Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092,  nxjerrë: 

 
DRAFT " Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik
Shkarko...

Për informimin tuaj, plotësim-ndryshimet e  “Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik" janë identifikuar me ngjyrë të verdhë.

 

Drafti “Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik,  mbetet hapur për komente deri me datën 03.01.2019.

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: info.krpp@rks-gov.net.

>