Emërohet Kryetari i KRPP-se

Kuvendi i Republikës se Kosovës , ne Mbështetje te neneve 65 (9) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ,
te nenit 67 të Rregullores se Kuvendit si dhe të nenit 89 të Ligjit nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik ne Republikën
e Kosovës , i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-092 me Ligjin nr. 04/L-237 si dhe me Ligjin nr. 05/L-068 ,
ne Seancën plenare të mbajtur më 25 tetor dhe 2 nëntor 2018 , me propozimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës ,
mori vendim për emërimin e Kryetarit te Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik z. Osman Vishaj me mandat 5(pesë) vjeçar.
Shkarko vendimin

>