekje që përmes dispozitave nga kontrata për zgjidhje miqësore të kontesteve kontraktuale me kontraktorin - kontesti në fjalë të zgjidhet me marrëveshje mirëkuptimi dhe mirëbesimi me Operatorin Ekonomik;
 •     Ne rast se palët nuk arrijnë të zgjedhin kontestin me marrëveshje, pala e pa kënaqur mund t'i drejtohet Gjykatës kompetente. 

Ndërsa Autoritetet Kontraktuese i këshillon që:

 •     Gjatë përzgjedhjes së procedurave të prokurimit ,inicimit dhe zhvillimit të tyre gjithmonë të kenë parasysh plotësimin e nevojave të domosdoshme dhe që kjo të realizohet sipas qëllimit të Ligjit të Prokurimit Publik të përcaktuar në paragrafin 1 të nenit 1 të këtij ligji.
 •     Të merren masat e nevojshme që planifikimet e aktiviteteve të prokurimit të kryhen në mënyrë efikase dhe  të drejtë, sidomos në përcaktimin e qartë të nevojave dhe gjithmonë duke i respektuar dispozitat ligjore të prokurimit.
 •    Të kenë kujdes të veçantë që gjatë administrimit të procedurave, të luajnë rol aktiv në përcaktimin e kushteve të kontratave, me theks të veçantë te çmimet, dhe sasitë dhe sidomos përcaktimit të drejtë të nevojave në mënyrë që sasia indikative në asnjërin rast të mos pësojë ndryshime +/-30% nga sasia e përcaktuar si indikative.
 •  

Pra me  një fjalë të merren masat e nevojshme që  Autoritetet Kontraktuese që si pasojë e veprimit apo mos veprimit të tyre, neglizhencës apo mungesës së vullnetit, të mos bien ndesh me dispozitat e Ligjit dhe legjislacionit dytësor të prokurimit publik dhe/ose legjislacionit tjetër ne fuqi si rezultat i parashikimit jo të saktë të sasive indikative, apo për arsye tjera shkaqet e te cilave është dashur të parashikohen me kohë gjatë parashikimit të sasive, autoriteti kontaktues duhet të ndërmarrë masa ligjore ndaj zyrtarit/ve përkatës të cilët kanë përgatitur kërkesat e tilla.

 

 

 

59. 23.07.2018. Për veç “kategorive të shërbimeve”, a mund të përdoret çmimi më i ultë me poentim (në bazë të nenit 52.6 të LPP-ës, dhe neneve 56.11 dhe 18.28 të RUOPP) edhe për kategori tjera në prokurimit publik? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës tuaj, KRPP, ofron interpretimin ligjor si në vijim:.

Neni 52.6 i LPP-ës, sa i përket çështjes së lartë përmendur përcakton si në vijim.

“Në rast të kriterit, tenderi me çmimin më të ulët nuk lejohet konvertimi i çmimeve në pikë dhe të peshohen pikët. Në rast të kontratave për shërbime të shumëfishta ose në rast të kontratave me çmime për njësi, çmimet mund të peshohen në bazë të rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve” ose secilit “artikull” në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët...”.

Për të njëjtën çështje flet edhe neni 18.28 i RUOPP. Sipas këtij neni:

 “Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshët ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" ose “grup te artikujve” në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët ne baze te poentimit, si p.sh. mirëmbajtje te veturave , mirëmbajtje te gjeneratorëve etj.”

Ndërsa neni 56.11 i RUOPP, çështjen e lartë përmendur e rregullon si në vijim:

Kurdo qe Autoriteti kontraktues nuk dine sasite indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet te përcaktoj peshët ne baze të rëndësisë se secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Ne këto raste nuk vlen pargu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje te veturave , mirëmbajtje te gjeneratorëve etj. Ne këto raste ne hapje publike te ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim te vlerësimit te ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi. Shuma e sigurimit te ekzekutimit te kontratës ne këto raste duhet te përcaktohet si shume fikse ndërsa për qëllime te raportimit ne KRPP shënohet vlera e parashikuar e kontratës.”

Bazuar në dispozitat e lartë cituara, KRPP, konsideron se neni 52.6 i LPP-ës, si dhe nenet 56.11 dhe 18.28 të RUOPP  përveç kategorisë së shërbimeve mund të përdoren edhe te llojet e tjera të kontratave, kurdo që Autoriteti kontraktues nuk din sasitë indikativë dhe konsideron se me përdorimin e këtyre dispozitave respektohet qëllimi kryesor i këtij ligji i përcaktuar në nenin 1 paragrafin 1.

 

Ndërsa, për peshimin e artikujve apo grupeve te artikujve, vendosjen e tyre në kategoritë përkatëse, si dhe mos përsëritjen e tyre mbetet përgjegjësi e Autoritetit Kontraktues.

 

58. 01.02.2018. Me kërkesë të AK-ve, KRPP sqaron nenin 39 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, si në vijim: (Referoju RRUOPP)

Kërkesë e nenit 39 të LPP-së është që autoriteti kontraktues të përgatitë dhe publikojë një Njoftim Paraprak kur ka për qëllim gjatë periudhës së ardhshme 12 mujore dhënien e një apo më shumë kontratave të furnizimit, të shërbimeve apo të punëve që vetëm ose bashkë kanë një vlerë të parashikuar prej pesë qind mijë (500.000) Euro. Njoftimi Paraprak përgatitet dhe publikohet për kontratat me vlerë të madhe. Në përputhje me nenin 39 të LPP-së dhe nenin 6 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, Njoftimi paraprak duhet të përgatitet dhe publikohet për:


• Një kontratë të vetme qoftë ajo furnizim, shërbim apo punë nëse vlera e parashikuar është prej pesë qind mijë (500.000) Euro; ose


• T’i përfshijë në një Njoftim Paraprak të gjitha kontratat furnizimeve, shërbimeve apo punëve që sëbashku arrijnë vlerën e parashikuar prej pesë qind mijë (500.000) Euro dhe AK vendos të ushtrojë një aktivitet prokurimi duke e ndarë në Pjesë (Lote) homogjene apo heterogjene secilën kontratë.


Qëllimi i përgatitjes dhe publikimit të Njoftimit Paraprak është mundësia e reduktimit të afateve minimale të tenderimit në procedurë të hapur apo të kufizuar për dhënien e kontratave me vlerë të madhe në jo më pak se 24 ditë(në vend të afatit minimal kohor të zakonshëm prej 40 ditë). Në përputhje me nenin 6.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, reduktimi i aftit kohor mund të përdoret vetëm nëse:


• Njoftimi Paraprak ka të gjitha informatat e nevojshme të sepecifikuara; dhe

• Është publikuar jo më pak se 40 ditë dhe jo më shumë se 12 muaj para publikimit të Njoftimit për Kontratë në fjalë.

57. 06.12.2017. Duke mare për bazë kërkesat e shumta te Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për interpretim dhe sqarim, të nenit 68 dhe 69 te LPP-se lidhur me “Gjendjen Ekonomike dhe Financiare“ dhe “aftësitë teknike dhe/ose profesionale” përkatësisht në lidhje me dëshmitë e kërkuara nga AK, për te dëshmuar përmbushjen e këtyre kërkesave, KRPP sqaron si në vijim: (Referoju RRUOPP)

06.12.2017


Në pajtim me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 ofron interpretimin ligjor si në vijim:


Në përputhje me nenet 68 dhe 69 të këtij ligji, Autoritetet Kontraktuese gjatë vendosjes së kërkesave lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe aftësinë teknike dhe/ose profesionale MUND të kërkojë nga OE-të që të sigurojnë nëse është relevante dhe e nevojshme njërin ose të gjitha dokumentet e specifikuara në paragrafin 1 të nenit 68 dhe në paragrafët 2.1, 4.2 dhe 6.2 të nenit 69 të këtij ligji.


Në të gjitha rastet e përfshira në paragrafin 1 të nenit 68, paragrafëve 2.1, 4.2 dhe 6.2 të nenit 69 përmendet shprehja si në vijim citojmë: “.....të realizuara në tri vitet e shkuara “ose “... në periudhën e shkuar trevjeçare…” ). Ne kuptimin e Ligjit shprehja “tri vitet e shkuara” nënkupton: “Periudhën kohore te përcaktuar ne këto nene e cila ndërlidhet me periudhën qe paraprinë datën e publikimit te njoftimit për kontrate ose, ne rast te procedurave te negociuara pa publikimin e njoftimit te kontratës, dërgimin e ftesës për pjesëmarrje ose tenderim. Ne kuptim të nenit 69 paragrafi 2.1, 4.2 dhe 6.2 shprehja “.....te realizuara ne tre vitet e shkuar” nënkupton Kontratat për furnizime, shërbime dhe/ose pune te realizuara (përfunduar) ne periudhën e shkuar tre vjeçare (periudha e sqaruar si me lart).

Sqarimi:


Ne rast se Autoriteti Kontraktues inicion një aktivitet prokurimit qe ka për qellim furnizimin me mallra, shërbime dhe/ose kryerjen e punëve ndërtimore dhe VENDOS te kërkoj përmbushjen e kërkesave nga neni 68 dhe/ose 69 lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare dhe aftësinë teknike dhe/ose profesionale, duke kërkuar nga OE për te ofruar dëshmi përkatëse te lidhura me “periudhën e shkuar tre vjeçare”, Autoritetet kontraktuese DUHET të specifikojnë qarte ne Njoftimin për Kontrate dhe Dosjen e tenderit (Fleta e te dhënave për Ofertën ), periudhën për te cilën janë kërkuar dëshmitë.

Ne çdo mënyrë periudha (tre vjeçare) duhet te përfshijë edhe vitin vijues në te cilin është iniciuar aktiviteti. Ne këto situata rekomandohet qe data nga e cila fillon te kalkulohet periudha e shkuar tre vjeçare te vendoset Data e publikimit te Njoftimit për kontrate, përkatësisht e dërgimit te ftesës për pjesëmarrje.

Në të njëjtën kohë, KRPP, sqaron se kërkesat e vendosura sipas neneve 68 dhe 69 mund te përmbushen ne cilën do pjese te kësaj periudhe (p.sh brenda njërit vit te periudhës) apo ne tere periudhën e caktuar nga vete autoriteti kontraktuese. Po ashtu, duke pas parasysh qëllimin për te cilin kërkohet përmbushja e kërkesave nga neni 68 dhe/ose 69, KRPP, këshillon Autoritetet Kontraktuese qe te vlerësojnë nëse aplikimi i kërkesave për te dëshmuar gjendjen ekonomike dhe financiare apo aftësitë teknike dhe profesionale është e nevojshme.

KRPP ka vërejtur se shume AK i aplikojnë ato (kërkesat e nenit 68 dhe/ose 69 te LPP-se) edhe për rastet kur nuk kanë ndonjë rëndësi apo nevoje për tu dëshmuar. (P.sh, për aktivitetet te cilat kanë për qellim furnizimin me mallra e te cilat nuk prodhohen nga ofruesi i tyre). Ne këto aktivitete aplikimi i kritereve nga neni 68 dhe/ose 69 nuk është i arsyeshëm përkundrazi është jo profesional dhe mund te shkaktoj probleme te panevojshme.

56. 12.09.2017. Sqarim i pyetjes me Nr. 52 (e publikuar me datë 14.07.2017) (Referoju RRUOPP)

Sqarim i interpretimit të datës 14.07.2017


Në pajtim me nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligji Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke pas parasysh paqartësitë lidhur me zbatimin e interpretimit të datës së lartë cekur nga ana e Autoriteteve Kontraktuese, KRPP, sqaron si në vijim:


Interpretimi i datës 14.07.2017 është i plotfuqishëm dhe mund të zbatohet vetëm atëherë kur Autoritetet Kontraktuese kërkesën për regjistrim në platformë për të gjithë anëtarët e grupit (konzerciumit) e vendosin në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Në rast se një kërkesë e tillë nuk vendoset në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, atëherë Autoriteti Kontraktues në bazë të paragrafit 3 të nenit 56 të LPP-ës, nuk mund ta diskualifikoj ose të përjashtoj nga procedura një grup ose konzercium të tillë.


Paragrafi 3 i nenit 56 i LPP-ës përcakton si në vijim:


“Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkese ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit”.

Pra Autoriteti Kontraktues nuk mund ta përjashtoji apo diskualifikoji një Operator Ekonomik apo një grup të Operatorëve Ekonomik në bazë të një kërkese që nuk është cekur në njoftimin për kontratë dhe në dosje të tenderit.

55. 31.08.2017. Si të veprohet në rastet kur lista e çmimeve jo-standarde gjatë përdorimit të platformës elektronike nuk nënshkruhet dhe vuloset nga Operatorët Ekonomik? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: Gjate hartimit te dosjes së tenderit, autoriteti kontraktues mund të përdorë dy lloje të Listës se Çmimeve:


-Listën e Standardizuar

-Listën e Jo-standardizuar


Nëse autoriteti kontraktues përdor Listën e Çmimeve "standarde" (formularin nga sistemi), operatori ekonomik ka në dispozicion dy opsione për të shënuar çmimet e ofruara:


a) Shënimi i çmimeve ne mënyre manual në formën e siguruar nga sistemi ku vendoset çmimi për njësi dhe norma e TVSH-ës për çdo artikull.

b) Shkarkon dokumentin Excel Lista e Çmimeve (nga ekrani i Njoftimit të Kontratës), plotëson atë dhe ngarkon përsëri në sistem.


Në rast se përdoret lista e çmimeve e standardizuarçmimi totalllogaritet automatikisht nga norma e çmimeve për njësi, sasisë dhe të TVSH.

Në mungesë të nënshkrimit elektronik Lista e çmimeve standarde nuk mund të nënshkruhet nga Operatorët Ekonomik.

Në rast se lista e standardizuar nuk i plotëson nevojat (specifikat e ndryshme) të AK, AK mund të krijoj një listë te re, pra listën e çmimeve jo standarde.

Nëse Autoriteti Kontraktues ka zgjedhur Listën e Çmimeve Jo te Standardizuar , atëherë Lista e Çmimeve si pjesë e Dosjes se Tenderit duhet të ngarkohet si dokument.

Lista e Çmimeve mund të jetë në forma të ndryshme (Word, Excel, PDF).

Përveç ngarkimit te Listës se Çmimeve, përdoruesi (OE) duhet të shënoj çmimin total të ofertës (çmimet nuk mund të nxirren në mënyrë automatike në këtë rast, për shkak se formati i Listës se Çmimeve jo i standardizuar nuk është i mandatuar nga sistemi).

Si pasoj e mungesës së nënshkrimit elektronik sikurse çdo dokument tjetër i përmendur në nenin 33 (Dorzimi elektronik i tenderëve) edhe lista e çmimeve jo standarde mund por nuk është e domosdoshme të nënshkruhet dhe të vuloset nga Operatorët Ekonomik.

Sidoqoftë situata e potencuar më lartë nuk vlen për dorëzimin fizik të ofertave për të cilat situata neni 39 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ duhet aplikuar si tersi.

54. 28.08.2017. Si të veprohet në rastet kur OE-të nuk e shkarkojnë Dosjen e Tenderit nga sistemi elektronik i prokurimit publik? (Referoju RRUOPP)


Në përputhje me nenin 22 dhe nenin 47.9 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, për të gjitha aktivitetet e prokurimit të cilat ushtrohen nëpërmes platformës së e-prokurimit, Operatorët Ekonomik nuk kanë nevojë të parashtrojnë kërkesë me shkrim për tërheqjen e Dosjes së Tenderit dhe Autoritetet Kontraktuese nuk janë të obliguar t’ua dërgojnë apo dorëzojnë Dosjen e Tenderit. Operatorët Ekonomik të interesuar për pjesëmarrje në aktivitetet e prokurimit mund ta shkarkojnë dosjen e tenderit nëpërmes sistemit të e-prokurimit apo ta sigurojnë atë në çfarëdo forme tjetër në çdo kohë para afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve. Shkarkimi i Dosjes së Tenderit nuk është kusht për tenderim.

53. 28.08.2017. Në rast të përdorimit të platformës elektronike, a duhet të vendoset në DT kërkesa që: “Forma origjinale e sigurimit të tenderit të dorëzohet para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave”? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-086 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:


Në përputhje me nenin 29.2 dhe nenin 29.3 të Rregullave dhe UOPP,Sigurimi i tenderit është opsional që nënkupton që në rast të kontratave me vlerë të madhe dhe të mesme AK mund të imponoj kërkesën e sigurimit të tenderit. Nëse AK imponon kërkesën e sigurimit të tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit dhe kushtet do të parashtrohet në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë.


Në rast të përdorimit të Platformës elektronike për Prokurimin Publik, Sigurimi i tenderit nëse është kërkuar në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë duhet të dorëzohet në përputhje me nenin 29.13 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i cili përcakton:


"29.13 Ne rast te përdorimit te platformës elektronike, sigurimi i tenderit dorëzohet i skanuar, ndërsa forma origjinale e sigurimit te tenderit duhet te pranohet nga AK para afatit te fundit per dorëzim te tenderëve, dhe AK duhet te lëshoj nje konfirmim mbi pranimin e sigurimit te tenderit".


Kërkesa e nenit 29.13 të Rregullave dhe UOPP duhet të vendoset në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

52. 14.07.2017. Si të veprohet në rastet kur në një anëtarë i konzerciumit nuk është i regjistruar apo regjistrohet pas hapjes së ofertave në sistemin elektronik të prokurimit? (Referoju RRUOPP)

Në pajtim me nenin 87, paragrafin 2, nënparagrafin 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligji Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP, për çështjen e parashtruar më lartë sqaron si në vijim:


KRPP ka përgatitë dhe publikuar në ueb-faqen e platformës elektronike manualin “Regjistrimi i Operatorit Ekonomik. Ky Manual është publikuar me qëllim që ta kenë në dispozicion të gjithë OE-të që janë të interesuar të marrin pjesë në aktivitetet e prokurimit që ushtrohen përmes Platformës elektronike të prokurimit.


Gjithashtu, KRPP ka nxjerrë dhe publikuar në ueb-faqen e KRPP-së shkresën “Kërkesë lidhur me zbatimin e Platformës së e-prokurimit" Nr. 112/2016, të dt. 31.08.2016, dhe Vendimin Nr 47/2016 të dt. 01.12.2016. Sipas këtyre dy dokumenteve, të gjithë Operatorët Ekonomik të cilat janë të interesuar të marrin pjesë në aktivitete të prokurimit obligohen që të regjistrohen në platformën elektronike të prokurimit publik. Kjo nënkupton se: Edhe Operatorët Ekonomik të cilët marrin pjesë në një aktivitet të prokurimit si konzercium, secili anëtarë i grupit fillimisht duhet të regjistrohet në sistem.


Si rrjedhojë, nëse një anëtarë i konzerciumit nuk është i regjistruar në platformë dhe/ose është regjistruar pas afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve, tenderi i konzerciumit në fjalë do të refuzohet, pasi që sistemi elektronik i prokurimit nuk e njeh si konzercium të plotë.

51. 14.07.2017 A ka të drejtë AK të ndryshoj në DT kërkesën për validitetin e sigurimit të tenderit e të mos e ndryshoj të njëjtën edhe në Njoftimin për Kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:


Në sistemin e prokurimit elektronik të prokurimit publik gjatë procesit të përgatitjes së Dosjes së Tenderit, sistemi gjeneron Njoftimin për Kontratë. Prandaj në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që Dosja e Tenderit dhe Njoftimi për Kontratë të përmbajnë informata jo identike, përveq nëse Autoriteti Kontraktues me (pa) vetëdije ndryshon një kërkesë të specifikuar në Dosjen e Tenderit dhe i ngritë në sistem pa i kontrolluar për t’u siguruar se Dosja e Tenderit dhe Njoftimi për Kontratë përmbajnë informata identike.


Një veprim i tillë konsiderohet i pa pranueshëm dhe në kundërshtim me parimet themelore të prokurimit publik, si dhe me paragrafin 4 të nenit 27 të këtij ligji dhe me paragrafin 4 të nenit 18 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.


Nëse AK e konsideron të nevojshme të ndryshojë apo korigjojë ndonjë kërkesë pas publikimit të dokumenteve të tenderimit, autoriteti kontraktues duhet t’i ndjek procedurat e përcaktuara me nenin 53 të këtij ligji dhe nenin 25 të Rregullave dhe UOPP.

“25.7 Nëse para afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, bëhet e nevojshme nga AK që të ndryshohet DT, ndryshimet në DT do të bëhen në formë të shtojcës, dhe do të publikohen ne platformen elektronike/do te dërgohen tek të gjithë OE të cilët kanë pranuar DT dhe kështu, sipas nenit 25.5 dhe 25.6 më lartë, afati i fundit për dorëzim të tenderëve do të zgjatet. (Shembuj: ndryshime në specifikime teknike, orari i dorëzimeve). Gjithashtu, nëse ka ndryshime ne informatat e publikuara ne Njoftimin e kontratës (afati i fundit te dorëzimit te tenderit, kriteret e përzgjedhje etj) AK duhet te përgatis dhe te publikoj Njoftimin për informata shtese ose përmirësim gabime duke përdorur formularin standard B54 dhe gjithashtu t’ua dërgoj te gjithë OE qe kane tërhequr DT Njoftimin e tille”.

Paragrafi 4 i nenit 27 të këtij si dhe paragrafi 4 i nenit 18 të Rregullave dhe UOPP, përcaktojnë:

“…Kërkesat e përcaktuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë duhet të jenë identike”.

Në përputhje me nenin 27.4 të këtij ligji dhe nenin 18.4 të Rregullave dhe UOPP autoriteti kontraktues obligohet që gjatë procesit të përgatitjes së Dosjes së Tenderit dhe Njoftimit për Kontratë, t’i kontrollojë për t’u siguruar se dokumentet në fjalë përmbajnë informata identike dhe t’i publikoj ato në system për t’i bërë të qasëshme për të gjithë operatorët ekonomik të interesuar.

Si rregull, AK duhet të sigurohet që të gjitha versionet gjuhësore të DT dhe NJK të përmbajnë informata identike sidomos në lidhje me kriteret e përzgjedhjes, kushtet dhe afatet e specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Për sigurimin e tenderit flet neni 57 i këtij ligji dhe neni 29 i Rregullave dhe UOPP.

Sipas nenit 29.2 dhe nenit 29.3 të Rregullave dhe UPP,“Sigurimi i tenderit është opsional që nënkupton që në rast të kontratave me vlerë të madhe dhe të mesme AK mund të imponoj kërkesën e sigurimit të tenderit. Nëse AK imponon kërkesën e sigurimit të tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë tenderuesit dhe kushtet do të parashtrohet në dosjen e tenderit dhe në njoftim për kontratë.Në përputhje me nenin 31.3 të Rregullave dhe UOPPPeriudha e validitetit të tenderit e specifikuar në dosjen e tenderit do të ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i prokurimit. Periudha e kërkuar e validitetit do të jetë jo më shumë se që është e nevojshme, dhe do të jetë e mjaftueshme për AK të bëjë vlerësimin e tenderëve të pranuar dhe të bëjë dhënien dhe nënshkrimin e kontratës.Nëse nuk mund të jepet dhe nënshkruhet kontrata brenda periudhës së validitetit të tenderit AK do të veprojë në përputhje me nenin 31.4 të Rregullave dhe UOPP, do të kërkojë një zgjatje të periudhës së validitetit të tenderitpara dates së skadimit.

Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre. (shih nenin 31.5 të Rregullave dhe UOPP).

Gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit, AK duhet të mbaj në mend gjithmon qëllimin e ligjit të përcaktuar me paragrafin 1 të nenit 1, si në vijim:

“Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë…”

Sipas nenit 59 të këtij ligji, Vlerësimi, ekzaminimi dhe krahasimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues

Paragrafi 4 i nenit 59 të këtij ligji përcakton:

“Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspekin e tenderit ne fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve”.

Si rrjedhojë, ndërhyrja e AK-së në Dosjen e Tenderit me qëllim të ndryshimit të ndonjë kërkese të specifikuar në Dosjen e Tenderit dhe pa e ndryshuar të njëjtën edhe në Njoftimin për Kontratë konsiderohet veprim i neglizhuar i AK-së dhe për veprime neglizhente të AK-së nuk mund të dëmtohen OE-të pjesëmarrëse në aktivitetet e prokurimit.

50. 20.02.2017. A kanë te drejtë qe dy apo me shumë ofertues te paraqesin te njëjtin nënkontraktorë për të njëjtin aktivitet te prokurimit?

Rregulla për nënkontraktimin përcaktojnë neni 30 i këtij ligji dhe neni 18.13 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik.


Operatori ekonomik që shpërblehet me kontratë mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim me kontratën pavarësisht që ndonjë pjesë nënkontraktohet të palët e treta. Nënkontraktimi nuk bënë të tejkalojë 40% të vlerës totale të kontratës. Secili nen-kontraktor i propozuar duhet te përmbush kërkesat e përshtatshmërisë dhe duhet te dorëzoj dëshmitë mbi përmbushjen e kërkesave të përshtatshmërisë. (neni 18.13 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik).


Është obligim ligjor (neni 30 i LPP) qe secili ofertues duhet të tregoj në tenderin e tij:


- çdo pjesë të kontratës që OE ka për qëllim të nënkontraktoj te palët e treta; dhe

- secilin nënkontraktues të propozuar.

Si rrjedhojë, KRPP konsideron se dy apo me shumë ofertues mund të paraqesin të njëjtin nënkontraktor.

49. 14.02.2017. A ka të drejtë sipas këtij ligji një Autoritet Kontraktues të blej mallra të përdorura?

Në Ligjin e Prokurimit Publik Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka ndonjë dispozitë të veçantë që e ndalon prokurimin e mallrave të përdorura. Për më tepër ky ligj nuk përcakton asgjë për prokurimin e mallrave të përdorura.


Prokurimi i mallrave të përdorura nuk rekomandohet, ngase specifikimet teknike siç përcaktohen nga autoriteti kontraktues nuk garantojnë domosdoshmërisht se dy apo më shumë mallra që kanë të njëjtat specifikime teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në kushtet përformancës dhe funksionalitetit. Kjo është për shkak të faktit të paparashikueshëm dhe të pa kontrollueshëm sepse një produkt mund të jetë në gjendje më të mirë se tjetri, apo thjesht njëri më pak i prishur se tjetri. Arsyet e tilla në të vërtetë mund të ndikojnë në cilësinë, përformancën dhe funksionalitetin e mallrave dhe mund të bëjnë blerje krejtësisht jo efektive për autoritetin kontraktues. Pamundësia për të krahasuar dy tenderë identik do të përbëjë një shkelje të parimit të trajtimit të barabartë të konkurrentëve


“Nëse një tender dorëzohet nga një grup i tillë, grupi duhet që së bashku me tenderin e tij të dorëzojë një deklarate të nënshkruar nga secili prej anëtarëve, që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në ndonjë grup tjetër që merr pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit. Të gjitha autoritetet kontraktuese duhet që ta parashtrojë këtë kusht në dosjet e tyre të tenderit. Në rast së një anëtar merr pjesë në disa grupe, secili nga grupet përkatëse do të konsiderohen të papërshtatshëm”


Sidoqoftë, prokurimi i mallrave të përdorura mbetet në përgjegjësi të autoritetit kontraktues.

48. A ka te drejte qe një kompani te konkurroj ne një Lot si e vetme ndërsa ne një Lot tjetër në grup? (Referoju RRUOPP)

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:


Sa i përket pyetjes së lartë përmendur, paragrafi 2 i nenit 71 i LPP-ës, përcakton si në vijim:


“Nëse një tender dorëzohet nga një grup i tillë, grupi duhet që së bashku me tenderin e tij të dorëzojë një deklarate të nënshkruar nga secili prej anëtarëve, që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në ndonjë grup tjetër që merr pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit. Të gjitha autoritetet kontraktuese duhet që ta parashtrojë këtë kusht në dosjet e tyre të tenderit. Në rast së një anëtar merr pjesë në disa grupe, secili nga grupet përkatëse do të konsiderohen të papërshtatshëm”


Për të njëjtën çështje, flet edhe paragrafi 27.5 i nenit 27 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë për Prokurim Publik, paragrafi i lartë përmendur përcakton se:


“OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë te një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit...”


Gjithashtu, Neni 11 në FTD - Dosje te tenderit përcakton, se secili anëtar ne rast te grupit duhet te dorëzoj:


a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës


b. një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit;


c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit, dhe


d. Të gjitha anëtar e grupit të tillë duhet tëjenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.


Pra, bazuar në dispozitat e lartë përmendura KRPP, konsideron se një aktivitet i prokurimit mund të ndahet në disa LOT-e, por të gjitha LOT-et përbëjnë një procedurë të prokurimit


Gjithashtu, nëse një Operator Ekonomik në një aktivitet te prokurimit të ndarë në LOT-e, në njërin LOT konkurron si i vetëm, ndërsa ne një Lot tjetër ne grup, kjo kompani nuk mund te dorëzoj deklaratën qe konfirmon se ai anëtar nuk është duke marre pjese ne mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në të njëjtën procedurë të prokurimit.

47. A lejohet ndryshimi i destinacionit (vendndodhjes) së projektit ose ndërrimi i objektit për renovim pas nënshkrimit të Kontratës dhe a parashihen situata të tilla në dispozitat ligjore të Ligjit për Prokurimit Publik?

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:


Ligji i Prokurimit Publik është ligj procedural, i cili rregullon procedurat e prokurimit deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës.


Çështja e menaxhimit të kontratës dhe implementimit i referohet kushteve të përcaktuara në kontratë dhe ligjeve tjera në fuqi.


Me gjithat KRPP, sqaron se:


Lënda e Kontratës duhet të përcaktohet në Njoftimin për Kontratë, dhe Lënda e Kontratës është pjesa elementare e të gjitha kontratave. Në rast të kontratave për punë, specifikimet teknike janë pjesë e dosjes së tenderit e cila do të bëhet pjesë e kontratës. Një përshkrim i përgjithshëm i vend-punishtes përfshin vendndodhjen e punishtes, lejet, projektet e detajuara, planet e lokacionit etj.


Projekti Ekzekutiv normalisht duhet të përfshin, si në vijim:


1. Planin apo planet e lokacionit, që do të përfshijë një përfaqësim grafik të vendit ku do të bëhet ndërtimi, ndërtesat ekzistuese, të mbetura apo të planifikuara, ndërtesat e demoluara, vegjetacionin, si dhe masat përcaktuese si dhe një skicë te lidhjeve në mes të vendit dhe / ose ndërtesave dhe të rrjetit të energjisë dhe lidhjen me sistemin publik të shërbimeve të saj,


2. Planet gjenerale dhe planet e kateve, seksionet vertikale dhe horizontale, seksionet gjatësore, seksionet kryqezuese, pamjet, etj, në baze të të cilave, ndërtesat dhe pjesët e saj , lokacioni hapësinor, masat, strukturat, materialet, instalimet, etj, mund të përcaktohen, mund te kontrollohet sasia, si dhe mund te përgatiten planet implementuese.


Duke marrë parasysh faktet e përmendura më lart, ndryshimi i vendndodhjes se një projekti ndikon ne të gjitha specifikimet teknike, edhe në qoftë se kompleksiteti dhe qëllimi i projektit mbetet i pandryshuar.


Prandaj, ndryshimi i vendndodhjes se punimeve, me fjalë të tjera, ndryshimi i lëndës së kontratës do të ishte kundër parimeve themelore të LPP-së.


Në të njëjtën kohë, duhet pasur parasysh se, anulimi i kontratës fillestare që u nënshkrua si rezultat i procedurës së prokurimit publik do të shkaktonte probleme ligjore në autoritetin kontraktues pasi qe operatori ekonomik mund të kërkojë dëmshpërblim për shkak të anulimit të kontratës.


Bazuar në atë çfarë u tha më lartë, Mbetet në përgjegjësi të Autoritetit Kontraktues të analizoj me kujdes rrethanat e lartë cekura dhe të merr vendimin e duhur.

46. Si të veprohet në rastet kur një Operator Ekonomik normën e TVSH-ës të përcaktuar me ligjin mbi TVSH-ën, për një apo më shumë artikuj në ofertën e tij e vendos gabimisht pra e vendos jo në bazë të normës së përcaktuar me Ligjin mbi TVSH-ën?

Në rast se një Operator Ekonomik ofron një çmim ku % (përqindja) e TVSH-ës është e gabuar (më e lartë apo më e ultë se norma e aplikueshme e TVSH-ës) Autoriteti Kontraktues do ta korrigjoj % (përqindjen) e atij apo atyre artikujve në bazë të normës së aplikueshme të TVSH-ës pa pasur nevojë të kërkoj sqarime shtesë nga Operatori Ekonomik në fjalë45. Çka nënkupton mospërputhja e lejuar e sasisë apo vlerës totale prej plus/minus tridhjetë përqind (30%) sipas nenit 38 të LPP-ës? A nënkupton mospërputhjen e lejuar prej plus/minus tridhjetë përqind (30%) të sasisë së një pozicionit apo vlerës së një pozicioni apo nënkupton mospërputhje të lejuar të sasisë apo vlerës totale të kontratës? (Referoju RRUOPP)

Në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:


Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik në dispozitat e tyre sasinë te kontrata kornizë e kanë paraparë si sasi indikative, pra nuk kanë përcaktuar në përqindje mospërputhjen e lejuar të vlerës apo sasisë me vlerën indikativë të kontratës sikurse parashihet tani me ligjin aktual, Megjithatë Rregullorja Për Prokurim Publik gjegjësisht neni 26 paragrafi 2 i kësaj Rregulloreje ka kërkuar edhe në at kohë përfshirjen e një sasie të përafërt, dhe ka përcaktuar si në vijim:


2.” Në rast të aplikimit të kontratës kornizë ku sasitë mund të mos jenë parashikuar në mënyrë precize një parashikimi i përafërt i sasive duhet të përfshihet. Parashikimi i tillë i përafërt mund të bazohet në konsumin e mëhershëm duke e korrigjuar me variacionet e njohura sipas nevojës. Sasitë duhet të kenë për aq sa është e mundur afatet e dorëzimit”.


Meqenëse kjo rregull nuk është zbatuar nga AK-të, me qëllimin e mirëbesimit (bona-fides), por në të shumtën e rasteve sasia e specifikuar në Dosjen e Tenderit apo vlera e Kontratës është tejkaluar shumëfish gjatë ekzekutimit të kontratës, apo edhe e kundërta, KRPP me qëllim të parandalimit të kësaj dukurie negative me 05.03.2015 ka nxjerrë Udhëzuesin Administrativ për Kontrata publike kornizë sipas të cilit nuk lejohet të tejkalohet sasia apo vlera totale e kontratës më shumë se +/- 30%.


Një rregull e tillë e prokurimit publik, tani është përfshirë edhe në Ligjin Nr. Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, paragrafi 2 i nenit 38 i këtij ligji përcakton si në vijim:


"..........sasia e parashikuar e specifikuar në dokumentet e tenderit është vetëm sasi indikative. Autoriteti kontraktues do të specifikojë në dosjen e tenderit vlerën ose sasinë e kontratës si një prag apo një tavan dhe do të lejojë derivim prej tij, duke deklaruar gjithashtu përqindjen e mospërputhjes së lejuar. Mospërputhja e lejuar nuk mund të jetë më e lart se plus/minus tridhjetë përqind (30%). Nëse urdhërblerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indicative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%) pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht".


Pra bazuar në dispozitat e lartë përmendura KRPP, ju informon se mospërputhja e lejuar prej plus/minus tridhjetë përqind (30%)nënkupton mospërputhjen e lejuar nga pragu apo tavani i sasive totale të kontratës ose vlerës totale të kontratës dhe jo sasinë e një pozicioni apo vlerën e një pozicioni të kontratës.

44.  Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese dhe Operatorëve Ekonomik se: “A mund të konsiderohet në përputhje me LPP-ën, inkorporimi i një kompanie në një kompani tjetër, ose ndryshimi i ekipit të kompanisë së një Operatori Ekonomik, pjesëmarrës në procedurat e tenderimit”?

KRPP në pajtim me nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068, dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në kërkesën e lartë përmendur sqaron si në vijim:


Fillimisht duhet theksuar se mundësit për të kryer operime të tilla nga kompanitë e ndryshme nuk parashihen me legjislacionin e prokurimit publik. Është e qartë se legjislacioni i prokurimit nuk mund të pengojë operimet e kompanive para ose gjatë kryerjes së një procedure të tenderimit, sepse kjo do të përbënte, ndërhyrje të paligjshme në ushtrimin e lirë të kompanisë (garantuar normalisht nga Kushtetutat kombëtare).


Legjislacioni i prokurimit publik, nuk ka paraparë rregulla që kanë për qëllim rregullimin se si duhet te trajtohen situatat kur kanë të bëjë me ndryshimin e stafit të kompanisë dhe inkuporimin e një kompanie në një kompani tjetër, për veç dispozitave të nenit 65 të LPP-ës, të cilat lidhen me pranueshmërin e një Operatori Ekonomik i cili është gati për te dorëzuar një tender, tashmë e ka dorëzuar një tender (ose është duke performuar një kontratë).


Në veçanti, në kushtet e lartpërmendura, operimet e tilla bëhen të rëndësishme për zhvillimin e procedurës së tenderit kur ato përfshijnë:


a) një Operator te ri Ekonomik, si rezultat i inkorporimit të operatorit ekonomik që ka paraqitur tender në një tjetër;


Mbështetur në Ligjin e Prokurimit Publik, KRPP, konsideron se: pas përfundimit të çdo aktiviteti të prokurimit me një kërkesë me shkrim Autoriteti Kontraktues i siguron qasje të arsyeshme secilës palë të interesuar (palë të interesit) në dokumentet e tenderit përveç atyre dokumenteve të klasifikuara si informata sekrete afariste nga OE dhe të pranuara si të tilla nga AK.


b) ndryshimin e entitetit që ka kompetenca apikale brenda operatorit ekonomik në fjalë (si për shembull ZKE, pronari, mbajtësit e aksioneve të kapitalit, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i vetë OE)


Rrethana nën pikën a) është zakonisht rezultat i një operimi të përbashkët ku dy kompani të ndryshme (një nga të cilat merr pjesë në procedurën e tenderit ose që ka një ose më shumë kontrata publike në fuqi) bien dakord se të gjitha të drejtat dhe detyrimet e kompanisë se inkorporuar barten tek kompania e inkorporuar dhe kompania e inkorporuar pajtohet me të gjitha të drejtat dhe detyrimet për kontratat që kompania i ka të përfshira në proces (duke përfshirë pozitën për pjesëmarrjen në procedurën e tenderit ose kryerjen e kontratave publike).

Në anën tjetër, rrethana nën pikën b) është rezultat i ndryshimeve normale në kuadër të ekipit të kompanisë. Në shumicën e rasteve të dy rrethanat nën pikat e lartpërmendura a) dhe b) mund të ndodhin në të njëjtën kohë.

Rrethanat e lartpërmendura, nuk parashihen në legjislacionin e prokurimit publik të Kosovës


Duke qenë se legjislacioni i prokurimit publik në Kosovë në dispozitat e tij nuk e parasheh një gjë të tillë, dhe në përputhje me parimin e përgjithshëm se çka nuk është shprehimisht e ndaluar duhet të konsiderohet e lejuar, rrjedh me se vijon:


1) kompania e themeluar merr përsipër pozitën juridike të kompanisë se inkorporuar në procedurën e tenderit në fjalë, ku operimi i kompanisë udhëhiqet në përputhje me legjislacionin e Kosovës; në çdo rast operatori i ri ekonomik duhet të plotësoj kushtet për pjesëmarrje dhe kushtet e përshtatshmërisë, siç parashikohet në nenin 65 të LPP;


2) është e pranueshme qe një operator ekonomik të ndryshoje ekipin e kompanisë, me rezultat që kur ndryshimet e tilla kanë të bëjnë me pozicionet e kompanive qe bien nën fushëveprimin e nenit 65 të LPP-së, personat e tillë duhet të përmbushin kushtet e parashikuara nga neni 65.3 të LPP-së.


Të dy ndryshimet duhet te komunikohen menjëherë nga operatori ekonomik në fjalë në çdo fazë të procedurës së tenderit dhe madje edhe gjatë ekzekutimit të kontratës duke dorëzuar dokumentet e kërkuara për të dëshmuar përshtatshmërinë.


Aktualisht operimet e lartpërmendura nuk mund të përdoren nga operatorët ekonomikë në një mënyrë për të anashkaluar rregullat në fuqi (në lidhje të veçantë me kushtet për pranueshmërinë). Në çdo rast, duke mos pas ndonjë dispozitë të veçantë ne LPP që sanksionon sjelljet e tilla de facto, është në diskrecion te autoritetit kontraktues në fjalë që të dëshmoj sjelljen abuzive të Operatorit Ekonomik duke prodhuar dëshmitë adekuate.


Në përfundim:


në rast të operimeve të tilla të kompanive, kompania e inkorpuruar merr përsipër ne procedurën e tenderimit pozitën juridike të kompanisë se inkorporuar, me kusht:


1) që kompania e inkorporuar plotëson të gjitha kushtet për pjesëmarrje (ose për ekzekutimin e kontratës);


2) në rast të ndryshimeve të ekipit të korporatës në lidhje me personat që bien nën fushëveprimin e nenit 65 të LPP-së, subjektet e reja duhet të plotësojnë kushtet e pranueshmërisë të kërkuara nga vetë LPP.


3) Me kusht që veprimet e tilla të mos kryhen me qëllim të anashkalimit te kushteve te përshtatshmërisë siç kërkohen nga LPP.


Si do qoftë për kushtin e vendosur në pikën tre (3) mbetet ( tash për tash me që nuk ka dispozitë përkatëse ligjore) në diskrecion të AK-ës (të vendos) nëse për këtë ka dëshmi përkatëse.

43.  Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese, Operatorëve Ekonomik si dhe palëve tjera, për interpretim dhe sqarim, të dispozitave të legjislacionit të prokurimit në kontest të promovimit të transparencës nëpërmes qasjes në dokumente zyrtare KRPP (Referoju RRUOPP)

Mbështetur në nenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ofron interpretim ligjor si në vijim:


NMjetet për promovimin e transparencës i parasheh neni 10 i Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Paragrafët 3 dhe 5 të këtij nenin, sa i përket qasjes në dokumente zyrtare përcaktojnë si në vijim:


.3.“Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur”.


5.” Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar, do të bëjë dhe do t’i sigurojë palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë e interesuar ka të drejtë qasjeje sipas paragrafit 3 të këtij neni”.


Palë e interesuar sipas këtij ligji nënkupton, çdo person që mund të dëshmojë interes material nga rezultati i aktivitetit të prokurimit të zbatuar nga autoriteti kontraktues në raport me një kontratë të veçantë publike ose konkurs projektimi duke përfshire cilindo person i cili ka qenë ose mund të jetë në rrezik të dëmtimit nga një shkelje e pretenduar (paragrafi 1.26 i nenit 4 të LPP-ës).


Mbështetur në Ligjin e Prokurimit Publik, KRPP, konsideron se: pas përfundimit të çdo aktiviteti të prokurimit me një kërkesë me shkrim Autoriteti Kontraktues i siguron qasje të arsyeshme secilës palë të interesuar (palë të interesit) në dokumentet e tenderit përveç atyre dokumenteve të klasifikuara si informata sekrete afariste nga OE dhe të pranuara si të tilla nga AK.


Sipas paragrafit 3 të nenit 10 të LPP-ës një aktivitet i prokurimit konsiderohet i përfunduar:


1.Në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit

2.Në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose

3.Nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.


Ndërsa sipas nenit 11 të LPP-ës, si informata sekrete afariste mund të kërkohen nga OE, që të klasifikohen nga AK vetëm dokumentet, dëshmitë e dorëzuara me tender të cilat janë kërkuar në Dosjen e Tenderit sipas nenit 68 dhe 69 të këtij ligji. Pra si informata sekrete afariste mund të kërkohen që të klasifikohen nga AK vetëm dëshmitë e ofruara lidhur me kërkesat për Gjendjen ekonomike dhe financiaredhe dëshmitë lidhur me Aftësinë teknike dhe/ose profesionale.


Pra siç mund të shihet nga dispozitat e lart përmendur Ligji i Prokurimit Publik me dispozitat e tij rregullon qasjen në dokumente zyrtare vetëm për palët e interesuar (interesit) siç përkufizohen në paragrafin 1.26 të nenit 4 të LPP-ës.


Ndërsa për personat tjerë qasjen në dokumente zyrtare e rregullon, Ligjit Nr. 03/L-215 Për Qasje në dokumente Publike.

42.  Me kërkesë të Autoriteteve Kontraktuese për interpretim dhe sqarim, se: Në bazë të nenit 65 (Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve) paragrafi 3.1 të Ligjit për prokurim publik, A përjashtohet OE nga pjesëmarrja në një aktivitet të prokurimit: për çdo vepër penale të kryer, apo vetëm për veprat që ceken në paragrafin 3.1 të nenit 65 këtij ligji, KRPP sqaron si në vijim:

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretim ligjor si në vijim:?

Neni 65, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.1 parasheh që:


3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara;

3.1. Është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare;

Sipas nenit të lartë përmendur Autoriteti Kontraktues do ta konsideroj të papërgjegjshëm çdo OE qe:


1) ka kryer disa vepra penale të caktuara apo vepra civile

2) bien në rastet e parashikuara me nenin 130.1 (ndikimi i paligjshëm)

3) është dënuar për rastet e parashikuara nga marrëveshje ose konventa ndërkombëtare


Përderisa rrethanat në pikën 2 dhe 3 janë mjaft të qarta, rrethanat në pikën 1 duhet të qartësohen.


Në veçanti neni 65. Nën-paragrafi 3.1 parasheh përjashtimin automatik të OE që kanë pozita përkatëse vendimmarrëse (pozita ekzekutive, menaxhuese ose drejtor ) që kanë kryer në dhjetë vitet e fundit vepra penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara.

Pra refuzimi automatik i OE vlen vetëm për veprat penale të kryera në dhjetë vitet e kaluara që përfshijnë larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe. Është e drejte e autoritetit kontraktues për të përcaktuar përmes qasjes në regjistrin penal për të dëshmuar pranueshmërine e OE për rrethanat e mësipërme. Në këto raste përjashtimi vepron mbi baza automatike për çdo lloj të kontratës, për shkak se rëndësia e këtyre krimeve përfshin një pasiguri automatike te OE në fjalë për të kontraktuar me Administratën Publike.

Për të gjitha veprat penale të cilat nuk përfshihen në pikën e mëparshëm (pikën 1) LPP nuk sqaron asgjë më shumë . Për këtë arsye KRPP, konsideron se Autoriteti Kontraktues duhet të vlerësoj vetë për veprat tjera penale apo civile të kryera nga Operatorët Ekonomik se vepra penale apo civile në fjalë është aq e rëndësishme që të përfshijë mospranimin e të drejtës se OE për atë kontratë të veçantë. Në mënyrë që të përcaktohet pranueshmëria apo jo e OE, AK duhet të vlerësojë nëse sjellja kriminale ka një lidhje me kontratën e veçantë, nëse sjellja është kryer gjatë ushtrimit të profesionit të tij, serioziteti i sjelljes kriminale, mungesën për krime të tjera të së njëjtës natyrë, etj

Për shembull, një vepër penale e përbërë nga ngasja e një makine nën ndikimin e alkoolit ose drogës nuk është e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt prokurimin e kompjuterëve, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt qiramarrjen e makinave me shoferë

Ose për shembull, një vepër penale që konsiston në mos respektimin e rregullave në lidhje me ruajtjen dhe magazinimin e ushqimit nuk është e rëndësishme në një kontratë që ka për lëndë furnizim me derivate, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si lende furnizim me artikuj ushqimor.

41.  Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) kërkon interpretim ligjor nga KRPP, në lidhje me nenin 108/A të LPP-ës (Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve) dhe nenin 109 të LPP-ës (Afatet për Dorëzimin e Ankesës). Pyetja e institucionit në fjalë është parashtruar si në vijim: “Nëse një operator ekonomik, ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek autoriteti kontraktues jashtë afatit ligjor, mirëpo autoriteti kontraktues e ka shqyrtuar kërkesën dhe ka nxjerr vendimin duke mos e marrur për bazë çështjen e afatit, por e ka refuzuar ankesën për arsye tjera se nuk është i përgjegjshëm. Pas marrjes së vendimit për rishqyrtim, operatori ekonomik i njëjtë e sjell ankesën në OSHP, brenda afatit 10 ditor për ankesë, pra brenda afatit ligjor prej momentit të marrjes së vendimit. Si të veprojmë ne? A duhet ta shqyrtojmë ankesën dhe pretendimet ankimore, edhe pse ankesa tek autoriteti kontraktues ka qenë jashtë afatit ligjor, por që për këtë çështje nuk e ka refuzuar autoriteti kontraktues.Apo duhet që të mos e shqyrtojmë fare, dhe ta refuzojmë si të palejuar, pasi që tek autoriteti kontraktues është parashtruar kërkesa për rishqyrtim jashtë afatit ligjor?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretim ligjor si në vijim: Procedura e rishikimit në radhë të parë rregullohet me nenin 108/A (zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve) të LPP-së. Paragrafit 1 i këtij neni përcakton si në vijim: 1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues...” Ndërsa paragrafit 3 i këtij neni afatet kohore për parashtrim të kërkesës për zgjidhje preliminare pran Autoritetit Kontraktues i parasheh si në vijim: 3. Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme: 3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave; 3.2 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej pesë (5) ditëve pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit që i është dërguar ankuesit; 3.3 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit, brenda pesë (5) ditëve nga data kur aktiviteti I prokurimit është anuluar zyrtarisht përmes njoftimit për anulim. Mos respektimi i afateve kohore për dorëzim të kërkesës për rishqyrtim të vendimit, pran Autoritetit Kontraktues, sipas paragrafëve 8. dhe 8.1 të po këtij neni do të rezultojë me refuzim të kërkesës. Pra paragrafët 8. dhe 8.1 të këtij neni përcaktojnë si në vijim: Autoriteti kontraktues do ta refuzojë një kërkesë për rishqyrtim kur kërkesa nuk dorëzohet brenda afateve kohore të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni; Bazuar në nenin 108/A: - OE, mund të vendos për një zgjidhje paraprake te mosmarrëveshjes pranë AK ndaj një vendimi të marrë nga vetë AK. - Në bazë të kushteve të parashikuara në paragrafin e mëparshëm, afati kohor për parashtrimin e kërkesës për rishqyrtim të vendimit të AK-ës është i pakundërshtueshëm. - Kur kërkesa për rishqyrtim nuk është paraqitur në afat të përcaktuar ligjor, AK do të refuzojë kërkesën. Me nenin 108/A të LPP-ës nuk është e qartë nëse kërkesa për rishqyrtim pran AK, është e detyrueshme ose jo në mënyrë që të paraqitet një ankesë në OSHP. Neni 108 në fakt përshkruan të drejtën opsionale ("mund"), por duke lexuar nenin 109 të vetë LPP-së kërkesa për rishqyrtim duket të jetë si një fazë e detyrueshme paraprake në mënyrë që të paraqitet një ankese pran OSHP-së, neni 109, paragrafët 1 dhe 2, në fakt parashikojnë që: 1. Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. 2. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. Për më tepër neni 111, paragrafi 1.9, parasheh se: "çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së, megjithatë, OSHP-ja do të marrë masa vetëm nëse ankesa e tillë: 1.9e ka të bashkangjitur një kopje të vendimit të miratuar nga autoriteti kontraktues gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A; dhe Pra, nga leximi i përbashkët i dispozitave të përmendura më lart, është e qartë se shqyrtimi paraprak pranë AK në fjalë është një fazë paraprake e detyrueshme qe duhet te ndodh para parashtrimit të ankesës në OSHP. Në rastin konkret operatori ekonomik ka paraqitur një kërkesë për shqyrtim tek autoriteti kontraktues, pas afatit të dorëzimit. Përkundër kësaj, Autoriteti Kontraktues ka shqyrtuar kërkesën dhe ka lëshuar një vendim refuzues duke mos marrë në konsideratë çështjen e afatit. Pas refuzimit të AK-së, OE ka paraqitur ankesë pran OSHP-së, brenda afatit të caktuar. Nga dispozitat e përbashkëta te dispozitave të përmendura më lart, është mjaft e qartë se vendimi i miratuar nga ana e AK-së në përputhje me nenin 108/A, është një kusht paraprak për paraqitjen e ankesës pran OSHP-së. Në rastin konkret AK ka lëshuar një vendim, por ankesa është paraqitur pas skadimit te afateve kohore të parashikuara nga neni 108/A . Pra, në këtë rast AK është dashur qe te zbatoj dispozitat e nenit 108/A. paragrafi 8.1, dhe te refuzoj kërkesën për rishqyrtim sepse është dorëzuar përtej afatit kohor të përcaktuar. Në këtë rast vendimi i marrë nga ana e AK (përkundër faktit se afati kohor kishte skaduar) duhet të konsiderohet si jo efektiv, dhe OSHP-ja, në përputhje me nenin 109 do të deklarojë ankesën si jo të pranueshme për shkak të vonesës në dorëzimin e ankesës pran AK i cili vendim e bene vendimin e vete AK si te paefektshëm. Në përfundim OSHP duhet të refuzojë ankesën e dorëzuar nga OE duke deklaruar skadimin e afatit të parashikuar në nenin 108/A, paragrafi 3, të LPP-së, i cili në fakt përfaqëson një kusht të detyrueshëm paraprake për paraqitjen e një ankese pran OSHP-së dhe ky skadim e bën të paefektshëm vendimin e lëshuar nga AK.

40.  Si të veprohet në rastet kur dosja e tenderit, përfshirë deklaratat nën betim dhe dokumentet tjera të dosjes së tenderit nënshkruhen në emër të Operatorit Ekonomik ofertues, nga një person i pa autorizuar?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, sa i përket çështjes së parashtruar më lartë, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: Të drejtën e nënshkrimit nga një person në emër të një personi tjetër në dosjen e tenderit dhe deklaratat nën betim pa një autorizim nga personi kompetent , nuk e rregullon Ligji për Prokurimin Publik dhe as legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik. Megjithatë, për deri sa në Formularët standard të Dosjes së Tenderit përfshirë deklaratën nën betim dhe dokumentet tjera, kërkohen të dhënat mbi identifikimin e OE, (siç janë: Emri dhe mbiemri, pozita nënshkrimi, data, vula etj) pra kërkohet të plotësohen dhe të nënshkruhen nga përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik (dhe jo nga një person që nuk është kompetent dhe nuk ka autorizim për ta bërë një gjë të tillë). KRPP, konsideron se, nënshkrimi " për" në emër të përfaqësuesit të OE nga një person që nuk ka autorizim për një gjë të tillë, nuk mund të jetë i pranueshëm.?

39.  Duke marr për bazë kërkesat e shumta për interpretim, të parashtruara nga Autoritetet Kontraktuese, në lidhje me efektivitetin apo jo-efektivitetin juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës, të cilat janë zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP, sqaron si në vijim: (Referoju RRUOPP)

Mbështetur në kërkesat e shumta të parashtruara për interpretim nga Autoritetet Kontraktuese se: Si duhet të veprojnë AK, me aktivitetet të cilat janë publikuar para datës së hyrjes në fuqi të Ligjit të amandamentuar për prokurim publik, KRPP bazuar nënenin 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ka publikuar në faqen e saj zyrtare interpretimin ligjortëparagrafit 2 të nenit 134 (Shfuqizimi i Legjislacionit të Mëparshëm) të LPP-ës. Për informimin tuaj: Interpretimin e lartpërmendur mund ta gjeni të publikuar te pyetjet e shpeshta me Nr.35 në ueb-faqen e KRPP-ës. Ndërsa sa i përket konstatimit të efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës të cilat janë zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP, ju njofton se një konstatim i tillë në bazë të LPP-ës, nuk është në kompetencë dhe përgjegjësi të KRPP-ës. Konstatimi i efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të kontratave të centralizuara të AQP-ës të cilat janë zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, në bazë të nenit 133 të LPP-ës, është kompetencë dhe përgjegjësi e Organit Shqyrtues të Prokurimit ose një gjykate. Pra Organi Shqyrtues i Prokurimit, ose gjykata, konstatimin e efektivitetit apo jo-efektivitetit juridik të këtyre kontratave të zhvilluar me dispozitat e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duhet ta bëjë në përputhje me nenin 133 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik me të cilin edhe janë zhvilluara këto aktivitete të prokurimit.

38.  Si të veprohet në rastet kur aktiviteti i prokurimit është i ndarë në Lote sipas nenit 27/A të LPP-së? (Referoju RRUOPP)

Neni 27/A Ndarja e kontratave në Lote Autoriteti Kontaktues mund të ndaj aktivitetin e prokurimit në Lote homogjene apo heterogjene. Kurdo që AK ndan aktivitetin në Lote, AK duhet të përcaktoj, në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit, nëse OE mund të dorëzojnë tender për: 1. Vetëm një (1) Lot; apo 2. Për më shume Lote. Kurdo që AK përzgjedh opsionin e parë, OE duhet të përzgjedh Lotin për të cilin dëshiron që të ofertoj dhe në rast se OE dorëzon Ofertë për më shumë se 1 Lot, Oferta e tij refuzohet administrativisht. Kurdo që AK përzgjedh opsionin e dytë, AK duhet të përcaktoj në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit, nëse OE: a) Do të shpërblehet për të gjitha Lotet; apo b) Do të shpërblehet për një numër të caktuar të Loteve. Kurdo që AK përzgjedh opsionin (a), AK vazhdon me praktikën e deritashme. Kurdo që AK përzgjedh opsionin (b), AK duhet të përcaktoj në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosje të Tenderit numrin maksimal të Loteve që do të mund të shpërblehen tek një tenderues. Gjithashtu AK duhet të përcaktoj në Dosje të Tenderit kriteret objektive dhe jo-diskriminuese apo rregullat për shpërblimin e loteve të ndryshme, ku aplikimi për përzgjedhjen e kritereve për shpërblim do të rezultonte në shpërblimin e një tenderuesi me më shumë lote se sa numri maksimal. Shënim: Në mënyrë që të nxitet përfshirja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) në tregun kombëtar të prokurimit publik, kufizimi i numrit të Loteve preferohet kur ka shumë OE dhe shumë NVM. Shembujt e mëposhtëm të kritereve objektive dhe jo-diskriminuese nuk janë të vetmet kritere dhe nuk janë obligative. Kriteret duhet te përzgjidhen sipas nevojës së Autoritetit Kontraktues dhe lëndës së kontratës. Shembulli 1: Objekti i kontratës është i ndarë në 3 Lote. Tenderuesi mund të paraqesë tender për të gjitha Lotet. Numri maksimal i Loteve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 2 (dy). Ne rast se Tenderuesi ofron çmimin më të ulet në më shumë se 2 Lote atëherë ai do të shpërblehet me kontratë për lotet që kanë vlerën totale të përgjithshme më të ulët për të 2 Lotet dhe Loti tjetër do ti shpërblehet Operatorit të dytë me radhë.

Lot

OE 1

OE 2

1

190,000.00

200,000.00

2

225,000.00

250,000.00

3

175,000.00

200,000.00

OE1 do të shpërblehet për Lot 1 dhe 3 (365,000.00) ndërsa OE2 për Lot 2 (250,000.00). Shembulli 2: Objekti i kontratës është i ndarë në 3 Lote. Tenderuesi mund të paraqesë tender për të gjitha Lotet. Numri maksimal i Loteve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është: 2 (dy). Ne rast se Tenderuesi ofron çmimin më të ulet në më shumë se 2 Lote atëherë ai do të shpërblehet me kontratë për lotet që kanë vlerën totale të përgjithshme më të lartë për të 2 Lotet dhe Loti tjetër do ti shpërblehet Operatorit të dytë me radhë.

Lot

OE 1

OE 2

1

190,000.00

200,000.00

2

225,000.00

250,000.00

3

175,000.00

200,000.00

OE1 do të shpërblehet për Lot 1 dhe 2 (415,000.00) ndërsa OE2 për Lot 3 (200,000.00).

37.  OE ka dorëzuar kopjet e pasqyrave financiare dhe raporteve të menaxhimit për dy (2) vite. Me këto 2 vite OE përmbush kriteret. Komisioni vlerësues kërkon qe të refuzojë këtë ofertë me arsyetimin se kërkesa ishte që të dorëzojnë raporte financiare për 3 vite dhe nuk marrin parasysh se OE përmbush kërkesën me vetëm dy vite. Cila është këshilla juaj? Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare. Kërkesa 1: “Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi të kënaqshme se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit (2013-2014-2015) ka qenë në vlerë, se bashku në të tri vitet, prej jo më pak se: Për Lot 1: 3,000,000.00 Euro”. (Referoju RRUOPP)

Kërkesa financiare është një kusht minimal për kualifikim. Do të thotë se të gjithë tenderët që përmbushin këtë kërkesë minimale do të pranohen të marrin pjesë në tender, dhe nuk ka rëndësi rastet kur dëshmia është shumë më e madhe se kërkesa minimale e përcaktuar. Në rastin konkret kërkesa ekonomike e lartë cituar, i referohet një qarkullimi total prej 3.000.000 euro në tri vitet e fundit. Operatori ekonomik përmbush kërkesën e qarkullimit në vetëm dy vite. Do të thotë se OE ka përmbushur kërkesën minimale te përcaktuar ne dokumentet e tenderit, kusht i domosdoshëm dhe i detyrueshëm për t'u kualifikuar. Në këtë rast, kushti minimal thjesht është përmbushur duke prezantuar dëshmitë e qarkullimit total prej € 3,000,000 në tre vite, dhe nuk ka rëndësi se sa ka qenë qarkullimi në secilin vit në tri vitet e fundit. Pra, përfundimisht operatori ekonomik përmbush kërkesat dhe nuk duhet të refuzohet.

36.  Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe, kërkesat e shumta të tyre (drejtuar KRPP-ës) që të bëhet e qartë se si duhet të veprohet në rastet kur një Autoritet Kontraktues (Autoritet Publik) ka nevoj për sigurim të shërbimeve të cilat i posedon një Autoritet tjeter po ashtu publik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: Sa i përket qështjës së parashtruar më lartë, Ligji për Prokurim Publik gjegjësisht neni 9 paragrafi 4, kerkon nga Autoritetet Kontraktuese që të veprojn si në vijim: “Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik, autoriteti i tillë publik duhet të marrë masa të arsyeshme për t’u siguruar se lëndët që i përmbushin këto nevoja nuk janë në dispozicion nga ndonjë autoritet tjetër publik”. Pra neni i lartëcituar rregullon rastet kur Autoriteti Kontraktues (Autoriteti Publik) ka nevoj për sigurimin e shërbimeve operator i të cilave po ashtu është një autoritet publik. LPP, nuk e sqaron me tej se si autoritet publike do te rregullojne plotesimin e nevojave te tyre ( ne mes vete) meqe kjo eshte qeshtje e autioriteteve publike dhe/ose rregullave tjera. Mirëpo është mëse e qartë se këto raste kanë të bëjënë me përjashtimet nga zbatimi i legjislacionit që rregullon prokurimin publik kur një formë e partneritetit publiko privat realizohet (një AK mund të kërkojë ofrimin e një shërbimi në shërbimet e tijë ose shërbimeve te një autoriteti tjetër kontraktues pa inicuar ndonjë procedurë tenderimi, të ashtuquajtura përjashtim “ në shtëpi). Si përfundim pas analizimit të cekur më lartë (neni 9.4 të LPP-së) dhe të kërkesave tuaja, meqë nuk ka asnjë dispozitë tjetër të LPP-ës e cila i obligon Autoritetet Publike që të marrin masa pët të mos lejuar “shtrembërimin e konkurrencës” (sikur ato nga direktiva e BE-es, neni 12.1) KRPP nuk ka se si të mos e trajtojë këtë qështje ashtu sikur është vendosur në nenin 9.4 te LPP-së

35.  Si duhet të veprojnë Autoritetit Kontraktuese, me aktivitetet të cilat janë iniciuar (publikuar ) para datës së hyrjes në fuqi të Ligjit të amandamentuar për prokurim publik? (Referoju RRUOPP)

KRPP ne mbështetje te nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 (Amandamentuar me Ligjin Nr. 05/L-068) për Prokurimin Publik, legjislacionit dytësor si dhe në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu këshillon si në vijim: Të gjitha aktivitetet e iniciuara para datës 21.01.2016 do të implementohen sipas dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, ndërsa të gjitha aktivitetet e prokurimit të cilat janë iniciuar dhe/ose do të iniciohen pas kësaj date do të zbatojnë dipsozitat e Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237.

34.  Si të veprohet pas një vendimi të OSHP-së dhe/ose një opinioni të AKK-së?

Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe kërkesat e shumta të tyre (drejtuar KRPP-ës) që të bëhet e qartë se: “ Si duhet të veproj Autoritetit Kontraktues, në rastet e një vendimi te OSHP-se dhe/ose te një Opinioni te Agjencisë Kundër Korrupsionit e posaçërisht kur Opinioni i AKK-se e kundërshton një vendim paraprak te OSHP-se dhe /ose situata te ngjashme KRPP ne mbështetje te nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit 04/L-042 për Prokurimin Publik, legjislacionit dytësor si dhe në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim: Përkufizimet ligjore Në bazë të dispozitave të nenit 98 të LPP-së "OSHP-ja është organ i pavarur shqyrtues dhe ushtron autoritetin, kompetencat, funksionet dhe përgjegjësitë e përcaktuara në këtë ligj”. Për më tepër, neni 99 parashikon se " OSHP është përgjegjëse për zbatimin e procedurave për shqyrtimin e prokurimit sipas Pjesës IX të këtij ligji dhe kanë autoritetin dhe përgjegjësitë e parashikuara në atë Pjesë. Të gjitha vendimet e nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen (vetëm) nga Gjykata kompetente në pajtim me ligjin për shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative ". Sipas nenit 105, paragrafi 2. “OSHP ka kompetenca, autoritet, pushtet dhe përgjegjësi, në kuadër të kushteve të saktësuara në këtë Pjesë IX te LPP-se që: 2.1. të shqyrtojnë ankesat nga palët e interesuara lidhur me shkeljet e mundshme të këtij ligji; 2.8. t’i japin urdhër autoritetit kontraktues, deri më tani të lejuar nga ky ligj, duke e detyruar autoritetin e tillë që të anuloj ose revokoj vendimin e autoritetit të tillë lidhur me - ose të marrë gjatë aktivitetit të prokurimit, përfshirë kushtet e paligjshme (...)”. Sipas nenit 111, paragrafi 5 të këtij ligji, “Nëse OSHP konstaton se ankesa është parashtruar me kohë dhe i plotëson kushtet sipas paragrafit 1 të këtij neni OSHP menjëherë do të (i) caktojë një ekspert për shqyrtim sipas nenit 113 dhe (ii) formojë një panel shqyrtues për t’i shqyrtuar pretendimet e bëra në ankesë”. Pavarësisht nga kjo çështjet e qe parashtruesi i ankesës i ka identifikuar ne njoftimin e paraqitur ne përputhje me paragrafin 5 dhe 6 te nenit 115 te këtij ligji do te shqyrtohen dhe vendosen nga OSHP (neni 116 i LPP-se). Bazuar ne nenet e përmendura më lart, mund të konkludohet me sa vijon: 1) OSHP-ja është subjekti përgjegjës për shqyrtimin e prokurimit, duke u titulluar nga vete LPP për pushtetin juridiksionin dhe kompetencat dhe autoritetin e nevojshme për ta bërë këtë. Sipas kësaj OSHP do te shqyrtoj Pretendimet ankimore te prezantuara nga pala ankimore ne ankesën e tij. 2) Vendimet e marra nga ana e OSHP-së lidhur me pretendimet ne ankesë janë plotësisht të detyrueshme dhe menjëherë ekzekutive për palët. Si pasojë secila prej këtyre palëve, duke përfshirë këtu autoritetet kontraktuese, duhet të respektojnë dhe zbatojnë vendimet e marra nga OSHP-ja lidhur me pretendimet e bëra ne ankese brenda afateve dhe kushteve të parashikuara nga LPP; 3) kundër vendimeve të OSHP-se, pala e pakënaqur (edhe autoriteti kontraktues) ka të drejtë të ushtrojë ankesë pranë Gjykatës kompetente. Pra, vetëm Gjykata sipas kërkesës mund të shqyrtojë dhe / ose të anulojë vendimet e marra nga OSHP-ja. Sipas nenit 119 paragrafi 1, 2 dhe 3 te LPP-se; Nëse parashtruesi i ankesës mendon se vendimi përfundimtar ose konstatimi i një paneli shqyrtues ose OSHP është në kundërshtim me faktet ose me këtë ligj, parashtruesi i ankesës mund të kërkojë nga Gjykata Supreme shqyrtimin e vendimit. Kërkesa duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit të OSHP-së në përputhje me paragrafin 2. të nenit 117 të këtij ligji. 2. Nëse, pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë nga parashtruesi i ankesës në ankesën e mëparshme që i është dorëzuar OSHP nuk ka qenë i pavlefshëm, gjykata do të lëshojë një urdhër duke kërkuar nga OSHP që të ia kthejë parashtruesit të ankesës dhe çfarëdo gjobe që i është vendosur atij sipas nenit 118 të këtij ligji.” 3. Nëse pas shqyrtimit të cekur më lartë, gjykata konstaton se një pretendim i bërë nga parashtruesi i ankesës në ankesën e tij të mëparshme që i është dorëzuar OSHP është bërë në mënyrë të vlefshme, gjykata lëshon një urdhër (i) duke e shfuqizuar ose ndryshuar çfarëdo urdhri ose vendimi të marrë nga OSHP, dhe/ose (ii) nëse parashtruesi i ankesës mund të demonstrojë se ai është dëmtuar nga veprimi ose mos-veprimi i autoritetit kontraktues, atëherë gjykata gjithashtu mund të kërkojë nga autoriteti kontraktues që të ia paguajë parashtruesit të ankesës kompensimin adekuat. Sipas nenit 17 të Rregullores për Prokurimin Publik, paragrafi 1, 2 dhe 3 përmbajnë dispozita që flasin për Procesin e Ri-vlerësimit si në vijim: 1. Autoritetet kontraktuese mund të përdorin vetëm kërkesa, kritere dhe specifikacione të publikuara ose parashtruara në dosjen e tenderit gjatë përzgjedhjes së tenderëve dhe dhënies së kontratës. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kritere ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë procedurës së prokurimit. 2. Dispozita e përmendur në paragrafin 1 të këtij Neni gjithashtu vlen, kur autoritetet kontraktuese ri-vlerësojnë procedurën e prokurimit në mënyrë që të korrigjojnë vendime të gabueshme dhe kur një ri-vlerësim bëhet si rezultat i një vendimi të OSHP-së përfshirë një urdhër për ri-vlerësim në pajtim me Nenin 105, paragrafi 2.8, të LPP. 3. Në situata siç janë specifikuar në paragrafin 2 të këtij Neni, ri-vlerësimi mund të çoj në rezultat të ndryshëm vetë në aspektin e procesit të përzgjedhjes dhe dhënies, kur kushtet kanë ndryshuar. Një vendim për ri-vlerësim të përzgjedhjes së ofertuesve ose dhënies së kontratës nuk nënkupton një ndryshim në rezultatin fillestar”. Ne baze te nenit 17 të Rregullores për Prokurim Publik: Autoriteti kontraktues konsiderohet se ka respektuar vendimin e OSHP-se nëse ka bere një proces ri-vlerësimi (kur vendimi i OSHP-se e ka kërkuar këtë) duke marre për baze vendimin e OSHP-se lidhur me pretendimet e bëra ne ankese, Autoriteti kontraktues duhet te respektoj vendimin e OSHP-se për pretendimet e bëra dhe varësisht nga ndikimi te marre një vendim te ri-vlerësimit i cili nuk nënkupton me doemos ndryshimin ne rezultatin fillestar. Gjate procesit te ri-vlerësimit , një ndryshim ne rezultatin fillestar mund te ndodhe duke marre për baze shqyrtimin e pretendimeve ne Vendimin e OSHP-se nga i cili dalin fakte apo prova te reja për te cilat AK-ja nuk ka qene ne dijeni gjate procesit te vlerësimit fillestar dhe/ose një dispozite e këtij ligji kërkon anulimin e aktivitetit te prokurimit. E kundërta e asaj, Agjencia Kundër-korrupsioni është në fakt një entitet administrativ qe ka kompetenca hetimore të kufizuara në çështjet që lidhen me qëllimin dhe misionin e saj, por nuk ka pushtet juridiksioni. Si pasojë ajo mund të lëshojë vetëm opinione, të cilat nuk kanë karakter detyrues, por thjesht natyrë këshillëdhënëse. Me kusht qe natyra jo-detyruese e opinioneve të tilla ( këshillave), për përfituesit, përfshirë këtu autoritetet kontraktuese, të mos injorohen sidomos ne rastet kur ato kanë bazë dhe/ose shqetësimet e ngritura apo këshillat e lëshuara nga Agjencia duket se kanë bazë për tu marrë në konsiderim. Në çdo rast, nisur nga natyra jo-Juridiksione e Agjencisë Kundër Korrupsionit, kjo e fundit (AKK) nuk mund te nxjerr vendime për të shqyrtuar, ndryshuar apo anuluar vendimet e lëshuara nga OSHP-ja ose nga ndonjë gjykatë tjetër me kompetencë juridiksioni. Në rastin konkret, nëse OSHP-ja ka konfirmuar vendimin e saj ( pa prejudikuar saktësinë e vendimit meqë KRPP nuk e ka atë autoritet), AKK nuk e ka kompetencën e nevojshme për të shqyrtuar vendimin e tille te miratuar nga OSHP. Një mundësi e tillë i rezervohet vetëm Gjykatës kompetente. Normalisht kjo nuk do te thotë që AKK te mos kryej detyrën e saj themelore - hetimin e veprimeve korruptive dhe adresimin e rasteve në prokurori edhe për rastet e shqyrtuara nga OSHP. Nëse AKK pas një hetimi, konsideron se OSHP ka shqyrtuar një prokurim jo në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe legjislacionit dytësor, mund ta referojë çështjen në Gjykatën kompetente duke kërkuar nga vetë Gjykata që të shqyrtojë vendimin e marrë nga OSHP-ja.

33.  A duhet të vendoset në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë “Vizita në lokacion” si kërkesë obligative? (Referoju RRUOPP)

Vizita në lokacion (Vend-Vizita) nuk përmendet në nenet 65-71 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, prandaj nuk mund të konsiderohet dhe të vendoset si kriter kualifikues në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për kontratë. “Vizita në lokacion” përmendet vetëm në paragrafin 4 të nenit 17 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe në Dosjen e Tenderit jepet si informati për tenderuesit. Vizitat në lokacion caktohen në fazën paratenderuese dhe zakonisht në rastet e dhënies së kontratave për punë apo shërbime me ç'rast operatorët ekonomik të interesuar për pjesëmarrje ftohen në takim në vendin apo objektin ku do të ekzekutohen punët apo shërbimet, do të njoftohen me detajet e projektit apo punët që duhet të ekzekutohen me qëllim që kjo t’iu ndihmojë operatorëve ekonomik në përgatitjen sa më të mirë të tenderit të tyre. Duke pas parasysh qëllimin e informatës lidhur me Vizitën në Lokacion dhe meqenëse nuk përmendet si kriter kualifikues në nenet 65-71 të këtij ligji, KRPP konsideron se autoritetet kontraktuese në asnjë rast nuk duhet ta vendosin në Dosjen e Tenderit “Vizitën në Lokacion” si kërkesë obligative në kuptim të eliminimit të operatorëve ekonomik nëse nuk kanë qenë pjesëmarrës në Vizitën e caktuar.

32.  Nëse gjatë procedurave të tenderimit pranohen vetëm dy tender dhe njëri refuzohet për shkak të çmimit jo-normalisht të ulët, a mund të vazhdohet me të dytin? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim: Nëse gjatë procedurave të tenderimit pranohen vetëm dy tender dhe njëri refuzohet për shkak të çmimit jo-normalisht të ulët gjithnjë në pajtim me kushtet e nenit 61 te LPP-së (tenderi i tillë është i papërgjegjshëm bazuar në çmimin jo-normalisht të ulët të ofruar), autoriteti kontraktues mund të vazhdojë me tenderin e dytë, kuptohet nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me nenin 32 të këtij ligji.

31.  Duke marr për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese dhe, kërkesat e shumta të tyre (drejtuar KRPP-ës) që të bëhet e qartë se: “A kanë karakter obligativ opinionet apo rekomandimet e institucioneve tjera (përfshirë edhe AKK-në) lidhur me zbatimin e dispozitave të LPP-ës gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit”?

KRPP në përputhje me nenin 87, paragrafit 2, nënparagrafi 2.8 i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, për çështjen e ngritur më lartë, ofron interpretimin ligjor si në vijim: Mbështetur ne dispozitat e LPP-se dhe legjislacionit tjetër ne fuqi për prokurim publik, i vetmi institucion i cili është kompetent dhe i autorizuar për te mbikëqyrur funksionimin e sistemit te prokurimit publik ne Kosove është KRPP. Vendimet dhe rekomandimet e KRPP-se dhe të OSHP-ës lidhur me zbatimin e dispozitave te LPP-se kane karakter obligativ për Autoritete Kontraktuese (kuptohet ne aspektin legjislativ ). Te gjitha Institucionet tjera te cilat ne cilën do forme veprimtaria e tyre gërshetohet edhe me aspektet e prokurimit publik janë te mirëpritura te japin opinionet e tyre lidhur me zbatimin e legjislacionit te prokurimit. Opinionet e Institucioneve tjera (përfshirë edhe AKK-ne) nuk janë obligative ne kuptimin e LPP_se por ato duhet te merren parasysh sa here qe janë te arsyeshme dhe/ose kane mbështetje ligjore ( e ndihmojnë procesin ne fjale).

30.  Në pajtim me paragrafin 1 të nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në paragrafin 1 të nenit 1, nenin 59 dhe 72 të këtij ligji, në praktikat e mira ndërkombëtare, si dhe duke pas parasysh se një rregull e tillë është vendos edhe në draft Ligjin e ri për Prokurimin Publik meqenëse janë pranuar një numër i madh i pyetjeve të ngjashme nga autoritetet kontraktuese, me qëllim të ruajtjes së Buxhetit të Kosovës, shfrytëzimit në mënyrë më e ekonomike dhe më të drejtë të fondeve publike të autoriteteve kontraktuese Bordi i KRPP-së merr qëndrim që tani e tutje të gjitha rastet e ngjashme të trajtohen sipas rregullës në vijim:

Autoritetet Kontraktuese gjatë zbatimit të dispozitave të LPP-së dhe legjislacionit dytësor gjithmonë duhet të bazohen në qëllimin e tij të përcaktuar me paragrafin 1 të nenit 1, si në vijim, citoj: " Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë..." Po ashtu sipas paragrafit 1 të nenit 6 të këtij ligji, të gjitha autoritetet kontraktuese janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit. Sipas nenit 59 të këtij ligji dhe nenit 35 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik vlerësimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues autorizohet të bëjë vlerësimin e tenderëve në pajtim me këtë ligj, si dhe në pajtim me të gjitha dispozitat e legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj. Megjithatë, lidhur me kërkesat e parashtruara për kualifikimin e ofertuesve ( të lidhura me nenin 65-70 të LPP-së), AK, gjatë vlerësimit mund të kërkojë nga ofertuesi sqarim të tenderëve, por pa ndonjë ndryshim të kushteve materiale ose aspekte të tenderit.(Nenet 59.4 dhe 72 të LPP-së) Në diskrecion të Autoritetit Kontraktues, në pajtim me nenin 59 dhe nenin 72 të LPP, por edhe duke u mbështetur ne praktikat e mira ndërkombëtare ne prokurim publik, autoriteti kontraktues mund me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të ndihmojë në ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve. Me fjalë të tjera, lejohet qe një autoritet kontraktues gjatë vlerësimit, kur informacioni apo dokumentacioni që duhet të dorëzohet nga operatorët ekonomikë është ose duket të jetë jo i plotë ose i gabuar, ose kur mungojnë dokumentet specifike, autoritetet kontraktuese mund të kërkojnë nga operatorët ekonomik që të dorëzojnë, plotësojnë, sqarojnë apo kompletojnë informacionin apo dokumentacionin e duhur brenda një afati te caktuar kohor, me kusht që kërkesat e tilla të bëhen në përputhje të plotë me parimet e trajtimit të barabartë dhe transparencës. Autoriteti kontraktues mund të ftojë operatorët ekonomik për të plotësuar apo të qartësojë certifikatat dhe dokumentet e paraqitura në pajtim me nenet 65-71 të këtij ligji. Sigurimi i informacionit qe mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive. Përveç kësaj, kërkesa nuk do të duhej që të favorizojë apo dëmtoj padrejtësisht kandidatin përkatës. Autoriteti kontraktues do të sigurojë mundësinë e sigurimit të informacionit shtesë në kushte të njëjta për të gjithë operatorët ekonomikë dhe do të kërkojë informacion nga operatorët ekonomik me qëllim të qartësimit të përmbajtjes së deklaratave të paqarta, deklaratave, certifikatave të përfshira në tenderë apo kërkesave për pjesëmarrje..

29.  Cila është procedura që duhet ndjekur në rast se Operatori Ekonomik vendos çmimin “0.00” euro në një nga artikujt/pozicionet (elementet përbërëse të tenderit)? (Referoju RRUOPP)

KRPP Një procedurë e tillë nuk është e rregulluar me dispozita të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe as me legjislacionin dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, megjithatë autoritetet kontraktuese duhet të veprojnë si në vijim:

Nëse Operatori Ekonomik nuk plotëson një nga pozicionet në Listën e Përshkrimit të Çmimeve, tenderi duhet të refuzohet, pasi që tenderi gjithmonë duhet të jetë në përputhje me qëllimin e plotë të kontratës.

Nëse Operatori Ekonomik ofron çmimin “0.00” në një nga pozicionet, tenderi duhet të refuzohet ngase në “Përshkrimin e çmimeve” kërkohet të vendoset çmimi në vlerë të caktuar për secilin artkiull/pozicion të kërkuar në specifikimin teknik.

Nëse Operatori Ekonomik plotëson në një nga pozicionet si: “gratis”, tenderi duhet të refuzohet pasi që dhuratat nuk janë të pranueshme.

28.  Një Autoriteti Kontraktues pyet, lidhur me të drejtën e udhëheqjes se aktiviteteve të prokurimit publik kur dy Autoritete Kontraktuese janë në bashkëfinancim të disa projekteve, por që njëri nga këto dy Autoritet Kontraktues posedon shumicën e pjesës së buxhetit të ndarë për ato projekte?

KRPP Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik duke u bazuar në pyetjen e parashtruar nga ana juaj, KRPP, ofron interpretim ligjor si në vijim:

 Të drejtën e udhëheqjes se aktiviteteve të prokurimit publik kur dy Autoritete Kontraktuese janë në bashkëfinancim të disa projekteve, por që njëri nga këto dy Autoritet Kontraktues posedon shumicën e pjesës së buxhetit të ndarë për ato projekte, nuk e rregullon Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe as legjislacioni dytësor i Prokurimit Publik.

 Duke marr për bazë faktin se, që të dy Autoritetet Kontraktuese janë organizata buxhetore që financohen nga fondet publike dhe që të dyja janë të obliguara ti zbatojnë proceduarat e Ligjit për Prokurim Publik, KRPP, konsideron se pa marr para sysh se cili Autoritet Kontraktues ka pjesën më të madhe të buxhetit të ndarë për financimin e këtyre projekteve, këto dy Autoritete Kontraktues këtë çështje mund ta rregullojnë me marrëveshje të ndërsjellët. Me këtë nënkuptojmë se mbetet në vullnetin e palëve që të përcaktoj se cili Autoritet Kontraktues do të jetë bartës i projektit, me gjithat cili do AK që do të udhëheq me këto aktivitete të prokurimit është i obliguar që në mënyrë të plot të ju përmbahet kërkesave të LPP-së.

27.  Një Operator Ekonomik, kërkon interpretimin e paragrafit 4 të nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik dhe parashtron pyetjen si në vijim: Neni 24, paragrafi 24.4 a flet për Operatorët Ekonomik si Shoqëri Tregtare apo për pronësinë mbi pjesët apo aksionet e Operatorëve Ekonomik të cilët marrin pjesë në një aktivitet të prokurimit? (Referoju RRUOPP)

Paragrafi 4 i nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik përcakton si në vijim, citoj:

“OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender si individual dhe si anëtarë i një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të prokurimit. Konsortiumi i OE nuk do të modifikohet pas dorëzimit të tenderit, nëse ndodhë kjo atëherë tenderi do të refuzohet”.

 Paragrafi 4 i nenit 24 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik rreptësisht ua ndalon Operatorëve Ekonomik që në një aktivitet prokurimi të dorëzojnë tender si individual dhe si anëtarë i një grupi. Nëse ndodhë kjo, edhe tenderi i dorëzuar si individual edhe tenderi i konsorciumit do të refuzohen.

 Gjithashtu sipas paragrafit në fjalë, konsorciumi nuk ka të drejtë të modifikohet pas dorëzimit të tenderit. Nëse ndodhë kjo tenderi do të refuzohet.

 Paragrafi 2 i nenit 71 të këtij ligji, i autorizon autoritetet kontraktuese që në Dosjen e Tenderit të parashtrojnë kushtin si në vijim: “Nëse një tender dorëzohet nga një grup, grupi duhet që sëbashku me tendrin e tij të dorëzojë një Deklaratë të nënshkruar nga secili prej anëtarëve që konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk marrin pjesë në një grup tjetër që merrë pjesë në të njëjtat procedura të prokurimit”.

 Paragrafi 4 i nenit 24 të këtij udhëzuesi, flet për operatorët ekonomik si Shoqëri Tregtare.

 Autoritetet kontraktuese gjatë ushtrimit të aktivitetetve të prokurimit kanë vërejtë se një pronar ka dorëzuar më shumë se një tender në emër të kompanive pronar i të cilave është. Kjo qështje nuk është e rregulluar me ndonjë dispozitë të veqantë në ligj, mirëpo nëse ndodhë kjo, tenderët në fjalë autoriteti kontraktues ka të drejtë t’i refuzojë në bazë të pikes 7 të Formularit të Tenderit, i cili përcakton si në vijim:

 “7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër.

 [Në rast të konsorciumit]

 [Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës]”.

26.  Një OE pyet: A mund të pranohet Referenca e lëshuar në emër të konsorciumit (grupit të Operatorëve Ekonomik) nga Autoriteti Kontraktues qind për qind (100%) për secilin anëtar të grupit apo në proporcion me përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit të konsorciumit?

KRPP konform nenit 87 paragrafi 2.8 LPP-së nr.04/L-042,  jep këte përgjigjëje:

 Ligji i Prokurimit Publik si dhe legjislacioni dytësor i nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj nuk përmbajnë ndonjë dispozitë të veçantë me të cilën përcaktohet se sa përqind (%) të projektit duhet të realizohet nga lideri dhe përqindja tjetër nga anëtari apo anëtarët tjerë të konzorciumit. Andaj duke pasur parasysh këtë situatë KRPP mendon se: Referenca e lëshuar në emër të konsorciumit mund të pranohet nga Autoriteti Kontraktues në proporcion me përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit të Operatorëve Ekonomik . Operatori Ekonomik mund ti drejtohet Autoritetit Kontraktues i cili e ka lëshuar referencën që të caktoj përqindjen e punëve të kryera nga secili anëtar i konsorciumit . Përqindjen (%) e punëve të kryera nga secili anëtar i grupit, Autoriteti Kontraktues është i obliguar ta përcaktoj në referencë.

25.  Një OE pyet: Nëse OE është në procedurë përmbarimore, a përjashtohet nga pjesmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të LPP-së?

KRPP konform nenit 87 paragrafi 2.8 LPP-së nr.04/L-042, jep këte përgjigjëje:

Sipas LPP-së neni 65 paragrafi 4, thuhet se:"Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik  është shpallur fajtor me Vendim nga ndonjë gjykatë kompetente".

Nëse në Vërtetimin e gjykates të sjellur nga ofertuesi thuhet se është në Procedurë përmbarimore,AK do të verifikon se ka një Vendim nga gjykata me të cilin OE në fjalë është shpallur fajtor, atëherë AK, OE në fjalë do ta trajtojë konform nenit të lartëcekur.

24.  Një Autoritet Kontraktues pyet: A mund të depozitohet siguria e tenderit nga nënkontraktori? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, si dhe në pajtim me legjislacionin dytësor për prokurimin publik të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Neni 30 i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik përcakton si në vijim, citoj:

“Tenderuesi duhet të tregojë në tenderin e tij ndonjë pjesë të kontratës që ai ka për qëllim të nënkontraktojë palëve të treta dhe secilin nënkontraktues të propozuar. Një indikator i tillë nuk ka efekt mbi detyrimin kontraktual nga tenderuesi në lidhje me autoritetin kontraktues apo të tjerët”.

Rregulla më të detajuara lidhur me nënkontraktimin përcakton neni 28 i Rregullores për Prokurimin Publik, si në vijim, citoj:

 1. “Sipas Nenit 30 të LPP-se, operatorët ekonomik mund të nënkontraktojnë pjesë të kontratave të fituara; megjithatë nën-kontraktime të tilla nuk mund të tejkalojnë dyzet (40) për qind të vlerës totale të kontratës së fituar.
 2. Operatori ekonomik që ka fituar kontratën mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim me kontratën pavarësisht që ndonjë pjesë nënkontraktohet te palët e treta.
 3. Në dosjen e tenderit autoritetet kontraktuese do të ftojnë operatorët ekonomik që të tregojnë në tender çdo pjesë të kontratës që ata synojnë ta nënkontraktojnë te palët e treta. Këto të dhëna duhet të përmbajë identifikimin e nënkontraktuesve të propozuar përfshirë aktivitetin që parashihet të nënkontraktohet
 4. Tenderuesi duhet të dorëzoj dëshmi në lidhje me përmbushjen e përshtatshmërisë së nënkontraktuesit për pjesëmarrje në procedurën e tenderit siç kërkohet në nenin 65 të LPP-së.
 5. Operatori ekonomik duhet të njoftoj autoritetin kontraktues për çdo ndryshim në plane të nën-kontraktimit që ndodhin pas dorëzimit të tenderit. Autoriteti kontraktues mund të refuzoj çdo nënkontraktues të propozuar”.

Kjo do të thot se secilit tenderues i lejohet të nënkontraktojë një pjesë të kontratës me një operator tjetër ekonomik me kusht që ky i fundit të jetë i përshtatshëm sipas nenit 65 të këtij ligji dhe t’i sjellë dëshmitë mbi përshtatshmërinë. Asnjë tenderues nuk mund të nënkontraktojë më shumë se 40% të vlerës totale të kontratës së fituar.

Pavarësisht se a ka nënkontraktuar ndonjë pjesë të kontratës apo jo, operatori ekonomik që ka fituar kontratën mbanë përgjegjësinë e plotë për përmbushjen e kontratës në pajtim të plotë me kushtet e kontratës, ndërsa Autoriteti Kontraktues nuk mban kurfar obligimi kontraktual ndaj nënkontraktorit. (Shiqo nenin 4 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës – Dosja Standarde e tenderit për Punë).

Sipas nenit 17.3 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, Autoriteti Kontraktues do të deklaron gjithashtu në Dosjen e Tenderit që Operatorët Ekonomik duhet të tregojnë në tenderin e tyre çdo pjesë të kontratës që kanë për qëllim të nënkontraktojnë te palët e treta.

Paragrafi 12.1 Në Dosjen e Tenderit i obligon Operatorët Ekonomik që në tenderin e tyre të deklarojnë cilëndo pjesë të kontratës që Operatori Ekonomik ka për qëllim të nënkontraktojë palën e tretë dhe të dorëzojë me tenderin e tij dokumentet e shënuara në FDT, si në vijim:

 1. Një deklaratë ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur për aktivitetin përkatëse të prokurimit; dhe
 2. Të gjithë nenkontraktorët do të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 në FDT të Dosjes së Tenedrit.

Nëse një Operator Ekonomik është i inetresuar të marrë pjesë në një aktivitet prokurimi, ai obligohet fillimisht t’i drejtohet autoritetit kontraktues me një Kërkesë me shkrim për të marrë një Dosje të tenderit. i njëjti evidentohet në Regjistrin e operatorëve ekonomik që ka pranuar Dosjen e Tenderit dhe pas dorëzimit të tenderit i njëjti regjistrohet në Regjistrin e tenderëve të pranuar dhe i njëjti në procedurat e prokurimit njihet si “tenderuesi”.

 Sipas nenit 57 të këtij ligji, në rast se kërkohet siguria e tenderit, ajo kërkohet të depozitohet nga tenderuesi.

Asnjë dispozitë e nenit 57 të këtij ligji dhe as të legjislacionit dytësor nuk e përmend se siguria e tenderit mund të depozitohet nga nënkontraktori. Kjo për arsye se, në rast se vjen deri te konfiskimi i sigurisë së tenderit për ndonjërën nga rastet e konfiskimit të përmendura në këtë nen, atëherë si do të arrijë autoriteti kontraktues të konfiskojë një siguri të tenderit e cila nuk është depozituar në emër të tenderuesit, por është depozituar në emër të një operatori tjetër ekonomik (në këtë rast në emër të nënkontraktorit).

Bazuar në interpretimin e lartcekur, Siguria e Tenderit e depozituar në emër të nënkontraktorit nuk është në pajtim me kërkesat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor, prandaj opinioni i KRPP-së është të refuzohet tenderi i tenderuesit.

23.  Në rastin e kontratave publike kornizë, a jemi të obliguar që të bëjmë zotimin e mjeteve të tërësishme të planifikuara për atë aktivitet prokurimi? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, KRPP iu ofron interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, si në vijim:

Çdo kontratë publike duke përfshirë edhe kontratën publike kornizë, e cila shkakton ngritjen e obligimeve financiare të cilat do të përmbushen nga ndarjet buxhetore që pritet të bëhen në më shumë se një vit fiskal duhet të lidhet sipas paragrafit 3 të nenit 9 të këtij ligji.

Një aktivitet i prokurimit që ka për qëllim dhënien e një kontrate publike apo kontrate publike kornizë, nuk mund të iniciohet pa i përmbush kërkesat e nenit 9 të këtij ligji. Kjo do të thotë se autoriteti kontraktues fillimisht duhet të bëjë një vlerësim formal të nevojave. Ky vlerësim bëhet me qëllim që të bëhen vetëm prokurimet që janë të nevojshme për autoritetin kontraktues dhe të evitohen prokurimet e pa nevojshme - jo efikase.

Sasitë e vlerësuara në rastin e kontratave publike kornizë janë vetëm sasi indikative dhe NUK detyrojnë autoritetin kontraktues për të blerë ndonjë prej tyre. Autoriteti kontraktues ka lirinë e veprimit për të blerë më pak ose më shumë sasi se sa sasitë e vlerësuara për artikull.

Inicimi i Aktivitetit të prokurimit do të aprovohet nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) dhe kopja e Formularit Standard: Deklarata e Nevojave për Disponueshmërinë e Fondeve (DNPDF) i dërgohet Zyrtarit Kryesor Financiar (ZKF) i cili do të sigurojë se fondet janë alokuar ose fonde të mjaftueshme do të alokohen në vitin fiskal në fjalë.

Sipas nenit 3 të UA 3/2014 Kopja e DNPDF e plotësuar dhe e nënshkruar nga personat e autorizuar i bashkangjitet si dëshmi Njoftimit për Dhënie të kontratës i cili dërgohet për publikim në ueb-faqen e KRPP-së. KRPP do të publikojë Njoftimin për dhënie të kontratës sipas nenit 42 të këtij ligji me kusht që DNPDF është dërguar dhe i plotëson kushtet e referuara në paragrafin 3 të nenit 3 të këtij Udhëzuesi, qëllimi i të cilit është që autoritetet kontraktuese të mos hyjnë në obligime për pagesa pa fonde të alokuara.

Përkufizimi "Fonde të alokuara" ka kuptimin e e paragrafit 1 të nenit 34 të Ligjit Nr. 03/L-221 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si në vijim, citat:

"Brenda tridhjetë (30) ditëve pas miratimit të një Ligji për Ndarjet Buxhetore nga Kuvendi, të gjitha organizatat buxhetore duhet t'i përgatisin dhe t'i dorëzojnë Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit një propozim-plan për alokime i cili përcakton nevojat e arsyeshme të organizatave përkatëse buxhetore për alokime gjatë vitit përkatës fiskal. Çdo plan i këtillë duhet të jetë në përputhje të plotë me ndarjet e përcaktuara në Ligjin për ndarjet buxhetore".

Sipas nenit 50.3 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, Kontrata publike kornizë si e tillë nuk është kontratë mirëpo lidhja e kontratës publike kornizë duhet t’i nënshtrohet procesit të plotë të prokurimit publik dhe pasi që të lidhet kontrata publike kornizë atëherë nuk kërkohet konkurrim publik i mëtutjeshëm për kontratat ndihmëse ose bërjen e urdhrave.

Pasi që Kontratat publike kornizë janë marrëveshje të lidhura midis një apo më shumë autoriteteve kontraktuese dhe një apo më shumë operatorëve ekonomik që kanë për qëllim vendosjen e termeve dhe kushteve në bazë të të cilave bërja e urdhrave (në rast të kontratës kornizë me një operator ekonomik) ose kontratat ndihmëse (në rast të kontratës kornizë me disa operator ekonomik) do të jepen, autoriteti kontraktues nuk do t’i alokojë fondet për tërë kohëzgjatjen e kontratës publike kornizë, por ato do të alokohen nga fondet e ndara për vitin aktual fiskal gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë kur autoriteti kontraktues konsideron se është e nevojshme të bëhet një urdhër-blerje ose të jepet një kontratë ndihmëse. Kjo do të thotë se asnjë urdhër-blerje ose kontratë ndihmëse nuk do të jepet pa zotimin e mjeteve për mallrat, punët apo shërbimet që kërkohen, sipas kontratës publike kornizë.

Në rastin e kontratave publike kornizë, formulari standard DNPDF do të plotësohet dhe Urdhër Zotimi për pagesë (UZP) sipas nenit 3 të këtij formulari do të sigurohet për periudhën kohore për të cilën autoriteti kontraktues mendon të bëjë një urdhër-blerje ose të jap një kontratë ndihmëse.

Secila UZP dhe urdhër blerje apo kontratë ndihmëse që janë dhënë gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë do të jenë pjesë e lëndës së aktivitetit të prokurimit sipas nenit 10 të këtij ligji.

22.  Pyetja nga OE është: A është Operatori Ekonomik ai i cili vendos se ne cilën formë dëshiron të dorëzojë sigurimin e tenderit apo të ekzekutimit? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, si dhe në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Në përputhje me nenin 63.5 të LPP , i cili thotë

5. Sigurimi i ekzekutimit mund të bëhet në: (i) para të gatshme apo formë të ngjashme, si p.sh, transfer bankar (ii) çek të vërtetuar, letër krediti, bono të performancës, ose siguri bankare; të lëshuara nga një bankë me reputacion që merr mbi vete ti bëjë pagesën autoritetit kontraktues, pa vërtetime të mëtutjeshme apo kushte, dhe pa zbritje, ndonjë shumë deri në shumën e specifikuar, në pranimin e kërkesës me shkrim të autoritetit kontraktues në rast se operatori ekonomik është në shkelje të obligimeve ndaj autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë në dosjen e tenderit kushtet shtesë që duhet përmbushur nga autorizuesi i sigurimeve të ekzekutimit.

dhe duke marre parasysh Udhëzuesin Operativ Per  Prokurimi Publik , Neni 27.5, dhe gjithashtu Udhëzimin Administrativ Nr. 2/2014, Autoriteti Kontraktues. Duhet të pranojë cilëndo forme te garancionit te përcaktuar në dokumentet e lartpërmendura .

Si rregull i përgjithshëm , në përputhje me parimin e proporcionalitetit, efikasitetit dhe menaxhimin e përgjegjshëm të fondeve publike Autoritetet Kontraktuese duhet të respektojnë qëllimin e përgjithshëm të prokurimit publik gjate vlerësimit te ofertave dhe menaxhimin e kontratave publike. Për shembull , në qoftë se sigurimi i dorëzuar i tenderit , apo sigurimi i ekzekutimit arrin qëllimin e sigurisë , domethënë sigurimi është i zbatueshëm nëse është e nevojshme, Autoriteti Kontraktues në të gjitha rastet duhet të pranojë atë nëse sa ai është në përputhje me LPP dhe Udhëzimin Operativ.

Edhe në qoftë se njoftimi i kontratës ose dokumentacioni i tenderit përmban ndonjë diskriminim faktik apo udhëzim që nuk janë në përputhje me LPP , Legjislacionin Sekondar apo Udhëzimin Administrativ, këto te fundit janë dokumentet qeverisëse.

21.  Një kontratë publike e ndarë në pjesë (lote) e cila sipas vlerës së parashikuar është kontratë me vlerë të madhe, a duhet të nënshkruhet nga ZKA dhe Ministri? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në të dhënat e shkresës suaj, si dhe në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Vlera e parashikuar e kontratës siç përcaktohet në nenin 16, 17 dhe 18 të këtij ligji përdoret për të vendosur çështje të ndryshme, duke përfshirë klasifikimin e kontratave si “kontratë me vlerë të madhe”, “kontratë me vlerë të mesme”, “kontratë me vlerë të vogël” dhe “kontratë me vlerë minimale”, pastaj për të përcaktuar procedurën që do të përdoret. Për këtë qëllim llogaritja e vlerës së parashikuar për një kontratë publike, duhet të bëhet para inicimit të aktivitetit të prokurimit.

Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik parandalon ndarjen e kërkesave me qëllim të anashkalimit të pragjeve, shih paragrafin 4 të nenit 16 të këtij ligji, citojë:

“Autoriteti kontraktues nuk do të zgjedh ose përdor metodën e vlerësimit me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar në Nenin 19 të këtij ligji; dhe asnjë autoritet kontraktues, nuk do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar të produkteve me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar në nenin 19 të këtij ligji”.

Në këtë ligj nuk mund të gjinden rregulla të veqanta për ndarjen e kontratave në pjesë (lote) përveq në paragrafin 4 të nenit 17 lidhur me shërbimet, i cili përmend si në vijim, citoj:

“Kur shërbimet ndahen në disa pjesë më të vogla, dhe secila është lëndë e një kontrate të veçantë, vlera e gjithmbarshme e parashikuar e të gjitha sasive të tilla duhet të shfrytëzohet për klasifikimin e secilës kontratë sipas nenit 19 të këtij ligji”.

Kjo nuk e detyron autoritetin kontraktues qe të përdor një kontratë për secilin Lot , por thjesht qe të përcaktoj se në qoftë se përdoren më shumë kontrata, vlera duhet të llogaritet në tërësi .

Një rregull më të përgjithsuar për ndarjen në pjesë (lot) të kontratave për furnizime, punë dhe shërbime e parasheh neni 12.4 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik si në vijim, citoj:

“Në rast të kontratave të përbëra nga një sërë të punëve homogjene, mallrat ose shërbimet që shërbejnë për qëllim të ngjashëm dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i vogël i OE janë në gjendje ti ofrojnë të gjitha, kontrata mund të ndahet në lote (pjesë). Kjo metodë mund të përdorët në veçanti për qëllime të inkurajimit të pjesëmarrësve të bizneseve të vogla dhe të mesme, apo për të ulur koston e prokurimit për AK.Kjo gjithashtu mund të bëhet për të siguruar konkurrencë më të gjerë përmes mundësimit të OE më të specializuar që janë në gjendje të furnizojnë vetëm pjesë specifike të mallrave, shërbimeve dhe punëve. Sidoqoftë, ndarja në lote nuk nënkupton ndarjen e vlerës së kontratës ose shmangien nga pragjet e vlerave”.

Përdorimi i pjesëve (loteve) sigurisht që është i mundur për të gjitha efektet e përmendura në nenin 12.4 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, por në fund i shtohen vlerës së procedures së tenderimit, edhe në qoftëse kontratat mund të jenë më të ulta se pragu.

Mundësinë e ndarjes në pjesë (lot) të kontratave e parasheh edhe paragrafi 2.2 i Dosjes së Tenderit për furnizim si në vijim, citoj:

"Nëse kontrata është e ndarë në pjesë (lote), secila pjesë mund të shpijë në dhënien e një kontrate të veçantë. Sasitë e dhëna për pjesët e ndryshme do të jenë të pandashme. Tenderuesi duhet të ofrojë tërësinë e sasisë ose të sasive të shënuara për secilën pjesë. Nëse tenderuesit i janë dhënë kontratat për më shumë se një pjesë, një kontratë e vetme mund të bëhet, duke i mbuluar të gjitha ato pjesë”.

Një kontratë të vetme që i mbulon pjesët që i janë dhënë një furnizuesi, e parasheh edhe neni 1 i Draft-Kontratës, që është pjesë e Dosjes së tenderit.

Pyetje serioze është mënyra e natyrshme e trajtimit të një numri të pjesëve (loteve) të shpërblyer tek i njëjti furnizues.

Pikënisja duhet të jetë se në qoftë se Pjesët (Lotet) i nënshtrohen kushteve të njëjta kontraktuale - ose më saktësisht kushteve gati të njëjta për shembull ndryshimet janë vetëm për sa i përket vendit te dorëzimit apo çështjeve të tjera më pak të rëndësishme - ato duhet të trajtohen si një kontratë edhe në lidhje me nënshkrimet.

Nëse ka ndryshime të mëdha në mes të kushteve kontraktuale, do të jetë në rregull që çdo pjesë (lot) të jetë në një kontratë të veçantë.

Ndarja e kontratës në një numër te kontratave, duket se i shërben anashkalimit te rregullave kontradiktore me nenin 16.4 të këtij ligji, si dhe anashkalimit të rregullave lidhur me nënshkrimin e kontratës me vlerë të madhe sipas paragrafit 2 të nenit 26 të këtij ligji, dhe jo një domosdoshmëri reale për të garantuar konkurrencën dhe efikasitetin.

Kjo përsëri do të thotë se duhet të vendoset nëse është " e natyrshme " të kemi një kontratë që mbulojnë disa pjesë (lote) dhe vlera e tërësishme e pjesëve konsiderohet të jetë kontratë me vlerë të madhe sipas paragrafit 2 të nenit 26 të këtij ligji kontrata duhet të nënshkruhet nga Zyrtari i Prokurimit (Udhëheqësi i Prokurimit), ZKA dhe Ministri.

20.  Një autoritet kontraktues pyet:

 1. “A konsiderohet diskriminuese kërkesa për Sigurinë e tenderit dhe ekzekutimit, (i) në para të gatshme apo formë të ngjashme, si psh. Transferi bankar, (ii) çekut të vërtetuar, letër krediti dhe (iii) me garancinë bankare të pakushtëzuar të lëshuar nga një bankë me reputacion dhe nuk kërkohet që lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë duke përjashtuar bono të përformancës dhe garancinë nga kompanitë e sigurimit?
 2. Në cilin nen të LPP apo Rregullores mund të konsiderojmë se parashihet që Garancionin e Sigurim tenderit apo ekzekutimit të lëshuara nga një kompani e sigurimeve?
 3. A është ekuivalent Garancioni i Sigurimit të tenderit apo ekzekutimit të lëshuara nga një kompani e sigurimeve me reputacion me bono të përformancës të zbatueshme me kërkesë të lëshuar nga një kompani e sigurimeve? (Referoju RRUOPP)

Lidhur me pyetjen e parë:

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, duke u bazuar në në dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP në bashkëpunim me Projektin “PLANET” që është në mbështetje të KRPP-së, iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 1. Sipas nenit 13, paragrafi 3 te Rregullores se Prokurimit Publik “kërkesat për kualifikimin e lëshuesve të sigurimit të tenderit dhe ekzekutimit, siç është përcaktuar në dosjen e tenderit, do të jenë jo-diskriminuese, nuk do të kërkojnë nga lëshuesi që të ketë një biznes në një vend të veçantë, dhe në çdo rast ...” qe do te thotë se nuk është diskriminuese nëse nuk kërkohet qe lëshuesi te këtë një biznes ne një vend te veçante.Pra në rast se kërkohet që lëshuesi të ketë një biznes në një vend të veçantë është kërkesë diskriminuese.
 2. Sipas nenit 26, paragrafi 5 të Udhëzuesit Operativ të prokurimit Publik “Sigurimi i tenderit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:

-         në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë

-         çek i certifikuar nga një bankë me reputacion

-         letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion

-         bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani me e sigurimeve me reputacion

Lidhur me pyetjen e dytë:?

Andaj përjashtimi i bonos se performances dhe garancionit te lëshuar nga kompanitë e sigurimeve është kërkese diskriminueseNeni 26, paragrafi 5 i Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik përcakton se “Sigurimi i tenderit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:

-         në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë

-         çek i certifikuar nga një bankë me reputacion letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion

-         bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani me e sigurimeve me reputacion.

Neni 26, paragrafi 5 i Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik përcakton se “Sigurimi i ekzekutimit mund të dorëzohet në cilindo nga formatet në vijim:

-         në para të gatshme ose të barasvlershëm, siç është transfero bankarë

-         çek i certifikuar nga një bankë me reputacion

-         letër krediti të pakushtëzuar të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë me reputacion

-         bono të performancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuara nga një kompani e sigurimeve me reputacion.

Është Operatori Ekonomik ai i cili vendos se ne cilën formë dëshiron të dorëzojë sigurimin e tenderit apo të ekzekutimit.

Për sa i përket sigurimit te tenderit kjo është e precizuar në Dosjen Standarde të Tenderit në Pjesën A “Informacione për tenderuesit”.

Neni 13.2 “Siguria e tenderit duhet të jetë në shumën dhe për një periudhë valide siç është e shënuar në FDT, dhe mund të dorëzohet në një nga format e shënuara si më poshtë:

 1. Në para të gatshme apo në ekuivalentin e parave të gatshme apo transfere bankare në ç`rast siguria e tenderit duhet të depozitohet në Bankën siç është e shënuar në FDT;
 2. çek i vërtetuar nga një bankë e klasit të parë;
 3. letër krediti, të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë e klasit të parë;
 4. bondi te sigurisë, i pagueshëm sipas kërkesës, të lëshuar nga një kompani e mirënjohur e sigurimit; apo
 5. garanci të pakushtëzuar bankare, të lëshuar nga një bankë e klasit të parë.

Ndërsa për sa i përket sigurimit te ekzekutimit kjo është e përcaktuar ne Dosjen Standarde te Tenderit, Pjesa A ““Informacione për tenderuesit”.

Neni 14.4 “Siguria e ekzekutimit mund të postohet në njërën nga format e cekura për Sigurimin e tenderit”.

 Lidhur me pyetjen e tretë?:

Sipas konsultimeve me BQK garancioni i sigurimit te tenderit apo i ekzekutimit i lëshuar nga një kompani e sigurimeve me reputacion është ekuivalent me një bono të përfomancës, të zbatueshme me kërkesë, të lëshuar nga një kompani e sigurimeve.

19.  Një Operator Ekonomik pyet: A ka të drejtë autoriteti kontraktues të specifikojë përmbajtjen e Autorizimit të Prodhuesit në Dosjen e Tenderit me tekstin si në vijim, (citat): “Ne garantojmë si prodhues/përfaqësues që ky autorizim i është lëshuar këtij OE _______________dhe nuk i është lëshuar asnjë operatori tjetër ekonomik”? (Referoju RRUOPP)

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP iu ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Sipas paragrafit 1 të nenit 91 të këtij ligji autoritetet kontraktuese gjatë ushtrimit të aktivitetit të prokurimit obligohen t'i respektojnë, t'i përdorin apo t'i zbatojnë të gjitha rregullat e prokurimit publik - aktet dytësore të nxjerra nga KRPP.

Nëse, autoriteti kontraktues gjatë ushtrimit të aktivitetit të prokurimit në Dosjen e Tenderit i ka bashkangjit formën standarde të Autorizimit të Prodhuesit me tekstin e cituar si më lart, ka bërë shkelje të paragrafit 1 të nenit 91 të këtij ligji, sepse nuk e ka respektuar dhe zbatuar si duhet Dosjen Standarde të Tenderit për furnizim të aprovuar nga KRPP,duke i shtuar asaj formën e Autorizimit të Prodhuesit me tekstin e lartcekur e që është në kundërshtim të plotë me kërkesat e këtij ligji.

Dosjet Standarde të Tenderit të aprovuara nga KRPP nuk përmbajnë dispozita apo dhe anekse mbi formën standarde dhe përmbajtjen e Autorizimit të Prodhuesit, sepse përcaktimi i formës dhe/ose përmbajtjes së Autorizimit të Prodhuesit është e Drejtë Ekskluzive e prodhuesit.

Prandaj, autoriteti kontraktues nuk ka pas të drejtë ligjore t'i bashkangjitë dosjes së Tenderit një formë të këtij dokumenti dhe aq më pak përmbajtja e këtij dokumenti të përmbajë tekstin e cituar më lart.

Autoriteti kontraktues me këtë veprim ka bërë shkelje të nenit 69 të këtij ligji, sepse sipas kërkesave të këtij neni ka mund por nuk ka qenë i obliguar të kërkojë Autorizimin e Prodhuesit si dëshmi - dokument të lëshuar nga prodhuesi me qëllim të vërtetimit të autenticitetit të atij llojë furnizimi, por në asnjë mënyrë nuk ka pas të drejtë sipas këtij neni të përcaktojë edhe përmbajtjen e këtij dokumenti në Dosjen e Tenderit.

Me këtë veprim, autoriteti kontraktues përveq që ka bërë shkelje të rregullave të prokurimit të përcaktuara me dispozitat e lartcekura, ka bërë edhe shkleje të parimeve themelore për prokurimin Publik - Parimit të barazisë në trajtim/jo diskriminimit sipas nenit 7 të këtij ligji, spse me tekstin e lartcekur të këtij dokumenti, autoriteti kontraktues po e dëmton rëndë konkurrencën në mesin e operatorëve tjerë ekonomik duke i diskriminuar ata dhe/ose duke ua mohuar të drejtën dhe mundësinë për t'u autorizuar nga i njëjti prodhues.

Në këtë rast, KRPP e këshillon autoritetin kontraktues që ta largojë Formën Standarde të Autorizimit të Prodhuesit nga Dosja e Tenderit për aktivitetin e lartcekur të prokurimit, sepse përcaktimi i formës dhe i përmbajtjes së Autorizimit të Prodhuesit është e drejtë ekskluzive e prodhuesit. Prodhuesi mund të autorizojë më shumë se një operator ekonomik në një vend të caktuar si në teritorin e Republikës së Kosovës, prandaj këtë të drejtë nuk mund t'ia kufizojë asnjë autoritet kontraktues.

Ju, si palë e interesuar, keni të drejtë të parashtroni ankesë në çdo fazë të aktivitet të prokurimit pranë Organit të Shqyrtimit të Prokurimit (OSHP) sipas paragrafit 1 të nenit 109 të këtij ligji.

18.  A mund Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit të shërbejë si anëtar i komisionit të vlerësimit? (Referoju RRUOPP)

Neni 16 i Rregullores për prokurimin Publik dhe neni 34 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, rregullojnë të njëjtën qështje jo në mënyrë të njëjtë.

Përderisa me nenin 26, paragrafin 2.3 të Rregullores së Prokurimit Publik nuk i lejohet vetëm Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit Publik të Shërbejë si anëtar i komisionit vlerësues, me nenin 34, paragrafin 34.4 të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk i lejohet as anëtarëve tjerë të stafit të Departamentit të Prokurimit që të shërbejnë si anëtarë komisionit vlerësues.

Pasi që në hierarkinë e akteve nënligjore, Rregullorja për Prokurimin Publik është akti më lartë, atëherë, do të vlejë ajo siç është përcaktuar në nenin 16, paragrafin 2.3 të Rregullores për  Prokurimit Publik si në vijim, (citojmë):

” Zyrtari  Përgjegjës i prokurimit nuk mund të shërbejë si anëtar i komisionit vlerësues. Zyrtari Përgjegjës i prokurimit do të kryesojë komisionin e vlerësimit pa të drejtë vote. Ai/ajo do të organizoj, këshilloj dhe drejtojë punën e komisionit vlerësues dhe do të sigurojë respektimin e dispozitave të LPP-së”.

 Pasi që me nenin 16, paragrafin 2.3 të Rregullores për Prokurimin Publik, vetëm Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit Publik nuk mund të shërbejë si anëtarë i komisionit vlersues, atëherë anëtarët tjerë të stafit të Departamentit të Prokurimit mund të shërbejnë si anëtar të komisionit vlerësues.

Si  të veprohet , me Grupin e operatorëve ekonomik, i cili në fazën e parë është kualifikuar dhe tani në fazën e dytë kërkon të tërhiqet një anëtar i grupit? (23.05.2011)

Meqenënëse, në fazën e dytë të tenderimit, njëri anëtar i grupit është tërheqë, ju nuk mund të ktheheni në fazën e pare të kualifikimit   dhe të bëni kualifikimin e  tenderit të këtij grupi dhe/ose të kërkoni dokumente shtesë për të vërtetuar se ai grup i plotëson kërkesat teknike dhe profesionale edhe pa atë anëtar. Prandaj, në këtë rast i tërë grupi duhet të refuzohet dhe tenderi i tyre të eliminohet nga pjesëmarrja e mëtutjeshme  në  aktivitetin e  prokurimit.

17.  Ç’është prokurimi publik? (Referoju RRUOPP)

Prokurimi Publik ka të bëjë me blerjen e mallrave, shërbime dhe punë nga qeveria dhe nga zyrtarët në ndërmarrjet publike, të cilët shfrytëzojnë fondet publike. Rregullat e prokurimit publik kanë për qëllim të sigurojnë që këto fonde të shfrytëzohen në mënyrë transparente dhe efikase dhe që shfrytëzuesit e buxhetit ti japin llogari publikut të gjerë.

16.  Pse i duhet Kosovës korniza e re për prokurim publik? (Referoju RRUOPP)

Korniza e re e prokurimit publik do të sjell dobi të mëdha ( ju lutemi kyquni në pjesën e dobive në faqen kryesore) vendit, duke i ndihmuar Kosovës ti arrij objektivat afatgjate të stabilitetit ekonomik dhe politik.Në afat të shkurtër, do të ketë probleme në prokurimin qeveritar të cilat do të adresohen më vonë. Për shembull, i prokurimit operacional nga Banka Botërore në Kosovë. ( të kompletohet).

15.  Për çfarë janë të përgjegjegjës Zyrtarët e prokurimit Publik? (Referoju RRUOPP)

Qëllimi kryesor i prokurimit publik është ti ofrojë tatim paguesve të gjitha kërkesat për një infrastrukturë civile dhe efikase për mundësinë më të mirë të vlerës për para. Zyrtarët e Prokurimit Publik janë përgjegjës të sigurojnë që të gjitha marrëveshjet e tyre të jenë të hapura dhe të sinqerta, dhe që procedurat e prokurimit të përdoren në mënyrë të duhur gjatë gjithë kohës.

14.  Çka mund të bëj nëse dua të ankohem? (Referoju RRUOPP)

Në rastin e parë, ankesat do të drejtohen tek organi relevant prokurues. Sidoqoftë, Organi Shqyrtues i Prokurimit do të themelohet kështu që nëse ju nuk jeni të lumtur me mënyrën se si ankesa e juaj është shqyrtuar, mund të kërkoni ndihmë nga ata. Në rast të dyshimit të mashtrimit dhe korrupsionit, ky organ do të ketë fuqinë ti dërgojë dokumentet tek autoriteti relevant, tek Auditori Gjeneral ose tek Prokurori Publik. Nëse deklaratat janë të vërteta, atëherë pasojat do të shpijnë tek dënime të rënda, dhe mund të jetë edhe arrestim.

13.  Si të veprohet me vonesat e ekzekutimit të punëve nga operatorët ekonomik? (Referoju RRUOPP)

Te Dosja e Tenderit, e aprovuar nga KRPP-ja, kontrata është lënë si “draft”,që nënkupton se sipas natyrës së aktivitetit të prokurimit, ajo nuk duhet të modifikohet përmbajtësisht, me rastin e inicimit të aktivitetit të prokurimit. Si pjesë e kushteve të përgjithshme të kontratës është parapa norma ditore e dëmeve në rast të mos implementimit të kontratës sipas kushteve të parapara, me rastin e nënshkrimit. Nëse operatori ekonomik dështon ta përmbush kontratën, autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar, do të ketë të drejtë, për secilën ditë të vonuar, t’i marrë dëmet e likuiduara prej 0,05% në ditë, por më së shumti deri në 10 % të vlerës totale të kontratës.

12.  A konsiderohet shkelje e dispozitave dhe rregullave të prokurimit rasti kur një tenderues për një aktivitet të caktuar të prokurimit publik paraqet dy oferta, njërën individualisht e tjetrën si anëtar i grupit, dhe si të veprohet në një rast të tillë? (Referoju RRUOPP)

Në të gjitha dokumentet standarde të ofertimit te deklarata e tenderuesit ceket : citat ” Ne e bëjmë këtë kërkesë me të drejtën tonë dhe si partner në konsorcium, të udhëhequr nga (emëri i udhëheqësit) për këtë tender,me Nr. të pjesëve (numëri i pjesëve).Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër”.Nga kjo rrjedh se operatori ekonomik nuk mund të tenderoj për të njëjtin aktivitet të prokurimit me dy oferta. Nëse kjo ndodhë, komisioni vlerësues duhet që ta eliminoj nga vlerësimi për arsyet e cekura më lartë.

11.  Nëse Zyrtari kryesor administrativ jep Urdhëresë me shkrim për një operator ekonomik që të mos i pranohen ofertat në asnjë tender të atij autoriteti kontraktues, si të veprohet? (Referoju RRUOPP)

Nëse një operator ekonomik me kohë ka parashtruar një kërkesë për të marrë një dosje të tenderit, autoriteti kontraktues është i obliguar që të ia dorëzoj operatorit përkatës ekonomik dosjen e tenderit. Autoriteti kontraktues duhet ta pranoj dosjen e tenderit të atij operatori ekonomik, mirëpo gjatë procesit të vlerësimit të ofertave, komisioni i vlerësimit mund ta marrë (Urdhëresën e ZKA ) si arsye për refuzimin e tenderit të operatorit ekonomik në fjalë, me kusht që atij ti epet mundësia për ankesë para organeve kompetente.

10.  A mund të shërbej si menaxher i prokurimit personi i cili nuk posedon diplomë universitare, por ka certifikatën profesionale të prokurimit? (Referoju RRUOPP)

Një person, që të mund të shërbej si menaxher i prokurimit duhet të posedoj diplomë universitare si dhe certifikatën profesionale të prokurimit, aktuale dhe e vlefshme, të dhënë nga organi kompetent. Neni 21, paragrafi 21.2 i LPP-së lejon mundësinë që: “Diploma universitare të mund të zëvendësohet me së paku tri vite përvojë përkatëse në fushën e prokurimit”. Emërimi i personit të tillë vjenë në shprehje vetëm nëse në mesin e konkurrentëve nuk ka kandidat të cilët kanë diplomë universitare dhe certifikatë profesionale të prokurimit, aktuale dhe e vlefshme të dhenë nga organi kompetent i caktuar me LPP. Nëse autoriteti kontraktues ndodhet ne një situatë të këtillë, atëherë mund ta caktojë si menaxher te prokurimit kandidatin i cili ka kualifikimin e mesem shkollor me së paku tri vite përvojë përkatëse në fushën e prokurimit, si dhe certifikatën profesionale të prokurimit.

09.  A mund të ketë qasje operatori ekonomik  në dosjet e ofertueseve të tjerë, pas njoftimit për dhënie të kontratës? (Referoju RRUOPP)

Autoriteti kontraktues me kërkesën e cilitdo person është i obliguar që t’iu mundësoj qasje të arsyeshme në të dhënat e përshkruara në nenin 9.1 dhe 9.2 të LPP-së, përveç informatave sekrete afariste, që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit. Për dokumentet në të cilat kërkohet qasje në një aktivitet të prokurimit, aktiviteti i tillë duhet të jetë i mbyllur për më shumë se dhjetë ditë pune. Sa ju përket informatave sekrete afariste, autoriteti kontraktues duhet të veproj konform nenit 9.9 të LPP-së, ngase me këtë dispozitë janë të përcaktuara në mënyrë të qartë kushtet dhe kriteret prej të cilave shihet se cilat institucione kanë të drejtë qasjeje në këto të dhëna.

08.  Çfarë dokumentacioni i tenderit duhet të përdoret nga ana e autoritetit kontraktues për rastet kur ka të bëjë me procedurën e dhënies së kontratave me koncesion? (Referoju RRUOPP)

Të gjitha rastet që kanë të bëjnë me koncesione, duhet të zbatohet Ligji për Procedurën e Dhënjes së Koncesioneve Nr. 02/L-44.Për pjesët që nuk janë mbuluar me Ligjin për Procedurat e Dhënies së Kontratave me Koncesion zbatohet Ligji për Prokurim Publik. Sa i përket dosjes së tenderit, deri në përpilimin, aprovimin dhe fuqizimin e dosjes së tenderit për punët me koncesion, për të gjitha rastet e koncesionit, duhet të përdoret dosja e tenderit për punë, e përgatitur dhe e shpallur nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik.

07.  Nëse në procesin e prokurimit kontrata i epet një ofertuesi jashtë Kosovës, i cili nuk është i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Kosovë, si të veprohet? (Referoju RRUOPP)

LPP-ja në mënyrë obligative kërkon që edhe ofertuesit e jashtëm të trajtohen plotësisht në mënyrë të barabartë sikurse ofertuesit kosovar gjatë pjesëmarrjes në procese të prokurimit. Nëse kontrata i epet një operatori ekonomik jashtë Kosovës, atëherë autoriteti kontraktues para se të nënshkruaj kontratën duhet të kërkojë patjetër nga operatori ekonomik i jashtë Kosovës të regjistrohet në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Kosovë, si kusht për ta nënshkruar kontratën.

06.  Si do të veprohet nëse gjatë fazës së implementimit të kontratës, nënshkruesi i kontratës nga operatori ekonomik ndërron jetë? (Referoju RRUOPP)

Nëse kontrata është nënshkruar me person juridik, ajo vazhdon të realizohet nga trashëguesi i personit juridik, por nëse kontraktuesi është person fizik, kontrata ndërpritet automatikisht. Por autoriteti kontraktues mund të pranojë propozimet e bëra nga trashëgimtarët e nënshkruesit të kontratës, nëse ata kanë shprehur dëshirën e tyre për ta vazhduar kontratën. Vendimi i autoritetit kontraktues për ndërprerjen apo vazhdimin e kontratës duhet tu epet trashëgimtarëve brenda 30 ditësh nga pranimi i kërkesës së tyre.

05.  Brenda cilit afat kohor autoriteti kontraktues duhet ta bëj pagesën e operatorit ekonomik për mallrat e pranuara ? (Referoju RRUOPP)

Pagesat nga autoriteti kontraktues bëhen në llogarinë bankare të dhënë në formularin për identifikim financiar që e plotëson kontraktuesi. Afati i kryerjes se pagesës duhet të jetë jo më shumë se 30 ditë kalendarike nga data në të cilën fakturat e kompletuara jane pranuar nga autoriteti kontraktues. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e autoritetit kontraktues.

04.  A lejohet që operatori ekonomik i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues ta bënë nën kontraktimin e kontratës? (Referoju RRUOPP)

Operatorit ekonomik, i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues, i lejohet që ta bënë nënkontraktimin e kontratës. Ky nënkontraktim bëhet vetëm pas marrjes së aprovimit paraprak nga autoriteti kontraktues, dhe kurrsesi nuk duhet të tejkalojë 40 % të vlerës së kontratës.

03.  Si është e rregulluar çështje e pagesës se rrymës elektrike për operatoret ekonomik, te cilët marrin pjesë në aktivitete të prokurimit? (Referoju RRUOPP)

Operatori ekonomik me rastin e dorëzimit të ofertës nuk është i obliguar që ta dorëzon edhe dëshminë për pagesën e energjisë elektrike. Deshmia për pagesën e energjisë elektrike do të kërkohet vetëm nga operatori ekonomik i cili është propozuar për dhënie të kontratës. Para se ta nënshkruaj kontratën operatori ekonomik është i obliguar që të sjellë dëshminë për pagesën e energjisë elektrike, në të kundërtën kontrata nuk do t’i jepet.

02. A lejohet që operatori ekonomik i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues ta bënë nën kontraktimin e kontratës? (Referoju RRUOPP)

Operatorit ekonomik, i cili e ka nenshkruar kontraten me autoritetin kontraktues, i lejohet që ta bënë nënkontraktimin e kontratës. Ky nënkontraktim bëhet vetëm pas marrjes së aprovimit paraprak nga autoriteti kontraktues, dhe kurrsesi nuk duhet të tejkalojë 40 % të vlerës së kontratës.

01. Si është e rregulluar çështje e pagesës se rrymës elektrike për operatoret ekonomik, te cilët marrin pjesë në aktivitete të prokurimit? (Referoju RRUOPP)

Operatori ekonomik me rastin e dorëzimit  të ofertës nuk është i obliguar që ta dorëzon edhe dëshminë për pagesën e energjisë elektrike. Deshmia për pagesën e energjisë elektrike do të kërkohet vetëm nga operatori ekonomik i cili është propozuar për dhënie të kontratës. Para se ta nënshkruaj kontratën operatori ekonomik është i obliguar që të sjellë dëshminë për pagesën e energjisë elektrike, në të kundërtën kontrata nuk do t’i jepet.

>