INTERPRETIMEKonform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, Departamenti i Rregullave pranë KRPP-së ka vlerësuar shqyrtuar pyetjet e adresuara në "rregullat.krpp@rks-gov.net" dhe për pyetjet e shpeshta ka përgatitë dhe publikuar interpretimet: 
Kliko pyetje!

35. 04.12.2023 Si t kalkulohet afati kohor për parashtrimin e një kërkese për rishqyrtim pranë AK-së?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar lidhur me kalkulimin e afatit kohor për parashtrimin e një kërkese për rishqyrtim, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim:

 

Rregulla për parashtrimin e një kërkese për rishqyrtim pranë AK-së përcaktojnë neni 108/A i LPP-së dhe neni 60 i Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik (në tekstin e mëtejmë “RRPP”).

 

Neni 60.1 i RRPP përcakton:

 

60.1 Kërkesa për rishqyrtim duhet të përmbajë të dhënat në pajtim me formularin F02 dhe duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, funksioni “ kërkesat për rishqyrtim” brenda afateve të mëposhtme:

 

a) Kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit se paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzim të ofertave. Në kalkulim të afateve kohore dita e dorëzimit të ofertave është dita (0). Ky afat nuk aplikohet në rastet kur bën zgjatje të afatit të fundit për dorëzim të ofertave pas vendimit për refuzim të kërkesës për rishqyrtim sipas Nenit 63.1.1 të kësaj rregullore.

 

b) Kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit brenda afatit prej pesë (5) ditëve pas datës së publikimit të njoftimit mbi vendimin e AK (B58) ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit në sistem të prokurimit elektronik. Në kalkulim të afateve kohore, dita e publikimit të Njoftimit mbi vendimit të AK (B58) është dita (0).

 

c) Kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë me vendimin e AK për anulimin e procedurës së prokurimit, brenda afatit prej pesë (5) ditëve pas datës së publikimit të njoftimit mbi vendimin e AK (B58) për anulim të procedurës së prokurimit në sistem të prokurimit elektronik. Në kalkulim të afateve kohore, dita e publikimit të Njoftimit mbi vendimit të AK është dita (0).

 

Kalkulimin e afateve kohore të përcaktuar me këtë ligj, e rregullon neni 5 i LPP-së.

 

Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni përcaktojnë:

 

1. Afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. Afati kohor i shkon deri në 16:00 në ditën e skadimit. Autoriteti kontraktues mund të vendosë që të caktojë një kohë tjetër me kusht që ai është jo më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit.

 

2. Të shtunave, të dielave dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë kalkulimit të afateve kohore. Megjithatë, kur dita e fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet për të përfshirë ditën e parë të punës pas kësaj”.

 

Pra, sipas paragrafit 1 të nenit 5 të LPP-së, afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe përfundojnë në një ditë pune. Sipas këtij paragrafi dhe në shtjellim të më tejmë, ditë pune llogariten nga e hëna deri të premten, ndërsa koha zyrtare e punës llogaritet nga 8:00-16:00. Në këtë kontest, afatet kohore për parashtrim të Kërkesës për rishqyrtim kalkulohen në këtë mënyrë:

 

1. Në përputhje me nenin 60.1, a) të RRPP, në rast se AK ka publikuar Njoftimin për Kontratë, dita e fundit e dorëzimit të ofertave është dita “zero” e pesë ditëve të afatit ankimor në AK dhe ky afat fillon të kalkulohet në mënyrë retroaktive. Për shembull: Nëse Njoftimi për Kontratë apo dokumentet e tenderit janë publikuar (janë ngritë në sistem) me datë 05.10.2023 ndërsa afati i fundit për dorëzimin e ofertave është caktuar me datë 15.11.2023. Afati fillon të kalkulohet në mënyrë retroaktive duke filluar nga dita e dorëzimit të ofertave: 14, 13, 12, 11, 10 dhe rrjedhimisht afati i fundit kur një OE mund të parashtrojë kërkesën për rishqyrtim pranë AK-së është data 09.11.2023 deri në ora 16:00. Pra në këtë rast, OE mund të parashtrojë kërkesë për rishqyrtim pranë AK-së nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë e deri me datë 09.11.2023 para orës 16:00.

 

2. Në përputhje me nenin 60.1, b) të RRPP Në rast se AK ka publikuar në platformën elektronike të prokurimit publik B58 “Njoftimin mbi Vendimin e AK-së”, data e publikimit të këtij njoftimi është dita “zero” e pesë (5) ditëve për parashtrimin e një Kërkese për rishqyrtim pranë AK-së. Për shembull: Nëse B58 “Njoftimi mbi vendimin e AK-së” është publikuar me datë 20.10.2023 para orës 16:00. Afati fillon të kalkulohet nga dita e nesërme e publikimit: 21. 22. 23. 24. 25 dhe rrjedhimisht afati i fundit për të parashtruar Kërkesën për rishqyrtim është data 25.10.2023 deri në ora 16:00. Pra nëse AK ka publikuar B58 Njoftimin mbi vendimin e AK-së në ditën e premte, dita e premte është dita “0” e pesë (5) ditëve për Kërkesë për rishqyrtim në AK. Pra afati i fundit për të parashtruar kërkesën është dita e Mërkurë deri në ora 16:00.

 

3. Në përputhje me nenin 60.1, c) të RRPP, në rast se AK ka publikuar në platformën elektronike të prokurimit publik Njoftimin mbi vendimin e AK-së (B58) për anulimin e procedurës. Data e publikimit të këtij njoftimi është dita “zero” e pesë (5) ditëve për të parashtruar Kërkesën për rishqyrtim. Për shembull: Nëse Njoftimi mbi vendimin e AK-së (B58) për anulimin e procedurës është publikuar me datë 25.10.2023. Afati i fundit nga data e publikimit të këtij njoftimi është 30.10.2023 deri në ora 16:00 për të parashtruar një kërkesë për rishqyrtim të vendimit të AK-së.

 

Për të gjitha rastet “Njoftimi mbi vendimin e AK-së” nënkupton Njoftimin e ngritur në sistem nga AK para orës 16:00 në mënyrë që ajo ditë të konsiderohet dita “zero” e pesë (5) ditëve për parashtrimin e kërkesës për rishqyrtim. Operatoret Ekonomik dhe/ose palët e interesuara do të konsiderohen “Të njoftuar” nga momenti kur AK e ngritë në sistem cilin do njoftim lidhur me aktivitetin në fjalë. Çdo Kërkesë e parashtruar jashtë afatit të përcaktuar me nenin 60 të RRPP, do të refuzohet nga AK dhe për të njëjtën ankesa nuk do të merret në shqyrtim nga OSHP.

 

 

34. 04.12.2023 Sipas nenit 35 të LPP, a konsiderohet aprovim në heshtje e KRPP-së përdorimi i Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, kurdo që për këtë njoftohet KRPP nga AK?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 të LPP-së dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, si në vijim:

 

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 24 të LPP-së, "Autoriteti Kontraktues është përgjegjës për të siguruar që të gjitha aktivitetet e prokurimit të autoritet të tillë kontraktues të ekzekutohen në përputhshmëri të plotë me këtë ligj".

 

Paragrafi 1 i nenit 32 të LPP-së përcakton: “Gjatë ushtrimit të një aktiviteti të prokurimit, autoriteti kontraktues duhet të shfrytëzojë procedurën e hapur ose procedurën e kufizuar. Nëse një dispozitë e neneve 34-37 të këtij ligji shprehimisht autorizon shfrytëzimin e një procedure tjetër prokurimi, autoriteti kontraktues mund të shfrytëzojë atë procedurë ose procedurën e hapur. Ushtrimi i një procedurë të prokurimit duhet të bëhet në pajtim të plotë me dispozitat e zbatueshme të këtij ligji”.

 

Në kuptim të paragrafit 1 të nenit 32 të LPP-së të lartë cituar, përcaktimi i procedurës së prokurimit për të ushtruar një aktivitet prokurimi, është në kompetencë dhe përgjegjësi të plotë të Autoritetit Kontraktues.

 

“Procedurat e Negociuara pa publikimin e Njoftimit për Kontratë” rregullohen me nenin 35 të LPP dhe nenin 50 të Rregullores nr. 001/2022 për Prokurimin Publik (në tekstin e mëtejmë “RRPP”).

 

Paragrafi 1 të nenit 35 të LPP-së përcakton:

 

"Autoriteti kontraktues mund të përdorë procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës për të ushtruar aktivitetin e prokurimit vetëm në përputhje me këtë nen. KRPP-ja, në përputhje me nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.3 të këtij ligji, duhet të njoftohet nga autoriteti kontraktues në fjalë brenda dy (2) ditëve nga data kur vendimi për përdorimin e procedurave të tilla është marrë. Autoriteti kontraktues duhet që në njoftim të ofrojë një shpjegim të hollësishëm të fakteve të konsideruara dhe justifikim për përdorimin e procedurës".

 

Në kuptim të paragrafit 1 të nenit 35 të LPP, Autoriteti Kontraktues brenda dy (2) ditë nga data e Vendimit të AK-së për përdorimin e Procedurës së Negociuar pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, e njofton KRPP-në.

 

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 35 të LPP-së, Autoriteti Kontraktues mund të përdorë Procedurat e Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë për të ushtruar një aktivitet të prokurimit, NËSE plotësohet një nga kushtet e përcaktuara me paragrafin 2 të këtij neni.

 

Me nenin 49 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, nën paragrafët 2.4 dhe 2.13 të nenit 87 të ligjit bazik janë riformuluar si në vijim, citat:

 

2.4 “Të pranoj raportet nga autoritetet kontraktuese siç referohet në nenin 35, paragrafi 1 dhe nenin 61, paragrafi 5, të këtij ligji, në mënyrë që të kryej aktivitetin e parashikuar në nën-paragrafin e mëposhtëm 2.13. KRPP-ja në çdo rast mund të vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura dhe, nëse është e nevojshme, mund të ftojë autoritetin përkatës kontraktues për të rishikuar vendimin e tij në përputhje me opinionin e lëshuar. Nëse KRPP-ja vendos që të kontrolloj vendimet e sipërpërmendura, KRPP-ja këtë duhet ta bëjë brenda dy (2) ditëve pas pranimit të raportit të tillë. Opinionet e KRPP-së të lëshuara në përputhje me këtë paragraf, kanë karakter jo-detyrues për autoritetet kontraktuese, por autoritetet kompetente mund ti marrin ato në konsideratë gjatë trajtimit të ankesave të paraqitura në përputhje me Pjesën IX të këtij ligji”.

 

2.13 “Për çdo vit kalendarik të përgatisë dhe dorëzojë në Qeveri dhe Kuvend një raport vjetor që analizon aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë për atë vit kalendarik, së bashku me rekomandimet për përmirësimin e sistemit të prokurimit publik dhe/ose përmirësimin e këtij ligji, raport ky që dorëzohet jo më vonë se në fund të marsit të vitit vijues kalendarik;”

 

Si rrjedhojë, kurdo që AK vendos që të përdorë Procedurën e Negociuar pa publikimin e Njoftimit për Kontratë, AK duhet që sipas paragrafit 1, të nenit 35 të LPP dhe nenit 50.5 të RRPP të përgatitë njoftimin duke përdorë formularin standard: B50 Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë - neni 35, i cili duhet të nënshkruhet nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Autoritetit Kontraktues dhe t’i dërgohet KRPP-së përmes Platformës së Prokurimit Elektronik.

 

Nga përmbajtja e nën paragrafit 2.4 të lartë cituar mund të kuptohet se nuk është në mandatin e KRPP-së të aprovojë përdorimin e Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, por thjesht në përputhje me paragrafin 1 të nenit 35 të LPP-së, KRPP njoftohet me qëllim që të kryej aktivitetin e paraparë me nën paragrafin 2.13 të nenit 49 të Ligjit Nr. 05/L-068 me të cilin riformulohen si më lartë nën paragrafët 2.4 dhe 2.13 të nenit 87 të ligjit bazik (Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik). Pra, të raportojë në Kuvendin e Republikës së Kosovës për numrin e Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë të përdorura nga Autoritetet Kontraktuese gjatë vitit paraprak fiskal.

 

Në përputhje me nën paragrafin 2.4 të lartë cituar, KRPP mund (jo detyrimisht duhet) të vendos që të kontrolloj Vendimet e nxjerra nga AK-të mbi bazën e paragrafit 1 të nenit 35 të LPP-së.

 

Kurdo që KRPP vendos që të kontrollojë vendimet e nxjerra nga AK-të, këtë duhet ta bëjë brenda dy (2) ditëve pas pranimit të B50 “Njoftimit për Përdorimin e Procedurës së Negociuar pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë” dhe të lëshojë një opinion për AK-në.

 

Opinionet e KRPP-së, sipas nën paragrafit 2.4 të lartë cituar kanë karakter jo-detyrues për Autoritetet Kontraktuese. Rrjedhimisht barra e provës dhe e përgjegjësisë për përdorimin e Procedurës së Negociuar pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, i takon Autoritetit Kontraktues.

 

Nga ajo që u tha më lartë, mos kontrollimi nga KRPP i një B50 “Njoftimit për Përdorimin e Procedurës së Negociuar pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë” NUK mund të konsiderohet aprovim në heshtje e përdorimit të kësaj procedure nga AK-të, ngase sipas LPP-së nuk është në mandatin e KRPP-së të aprovojë përdorimin e procedurës në fjalë.

 

 

33. 24.10.2023 Sipas LPP-së, a duhet të iu lejohet qasja OJQ-ve dhe personave tjerë në dokumentet zyrtare?

Konform nenit 87, paragrafit 2 nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-68 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron paragrafin 3 të nenit 10 të LPP-së, si në vijim:

 

Neni 6 i Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, përcakton:

 

“2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafët 3 dhe 5 riformulohen me tekstin si në vijim:

 

3. Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2 të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.

 

5. Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar, do të bëjë dhe do ti sigurojë palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë e interesuar ka të drejtë e qasjes sipas paragrafit 3 të këtij neni”.

 

Si rrjedhojë, Ligji Nr. 05/l-068 i cili plotëson dhe ndryshon Ligjin bazik (Ligjin nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik) ka riformuluar paragrafët 3 dhe 5 të nenit 10 të ligjit bazik dhe këto dispozita të riformuluara nuk përmendin asnjë person tjetër përveç “palës së interesuar” siç përkufizohet në paragrfain 1, nën paragrafin 1.26 të nenit 4 të ligjit bazik, e që ka kuptimin e Operatorit Ekonomik, i cili mund të dëshmojë interes material nga rezultati i një aktiviteti të prokurimit të zbatuar nga Autoriteti Kontraktues.

 

OJQ-ve dhe/ose personave të tjerë që në bazë të Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në dokumente publike, kanë parashtruar një kërkesë me shkrim pranë AK-së për qasje në dokumentet e mbledhura nga AK në përputhje me paragrafin 2 të nenit 10 të LPP-së, AK do t’iu lejojë qasjen në dokumente të tilla përveç në infomatat e klasifikuara nga AK si sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së.

 

 

 

32. 24.10.2023 Si duhet të veprojë Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit pasi që komisioni për vlerësimin e tenderëve të ketë dhënë rekomandimin me shkrim?

Në pajtim me nenin 87, paragrafin 2 nën paragrafin 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin e nenit 39.11 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik (në tekstin e mëtejmë “RRPP”), si në vijim:

 

Neni 39.11 i RRPP përcakton:

 

“39.11 Vendimi përfundimtar mbi dhënien e kontratës mbetet përgjegjësi e Zyrtarit përgjegjës të Prokurimit. Zyrtari përgjegjës i Prokurimit mund të pranojë rekomandimin e komisionit apo refuzojë atë. Kur refuzohet rekomandimi i komisionit, Zyrtari përgjegjës Prokurimit do të shpjegojë arsyet me shkrim. Ne situata të tilla Zyrtari përgjegjës i Prokurimit mund të nxjerr vendimin përfundimtar ose mund të formoj komision të ri për ri-vlerësim. Shpjegim i tillë do të përfshihet në procesverbalin e aktivitetit të prokurimit. ZKA i AK-së menjëherë do të informohet për këtë refuzim. Informacioni duhet të jepet me shkrim”.

 

Dispozita e lartë cituar përcakton veprimet që do t’i ndërmarrë Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit pasi që Komisioni për vlerësimin e tenderëve të ketë dhënë Rekomandimin me shkrim të aprovuar (nënshkruar) nga komisioni i vlerësimit të tenderëve, në dy situata (raste) si në vijim:

 

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit mund të:

 

1. pranojë rekomandimin e Komisionit vlerësues; apo

 

2. refuzojë rekomandimin e komisionit vlerësues.

 

1. Në rast se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit e pranon rekomandimin e komisionit të vlerësimit, të njëjtin e aprovon (nënshkruan) dhe nxjerrë vendimin përfundimtar mbi dhënien e kontratës.

 

2. Në rast se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit e refuzon rekomandimin e komisionit të vlerësimit, do të shpjegojë arsyet me shkrim dhe menjëherë do të informojë me shkrim Zyrtarin Kryesor Administrativ të AK-së për këtë refuzim, si dhe të formoj komision të ri për ri-vlerësim.

 

 

 

31. 24.10.2023 Cilat janë veprimet e AK në rast të një kërkese nga OE për qasje në dokumente zyrtare?

Në pajtim me nenin 87, paragrafin 2, nën-paragrafin 2.8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 (në tekstin e mëtejmë “LPP”) duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor të nenit 10 dhe 11 të këtij ligji, si në vijim:

 

Neni 10 i LPP përcakton rregulla për mjetet për promovimin e transparencës, ndërsa neni 11 përcakton rregulla për klasifikimin e informatave sekrete afariste.

 

Në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 të nenit 10 të LPP-së, Autoriteti Kontraktues (siç përkufizohet në paragrafin 1, nën paragrafin 1.13 të nenit 4 të LPP-së) duhet të krijojë dhe mirëmbaj një rexhistër përmbledhës të prokurimit,

 

Rexhistri i tillë i prokurimit sipas paragrafit 2 të këtij neni, duhet të përmbajë së paku:

 

(i) Të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me një aktivitet të prokurimit ose që janë zhvilluar apo pranuar gjatë, ose që janë mbledhur ose shfrytëzuar për të filluar ose përmbyllur një aktivitet të prokurimit, pa marrë parasysh nëse aktiviteti i tillë rezulton në një kontratë ose në dhënien e konkursit të projektimit;

 

(ii) Nëse aktiviteti i prokurimit ka rezultuar në dhënien e një kontrate ose konkursi të projektimit, atëherë të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me dhënien e tillë; dhe

 

(iii) Nëse aktiviteti i prokurimit ka rezultuar në ekzekutimin e një kontratë publike, atëherë një kopje të kontratës publike dhe të të gjitha dokumenteve që kanë të bëjnë me kontratën dhe/ose ekzekutimin e saj. Dokumentacioni në lidhje me ekzekutimin e kontratës përfshinë në veçanti planin e menaxhimit të kontratës i kërkuar sipas nenit 81 të këtij ligji.

 

Sa i përket qasjes në dokumente zyrtare paragrafët 3 dhe 5 të këtij neni përcaktojnë si në vijim, citat:

 

3. “Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2. të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur”.

 

5. “Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar (siç përkufizohet në paragrafin 1, nën paragrafin 1.26 të nenit 4 të LPP-së), do të bëjë dhe do t’i sigurojë palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë e interesuar ka të drejtë qasjeje sipas paragrafit 3 të këtij neni”.

 

Sipas nenit 11 të LPP-ës, si informata sekrete afariste mund të kërkohen nga OE që të klasifikohen nga AK vetëm dokumentet, dëshmitë e dorëzuara me tender të cilat janë kërkuar në Dosjen e Tenderit sipas nenit 68 dhe 69 të këtij ligji.

 

Në përputhje me paragrafin 3 të nenit 11 të LPP-së, Autoriteti Kontraktues mund t’i klasifikojë informatat tjera si informata sekrete afariste vetëm nëse informata përkatëse i përmbushë këto tri kritere (kushte):

 

1.1 “që atë ta ketë dërguar një operator ekonomik në përputhje me kërkesën e përcaktuar nga autoriteti i tillë kontraktues sipas nenit 68 ose 69 të këtij ligji;

 

1.2 që operatori përkatës ekonomik t’i ketë dërguar autoritetit kontraktues kërkesën me shkrim duke shprehur dëshirën e tij që autoriteti kontraktues t’i mbajë artikujt e tillë si sekret; dhe

 

1.3 kërkesa e tillë me shkrim të përmbajë një deklaratë me shkrim (i) në të cilën vërtetohet se një element i tillë nuk është pronë publike, dhe se të dhënat mbrohen nga operatori ekonomik nga zbulimi i qëllimshëm ose nga pakujdesia, dhe (ii) me të cilin parashtrohen arsyet, që bindshëm demonstrojnë, sipas gjykimit të arsyeshëm të autoritetit kontraktues, se qasja publike në elementin e tillë do të rezultonte në dëmtimin material të interesave legjitime komerciale të operatorit të tillë ekonomik”.

 

Në lidhje me veprimet e AK-së për zbatim të neneve 10 dhe 11 të LPP-së, përcakton rregulla të detajuara edhe paragrafët 1-7 të nenit 7 të Rregullores për Prokurimin Publik (në tekstin e mëtejmë RRPP), si në vijim:

 

7.1 Tenderët në proces të tenderimit dorëzohen në baza konfidenciale. Në mënyrë që të ruhet integriteti i procesit dhe të respektohet pozita komerciale dhe konkurruese e tenderuesve, detajet e tenderëve, përveç informatave të cilat komunikohen gjatë seancës publike të hapjes, duhet të mbesin sekrete, deri në publikimin e rezultatit mbi vendimin e AK.

 

7.2 Qasja në të dhënat e aktivitetit të prokurimit fillon në datën e pranimit nga OE të njoftimit mbi rezultatin e aktivitetit të prokurimit – publikimit të Njoftimit mbi vendimin e AK.

 

7.3 Pas publikimit të rezultatit mbi vendimin e AK vetëm informatat e klasifikuara nga OE dhe të pranuara nga AK si sekrete të biznesit do të mbesin sekrete për të gjitha palët duke përjashtuar KRPP, OSHP, përfshirë ekspertin shqyrtues dhe panelin shqyrtues dhe gjykatat kompetente.

 

7.4 Përveç dokumenteve të klasifikuara si informata sekrete afariste, AK do ti ofroj, çdo pale të interesuar që bënë kërkesë, qasje të shpejtë dhe të arsyeshme në të gjitha të dhënat për aktivitetin e prokurimit. Pala e interesuar në fjalë do të ketë qasje në dokumente duke konsultuar ato në zyrën e prokurimit. Konsultimi në zyrën e prokurimit, nëse bëhet fjalë për më pak se 20 faqe A4 dhe qasje direkte të formës elektronike do të jenë të liruara nga tarifa.

 

7.5 Informacionet të cilat mund të klasifikohen si informacione sekrete afariste janë:

 

a. Informacionet në lidhje me pasqyrat ekonomike dhe financiare, neni 68 i LPP-se; dhe

 

b. informacionet në lidhje me mundësitë teknike dhe/ose profesionale, neni 69 i LPP- konfidenciale vetëm nëse:

 

a. Operatori Ekonomik, përveç se i identifikon (“markon”) dokumentet si “sekret afarist” gjatë ngarkimit të tyre në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, i njëjti duhet të plotësojë Aneksin 3 të Dosjes së Tenderit “Kërkesa për sekret afarist”.

 

b. Nëse Operatori Ekonomik konsideron që informatat e dorëzuara sipas nenit 68 dhe 69 të LPP-së të trajtohen nga Autoriteti Kontraktues si informata sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së, i njëjti duhet të shkarkojë nga sistemi Aneksin 3 “Kërkesa për sekret afarist”, të plotësojë duke dhënë arsyetimet për secilin dokument të identifikuar si “sekret afarist”, nënshkruaj dhe vulos aneksin, si dhe ta ngarkojësë bashku me dokumentet tjera të tenderit të tij.

 

Ndërsa,

 

Sipas nenit 7.7 të RRPP, Është përgjegjësi e AK-së për të siguruar që pjesët të cilat janë deklaruar si sekret afarist nuk janë vënë në dispozicion Operatorëve të tjerë ekonomik. Për këtë qëllim, AK duhet të veprojë në përputhje me paragrafët 4 dhe 5 të nenit 11 të LPP-së.

 

 

30. 22.06.2023 Në rast të Procedurës së Kufizuar, a ka të drejtë OE në fazën e dytë të parashtrojë Kërkesë për rishqyrtim të vendimit të AK-së dhe ankesë në OSHP me pretendimet ankimore për fazën e para kualifikimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 

Paragrafët 47.1- 47.3 të Rregullores për Prokurimin Publik, përcaktojnë:

 

“47.1 Procedura e Kufizuar është një procedure me dy faza, ku vetëm ata Operatorë ekonomik të cilët i plotësojnë kërkesat minimale, në lidhje me aftësinë teknike dhe profesionale, dhe kapacitetet ekonomike dhe financiare për të kryer një projekt, ftohen në tender.

 

a. Në fazën e parë, fazën e Para-kualifikimit, të gjithë Operatorët ekonomik ftohen t’i dorëzojnë kërkesat që të marrin pjesë në procedurë. Autoriteti Kontraktues zgjedh Operatorët Ekonomik të cilët i plotësojnë kërkesat minimale të kritereve të përzgjedhjes të specifikuara në njoftimin e kontratës.

 

b. Në fazën e dytë, faza e dhënies së kontratës, vetëm Operatorët Ekonomik të zgjedhur lejohen të tenderojnë. Autoriteti Kontraktues fton Operatorët e zgjedhur Ekonomik t’i dorëzojnë tenderët dhe i vlerëson tenderët duke përdorur kriteret e dhënies të specifikuara në ftesën për tenderim.

 

47.2 Procedura e kufizuar siç përcaktohet në Nenin 4.1.53 të Ligjit për Prokurim Publik është një procedurë e prokurimit që i lejon çdo Operatori ekonomik të kërkojë të marrë pjesë, ndërsa lejon vetëm ata Operatorë ekonomik të kualifikuar nga autoriteti kontraktues për të dorëzuar një tender. Kjo do të thotë se do të jetë një mundësi e hapur për Operatorët e interesuar ekonomik që të aplikojnë për para-kualifikim.

 

47.3 Pas afatit kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje, autoriteti kontraktues vlerëson kualifikimin e kandidatëve, në përputhje me kërkesat e publikuara për kualifikim. Kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara për kualifikim ftohen për të dorëzuar tenderin. Kandidatët që nuk i plotësojnë kriteret e kualifikimit eliminohen. Kandidatët e ftuar në tender duhet të dorëzojnë tenderët sipas afatit kohor të specifikuar në dosjen e tenderit. Mbahet një hapje publike e tenderëve. Tenderët vlerësohen në përputhje me kriteret e dhënies të specifikuara në dosje të tenderit dhe kontrata i jepet kandidatit fitues”.

 

Ndërsa, sa i përket ankesave në procedurën e kufizuar, Paragrafi 1 i nenit 108/A të LPP-së, përcakton:

 

"1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit".

 

Po ashtu, paragrafi 1dhe paragrafi 3 i nenit 59 të Rregullores për Prokurim Publik, përcaktojnë :

 

59.1 Sipas Nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, kërkesa për rishqyrtim mund të dorëzohet, pa pagese, nga cilado palë e interesuar në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit dhe në lidhje me çfarëdo aktiviteti ose lëshimi të autoritetit kontraktues që pretendohet të ketë bërë shkelje në ligjin aktual, apo akteve të nxjerra në zbatim të tij pranë Autoritetit kontraktues i cili udhëheq aktivitetin e prokurimit. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit.

 

59.3 Në përputhje me paragrafin 1 të nenin 109 të LPP-se, ankesa pranë OSHP-se mund të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes se një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes. Pra, fillimisht ankesa do të dorëzohet tek Autoriteti Kontraktues dhe në rast se pala e interesuar nuk është e kënaqur me vendimin e marrur nga Autoriteti Kontraktues në fjalë, mund të parashtroj ankesë pranë OSHP-së.

 

Në përputhje me nenet e lartë cituara, gjatë procedurës së kufizuar secili OE pjesëmarrës në aktivitete të prokurimit i cili pretendon se është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar mund të parashtroj kërkesë për rishqyrtim në Autoritetin kontraktues si në fazën e para-kualifikimit ashtu edhe në fazën e dhënies së kontratës, po ashtu në rast se pala e interesuar nuk është e kënaqur me vendimin e AK-së, mundë të parashtrojë një ankesë në përputhje me nenin 109 të LPP-së.

 

Pra, Operatori Ekonomik ka të drejtë të parashtroj kërkesë për rishqyrtim në Autoritetin Kontraktues si në fazën e parë (fazën e para kualifikimit), ashtu edhe në fazën e dytë (fazën e dhënies së kontratës), por gjatë fazës së dytë Operatori Ekonomik NUK mund të parashtroj kërkesë për rishqyrtim të vendimit të AK-së dhe ankesë në OSHP me pretendimet ankimore që kanë të bëjnë me fazën e para kualifikimit.

 

29. 22.06.2023 Sipas nenit 26.6 të Rregullores për Prokurimin Publik, në rast se AK kërkon Certifikatë që vërteton përshtatshmërinë e produktit me një numër të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë, në rast grupi të operatorëve, certifikata e tillë a duhet të kërkohet nga të gjithë anëtarët e grupit apo mjafton njëri nga ata të jetë i pajisur me këtë certifikatë?

Në përputhje me nenin 26.6 të Rregullores për Prokurimin Publik, “Certifikatat për sigurimin e cilësisë, përmenden në nenin 70 të LPP-së dhe kanë për qëllim të vërtetojnë përshtatshmërinë e operatorit ekonomik me një numër të caktuar standardesh për sigurimin e cilësisë. Nëse Autoriteti Kontraktues kërkon certifikata të hartuara nga organe të pavarura që kryejnë aktivitete të certifikimit për të vërtetuar se operatori ekonomik përmbush standarde të caktuara për sigurimin e cilësisë që bazohen në standarde kosovare, evropiane ose ndërkombëtare, secili anëtar i grupit do të dëshmoj se i përmbush standardet përkatëse”.

 

Si rrjedhojë, kurdo që AK kërkon certifikata që vërtetojnë cilësinë e menaxhimit të kompanisë, për shembull Certifikata ISO 9001.., secili anëtar i grupit duhet të jetë i pajisur me një certifikatë të tillë. Një certifikatë e tillë mund të kërkohet në rast të kontratave për shërbime kur të gjithë anëtarët e grupit do të angazhohen në ofrimin e shërbimit.

 

Në rast të kontratave për furnizime, kur Autoriteti Kontraktues kërkon dëshmi Certifikata të hartuara nga institutet zyrtare për kontrollimin e cilësisë që vërtetojnë përshtatshmërinë e produkteve që qartazi mund të identifikohen duke u bazuar në specifikimet dhe standardet përkatëse (neni 69, paragrafi 2, nen paragrafi 2.5 i LPP), atëherë një dëshmi e tillë mjafton të sillet nga anëtari i grupit i cili do të kryej furnizimin, në mënyrë që të konsiderohet se kërkesa është përmbush nga grupi si tërësi. Pa varësisht nga kjo, në rast se të gjithë anëtarët e grupit marrin pjesë në ekzekutimin e kontratës duke liferuar furnizime të prodhuara nga vetë ato, atëherë të gjithë anëtarët e grupit duhet të jenë të pajisur me certifikata të tilla, në mënyrë që AK të sigurohet se produktet e furnizuara janë të cilësisë sipas standardeve përkatëse të specifikuara në dokumentet e tenderit.

 

Në përputhje me nenin 71 të LPP-së, si dhe nenin 26.10 të Rregullores për Prokurimin Publik, AK në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë, do t’i specifikojë qartë kërkesat që duhet t’i përmbushin anëtarët e grupit (konzorciumit) duke përcaktuar qartë dëshmitë që duhet të sillen nga secili anëtar i grupit së bashku me tenderin e tyre.

 

 

28. 09.06.2023 Në rast të kontratave publike kornizë me çmime njësi, çmimet e peshuara a duhet të realizohen me të njëjtën përqindje (%) gjatë ekzekutimit të kontratës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin e nenit 54.15 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, si në vijim:

 

Kontratat Publike Kornizë rregullohen me nenin 38 të LPP-së dhe me nenin 54 të Rregullores nr. 001/2022 për Prokurimin Publik.

 

Paragrafi 2 i nenit 38 të LPP-së, përcakton:

 

"2. Asnjë kontratë publike kornizë nuk do të ketë kohëzgjatje më shumë se 36 muaj. Kontrata publike kornizë nuk mund të zgjatet apo të ri-përtërihet dhe kushtet e saj nuk mund të ndryshohen. Në rast se kontrata publike kornizë lidhet për më pak se tridhjetë e gjashtë (36) muaj, ajo nuk mund të zgjatet mbi afatin e përcaktuar, pa zhvilluar procedurat e reja të prokurimit......".

 

Neni 54.15 i Rregullores për Prokurim Publik sa i përket kontratave kornizë me çmime për njësi, përcakton:

 

“54.15 Kurdo që Autoriteti kontraktues nuk dinë sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet të përcaktoj peshat në bazë të rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. Në këto raste nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë për qind (30%), si p.sh. mirëmbajtje të veturave, mirëmbajtje të gjeneratorëve etj. në këto raste në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi dhe mund të realizohet deri në vlerë të parashikuar. Shuma e sigurimit të ekzekutimit të kontratës në këto raste duhet të përcaktohet si shumë fikse. Kontratat me çmime për njësi mund të udhëhiqen për të gjitha llojet e kontratave, kontratë për furnizime, shërbime dhe punë (riparime dhe mirëmbajtje)”.

 

Në përputhje me nenin 54.15 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, Autoritetet Kontraktuese kanë për obligim të luajnë një rol aktiv në përcaktimin sa më të përafërt të vlerës së parashikuar të kontratës, dhe peshën (poentimin) e dhënë sipas rëndësisë së çdo kategorie ose çdo artikulli.

 

Në rast të Kontratës Publike Kornize - Shërbime - Çmimi për njësi i peshuar (poentuar) sipas kategorive, Autoriteti Kontraktues është i obliguar që në Dosje të Tenderit të specifikoj normën e peshimit (poentimit) për çdo kategori.

 

Numri i kategorive dhe norma e peshimit për kategori, varet nga lloji i shërbimit (në praktikat më të mira nuk duhet të jetë më pak se tri kategori), por norma e përqindjes së peshimit (poentimit) e të gjitha kategorive së bashku, nuk lejohet të jetë më shumë se 100%.

 

Totali i çmimit për njësi i peshuar për të gjitha kategoritë duhet të shënohet në Procesverbalin e Hapjes së tenderëve dhe Raportin e Vlerësimit të tenderëve dhe merret për bazë gjatë vlerësimit të tenderëve.

 

Duke pasur parasysh faktin së peshimi i kategorive duhet bërë duke u bazuar në peshën dhe në rëndësinë e kategorisë përkatëse, kjo nënkupton që vlera e realizuar (shpenzuar ) nuk mund të ndryshoj nga raportet sipas peshës së dhënë fillimisht në dosjen e tenderit.

 

Për qellim të realizimit të kontratës konform legjislacionit të prokurimit publik dhe definimit të vlerave të kategorive që lejohen të shpenzohen, Autoriteti Kontraktues, para nënshkrimit të Kontratës Publike Kornizë – Shërbime me çmime për njësi, duke u bazuar në tenderin e OE fitues, do të hartojë tabelën në të cilën do të specifikojë të gjitha kategoritë e shërbimeve, si dhe vlerën monetare për secilën kategori deri në të cilën vlerë lejohet të shpenzohet gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

 

Gjatë realizimit të Kontratës Publike Kornizë – Shërbime, Ofruesi i Shërbimeve, faturimin e bënë duke u bazuar në shërbimet e kryera dhe çmimet për njësi të shërbimeve të kontratës (jo çmimeve të peshuara), por nuk lejohet të kaloj vlerën sipas kategorive dhe vlerën totale të parashikuar të kontratës.

 

Në rastet kur kemi të bëjmë me Kontratë publike kornizë – Furnizim – Çmime për njësi i peshuar (poentuar), Autoriteti Kontraktues është i obliguar që në Dosje të Tenderit të specifikoj normën e peshimit (poentimit) për çdo artikull.

 

Numri i artikujve, dhe norma e peshimit (poentimit) për çdo artikull varet nga lloji furnizimit, por norma e përqindjes së peshimit (poentimit) e të gjithë artikujve së bashku, nuk lejohet të jetë më shumë se100 %.

 

Totali i çmimit për njësi i peshuar për të gjithë artikujt duhet të shënohet në Procesverbalin e Hapjes së Ofertave dhe Raportin e Vlerësimit të Ofertave dhe merret për bazë gjatë vlerësimit të ofertave.

 

Duke pasur parasysh faktin se peshimi i artikujve duhet bërë duke u bazuar në peshën dhe në rëndësinë e çdo artikulli , kjo nënkupton që vlera dhe sasia e realizuar (shpenzuar ) e artikujve nuk mund të ndryshoj nga raportet sipas peshës së dhënë fillimisht në dosjen e tenderit.

 

Për qellim të realizimit të kontratës konform legjislacionit të prokurimit publik dhe definimit të vlerave të artikujve që lejohen të shpenzohen, Autoriteti Kontraktues para nënshkrimit të Kontratës Publike Kornizë – Furnizime me çmime për njësi, duke u bazuar në tenderin e OE fitues, do të hartojë tabelën në të cilën do të specifikojë sasinë e të gjithë artikujve si dhe vlerën monetare për secilën artikull deri në të cilën vlerë lejohet të shpenzohet gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

 

Gjatë realizimit të Kontratës Publike Kornizë – Furnizim – Çmime për njësi, Furnizuesi, faturimin e bënë duke u bazuar në artikujt që ka liferuar dhe çmimet për njësi të kontratës (jo çmimeve të peshuara), por nuk lejohet të kaloj vlerën dhe sasinë sipas artikujve dhe vlerën totale të parashikuar të kontratës.

 

Shembulli 1:

 

 

Shënim:

 

Kalkulimi i çmimit total për njësi dhe çmimit totale të peshuar sipas kategorive është si në vijim:

 

Kategoria I: Çmimi total për njësi është mbledhja e të gjitha çmimeve (1 deri 10), e që është: 755.00 X 60 % pesha e kategorisë -I- , e barabarte me çmimin total për njësi i peshuar = 453.00;

 

Kategoria II: Çmimi total për njësi është mbledhja e të gjitha çmimeve (1 deri 7), e që është: 675.00 X 30 % pesha e kategorisë -II- , e barabarte me çmimin total për njësi i peshuar = 202.50;

 

Kategoria III: Çmimi total për njësi është mbledhja e të gjitha çmimeve (1 deri 5), e që është:1,720.00 X 10 % pesha e kategorisë -III- , e barabarte me çmimin total për njësi i peshuar = 172.00;

 

Totali i çmimit të peshuar për njësi i cili duhet të shënohet në Procesverbalin e Hapjes së Ofertave dhe Raportin e Vlerësimit të Ofertave, është: 453.00 + 202.50 + 172.00 = 827.50;

 

Kalkulimi i vlerës totale e cila lejohet të shpenzohet për kategori është si në vijim:

 

Kategoria I: Vlera e parashikuar e kontratës: 100,000.00 x 60 % pesha e kategorisë I = 60,000.00;

 

Kategoria II: Vlera e parashikuar e kontratës: 100,000.00 x 30 % pesha e kategorisë II = 30,000.00;

 

Kategoria III: Vlera e parashikuar e kontratës: 100,000.00 x 10 % pesha e kategorisë III = 10,000.00;

 

 

Shembulli 2:

 

 

 

 

 

 

Shënim:

 

- Kalkulimi i vlerës totale për artikull është kalkuluar duke marrë për bazë vlerën totale të parashikuar të Kontratës Publike Kornizë = 100,000.00 euro dhe duke shumëzuar me kolonën e peshimit për çdo artikull.

Për shembull: Për artikullin: A = 100,000.00 Euro x 10% = 10,000.00 Euro, për artikullin B = 100,000.00 Euro x 6% = 6,000.00 Euro, e kështu me radhe për të gjithë artikujt e specifikuar.

 

- Kalkulimi i sasive maksimale të artikujve që lejohet të furnizohen, është kalkuluar, duke marrë për bazë, vlerën totale që lejohet të shpenzohet për artikull dhe duke pjesëtuar me kolonën e çmimeve për njësi të artikujve të shënuar.

Për shembull: Për artikullin: A = 10,000.00 Euro / 12.00 Euro = 833 copë ( i rrumbullak֝ësuar), për artikullin B = 6,000.00 / 16.00 Euro = 375 copë, e kështu me radhë për të gjithë artikujt e specifikuar.

 

 

 

27. 09.06.2023 A lejohet sipas LPP-së të përdoret metoda ‘Projekto dhe ndërto”?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 

Paragrafi 10 i nenit 28 të LPP-së përcakton:

 

“10. Specifikat Teknike për kontratat e punës duhet të përcaktojnë në mënyrë të saktë natyrën dhe karakteristikat e përformancës të punëve të kërkuara. Specifikat Teknike duhet të përfshijnë, si pjesë substanciale të vetën, një projekt ekzekutiv. Autoriteti Kontraktues është përgjegjës për hartimin e Projektit Ekzekutiv, dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) Specifikave Teknike, të cilat janë pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e hollësishëm të projektit”.

 

Gjithashtu, paragrafi 1 i nenit 65 të LPP-së përcakton:

 

“1. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose të marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i saj:

1.1. ka qenë pjesëmarrës në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit, ose në përgatitjen e ndonjë pjese të tyre, që shfrytëzohet nga autoriteti përkatës kontraktues; ose

1.2. ka pranuar ndihmë për përgatitjen e tenderit ose kërkesës për pjesëmarrje nga një person ose ndërmarrje që ka marrë pjesë në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit ose të ndonjë pjese të ndonjë pjesë të këtyre të fundit.

1.3. Duke qenë në cilindo rast në një konflikt interesi, siç përcaktohet në nenin 4, paragrafi 1.75”.

 

Ndërsa,

 

Lidhur me konfliktin e interesit, paragrafi 75.3 (pika 6) e Rregullores për Prokurimin Publik, përcakton:

 

75.3 Parimet e ndarjes së detyrave janë si më poshtë dhe i japin autoritet vetëm personave të mëposhtëm (ose zëvendësi/ndihmësi i caktuar i atij departamenti) në menaxhimin e aktiviteteve të prokurimit dhe kontratave që bëhet në emër të autoritetit kontraktues.

 

6. Një OE i cili ka hartuar një projekt nuk mund të ekzekutojë projektin (një procedurë e re duhet të iniciohet për kryerjen e punëve).

 

Në përputhje me dispozitat e lartë cituara, AK nuk mund të përdorë metodën “Projekto dhe ndërto” sepse sipas paragrafit 10 të nenit 28 të LPP-së, AK obligohet që specifikimeve teknike që janë pjesë e Dosjes së Tenderit t’i bashkëngjitë Projektin Ekzekutiv, ndërsa me qëllim të evitimit të ndonjë konflikti të mundshëm të interesit, në pikën 6 të nenit 75.3 të Rregullores për Prokurimin Publik, në mënyrë implicite është përcaktuar se “Një OE që ka hartuar një projekt nuk mund të ekzekutojë projektin ((një procedurë e re duhet të iniciohet për kryerjen e punëve).

 

Përveç dispozitave të lartë cituara që në një mënyrë e ndalojnë përdorimin e metodës “projekto dhe ndërto”, gjithashtu përdorimi i një metode të tillë mund të kufizojë zgjedhjen e kontraktorëve pasi ato që kanë aftësi të konsiderueshme projektimi mund të kenë më shumë avantazhe në krahasim me ato që janë të specializuar në ndërtim. Kjo mund të ndikojë në cilësinë e projektit. Gjithashtu, përdorimi i një metode të tillë mund të çojë në një shpenzim të tepërt dhe rritjen e kostos së projektit, pasi që kontraktori ka kontroll mbi projektimin dhe ndërtimin.

 

 

26. 09.06.2023 A lejohet me LPP të kërkohen Certifikata ISO, kur qartë vërehet se shumica e tyre nuk kanë ndonjë lidhshmëri me objektin e kontratës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 

Duke qenë se në të shumtën e rasteve, Autoritetet Kontraktuese në dokumentet e tenderit (Dosjen e tenderit dhe Njoftimin për Kontratë) , po vendosin kërkesa dhe kritere diskriminuese duke specifikuar dëshmi-Certifikata të ndryshme në emër të kualitetit, pa pasur ndonjë lidhshmëri ndërmjet lëndës së aktivitetit të prokurimit (objektit të kontratës) dhe cilësisë së synuar.

 

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 24 të LPP-së,“Autoriteti kontraktues është përgjegjës për të siguruar që të gjitha aktivitetet e prokurimit të autoritetit të tillë kontraktues të ekzekutohen në përputhshmëri të plotë me këtë ligj”.

 

Gjatë ekzekutimit të aktiviteteve të prokurimit, autoriteti kontraktues është i obliguar që në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit, t’i respektoj dhe zbatojë parimet themelore të prokurimit të përcaktuara me këtë ligj.

 

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 7 të LPP-së, “Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik”.

 

Gjithashtu, me paragrafin 3 të këtij neni rreptësishtë i ndalohet autoritetit kontraktues, përveç tjerash, që në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për kontratë të vendosë kërkesa ose kritere të përzgjedhjes që në një mënyrë kanë për qëllim të favorizojnë apo diskriminojnë një apo më shumë operator ekonomik.

 

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 51 të LPP-së autoriteti kontraktues duhet të përcaktojë kriteret e përzgjedhjes në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë që një OE duhet t’i plotësojë për tu konsideruar i kualifikuar (i përgjegjshëm). “Të gjitha kriteret e përzgjedhjes duhet të kufizohen vetëm në kriteret e nevojshme për të siguruar se vetëm operatorët ekonomik që posedojnë aftësitë e nevojshme profesionale, financiare dhe teknike për t’i përmbushushur kushtet e kontratës përkatëse do të konsiderohen të kualifikuar për të marrë një kontratë të tillë ose për marrjen e ftesës për tenderim…”.

 

Ndërsa paragrafi 3 i nenit 51 të LPP-së në mënyrë rigoroze përcakton se, “Të gjitha kriteret e përzgjedhjes si dhe dokumentet dhe informatat e kërkuara që janë vendosur dhe përshkruar në këtë nen, duhet të jenë drejtpërdrejt relevante dhe proporcionale në raport me lëndën e kontratës përkatëse”.

 

Në vazhdim në përputhje me paragrafin 2.5 të nenit 69 të LPP-së autoriteti kontraktues mund të kërkojë, “Certifikata të hartuara nga institutet zyrtare për kontrollimin e cilësisë ose agjencitë kompetente të pranuara që vërtetojnë përshtatshmërinë e produkteve, që qartazi mund të identifikohen duke u bazuar në specifikimet dhe standardet përkatëse”.

 

Bazuar në këtë, KRPP rekomandon zyrtarët e prokurimit që me rastin e vendosjes së kritereve apo kërkesave kualifikuese të kenë parasysh që mund të kërkohen vetëm ato Certifikata që janë ngushtë të lidhura me sigurimin e cilësisë dhe kualitetit të lëndës së prokurimit.

 

Departamenti i Monitorimit do të përcjellë këtë dukuri dhe në rast se konstaton se AK nuk marrin parasysh këto rekomandime dhe vazhdojnë të përdorin kërkesa kufizuese, KRPP do të ndërmarrë masat e përcaktuara me nenet 98 dhe 99 të Rregullores nr. 82/2022 për Prokurimin Publik.

 

25. 09.06.2023 A është në përputhje me LPP-në, nëse AK në Dosjen e tenderit kërkon që OE në Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit të ketë primar aktivitetin i cili është i njëjtë me objektin e kontratës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

 

Paragrafi 1 i nenit 66 të LPP-së, lidhur me Përshtatshmërinë Profesionale, përcakton:

 

“1. Kur një operator ekonomik që kërkon të merr pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në përmbushjen e kontratës publike duhet të regjistrohet në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në mënyrë që të zbatojë aktivitetet për të cilat një regjistrim i tillë kërkohet, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend…”

 

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 66 të LPP-së, AK në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për kontratë lidhur me Përshtatshmërinë Profesionale, thjesht mund të kërkojë nga operatori ekonomik që të paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend.. 

 

Nuk është në kundërshtim me LPP-në që autoriteti kontraktues të kërkojë që një operator ekonomik të regjistrohet në regjistrin përkatës komercial/biznes për aktivitetin specifik ekonomik nëse një kërkesë e tillë ka të bëjë me lëndën e prokurimit. Mirëpo, nëse AK kërkon që regjistri përkatës komercial të ketë të specifikuar si aktivitet parësor aktivitetin që është i njëjtë me objektin e kontratës, atëherë kjo shkon shumë larg dhe mund të jetë disproporcinale (në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit), tejet diskriminuese dhe kufizuese meqë kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik vendor që nuk e kanë parësore aktivitetin që është i njëjtë me objektin e kontratës, sikurse që diskriminon operatorët e huaj ekonomik që janë të regjistruar në vendet e tyre përkatëse, ku në shumë vende regjistrat tregtar nuk bëjnë dallime midis aktiviteteve parësore dhe dytësore.

 

Nëse autoriteti Kontraktues dëshiron të sigurohet që operatorët ekonomik kanë aftësitë e nevojshme për zbatimin e kontratës, do të ishte më e arsyeshme t'u kërkonte atyre të tregonin se kanë përvojë të mëparshme të vëllimit dhe natyrës së njëjtë të kontratës përkatëse.

 

Thjesht, fakti që operatorët ekonomik e kanë këtë aktivitet të regjistruar si aktivitetin e tyre parësor, nuk tregon shumë për aftësinë, besueshmërinë dhe cilësinë e tyre për të ofruar këtë shërbim. Është më shumë një kërkesë formale, se çdo gjë tjetër.

 

Duke qenë se paragrafi 1 i nenit 66 të LPP-së nuk kërkon që tenderuesi në regjistrin profesional, komercial/tregtar të ketë të regjistruar si primare aktivitetin që është i njëjtë me objektin e kontratës. Prandaj, një kërkesë të tillë nuk e përcakton as Dosja Standarde e Tenderit.

 

Si rrjedhojë, gjatë përgatitjes së dokumenteve të tenderimit, Autoriteti Kontraktues duhet të theksojë në njoftimin e kontratës dhe të përcaktojë në tërësi në dosjen e Tenderit të gjitha kriteret e përzgjedhjes që një operator ekonomik duhet t’i përmbushë për t’u konsideruar i kualifikuar. Në asnjë rast, autoriteti kontraktues nuk duhet që të përfshijë, saktësojë ose përdorë kritere të përzgjedhjes që bazohen në konsiderata të tjera përveç atyre të lejuara nga dispozitat e neneve 65-70 të këtij ligji. (për më shumë shih nenin 51 të LPP-së).

 

24. 29.03.2023 Në rast se AK në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë, specifikon referencën lidhur me qarkullimin financiar si në vijim, citat: “Deklaratë Tatimore vjetore të dorëzuar në Administratën Tatimore të Kosovës”, a mund të pranohet një referencë e tillë e lëshuar nga një autoritet tjetër nga vendi i themelimit të OE-së?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjet e parashtruara, KRPP sqaron si në vijim:

 

Paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 i LPP-së, përcakton:

 

“1.5 Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën tatimore të Kosovës”

 

Kjo dispozitë në fakt, nënkupton se këtë dëshmi mund ta sjellin vetëm OE vendor, ndërkohë që OE të huaj nuk mund ta sjellin këtë dëshmi, përveç se mund t'i sjellin Deklaratat Tatimore nga vendi i Themelimit të tyre

 

Prandaj, neni 68 i LPP-së për të eliminuar çdo kufizim dhe/ose diskriminim të mundshëm të OE-ve, përmban paragrafin 3, i cili përcakton:

 

"3.     Nëse për ndonjë arsye të vlefshme, operatori ekonomik nuk është në gjendje të sigurojë referencat e kërkuara nga autoriteti kontraktues, operatorit ekonomik i lejohet që të demonstrojë gjendjen e vetë ekonomike dhe financiare përmes dokumentit tjetër që autoriteti kontraktues, në ushtrimin e diskrecionit të tij të arsyeshëm, e konsideron të përshtatshëm". 

 

Megjithatë, për të eliminuar çdo mundësi të kufizimit të konkurrencës dhe/ose diskriminimit të OE-ve për pjesëmarrje në aktivitetet e prokurimit, AK-të këshillohen që kurdo që kërkojnë referencën  e lartë cituar, për të njëjtën të përshkruajnë në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë si në vijim:  “Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën tatimore të Kosovës ose nga vendi i themelimit të tyre”

23. 29.03.2023 A konsiderohet shkelje e LPP-së, nëse Autoriteti Kontraktues inicion aktivitetin e prokurimit për dhënien e një kontrate publike-punë  pa siguruar të gjitha mjetet financiare për projektin i cili realizohet brenda vitit fiskal, por në mungesë të mjeteve financiare, i njëjti projekt deri në realizimin përfundimtar të tij kalojnë disa vite fiskale ?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

 

Paragrafi 2 i nenit  9 të LPP-së, përcakton:  

 

Nëse pas vlerësimit të nevojave, ZKA vendos se vlerësimi i nevojave e arsyeton ushtrimin e aktivitetit të prokurimit, ZKA i dërgon një kopje të këtij vlerësimi ZKF të autoritetit kontraktues. ZKF siguron se ka mjete financiare në dispozicion për prokurimin përkatës...”

 

Paragrafi 2 i nenit 9 të LPP-së, zbatohet për projektin i cili  realizohet brenda një viti fiskal dhe kërkesë e këtij paragrafi është si në vijim:

 

 1. Para se të fillohet me ushtrimin e çfarëdo aktiviteti të prokurimit, ZKA i autoritetit kontraktues duhet të sigurojë që të bëhet një vlerësim formal i nevojave (paragrafi 1 i nenit 9 të LPP-së).
 2. Nëse ZKA konstaton se vlerësimi i nevojave e arsyeton ushtrimin e aktivitetit të prokurimit atëherë ZKA sipas paragrafit 2 të po këtij neni:

 

“....i dërgon një kopje të këtij vlerësimi ZKF të autoritetit kontraktues. ZKF siguron se ka mjete financiare në dispozicion për prokurimin përkatës. Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik ose organizatë buxhetore, ZKF në pajtim me dispozitat e aplikueshme të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publik dhe Përgjegjësitë dhe Rregullat Financiare do të sigurojë nëse janë ndarë mjete të mjaftueshme financiare për prokurimin përkatës në shumë të mjaftueshme për përmbushjen e detyrimeve që mund të dalin si rezultat i prokurimit në fjalë gjatë vitit aktual fiskal”.

 

Në rast se prokurimi përkatës do të shkaktojë ngritjen e obligimeve financiare të cilat do të përmbushen nga ndarjet buxhetore që pritet të bëhen në vitet e ardhshme fiskale (projektet implementimi i të cilave nuk mund të kryhet brenda vitit fiskal dhe/ose detyrimisht lidhen me vitet fiskale në vazhdim si p.sh. Kontratat kornizë  me afat 36 muaj, projektet komplekse për investime kapitale të cilat nuk mund të përfundojnë brenda vitit fiskal), paragrafi 3 i nenit 9 të LPP-së përcakton:

 

“3. Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik ose organizatë buxhetore dhe prokurimi përkatës do të shkaktojë ngritjen e obligimeve financiare të cilat do të përmbushen nga ndarjet buxhetore që pritet të bëhen në vitet e ardhshme fiskale, ZKF do të (i) sigurojë që tabelat e bashkëngjitura Ligjit për Ndarjet Buxhetore ofrojnë bazë të arsyeshme për të pritur se në vitet a ardhshme fiskale do t’i ofrohen fonde të mjaftueshme për përmbushjen e obligimeve të tilla....”

 

Në përputhje me nenin 19.15 (k)  të Rregullores për Prokurimin Publik, Autoriteti Kontraktues duhet saktësisht të përcaktojë datën e fillimit dhe datën e përfundimit të punimeve dhe rrjedhimisht AK obligohet që në kushtet e kontratës për secilën kontratë publike të përcaktojë:

 

 1. Afatin kohor për fillimin e punëve; dhe
 2. Afatin kohor për përfundimin e punëve.

 

Me fjalë të tjera, nuk ka kontratë publike e cila mund të jetë e hapur (pa afat të përcaktuar). Afati i fillimit dhe përfundimit të punëve duhet të përcaktohet në kontratë, dhe duhet të respektohet nga të dy palët kontraktuese.

 

Konkluzion:

Në përputhje me dispozitat e LPP-së (të lartë cekura) dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP konsideron se secili autoritet kontraktues është i obliguar që para inicimit të një aktiviteti prokurimi, t’i përmbushë kërkesat e nenit 9 të LPP-së dhe kërkesat e nenit 19.15 (k) të Rregullores për Prokurimin Publik ndërkohë që është i obliguar t’i përmbush dhe kërkesat tjera të LPP-së dhe legjislacionit dytësor. Për çdo aktivitet prokurimi i cili ushtrohet duke mos zbatuar dispozitat e LPP-së në tërësi, përgjegjës janë zyrtarët të cilët kanë kryer veprime si rezultat i shkeljeve të dispozitave të këtij ligji.

22. 29.03.2023 Një zyrtar i cili ka përgatit specifikimet teknike dhe/ose Termet e Referencës, a mund të caktohet Menaxher i Kontratës ?

Konform nenit 87, paragrafit 2,nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin e nenit 75 të Rregullores për Prokurimin Publik si në vijim:

 

"Ndarja e detyrave" rregullohet me nenin 75 të Rregullores për Prokurimin Publik.

Neni 75.3 i Rregullores për Prokurimin Publik përcakton:

 

75.3 Parimet e ndarjes së detyrave janë si më poshtë dhe i japin autoritet vetëm personave të mëposhtëm (ose zëvendësi / ndihmësi i caktuar i atij departamenti) në menaxhimin e aktiviteteve të prokurimit dhe kontratave që bëhet në emër të autoritetit kontraktues.

 

 1. Zyrtari përgjegjës i Prokurimit do të nënshkruajë një kontratë, por është i ndaluar që të nënshkruajë pranimin e mallrave, artikujve të instaluar, përfundimin e një projekti, dorëzimin në faza, ose pagesën e një fature;
 2. Zyrtari kryesor financiar duhet të nënshkruajnë pagesën e faturës, ose dokumentet tjera të lidhura me të, por është i ndaluar që të nënshkruajë pranimin e mallrave, artikujve të instaluar, përfundimin e një projekti, dorëzimin në faza, ose Kontratën;
 3. Njësia e pranimit, menaxheri i kontratës, inxhinieri do të nënshkruajë pranimin e mallrave, artikujve të instaluar, standardet e cilësisë, përfundimin e një projekti, dorëzimin në faza, por jo pagesën e një fature, apo Kontratën;
 4. Një zyrtar nga një departament i cili ka përgatitur specifikimet dhe/ose TER, ose ka përcaktuar standardet e cilësisë, ose vizatimet e përgatitura, nuk mund të nënshkruajë për asnjë nga artikujt e mësipërm 1 ose 2, as nuk mund të marrë pjesë si një anëtar i komisionit të vlerësimit.
 5. Një OE i cili ka hartuar një projekt, mund të mbikëqyr të njëjtin projekt.
 6. Një OE i cili ka hartuar një projekt nuk mund të ekzekutojë projektin (një procedurë e re duhet të iniciohet për kryerjen e punëve).
 7. Një anëtar i komisionit të vlerësimit nuk mund të emërohet si menaxher i kontratës, mirëpo në rast të ri-vlerësimit, anëtaret e komisionit të kaluar të vlerësimit mund të shërbejnë si menaxher të kontratës.

 

Në përputhje me pikën 4 të lartë cituar, një zyrtar nga një departament i cili ka përgatitur specifikimet dhe/ose TER, ose ka përcaktuar standardet e cilësisë, ose vizatimet e përgatitura, nuk mund të caktohet anëtar i komisionit të vlerësimit dhe as NUK mund të nënshkruaj asnjë nga dokumentet e përmendura në pikën 1 dhe 2 të lartë cituar ( të nënshkruaj një kontratë publike, pagesën e faturës ose dokumentet tjera të lidhura me të) për të cilat autorizohen të nënshkruajnë Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit (në pikën 1) dhe Zyrtari Kryesor Financiar (në pikën 2). 

 

Ndërsa sa i përket pikës 3, bazuar në pikën 4 të lart cituar,  zyrtari në fjalë nuk ka një ndalesë të tillë, që do të thotë se një zyrtar nga një departament i cili ka përgatitur specifikimet dhe/ose TER, ose ka përcaktuar standardet e cilësisë, ose vizatimet e përgatitura,​ MUND të emërohet Menaxher i Kontratës. 

 

21. 29.03.2023 A mund të kërkojë AK në dosjen e tenderit 50% Sigurinë e ekzekutimit për një kontratë publike ?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L042 për Prokurimin Publik, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar KRPP ofron interpretimin e paragrafit 2 të nenit 63 të LPP-së, si në vijim:

Në përputhje me nenin 63 të LPP-së dhe nenin 29 të RRPP, “Siguria e ekzekutimit” nënkupton një garanci ose një obligacion nga një bankë ose kompani sigurimesh që AK e kërkon nga tenderuesi fitues i cili duhet ta sjellë atë para nënshkrimit të kontratës e që ka për qëllim kompensimin për çdo humbje që rezulton nga dështimi i tenderuesit për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës.

Autoriteti Kontraktues jo domosdoshmërisht do kërkojë në dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë një siguri të ekzekutimit. Si rrjedhojë, AK mund të kërkojë sigurimin e ekzekutimit për cilin do lloj të kontratës me vlerë të mesme apo të madhe, ndërkohë që mund të kërkojë paraqitjen e këtij sigurimi edhe në rast të ndonjë kontrate me vlerë të vogël kurdo që AK vlerëson se do t’i shkaktohen dëme apo shpenzime në rast të shkeljes së kontratës nga operatori ekonomik.

Sigurimi i ekzekutimit do të përdoret si një prag për tarifimin e dëmeve të likuiduara nga një autoritet kontraktues për mallrat, shërbimet ose punët e vonuara. Shkalla e dëmeve të likuiduara do të përcaktohet në Dosjen e Tenderit.

Paragrafi 2 i nenit 63 të LPP-së, përcakton:

 1. “Autoriteti kontraktues do të sigurojë që shuma e çfarëdo sigurie të ekzekutimit që kërkohet nga paragrafi 1. i këtij neni: (i) të jetë e barabartë me së paku dhjetë për qind (10%) të vlerës së kontratës dhe (ii)  përndryshe është vendosur në një nivel që është në përputhshmëri me praktikat e zakonshme publike dhe afariste të aplikueshme ndaj llojit të veçantë dhe lëndës së kontratës përkatëse”.

 

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 63 të LPP-së, Autoriteti Kontraktues mund të kërkoj sigurinë e ekzekutimit më të lartë se 10 % e vlerës së kontratës, por në asnjë mënyrë nuk mund të kërkojë sigurinë e ekzekutimit në shumën më pak se 10 % e vlerës së kontratës.

Si rrjedhojë, paragrafi i lartë cituar përcakton vetëm minimumin e përqindjes së sigurisë së ekzekutimit, por jo edhe maksimumin e përqindjes së tillë. Pavarësisht nga kjo, Autoriteti Kontraktues mund të përcaktojë një përqindje më të lartë se 10 % e vlerës së kontratës gjithnjë duke qenë në proporcion me shumën e dëmeve dhe shpenzimeve që AK mund të parasheh që do të ndodhin nëse shkëputet kontrata. Barra e provës në këtë rast i takon AK-së që të argumentojë në mënyrë të saktë dhe të arsyetuar mjaftueshëm përqindjen (më të lartë se 10%) e sigurisë së ekzekutimit të specifikuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për  kontratë, si dhe të sigurojë se një përqindje e tillë nuk bie ndesh me parimet themelore të prokurimit publik (ekonomiciteti dhe efikasiteti, transparenca, konkurrenca, trajtimi i barabartë, jo diskriminimi). Pra, Autoritetit Kontraktues nuk i lejohet në asnjë mënyrë të përcaktojë një përqindje të lartë të sigurisë së ekzekutimit, nëse me këtë kufizon konkurrencën e operatorëve ekonomik, diskriminon dhe/ose favorizon ndonjë operator ekonomik.

20. 22.11.2022 A duhet Autoriteti Kontraktues t’i pranojnë si të vlefshme Deklaratat tatimore nga vendi i Themelimit të OE ?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim:

Në përputhje me paragrafin 2, nën paragrafin 2.8 të këtij ligji, në funksion të KRPP-së është “t’ju jap ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për çdo dokument që nxirret nga KRPP”

Paragrafi 1 i nenit 68 të LPP-së autorizon AK-në që të përcaktojë në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë një apo më shumë nga referencat e përcaktuara me këtë nen për të dëshmuar se OE-të i përmbushin kushtet minimale ekonomike dhe financiare të specifikuara në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë. 

Një ndër referencat e specifikuara në këtë nen është edhe kjo, citat:

“1.5.Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës”.

Që në fakt, nënkupton se këtë dëshmi mund ta sjellin vetëm OE vendor, sepse OE të huaj në asnjë mënyrë nuk mund ta sjellin këtë dëshmi, përveç se mund t'i sjellin Deklaratat Tatimore nga vendi i Themelimit të tyre. 

Prandaj, neni 68 i LPP-së për të eliminuar çdo kufizim dhe/ose diskriminim të mundshëm të OE-ve nga AK, përmban paragrafin 3, i cili përcakton:

"3.     Nëse për ndonjë arsye të vlefshme, operatori ekonomik nuk është në gjendje të sigurojë referencat e kërkuara nga autoriteti kontraktues, operatorit ekonomik i lejohet që të demonstrojë gjendjen e vetë ekonomike dhe financiare përmes dokumentit tjetër që autoriteti kontraktues, në ushtrimin e diskrecionit të tij të arsyeshëm, e konsideron të përshtatshëm". 

Për arsyet e lartcekura, KRPP çdo herë i këshillon AK-të, që referencës së kërkuar në Dokumentet e Tenderit si në LPP: 1.5 Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës”. t'i shtohet edhe kjo: "....ose nga vendi i themelimit të OE".

 Pavarësisht nga kjo, kurdo që AK kërkon referencën e lartë cituar (pika 1.5 e nenit 68 të LPP-së), AK-të në përputhje me paragrafin 3 të nenit 68 të LPP-së duhet t'i pranojnë si të vlefshme  nga OE të huaj Deklaratat tatimore nga vendi i themelimit të tyre.

19. 22.11.2022 Në rast se kontrata shkëputet me marrëveshjen e palëve, a duhet të konfiskohet siguria e ekzekutimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim: 

Sipas nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së, në funksion të KRPP-së është "t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP".

Ligji i Prokurimit Publik është ligj procedural, i cili rregullon procedurat e prokurimit deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës.

Sipas nenit 87 të këtij ligji, në funksion të KRPP-së është interpretimi i dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj. Si rrjedhojë, KRPP nuk i interpreton kontratat e nënshkruara midis palëve kontraktuese dhe që janë në implementim.

Rastet e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit, si dhe procedurat për konfiskim të sigurimit të ekzekutimit përcaktohen me dispozitat 29.8-29.10 të Rregullorës Nr.001/2022 Për Prokurim Publik si në vijim:

29.8 AK do të konfiskoj sigurimin e ekzekutimit në situatat e mëposhtme:​​​

​​Në rast të shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila shkakton dëme materiale për AK dhe/ose kërkon që AK të shkaktoj shpenzime të konsiderueshme në përfundimin e kontratës së tillë; ose

Për shkelje të kontratës së nënshkruar shumë punëtorë, nën-kontraktues dhe/ose furnizues kanë mbetur të pa-paguar.

29.9 AK para se të filloj procedurën e konfiskimit të sigurimit të ekzekutimit AK duhet të informoj, me shkrim, OE për çdo dështim të supozuar me kontratë dhe të jep OE kohë të mjaftueshme për korrigjim të dështimeve të tilla. Dështimi i OE për të korrigjuar, në kohë, dështime të tilla të supozuara do të rezultojë në procedurën e konfiskimit.

29.10 Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, nuk e ndalon autoritetin kontraktues të kërkojë zhdëmtimin shtesë që rrjedhin nga kontrata dhe, po ashtu, nëse siguria e ekzekutimit është me vlerë më të lartë se dëmet nga shkelja, autoriteti kontraktues duhet t’i rikthejë diferencën.

Në përputhje me klauzolat e përcaktuara në kontratë, çdo kontest kontraktual, palët duhet të bëjnë përpjekje që kontestin ta zgjidhin me marrëveshje. Nëse kjo nuk mund të arrihet, pala e pa kënaqur mund t'i drejtohet gjykatës kompetente për zgjidhjen e kontestit.

Kurdo që kontrata shkëputet me marrëveshje në mes palëve kontraktuese, AK nuk duhet të konfiskoj sigurinë e ekzekutimit.

18. 22.11.2022 A lejohet një kompani të mbështet në kapacitetet e degëve të saja, apo duhet të marrë pjesë vetëm si grup i operatorëve ekonomik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim:

Në përputhje me paragrafin 4 të nenit 59 të LPP-së, një operator ekonomik për t'u konsideruar i përgjegjshëm nga autoriteti kontraktues, duhet t'i plotësojë të gjitha kërkesat e vendosura në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për kontratë.

Paragrafi 4 i nenit 68 i LPP-së lidhur me Gjendjen ekonomike dhe financiare, përcakton:

"4. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai duhet në këtë rast të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete për këtë qëllim. Në kushte të njëjta, një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështeten në kapacitetet e pjesëmarrësve në grup të subjekteve të tjera".

gjithashtu,

Paragrafi 8 i nenit 69 të LPP-së lidhur me Aftësitë teknike dhe/ose profesionale, përcakton:

"8. Një operator ekonomik mund, kur është e përshtatshme dhe për një kontratë të veçantë, të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, pa marrë parasysh natyrën ligjore të lidhjeve që ajo ka me ta. Ai në këtë rast duhet të dëshmojë për autoritetin kontraktues që ajo do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, për shembull, duke prodhuar një ndërmarrje nga ato entitete në vend burimet e nevojshme në dispozicion të operatorit ekonomik. Nën të njëjtat kushte një grup i operatorëve ekonomik mund të mbështetet në aftësitë e pjesëmarrësve në grup ose në subjekte të tjera".

ndërsa,

Paragrafi 4 i nenit 71 të LPP-së lidhur me Grupin e operatorëve ekonomik, përcakton:

"4. Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, secili anëtar i grupit është i obliguar të dëshmojë ose konfirmojë në përputhje me nenin 67 të këtij ligji, se nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetin e prokurimit sipas nenit 65 të këtij ligji. Çdo kërkesë e vendosur nga një autoritet kontraktues sipas neneve 66.2, 68 dhe 69 të këtij ligji do të aplikohet vetëm ndaj grupit si tërësi dhe jo ndaj anëtarëve individual të grupit".

Në përputhje me dispozitat e lartë cituara, në rast se një operator ekonomik i cili operon me degët e saja në disa vende (shtete) të tjera, mund të mbështetet në kapacitetet e degëve të saja për t’i përmbushë kërkesat lidhur gjendjen ekonomike dhe financiare apo lidhur me aftësitë teknike dhe/ose profesionale duke ofruar me tender dëshmitë përkatëse dhe për këtë qëllim nuk mund të diskualifikohet i njëjti pse nuk ka marrë pjesë si grup i operatorëve ekonomik.

E pa pranueshme do të konsiderohej nëse operatori ekonomik me degët e saja dorëzojnë individualisht tenderë në një aktivitet prokurimi që ka për qëllim dhënien e një kontrate publike, sepse një pjesëmarrje e tillë do të dëmtonte konkurrencën, në fakt do të krijonte konkurrencë të pa ndershme.

Gjithnjë në përputhje me dispozitat e lart cituara, është e drejtë e çdo Operatori Ekonomik i cili nuk mund t'i përmbushë si i vetëm kërkesat e parashtruara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë lidhur me gjendjen ekonomike dhe financiare apo lidhur me aftësitë teknike dhe/ose profesionale, të mbështetet në kapacitetet e një subjekti (ve) tjetër, apo të marrë pjesë në grup të operatorëve ekonomik (konzorcium). Dallimi qëndron vetëm tek përgjegjësia. Në rastin e mbështetjes, përgjegjës për ekzekutimin e kontratës është operatori ekonomik i cili mbështetet në kapacitetet e subjekteve tjera, ndërsa në rastin e Grupit të Operatorëve Ekonomik, grupi është individualisht dhe bashkërisht përgjegjës për ekzekutimin e kontratës.

17. 22.11.2022 Në rast se kontraktuesit (operatorit ekonomik) iu ka shkëputur kontrata dhe i njëjti nuk e ka atakuar Vendimin e Autoritetit Kontraktues, a mundet Autoriteti Kontraktues të përjashtojë Operatorin Ekonomik nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për një periudhë të caktuar nga data e vendimit për shkëputje?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-02 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin e dispozitave 3.2 dhe 4.7 të nenit 65 të LPP-së, si në vijim:

“Pranueshmëria e kandidatëve ose tenderuesve” rregullohet me nenin 65 të LPP-së. 

Neni 65 i LPP, në mënyrë të veçantë paragrafi 3, nën paragrafi 3.2 përcakton:

 1. “Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:
 • është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo është një shkelje e rëndë profesionale e konstatuar nga një gjykatë kompetente;”

Në anën tjetër, paragrafi 4, nën paragrafi 4.7 i nenit 65 të LPP-së, përcakton:

 1. “Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik:
 • gjatë tri viteve të fundit është konstatuar nga një gjykatë kompetente se nuk e ka përmbushur një kontratë me ndonjë njësi publike, autoritet publik ose ndërmarrje në Kosovë ose diku tjetër;

Të dy rastet e specifikuara në dispozitat e lartë cituara, mund ti referohen rastit për të cilin është parashtruar pyetja. Por në të dy rastet, të dy dispozitat kërkojnë një Vendim përfundimtar nga Gjykata i cili vërteton sjelljen e paligjshme të operatorit ekonomik.

Në rastin për të cilin është parashtruar pyetja, shkelja e kontratës në fakt nuk është dërguar para Gjykatës, kështu që vendimi i Gjykatës në lidhje me këtë rast mungon. Prandaj, në përputhje me dispozitat e lartë cituara, OE nuk mund të përjashtohet dhe të deklarohet i pa përshtatshëm në procedurën e tenderit përkatës.

16. 22.11.2022 Si mund të sqarohen brenda kuptimit të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik afatet kohore për dorëzimin e një kërkese pranë AK-së dhe/ose një ankese në OSHP?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së i cili i jep të drejtën KRPP-së që të “nxjerrë dhe publikojë interpretime me shkrim të vendimeve administrative për të dyjat, autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji dhe çdo dokumenti të nxjerrë nga KRPP-ja” KRPP ofron interpretimin e nenit 108/A të LPP-së ("zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve”) dhe nenin 60 i Rregullores për Prokurimin Publik, (Paraqitja e kërkesës për rishqyrtim dhe afatet kohore) të nxjerra nga KRPP, si në vijim: Neni 108A, paragrafët 1 dhe 3 të LPP-së, i cili është prezantuar në pjesën IX të LPP ( "Procedurat e shqyrtimit të prokurimit”), ka të bëjë me disiplinën e zgjidhjes paraprake të mosmarrëveshjeve. Në këtë drejtim ai përshkruan se " 1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit". (...) 3. Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme: 3.1. në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave; (...) " Nga ana tjetër, neni 60 i Rregullores për Prokurimin Publik ("Paraqitja e kërkesës për rishqyrtim dhe afatet kohore "), përcakton rregullat për paraqitjen e kërkesës për rishqyrtim tek Autoriteti Kontraktues, plotëson nenin e lartpërmendur 108/A, duke përshkruar se "60.1 Kërkesa për rishqyrtim duhet të përmbajë të dhënat në pajtim me formularin F02 dhe duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, funksioni “ kërkesat për rishqyrtim” brenda afateve të mëposhtme:: a) Kurdo që kërkesa për rishqyrtim ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit se paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzim të ofertave. Në kalkulim të afateve kohore dita e dorëzimit të ofertave është dita (0). Ky afat nuk aplikohet në rastet kur AK bën zgjatje të afatit të fundit për dorëzim të ofertave pas vendimit për refuzim të kërkesës për rishqyrtim sipas Nenit 63.1.1 të kësaj rregullore. Në lidhje me këtë, është kërkuar për të sqaruar brenda kuptimit të legjislacionit aktualisht në fuqi, afatet kohore për dorëzimin e një kërkesë për një shqyrtim paraprak pranë autoritetit kontraktues dhe/ose një ankese në OSHP. Të dy aktet e përmendura (neni 108/A i LPP-së dhe neni 60 i Rregullores për Prokurimin Publik) kanë natyrë të ndryshme, duke u kualifikuar e para si legjislacion primar, dhe kjo e fundit si legjislacion dytësor. Është një parim i përgjithshëm juridik që legjislacioni primar dhe sekondar janë në sistemin e përgjithshëm të ligjeve në një marrëdhënie 'të përgjithshëm në të veçantë ". Pra, legjislacioni dytësor (funksioni i të cilit është që të detajoj më mirë legjislacionin primar) duhet të ketë qëllimin e thjeshtë që të kompletoj dhe të përcaktojë më mirë kornizën e legjislacionit primar, duke qenë kjo e fundit, për vetë natyrën e saj, më e përgjithshëm dhe normalisht më pak e detajuar. Për sa i përket natyrës së ndryshme të të dy llojeve legjislative të akteve, si dhe duke pasur parasysh se qëllimi i legjislacionit dytësor është që të plotësoj legjislacionin primar, është pranuar unanimisht se legjislacioni sekondar duhet të lëvizë në kuadër të legjislacionit primar, dhe në asnjë rast nuk duhet të jetë në kundërshtim me legjislacionin paraprak. Kur ka një kontradiktë midis dy akteve, konstatohet se legjislacioni sekondar duhet të deklarohet si në konflikt dhe, kështu, duhet të largohet. Duke u ndërlidhur me atë që u cek më lartë, pranohet se, në përputhje me parimet e përgjithshme që rregullojnë interpretimin e ligjeve, ai që është i thirrur për të aplikuar legjislacionin sekondar duhet t’i përmbahet parimit se legjislacioni dytësor duhet të interpretohet, për aq sa është e mundur, në një mënyrë që e bënë legjislacionin sekondar plotësues, dhe në këtë mënyrë kuptimplotë, duke respektuar primarin. Për më tepër të dy rregullat qe janë marrë parasysh, ndërlidhen me të drejtën e njohur për cilëndo palë të një procedure të tenderimit i cili është i dëmtuar apo rrezikohet që të dëmtohet nga një pretendim për shkeljen e ligjit, për të kërkuar shqyrtimin e vendimeve të miratuara nga autoriteti kontraktues ( Kreu IX i LPP-se). Në pajtim me Kushtetutën kombëtare e cila garanton të gjithë qytetarët për të drejtën parësore dhe të paprekshme për të ndërmarrë veprime ligjore para gjykatës kompetente për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre, çdo dispozitë e LPP-së duhet të interpretohet në mënyrë që të inkurajojë (dhe jo dekurajoj) qasje për shqyrtim të kërkesave dhe në mjete juridike. Në rastin konkret, çështja i referohet termeve “brenda” miratuar në nenin 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së, dhe termit "së paku" të përmendur, në të njëjtën rrethanë (shqyrtimi paraprak i vendimit të marrë nga AK), në nenin 60 të Rregullores për Prokurimin Publik, (Paraqitja e kërkesës për rishqyrtim dhe afatet kohore) të nxjerra nga KRPP. Një lexim sipërfaqësor i dy dispozitave, në fakt mund të shpie në një konflikt të supozuar ndërmjet dy rregullave. Në fakt neni 108/A, paragrafi 3.1, mund të lexohet që përshkruan, për dorëzimin e ankesës para AK lidhur me shkeljet e pretenduara të ligjit në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit, një afat prej 5 ditësh para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve (kështu që dorëzimi i ankesës, në bazë të mendimit të tillë, duhet të bëhet vetëm në periudhën e përkohshme ndërmjet ditës së pestë para afatit të përcaktuar për dorëzimin e tenderëve dhe në ditën e skadimit për dorëzimin e tenderëve). Në të kundërtën, në nenin 60 të Rregullave të nxjerra nga KRPP, i njëjti afat referohet në atë se mbaron 5 ditë para afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve. Nga një pikëpamje logjike, termi "brenda" siç ceket në nenin 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së i referohet një periudhe kohore në mes të një fillimi dhe një përfundimi. Në rastin e parashikuar në nenin e lartpërmendur koha e përfundimit është përcaktuar qartë në ditën e pestë para afatit të paraparë për dorëzimin e tenderëve ("pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave”). Ndërsa koha e fillimit përcaktohet në mënyrë implicite në ditën e vendimit të marrë nga ana e AK-es (dhe subjekt i rishqyrtimit) (kështu, në rastin konkret, dita e publikimit të njoftimit të kontratës ose dokumenteve të tenderit). Është një parim i rreptë (dhe logjikisht i qartë) se çdo afat kohor për shqyrtimin apo ankesën e ndonjë vendimi apo akti administrativ fillon nga koha kur vendimi i komunikohet parashtruesit të ankesës. Nga ky moment ka një supozim që pala e ka pranuar vendimin dhe në këtë mënyrë mund të ankohet në lidhje me të. Për këtë qëllim, në rrethanat e njëjta si subjekti i kësaj këshille, afati fillestar në mënyrë implicite dhe pa mëdyshje është përcaktuar në ditën kur është miratuar vendimi, termi "brenda 5 ditëve para ..." zakonisht përdoret nga hartimi i teknikës legjislative për të përcaktuar afatin përfundimtar dhe është menduar se kanë të njëjtin kuptim me "të paktën 5 ditë para ..." ose "jo më pak se 5 ditë para ..." Prandaj, neni 60 i Rregullores së lartpërmendur, ka sqaruar më tej, ku ka pas nevojë për sqarim, se afati i fundit për paraqitjen e një ankese para AK në fjalë duhet të jetë "së paku pesë (5) ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave ", duke përcaktuar (saktësisht) se afati fillestar duhet të përcaktohet në publikimin e njoftimit të kontratës ose dokumenteve të tenderit. Për më tepër çdo interpretim që dëshmon një konflikt në mes të rregullave të lartpërmendura, do të shkelte, në përputhje me argumentet e mësipërme, parimin e përmendur më parë, sipas të cilit duhet të interpretohet legjislacioni dytësor, për aq sa është e mundur, në një mënyrë që e bën legjislacionin dytësor komplementar, dhe në këtë mënyrë kuptimplotë, duke respektuar primarin (“të veçantë në të përgjithshme "). Së fundmi, edhe në rast se argumentet e referuara më lartë nuk do të konsideroheshin si të mjaftueshme për të sqaruar një herë dhe përgjithmonë rrethanat e përmendura, dhe të merret parasysh se një interpretim kundër këtij të përmendur më lartë, do të kufizojë të drejtën e palëve për qasje në sistemin e mjeteve juridike, duke shkurtuar në mënyrë të paarsyeshme dhe të paligjshme kufirin kohor për paraqitjen e një ankese. Në fakt, nëse pranohet mendimi tjetër, operatoret ekonomik do të kishin vetëm 5 ditë për të paraqitur një ankesë në rastet e përmendura në nenin 108/A të LPP, pa asnjë dallim në aspektin e vlerës dhe kompleksitetit të kontratës. Në të kundërtën, interpretimi i propozuar këtu, i referohet kohës për paraqitjen e një ankese në rastet e lartpërmendura, në përpjesëtim me vlerën, dhe si pasojë, në përpjesëtim me kompleksitetin e vetë kontratës (35 ditë si një minimum për kontratat me vlerë të madhe, dhe të paktën 15 ditë për kontrata me vlerë të mesme), në përputhje me parimin e përgjithshëm frymëzues të Pjesës IX të LPP-së në përgjithësi, si dhe në përputhje me nenin 108A në veçanti. Për më tepër kufizimi i periudhës për të paraqitur një ankesë në bazë të kushteve të parashikuara nga neni 108/A në pesë ditët e fundit para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, do të krijonte probleme të mëdha tek autoritetet kontraktuese, të cilët do të shihnin bllokimin e aktivitetit të tyre të prokurimit nga një ankesë pak para procedurës së hapjes së ofertave. Qëllimi i vërtetë i dispozitës së nenit 108/A, në fakt është për të balancuar nevojat e ndryshme të palëve të përfshira: nga njëra anë, duke i garantuar, siç është theksuar më parë, çdo operatori ekonomik qasje më të madhe në sistemin e mjeteve juridike duke zgjatur, në vend të reduktimit, periudhën për paraqitjen e një ankese; dhe nga ana tjetër, duke ruajtur shpejtësinë e procedurës së tenderit për autoritetin kontraktues, duke shmangur ndërprerjet që mund të dëmtojnë efikasitetin dhe efektivitetin e vetë procedurës. Në konkludim, neni 108/A, paragrafi 3.1, të LPP-së dhe neni 60 Rregullores për Prokurimin Publik të lëshuara nga KRPP-ja duhet të lexohen së bashku si plotësuese dhe jo në një konflikt të ndërsjellë, me pasojën që kërkesa për rishikim, në rastet e parashikuara nga neni 108/A, paragrafi 3.1, duhet të dorëzohet tek Autoriteti Kontraktues të paktën pesë ditë para afatit të fundit për dorëzimin e ofertave.

15. 22.11.2022 Shpenzimet e testimit të produktit, a duhet të kryhen nga AK apo OE?

Konform nenit 87, paragrafit 2,nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim:

Sipas nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të LPP-së, në funksion të KRPP-së është "t’u japë ndihmë teknike dhe këshilla autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomik për zbatimin dhe interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe për të çdo dokument që nxirret nga KRPP".

Si rrjedhojë, përveç interpretimit të dispozitave të LPP-së dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që i janë dhënë me këtë ligj, KRPP nuk interpreton dhe/ose sqaron kriteret e përzgjedhjes të specifikuara nga AK në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.

Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 7 të LPP-së” “Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik”.

Vendosja dhe/ose sqarimi i kërkesave, kritereve, kushteve, specifikimeve apo dëshmive në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e Autoritetit Kontraktues.

Në përputhje me paragrafin 1 të nenit 51 të LPP-së, "Në asnjë rast, autoriteti kontraktues nuk duhet që të përfshijë, saktësojë ose përdorë kritere të përzgjedhjes që bazohen në konsiderata të tjera përveç atyre të lejuara nga dispozitat e neneve 65-70 të këtij ligji".

 Dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik dhe legjislacionit dytësor kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues qe kriteret, kushtet, kërkesat dëshmitë dhe specifikimet në dosjen e tenderit dhe njoftimit për kontratë t’i specifikojnë në mënyrë të qartë jo diskriminuese dhe të kuptueshme për Operatorët Ekonomik. Megjithatë, për çdo paqartësi lidhur me kriteret e përzgjedhjes të specifikuara nga AK në Dosjen e Tenderit dhe Në Njoftimin për Kontratë, OE sipas nenit 53 të LPP-së mund të kërkojë sqarime shtesë nga AK brenda afatit ligjor të specifikuar në Dosjen e Tenderit.

Kodi Etik i Prokurimit përcakton:

"4.10 Alokimi i kostos ose shpenzimeve

Të gjitha kostot dhe shpenzimet që ndodhin, qoftë drejtpërdrejt qoftë tërthorazi, dhe janë të ndërlidhura qoftë me mikpritjen qoftë me procesin e prokurimit, qoftë me ndonjë vend punim ose inspeksion pune, qoftë me bujtjen në hotel qoftë më shpenzimet e transportit apo aeroplanit, përgatitjen e modeleve ose skicave, përgatitjen e pajisjeve, testimin e pjesëve testuese, do të paguhen ekskluzivisht nga organizatat qeveritare ose autoritetet kontraktuese që janë përgjegjëse për krijimin e atyre kostove dhe shpenzimeve".

Lidhur me inspektimin dhe testimin flet edhe neni 19 i KPK në Draft-Kontratë - Pjesa B e Dosjes standarde të Tenderit për Furnizim. Asnjë dispozitë e këtij neni nuk përcakton që shpenzimet e testimit duhet të kryhen nga OE, përveç në rast të ri-testimit, pala që ka kërkuar ri-testimin do t'i heq shpenzimet e ri-testimit.

Për çdo OE që pretendon se AK nuk ka vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe të legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që u janë dhënë me këtë ligj, dhe/ose ka vendos kritere diskriminuese në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë, LPP ka paraparë mjetet juridike për t'i atakuar vendimet e AK-së (nenet 108/A dhe 109 të LPP-së).

14. 22.11.2022 A mundet një AK në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit me një institucion arsimor privat në Kosovë të marrë shërbime me pagesë për ofrimin e trajnimeve në fushat specifike për personelin e AK-së duke e përjashtuar LPP-në?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Paragrafi 6 i nenit 3 të LPP-së përcakton:

 “ 3. Ky ligj nuk do të zbatohet për një kontrate të punësimit nëse aktiviteti i tillë i prokurimit është lëndë e rregullave të tjera që vendosen me një ligj ose rregullore tjetër. Njëjtë, ligji aktual nuk do të aplikohet për kontratat në lidhje me trajnimet pasuniversitare apo trajnime profesionale nga punëdhënësit për zhvillimin e aftësive specifike të punëtorëve individual. Për më shumë, ligji nuk do të aplikohet në prokurim ekskluzivisht të orientuar në përfaqësimin në formë të ofrimit të ushqimit dhe pijeve”.

Paragrafi 6 i nenit 3 të LPP-së përjashton kontratat në lidhje me trajnime profesionale për zhvillimin e aftësive të punëtorëve individual. 

Kur kemi të bëjmë me një grup të caktuar, është një çështje tjetër.

Si rrjedhojë, janë 2 kategori:

 1. Në rast se një institucion arsimor publikon një trajnim specifik, ku Institucioni arsimor përcakton datën e mbajtjes, kohëzgjatjen, kurrikulen, modulet etj atëherë në ketë rast nuk ka nevojë për procedura të prokurimit, por AK në rast se vendos që të aprovon një kërkesë të një apo më shumë zyrtarëve  publik që të marrim pjesë në atë trajnim specifik, nuk aplikohen procedurat e prokurimit. Ky nen në ligj është prezantuar pikërisht për këto raste sepse nëse një zyrtar dëshiron që të përcjellë një trajnim specifik të publikuar, nuk ka mundësi që të paraqes kushte specifike tek Institucioni arsimor.
 2. Në anën tjetër, nëse një AK ka kërkesa të veçanta për një trajnim të caktuar, pra paraqet kushtet e veta, AK duhet të hartojë TeR dhe duhet të publikoj aktivitetin sepse në ketë rast Institucionet arsimore i përgjigjen kërkesës së AK dhe përgatitin metodologjinë dhe kurrikulën ashtu siç kërkon AK. Kjo gjithmonë duke u thirrur në parimet e prokurimit, pra në parimin e konkurrencës dhe transparencës.

13. 22.11.2022 A mund të konsiderohet i pa përshtatshëm një OE sipas nenit 65 të LPP, nëse i njëjti shpallet fajtor pas datës së publikimit të Njoftimit për Kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron Interpretimin ligjor si në vijim:

Paragrafi 3, nën paragrafët 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.5 dhe 3.6, si dhe paragrafi 5 i nenit 65 të LPP-ës sa i përket pranueshmërisë së tenderuesve përcaktojnë si në vijim:   

“3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin  e  ndonjë  kontrate  publike,  nëse  operatori  i  tillë ekonomik, ndonjë  drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara;

3.1 është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare;

3.2 është deklaruar i papërshtatshëm, kur autoriteti kontraktues zbulon se kjo është një shkelje e rëndë profesionale e konstatuar nga një gjykatë kompetente;

3.3 është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale serioze të pjesëmarrjes në aktivitetet e një organizate kriminale, që përkufizohet si asociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe që vepron në mënyrë të organizuar me qëllim të përfitimit financiar përmes veprimeve që konsiderohen si kriminale ose të kundërligjshme në vendin ku ndodhin ato;

3.4 është shpallur fajtor për mashtrim apo një akt të ngjashëm me mashtrim nga një gjykatë kompetente;

3.5 është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrë joprofesionale; ose

3.6 është konstatuar nga një gjykate kompetente se ka bërë keqinterpretime para autoriteteve publike në Kosovë ose diku tjetër”.

“5. Periudhat kohore të përcaktuara në këtë Nen ndërlidhen me periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës ose, në rast të procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, dërgimin ftesës për pjesëmarrje ose tenderim”.

Sipas paragrafit 3 nën paragrafëve 3.1-3.6 të nenit 65 të LPP-së të lartë cituar, asnjë Operator Ekonomik, drejtues, menaxher ose drejtor i saj nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose ekzekutim të kontratës në çoftë se i njëjti është shpallur fajtorë nga ndonjë gjykatë kompetente gjatë 10 viteve të kaluara nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë, ose dërgimit të ftesës për pjesëmarrje për njërën nga  veprat penale apo civile të përcaktuara me këtë nen.

Meqenëse sipas nenit 65 të LPP-së, Operatori Ekonomik (ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ode drejtor i OE) nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet prokurimi ose të marrë pjesë në ekzekutimin e kontratës, atëherë kjo duhet të kuptohet se edhe nëse një OE shpallet fajtor pas datës së publikimit të Njoftimit për Kontratë, i njëjti nuk mund të shpallet fitues dhe të nënshkruaj kontratën sepse i njëjti nuk mund të marrë pjesë në ekzekutimin e kontratës.

12. 22.11.2022 A duhet të përjashtohet një OE nga Procedurat e mini-tenderit të iniciuara pas dates së Vendimit të OSHP-së për perjashtim të OE dhe përfshirja e tijë në “Listën e Zezë”?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim:

Neni 54.40 i Rregullores Për Prokurim Publik(RRPP) , përcakton:

54.40 Zhvillimi i procedurës (mini-tenderimi) në rastet e aktiviteteve të prokurimit qendrorë të zhvilluar nga ana e Agjencionit Qendror të Prokurimit në emër të Autoriteteve të tjera kontraktuese duhet të zhvillohet nga vetë Autoriteti kontraktuese kurdo që lind nevoja.

Qëllimi i mini-tenderimit është shpërblimi i kontratave ndihmëse.

Neni 54.42 i RRPP përcakton:

"54.42 Për secilën kontratë ndihmëse që do të shpërblehet Autoriteti Kontraktuese duhet të:

 1. dërgojë ftesat nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik të Operatorët ekonomik të cilët janë palë në marrëveshjen publike kornizë. Ftesa duhet të specifikoj afatin kohor për dorëzim të ofertave i cili afat nuk mund të jetë më pak se 10 ditë.
 2. Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën e verifikimit të kërkesave të përshtatshmërisë gjatë fazës se mini-tenderimit;
 3. Ta mbajë secilin tender konfidencial deri në përmbylljen e aktivitetit të prokurimit;
 4. Hapja dhe Vlerësimi i ofertave duhet të jetë i bazuar në rregullat e përcaktuara në këtë rregullore;
 5. Dhënia e kontratës bëhet “në bazë të kritereve për dhënie të përcaktuara në “ftesën për tenderim”. Kriteret e dhënies duhet të jenë të njëjta me kriteret e specifikuar gjatë lidhjes së marrëveshjes publike kornizë.
 6. Dhënia e çdo kontratë të mëtutjeshme ti bëhet Operatorit ekonomik që ka paraqitur tenderin më të mirë në bazë të kriterit të shpërblimit të përcaktuar në ftesën e mini-tenderëve;
 7. Çdo kontratë e mëtutjeshme do t'i nënshtrohet përgatitjes dhe publikimit të kërkesave të njoftimit për dhënie të kontratës;
 8. Çdo kontratë e mëtutjeshme do ti nënshtrohet kërkesave të nënshkrimit të nenit 26 të LPP; dhe
 9. Çdo kontratë e mëtutjeshme do t'i nënshtrohet rregullave për paraqitjen e ankesave dhe të dispozitave të tjera të shqyrtimit të Pjesës IX të LPP”.

Në përputhje me dispozitat e lartë cituara, aktivitetet e prokurimit ushtrohen nga autoritetet kontraktuese duke përdorë procedurat e mini-tenderimit të cilat kanë për qëllim dhënien e kontratave ndihmëse. Edhe në procedurat e mini-tenderimit, AK-të kanë të drejtë të verifikojnë përshtatshmërinë e OE-ve që janë përzgjedhë si palë e marrëveshjes kornizë (shih pikën (b) të lartë cituar)  Të "pa përshtatshëm" konsiderohen edhe OE-të që janë përfshirë në "Listën e zezë" me Vendim të OSHP-së për përjashtim.

Kurdo që OE përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit me Vendim të OSHP-së për një periudhë të caktuar sipas nenit 99.2 të LPP-së, OE brenda asaj periudhe nuk ka të drejtë të marrë pjesë në aktivitetet e prokurimit që iniciohen pas datës së Vendimit të OSHP për përjashtim. Njëjtë, përjashtimi i OE me Vendim të OSHP duhet të vlejë edhe për aktivitetet e prokurimit që ushtrohen sipas procedurave të mini-tenderit  të iniciuara nga AK pas datës së Vendimit të OSHP-së për përjashtim . Nëse i njëjti është anëtar konzorciumi, përjashtohet i tërë konzorciumi, pasi që sipas paragrafit 3 të nenit 71 të LPP-së, "Të gjithë anëtarët e grupit në fjalë janë së bashku dhe secili veçmas të përgjegjshëm para autoritetit kontraktues për përmbajtjen e tenderit të grupit..."

11. 22.11.2022 A ka të drejtë OE të parashtrojë kërkesë për rishqyrtim/ankesë në rast të Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë?

Konform nenit 87, paragrafit 2,nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim: Paragrafi 1 i nenit 108/A të LPP-së, përcakton: “1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Kërkesat për rishqyrtim mund të ndërlidhen me njoftimet për kontratë, dokumentet e tenderit, ose njoftimet dhe vendimet tjera siç përcaktohet në këtë ligj, gjatë kryerjes së aktivitetit përkatës të prokurimit”. Në kuptim të paragrafit 1 të nenit 108/A të LPP-së, pavarësisht procedura që është përdorur, çdo “palë e interesuar” siç përkufizohet në nenin 4, nën paragrafin 1.26 të LPP-së, e cila mendon se të drejtat e tij/saj janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti prokurimi dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqes një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues. Si rrjedhojë, edhe në rastin e Procedurave të negociuara pa Publikimin e Njoftimit për Kontratë, një OE mund të parashtrojë një Kërkesë për Ri-shqyrtim të vendimit të AK-së, nëse të njëjtin AK ka mund të ftojë që të dorëzojë ofertë, por që nuk e ka ftuar. Pra e drejta në kërkesë për rishqyrtim/ankesë e çdo pale të interesuar është e garantuar me ligj. Megjithatë, në rastin e Procedurave të Negociuara pa Publikimin e Njoftimit për kontratë siç përcaktohen rastet e emergjencave ekstreme me nenin 35.2.1 (iii) të LPP, AK mund të nënshkruaj kontratën pa kaluar periudhat kohore të ankesave, sepse ky kusht përjashtohet me nenin 26, paragrafin 4, nën paragrafin 4.1 të LPP-së. Si rrjedhojë, efekti i pezullimit nuk vlen vetëm në rastet e emergjencave ekstreme siç përcaktohen me nenin 35.2.1 (iii) të LPP-së, si në vijim, citat “(iii) nëse, për aq sa është shumë e nevojshme për arsye të emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen me arsye nga autoriteti përkatës kontraktues, autoriteti i tillë kontraktues nuk mund ta japë kohën e kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë tjetër që parashtrohet në këtë ligj. Me kusht që kjo dispozitë të mos mund të shfrytëzohet nëse rrethanat që e kanë krijuar situatën emergjente ekstreme mund t’u atribuohen veprimeve neglizhente ose të qëllimta ose lëshimeve të autoritetit kontraktues”. Në raste të tjera (jo emergjente ekstreme) të Procedurave të negociuara pa publikim e Njoftimit për Kontratë AK nuk mund të nënshkruaj kontratën pa kaluar periudhat kohore të ankesave.

10. 22.11.2022 Kurdo që kërkohet në FDT të Dosjes së Tenderit dhe në Njoftim për Kontratë "Lista e kontratave të realizuara (përfunduara) në tri vitet e fundit nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë", gjatë vlerësimit të tenderëve, a duhet të merret për bazë totali i vlerës së kontratës apo duhet të përpjesëtohet?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim: Sa i përket dëshmive të kërkuara nga Autoritetet kontraktuese në FTD të Dosjes së tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë në lidhje me Aftësitë teknike dhe/ose profesionale, paragrafi 4.2 i nenit 69 të këtij ligji përcakton: 4.2 listën me të cilën saktësohen të gjitha kontratat kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar trevjeçare, duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira,shumën e kontratës, datën dhe pranuesin; (i) kur shërbimet janë siguruar për autoritetin publik në Kosovë ose në vendin tjetër, si dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve do të shërbejë kopja ecertifikatës (certifikatave) përkatëse të lëshuar ose bashkënënshkrura nga autoriteti i tillë publik: (ii) kur shërbimet janë siguruar për blerësin privat, dëshmi për këtë sigurim të shërbimeve duhet të jetë kopja e çdo dokumenti të nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i sigurimit të tillë; Në kuptim të nën-paragrafit 4.2 të nenit 69 të lart cituar, AK në rast se kërkon dëshminë - Listën e kontratave të realizuara në tri vitet e fundit, (nga data e njoftimit për kontratë) kjo do të thotë që kontratat e kërkuara nga AK, duhet të jenë të realizuara (jo në realizim e sipër) pra të përfunduara brenda tri viteve të shkuara nga data e njoftimit për kontratë. Pra për bazë duhet të merret periudha e përfundimit jo e fillimit të kontratës. Për më shumë, kjo do të thotë se në këtë listë duhet të saktësohen të gjitha informatat e hijezuara në këtë nën-paragraf: Llojin e shërbimeve, shumën e kontratës që nënkupton totalin e përgjithshëm të kontratës, datën dhe pranuesin. Si rrjedhojë, gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve në përputhje me dispozitën e lart cituar duhet të merret për bazë shuma totale e kontratës së specifikuar në listë dhe jo të përpjesëtohet. Shembull: Kërkesa 1: Operatori Ekonomik duhet të ketë të paktën 3.000.000 euro kontrata kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë. Dëshmia dokumentare 1: Lista e kontratave kryesore të rëndësishme të shërbimeve të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare duke saktësuar llojin e shërbimeve të përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin. Në rast se kërkesa e kontratave të realizuara në periudhën e shkuar tri vjeçare nga data e publikimit të Njoftimit për Kontratë i referohet së bashku një totali prej 3,000,000 euro në tri vitet e fundit dhe operatori ekonomik ka realizuar (përfunduar) një kontratë tri vjeçare t në vlerë prej 3,000,000 euro (kontrata e cila ka filluar dy vite më herët), konsiderohet se OE ka përmbushur kërkesën minimale vetëm me atë kontratë. Kushti minimal është përmbushur duke prezantuar dëshminë Listën e kontratave të realizuara së bashku në total prej 3,000,000 euro në tri vite dhe nuk ka rëndësi se kontrata ka filluar dy vite më herët.

9. 22.11.2022 Gabimi aritmetikor ka ndodhë në ofertën financiare e jo në rubrikën (tabelën) për poentim të çmimeve. Cila vlerë mbizotëron, Vlera totale Financiare e ofertës për çmim njësi apo vlera totale e poentuar?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim: Për gabimet aritmetikore, flet paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së, si dhe neni 40.9 i Rregullores për Prokurimin Publik (RRPP). Paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së, përcakton: "3. Autoriteti kontraktues do të përmirësojë gabimet në një tenderë të cilat janë tërësisht aritmetike, nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të jetë më shumë se dy për qind (2%) i vlerës totale të ofertës. Në një rast të tillë, çmimi për njësi i ofertuar nga operatori ekonomik në tenderin e tij financiar gjithmonë do të konsiderohet si çmim mbizotërues mbi çdo çmim tjetër kontradiktor. Kur nuk kërkohen çmimet për njësi, elementet e çmimit të vetëm të çmimit total të ofruara nga operatori ekonomik në tenderin e tij financiar gjithmonë do të konsiderohen si çmim mbizotërues mbi çmimin total. Autoriteti kontraktues menjëherë do ti dërgojë të gjithë tenderuesve përkatës një njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla". Paragrafi 3 i nenit 59 të LPP-së flet për gabimet tërësisht aritmetikore dhe si pas këtij paragrafi nëse gjatë vlerësimit të tenderëve AK zbulon mospërputhje në mes të çmimit për njësi dhe totalit, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe një përmirësim i tillë lejohet vetëm deri në 2% të vlerës totale të ofertës. Neni 40.9 i RRPP, përcakton: "40.9 AK do të përmirësojë gabimet plotësisht aritmetike në tender nëse gabimet e tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve, sidoqoftë ky përmirësim nuk mund të jetë më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës. a) Ne rast se shuma e korrigjuar është me pak se +/- 2%, AK do të përmirësoj gabimet e tilla dhe do të informoj me shkrim OE në fjalë duke përdorur formën standarde B49. në rast se OE në fjalë nuk pranon përmirësimin e gabimit, oferta në fjalë do të refuzohet. AK gjithashtu duhet ti dërgojë të gjithë tenderuesve përkatës (OE të cilët kanë dorëzuar tender) një njoftim me shkrim mbi ndryshimet e tilla. b) Ne rast se shuma e korrigjuar është më shumë se +/- 2%, AK do të eliminoj OE dhe do të informoj me shkrim OE në fjalë duke përdorur formën standarde B42.” Kurdo që AK përdorë poentimin, AK në përputhje me nenin 54.15 të RRPP, duhet të përcaktojë peshët në bazë të rëndësisë së secilës “kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull”. Meqenëse poentimi shërben vetëm për qëllim të vlerësimit të ofertave dhe kontrata lidhet me çmime për njësi, kurdo që ka gabime aritmetikore (mospërputhje në mes të çmimit njësi dhe totalit t të ofertës), gabimet e tilla korrigjohen në përputhje me paragrafin 3 të nenit 59 të LPP-së dhe në rast se shuma e korrigjuar është më pak se +/- 2%, AK do të përmirësoj gabimet e tilla dhe do të informoj me shkrim OE në fjalë duke përdorur formën standarde B49 dhe më pas do të zbatojë formulën e poentimit në përqindje të përcaktuar në Dosjen e Tenderit. Sipas nenit 59 të LPP-së, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve është kompetencë dhe përgjegjësi e plotë e autoritetit kontraktues. Për të gjithë OE që pretendojnë se AK nuk i ka vlerësuar tenderët në përputhje me LPP dhe legjislacionin dytësor, LPP ka paraparë mjetet juridike për t'i atakuar vendimet e AK-së (nenet 108/A dhe 109 të LPP-së).

8. 22.11.2022 Cilat janë afatet kohore në procedurën ankimore?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar lidhur me kalkulimin e afateve ankimore, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim: Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së përcakton: " Autoriteti kontraktues do ta shqyrtojë kërkesën brenda tre (3) ditë pune nga data e dorëzimit të aplikimit ose, kur është e zbatueshme, nga data e marrjes së informative shtesë dhe dokumenteve të parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni. Afati i përmendur më lart, në raste specifike të justifikuara mund të zgjatet për jo më shumë se tre (3) ditë shtesë, dhe ankuesi do të informohet për këtë". Në përputhje me paragrafin 7 të nenit 108/A të LPP-së "Kundër vendimit të autoritetit kontraktues, ankuesi mund të paraqesë një ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109 të LPP-së". Neni 109 i LPP-së, përcakton: "1. Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji". Kalkulimin e afateve kohore të përcaktuar me këtë ligj, e rregullon neni 5 i LPP-së. Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni përcaktojnë: ‘1. Afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. Afati kohor i shkon deri në 16:00 në ditën e skadimit. Autoriteti kontraktues mund të vendosë që të caktojë një kohë tjetër me kusht që ai është jo më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit. Të shtunave, të dielave dhe festave zyrtare do të llogariten gjatë kalkulimit të afateve kohore. Megjithatë, kur dita e fundit e afatit bie në një të shtunë, një të diel ose në një festë zyrtare afati kohor do të zgjatet për të përfshirë ditën e parë të punës pas kësaj”. Pra, sipas paragrafit 1 të nenit 5 të LPP-së, afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe përfundojnë në një ditë pune. Nga data 01 Janar i vitit 2019 ka filluar aplikimi i plotë i Platformës Elektronike të Prokurimit Publik (Njoftimi i KRPP-së Nr. 91/2018, i dt. 26.12.2018) , prandaj edhe Kërkesa për rishqyrtim pranë AK-së si dhe Vendimi i AK-së duhet të komunikohen përmes platformës elektronike. Si rrjedhojë, Në rast se AK ka lëshuar një vendim në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji" në datën e lëshimit (ngritjes në sistem) të vendimit të rishqyrtimit dhe data e lëshimit (ngritjes në platformë) do të kalkulohet dita “zero” e afatit ankimor në OSHP. Në rast se AK nuk ka lëshuar një vendim dhe/ose nuk e ka njoftuar ankuesin për zgjatje të afatit të rishqyrtimit (Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së ) afati fillon të rrjedhë në ditën e tretë (3) (të fundit për kthimin e përgjigjes) pas pranimit të kërkesës nga OE e cila do të llogaritet dita “zero” e afatit për dorëzimin e ankesës në OSHP. Në rast se AK nuk ka lëshuar një vendim brenda tri (3) ditë, por e ka njoftuar ankuesin për zgjatje të afatit të rishqyrtimit (Paragrafi 6 i nenit 108/A të LPP-së ) afati fillon të rrjedhë në ditën e gjashtë (6) (të fundit për kthimin e përgjigjes), e cila do të llogaritet dita “zero” e afatit për dorëzimin e ankesës në OSHP. Për të gjitha rastet “Vendimi i lëshuar” nënkupton Vendimin e publikuar në Sistemin e prokurimit elektronik nga ana e AK-së. Operatoret Ekonomik (palët e interesuara) do të konsiderohen “ Të njoftuar” nga momenti kur AK e publikon Vendimin në Sistemin e Prokurimit Elektronik. Çdo ankesë e parashtruar jashtë afatit të përcaktuar me paragrafin 2 të nenit 109 të LPP-së, do të refuzohet nga OSHP. Vendimi i AK-së në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes sipas nenit 108/A të këtij ligji, publikohet në Sistemin e prokurimit Elektronik në përputhje me nenin 63 të rregullores për prokurimin Publik. KRPP do të monitorojë me kujdes të veçantë autoritetet kontraktuese për moszbatimin e nenit 63 të Rregullores për Prokurimin Publik. Mos zbatimi i nenit 63 klasifikohet si shkelje e rëndë sipas nenit 97 të kësaj rregulloreje, andaj KRPP do të ndërmarr masa në përputhje me nenin 97 të Rregullores për Prokurimin Publik.

7. 22.11.2022 Periudha e validitetit të ofertës ka skaduar derisa lënda ka qenë në shqyrtim në OSHP dhe aktiviteti i prokurimit ka qenë në pezullim. A mund të nënshkruhet një kontratë publike pa validitet të ofertës?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP ofron interpretimin ligjor si në vijim: Neni 30.3 i Rregullores për Prokurimin Publik, përcakton: “30.3 Periudha e validitetit të tenderit e specifikuar në dosjen e tenderit do të ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i prokurimit. periudha e kërkuar e validitetit do të jetë jo më shumë se që është e nevojshme, dhe do të jetë e mjaftueshme për AK të bëjë vlerësimin e tenderëve të pranuar dhe të bëjë dhënien dhe nënshkrimin e kontratës”. Neni 30.4 i Rregullores për Prokurimin Publik, përcakton: “30.4 Në situata të justifikueshme dhe/ose të veçanta kur vonesa të papritura shfaqen, duke nënkuptuar që procesi i vlerësimit nuk mund të finalizohet brenda afatit të periudhës së validitetit të tenderëve për arsye të detajeve komplekse teknike të sqaruara, AK do të kërkoj nga OE të zgjasin validitetin e tenderëve të tyre. Kërkesa për zgjatje të validitetin të tenderit do të bëhet me shkrim dhe duhet të kërkohet para datës së skadimit dhe duhet të ngritet në sistem (është e rëndësishme të verifikohet që të gjithë tenderët pranojnë kërkesën për zgjatjen e validitetit të tenderit)” “30.5 Në përputhje me rrethanat, nga të gjithë tenderët do të kërkohet që gjithashtu të zgjasin validitetin e sigurimit të tenderit të tyre”. Sipas nenit 30.4 të lartcekur, nuk përcaktohet sa ditë para skadimit të validitetit të ofertave mund të kërkohet zgjatja e afatit të validitetit të ofertave. Megjithatë, është e rëndësishme që të ketë kontinuitet midis afatit të skaduar dhe atij të ri, për këtë arsye në këtë dispozitë thuhet: "para datës së skadimit...." Pavarësisht se aktiviteti i prokurimit është në "Pezullim", AK në përputhje me nenin 30.4 të Rregullores për Prokurimin Publik duhet që të kërkojë zgjatjen e validitetit të ofertave para datës së skadimit. Asnjë dispozitë e LPP-së dhe e legjislacionit dytësor, nuk përcakton përkufizimin e fjalës "Pezullim", megjithatë, KRPP konsideron se fjala "Pezullim" në kuptim të këtij ligji duhet të nënkuptojë mosndërmarrjen e ndonjë hapi në procedurat e prokurimit për derisa aktiviteti i prokurimit është i pezulluar. (Psh: hapja e tenderëve nuk duhet të bëhet nëse aktiviteti i prokurimit është pezulluar si rezultat i Kërkesës për rishqyrtim e parashtruar në AK, apo e një ankese e parashtruar në OSHP gjatë fazës së tenderimit, apo nënshkrimi i kontratës nuk duhet të bëhet për deri sa aktiviteti i prokurimit është në pezullim si rezultat i parashtrimit të një kërkese për rishqyrtim në AK, apo një ankese në OSHP) Neni 30.3 i Rregullores për Prokurimin Publik, kërkon rreptësishtë që oferta të ketë validitet deri te dhënia dhe nënshkrimi i kontratës. Prandaj KRPP konsideron se asnjë kontratë publike nuk mund të nënshkruhet me validitet të skaduar të ofertës. Për këtë arsye, Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit duhet me kujdesin më të madh të përcjellë validitetin e ofertave, dhe në çdo rast duhet të kërkojë nga të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës zgjatjen e validitetit të ofertave para datës së skadimit. Në mënyrë retroaktive nuk mund të kërkohet zgjatja e validitetit të ofertave dhe/ose e sigurisë së tenderit. KRPP do të monitorojë me kujdes të veçantë autoritetet kontraktuese për moszbatimin e nenit 30.4 të Rregullores për Prokurimin Publik. Mos zbatimi i nenit 30.4 klasifikohet si shkelje e rëndë sipas nenit 97 të kësaj rregulloreje, andaj KRPP do të ndërmarr masa në përputhje me nenin 97 të Rregullores për Prokurimin Publik.

6. 22.11.2022 A duhet OE me rastin e dorëzimit të ofertës të dëshmojnë se nuk janë në vonesë në pagimin e tatimeve ndaj ATK-së?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjet e parashtruara, KRPP ofron interpretimin ligjor të nën paragrafit 4.8 të nenit 65 të LPP-së, si në vijim: Paragrafi 4.8 i nenit 65 te LPP përcakton: 4.8 “aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apo tatim në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik, përveç ku një borxh i tillë është vërtetuar të jetë jo i rëndësishëm në Kosovë;” Në kuptim të paragrafit 4.8 të nenit 65 të LPP-së, termi “aktualisht” nënkupton çdo herë që kërkohet në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë dëshmi për të vërtetuar se OE nuk është në vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apo tatim në Kosovë, OE duhet të sjellë dëshminë për të vërtetuar se një gjendje e tillë nuk ekziston. Për këtë qëllim, në Dosjen e Tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë kërkohet nga të gjithë OE-të të interesuar për të marrë pjesë në aktivitetin e prokurimit që të deklarojnë se janë ”të pranueshëm” për të marrë pjesë në aktivitetin e prokurimit. OE- të janë “të pranueshëm” kur ata ofrojnë së bashku me tenderin e tyre dëshminë “Deklaratën nën betim” me të cilën deklarojnë se një gjendje e tillë nuk ekziston. Kur OE rekomandohet për dhënie të Kontratës, para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e AK-se, nga i njëjti kërkohet dëshmia “Vërtetimi nga ATK” dhe për të qenë “i pranueshëm” OE sipas nenit 65 të LPP-së, duhet të vërtetojë se nuk është në vonesë në pagimin e tatimeve ndaj ATK-së. Ne përputhje me paragrafin 5 te nenit 65, periudha kohore, se në cilën periudhë duhet të jetë OE i “pranueshëm”, ndërlidhet me periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës, që do të thotë se OE duhet të jetë i “pranueshëm” në datën e publikimit të njoftimit. Borxhet mund të lindin në periudha të ndryshme p.sh. gjatë procesit të vlerësimit, gjatë fazës së ankimimit, prandaj ky nen përcakton kohen kur OE duhet të jetë i pranueshëm. Nisur nga fakti se shumë OE kanë marrëveshje për shlyerje të borxheve me ATK-në, KRPP sqaron se edhe në këtë rast marrëveshjet për shlyerje të borxheve duhet të jetë para datës së publikimit të njoftimit të kontratës. Qëllimi i këtij neni është që OE duhet të jetë gjithmonë “i pranueshëm”, pra OE nuk duhet të ketë obligime të pashlyera në kohen e publikimit të Njoftimit për kontratë.

5. 22.11.2022 Për veç “Gjykatës Kompetente”, në bazë të paragrafit 3.5 të nenit 65 të LPP-ës cilat organizata apo agjenci administrative në Republikën e Kosovës mund ta konstatojnë sjelljen jo profesionale të një Operatori Ekonomik gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

Neni 65, paragrafi 3, nën paragrafi 3.5 i LPP-së  sa i përket përjashtimit nga pjesëmarrja të një Operatori Ekonomik në një aktivitet të prokurimit përcakton si në vijim:

"3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:  

3.5. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrë joprofesionale; "

Dispozita e lartë cituar i referohet sjelljes joprofesionale, të cilat duhet të jenë të destinuara si sjelljet e një operatori ekonomik të kryera gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale.

Në mënyrë që të jetë në përputhje me fushëveprimin e LPP-së, e në veçanti me paragrafin e lartë cituar sjellja duhet të konstatohet nga një gjykatë, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale.

Në mungesë të një agjencie administrative ose organizate për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale në Kosovë, tani për tani, KRPP, konsideron se sjellja jo profesionale e një Operatori Ekonomik mund të konstatohet vetëm nga gjykata kompetente.

4. 22.11.2022 4. 21.11.2022 Pas hyrjes në fuqi të Rregullores për Prokurimin Publik, cilët janë hapat që duhet ndjekur AK-të pas përfundimit të procesit të vlerësimit?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-099, KRPP ofron interpretimin ligjor, si në vijim:

 

Komisioni i vlerësimit përfundon vlerësimin e ofertave dhe rekomandon Operatorin Ekonomik për dhënie të kontratës.

 

 1. Kërkohen nga OE i rekomanduar për kontratë dëshmitë për përmbushje të kërkesave të pranueshmërisë të specifikuara në Dosjen e tenderit dhe në Njoftimin për Kontratë.
 2. Pas pranimit të dëshmive të pranueshmërisë, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit e nënshkruan raportin e vlerësimit dhe raporti ngarkohet në platformën e prokurimit elektronik.
 3. Kërkohet nga ZKA dhe ZKF rikonfirmimi i Deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë se mjeteve.
 4. Përgatitet Njoftimi mbi Vendimin e autoritetit Kontraktues (FS:B58) dhe publikohet në Sistemin e prokurimit nëpërmjet funksionit “Publikimi i B58”.
 5. Periudha e pritjes – pritet 5 ditë për kërkesa për rishqyrtim (dita e publikimit është dita 0 e 5 ditëve të periudhës në pritje).
 6. Nëse nuk ka kërkesa për rishqyrtim, përgatitet dhe publikohet në platformën elektronike Njoftimi për dhënie te kontratës/Njoftimi për Anulim te aktivitetet te prokurimit
 7. Pas publikimit të Njoftimit për dhënie të kontratës, AK brenda 30 ditëve kalendarike nënshkruan kontratën.
 8. Brenda dy dite pas nënshkrimit të kontratës, AK dërgon për publikim FS. B52 “Njoftim për nënshkrimin e kontratës”.
 9. Nëse ka kërkesë për rishqyrtim, parashtrimi i kërkesës për rishqyrtim automatikisht pezullon procedurën e prokurimit dhe në këtë rast ZP njofton të gjitha palët lidhur me pezullimin e procedurës në fjalë, shqyrton kërkesën, nxjerr vendimin dhe të njëjtin e publikon në sistemin e prokurimit elektronik.

 

Nëse kërkesa miratohetZP do te vazhdoj me ri-vlerësim te aktivitetit te prokurimit duke filluar nga hapi 1

 

Nëse kërkesa refuzohetZP pret 10 ditë për ankesa, dhe nëse nuk ka ankesa vazhdon nga hapi 6.

 

Nëse kërkesa refuzohetZP pret 10 ditë për ankesa, dhe nëse ka ankesa vepron në përputhje me vendimin e OSHP-së.

3. 22.11.2022 Në bazë të nenit 65 (Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve) paragrafi 3.1 të Ligjit për Prokurim Publik, A përjashtohet OE nga pjesëmarrja në një aktivitet të prokurimit për çdo vepër penale të kryer, apo vetëm për veprat që ceken në paragrafin 3.1 të nenit 65 këtij ligji?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

 

Neni 65, paragrafi 3, nën-paragrafi 3.1 i LPP-së, përcakton:

 

“3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara:

 

3.1. Është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara në paragrafin 1. të nenit 130 të këtij ligji sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare;”

 

Sipas nenit të lartë përmendur Autoriteti Kontraktues do ta konsideroj të papërgjegjshëm çdo OE që:

 

1) ka kryer disa vepra penale të caktuara apo vepra civile.

2) bien në rastet e parashikuara me nenin 130.1 (ndikimi i paligjshëm).

3) është dënuar për rastet e parashikuara nga marrëveshje ose konventa ndërkombëtare.

 

Përderisa rrethanat në pikën 2 dhe 3 janë mjaft të qarta, rrethanat në pikën 1 duhet të qartësohen.

 

Në veçanti neni 65, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1i LPP-së parasheh përjashtimin automatik të OE që kanë pozita përkatëse vendimmarrëse (pozita ekzekutive, menaxhuese ose drejtor ) që kanë kryer në dhjetë vitet e fundit vepra penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me ato të përshkruara.

Pra refuzimi automatik i OE vlen vetëm për veprat penale të kryera në dhjetë vitet e kaluara që përfshijnë larjen e parave, dhënien e mitos, avantazhe. Është e drejtë e autoritetit kontraktues për të përcaktuar përmes qasjes në regjistrin penal për të dëshmuar pranueshmërinë e OE për rrethanat e mësipërme. Në këto raste përjashtimi vepron mbi baza automatike për çdo lloj të kontratës, për shkak se rëndësia e këtyre krimeve përfshin një pasiguri automatike të OE në fjalë për të kontraktuar me Administratën Publike.

 

Për të gjitha veprat penale të cilat nuk përfshihen në pikën e mëparshëm (pikën 1) LPP nuk sqaron asgjë më shumë .

 

Për këtë arsye KRPP, konsideron se Autoriteti Kontraktues duhet të vlerësoj vetë për veprat tjera penale apo civile të kryera nga Operatorët Ekonomik se vepra penale apo civile në fjalë është aq e rëndësishme që të përfshijë mospranimin e të drejtës se OE për atë kontratë të veçantë. Në mënyrë që të përcaktohet pranueshmëria apo jo e OE, AK duhet të vlerësojë nëse sjellja kriminale ka një lidhje me kontratën e veçantë, nëse sjellja është kryer gjatë ushtrimit të profesionit të tij, serioziteti i sjelljes kriminale, mungesën për krime të tjera të së njëjtës natyrë, etj

Për shembull, një vepër penale e përbërë nga ngasja e një makine nën ndikimin e alkoolit ose drogës nuk është e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt prokurimin e kompjuterëve, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si subjekt qiramarrjen e makinave me shoferë.

Ose  për shembull, një vepër penale që konsiston në mos respektimin e rregullave në lidhje me ruajtjen dhe magazinimin e ushqimit nuk është e rëndësishme në një kontratë që ka për lëndë furnizim me derivate, por mund të jetë e rëndësishme për një kontratë që ka si lëndë furnizim me artikuj ushqimor.

2. 22.11.2022 Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) kërkon interpretim ligjor nga KRPP, në lidhje me nenin 108/A të LPP-ës (Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve) dhe nenin 109 të LPP-ës (Afatet për Dorëzimin e Ankesës). Pyetja e institucionit në fjalë është parashtruar si në vijim: “Nëse një operator ekonomik, ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim tek autoriteti kontraktues jashtë afatit ligjor, mirëpo autoriteti kontraktues e ka shqyrtuar kërkesën dhe ka nxjerr vendimin duke mos e marrur për bazë çështjen e afatit, por e ka refuzuar ankesën për arsye tjera se nuk është i përgjegjshëm. Pas marrjes së vendimit për rishqyrtim, operatori ekonomik i njëjtë e sjell ankesën në OSHP, brenda afatit 10 ditor për ankesë, pra brenda afatit ligjor prej momentit të marrjes së vendimit. Si të veprojmë ne? A duhet ta shqyrtojmë ankesën dhe pretendimet ankimore, edhe pse ankesa tek autoriteti kontraktues ka qenë jashtë afatit ligjor, por që për këtë çështje nuk e ka refuzuar autoriteti kontraktues.Apo duhet që të mos e shqyrtojmë fare, dhe ta refuzojmë si të palejuar, pasi që tek autoriteti kontraktues është parashtruar kërkesa për rishqyrtim jashtë afatit ligjor?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.7 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

 Procedura e rishikimit në radhë të parë rregullohet me nenin 108/A (zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve) të LPP-së. Paragrafit 1 i këtij neni përcakton si në vijim:

 “1. Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj, siç parashikohet me këtë ligj, janë shkelur nga vendimi i një autoriteti kontraktues gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit dhe i cili është dëmtuar apo rrezikon të dëmtohet nga një shkelje e pretenduar, mund të paraqesë një kërkesë për rishqyrtim pranë atij autoriteti kontraktues...”

Ndërsa, paragrafit 3 i këtij neni afatet kohore për parashtrim të kërkesës për zgjidhje preliminare pranë Autoritetit Kontraktues i parasheh si në vijim:

“3. Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme:

 • në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave;
 • në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për dhënie të një kontratë ose të një konkursi të projektimit, brenda afatit prej pesë (5) ditëve pas datës së njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit që i është dërguar ankuesit;
 • në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit, brenda pesë (5) ditëve nga data kur aktiviteti i prokurimit është anuluar zyrtarisht përmes njoftimit për anulim.”

Mos respektimi i afateve kohore për dorëzim të kërkesës për rishqyrtim të vendimit, pran Autoritetit Kontraktues, sipas paragrafëve 8. dhe 8.1 të po këtij neni do të rezultojë me refuzim të kërkesës.

 Pra paragrafi 8, nën paragrafi 8.1 i këtij neni përcakton si në vijim:

“8.  Autoriteti kontraktues do ta refuzojë një kërkesë për rishqyrtim kur:

 • kërkesa nuk dorëzohet brenda afateve kohore të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni;

Bazuar në nenin 108/A:

 • OE, mund të vendos për një zgjidhje paraprake te mosmarrëveshjes pranë AK ndaj një vendimi të marrë nga vetë AK.
 • Në bazë të kushteve të parashikuara në paragrafin e mëparshëm, afati kohor për parashtrimin e kërkesës për rishqyrtim të vendimit të AK-ës është i pakundërshtueshëm.
 • Kur kërkesa për rishqyrtim nuk është paraqitur në afat të përcaktuar ligjor, AK do të refuzojë kërkesën.

Me nenin 108/A të LPP-ës nuk është e qartë nëse kërkesa për rishqyrtim pranë AK, është e detyrueshme ose jo në mënyrë që të paraqitet një ankesë në OSHP.

Neni 108 në fakt përshkruan të drejtën opsionale ("mund"), por duke lexuar nenin 109 të vetë LPP, kërkesa për rishqyrtim duket të jetë si një fazë e detyrueshme paraprake në mënyrë që të paraqitet një ankesë pranë OSHP-së.

Neni 109, paragrafët 1 dhe 2, në fakt parashikojnë që:

“1. Kundër çdo vendimi të marrë nga autoriteti kontraktues në përputhje me rrethanat e nenit 108/A çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa duhet të dorëzohet vetëm pas udhëheqjes së një procedure paraprake për zgjidhje të mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.

“2. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohen brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji.”

 Për më tepër neni 111, paragrafi 1, nën paragrafi 1.9 përcakton:

"1. Çdo palë e interesuar mund të dorëzojë ankesë në OSHP-së, sidoqoftë OSHP do të marrë masa vetëm nëse ankesa e tillë:

 1.9 e ka të bashkangjitur një kopje të vendimit të miratuar nga autoriteti kontraktues gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A;”

Pra, nga leximi i përbashkët i dispozitave të përmendura më lart, është e qartë se shqyrtimi paraprak pranë AK në fjalë është një fazë paraprake e detyrueshme qe duhet te ndodh para parashtrimit të ankesës në OSHP.

Në rastin konkret Operatori Ekonomik ka paraqitur një kërkesë për shqyrtim tek autoriteti kontraktues, pas afatit të dorëzimit. Përkundër kësaj, Autoriteti Kontraktues ka shqyrtuar kërkesën dhe ka lëshuar një vendim refuzues duke mos marrë në konsideratë çështjen e afatit. Pas refuzimit të AK-së, OE ka paraqitur ankesë pranë OSHP-së, brenda afatit të caktuar.

Nga dispozitat e përbashkëta të dispozitave të përmendura më lart, është mjaft e qartë se vendimi i miratuar nga ana e AK-së në përputhje me nenin 108/A, është një kusht paraprak për paraqitjen e ankesës pran OSHP-së.

Në rastin konkret AK ka lëshuar një vendim, por ankesa është paraqitur pas skadimit te afateve kohore të parashikuara nga neni 108/A . Pra, në këtë rast AK është dashur që të zbatojë dispozitat e nenit 108/A, paragrafi 8.1 dhe të refuzoj kërkesën për rishqyrtim sepse është dorëzuar përtej afatit kohor të përcaktuar.

Në këtë rast vendimi i marrë nga ana e AK (përkundër faktit se afati kohor kishte skaduar) duhet të konsiderohet si jo efektiv, dhe OSHP-ja në përputhje me nenin 109 do të deklarojë ankesën si jo të pranueshme për shkak të vonesës në dorëzimin e ankesës pranë AK i cili vendim e bënë vendimin e vet AK si të paefektshëm.

 Në përfundim OSHP duhet të refuzojë ankesën e dorëzuar nga OE duke deklaruar skadimin e afatit të parashikuar në nenin 108/A, paragrafi 3, të LPP-së, i cili në fakt përfaqëson një kusht të detyrueshëm paraprak për paraqitjen e një ankese pranë OSHP-së dhe ky skadim e bën të paefektshëm vendimin e lëshuar nga AK.

1. 22.11.2022 Duke marrë për bazë dilemat e shfaqura të Autoriteteve Kontraktuese, dhe kërkesat e shumta të tyre (drejtuar KRPP-ës) që të bëhet e qartë se si duhet të veprohet në rastet kur një Autoritet Kontraktues (Autoritet Publik) ka nevojë për sigurim të shërbimeve të cilat i posedon një Autoritet tjeter po ashtu publik?

Konform nenit 87, paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, KRPP ofron interpretim ligjor si në vijim:

 Sa i përket çështjes së parashtruar më lartë, Ligji për Prokurim Publik gjegjësisht neni 9 paragrafi 4, kërkon nga Autoritetet Kontraktuese që të veprojn si në vijim:

“Nëse autoriteti kontraktues është autoritet publik, autoriteti i tillë publik duhet të marrë masa të arsyeshme për t’u siguruar se lëndët që i përmbushin këto nevoja nuk janë në dispozicion nga ndonjë autoritet tjetër publik”.

Pra neni i lartëcituar rregullon rastet kur Autoriteti Kontraktues (Autoriteti Publik) ka nevojë për sigurimin e shërbimeve operator i të cilave po ashtu është një autoritet publik.

LPP, nuk e sqaron me tej se si autoritet publike do të rregullojnë plotesimin e nevojave të tyre ( në mes vete) meqë kjo është çeshtje e autioriteteve publike dhe/ose rregullave tjera. Mirëpo, është mëse e qartë se këto raste kanë të bëjnë me përjashtimet nga zbatimi i legjislacionit që rregullon prokurimin publik kur një formë e partneritetit publiko privat realizohet (një AK mund të kërkojë ofrimin e një shërbimi në shërbimet e tijë ose shërbimeve te një autoriteti tjetër kontraktues pa inicuar ndonjë procedurë tenderimi, të ashtuquajtura përjashtim “ në shtëpi).

 Si përfundim pas analizimit të cekur më lartë (neni 9.4 të LPP-së) dhe të kërkesave tuaja, meqë nuk ka asnjë dispozitë tjetër të LPP-ës e cila i obligon Autoritetet Publike që të marrin masa pët të mos lejuar “shtrembërimin e konkurrencës” (sikur ato nga direktiva e BE-es, neni 12.1) KRPP nuk ka se si të mos e trajtojë këtë çështje ashtu sikur është vendosur në nenin 9.4 të LPP.>