Ndryshim Plotesim i RRUOPP

30.08.2018 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të funksionimit të mirë të Platformës elektronike të Prokurimit Publik, plotëson dhe ndryshon A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, me ç’rast, Bordi i KRPP-së  aprovon:

Ndryshim/Plotësimin e A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik

Për informimin tuaj, Ndryshim/plotësimet janë identifikuar me ngjyrë të verdhë.

Ndryshim/Plotësimet e A01 Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik, hynë në fuqi me dt. 03.09.2018.
>