Njoftim për Testim - 2018

 Kjo është lista përfundimtare  e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin  Themelor Profesional për prokurim Publik te cilët do te i nënshtrohen testimit për te u pajisur me certifikatën themelore profesionale të prokurimit.
 
Testi për pjesëmarrësit ne listë do të organizohet me datën 24.12.2018 ne sallën e trajnimeve ku edhe janë mbaj Trajnimet  ne ndërtesën e Ministrisë se Infrastrukturës  - Salla nr. 201/ kati i dyte . Testi do të organizohet nga ora  11:00  ne sallën  nr. 201 . 

Te gjithë pjesëmarrësit qe do te i nënshtrohen testit , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim , pasaporte.

Lista e Pjesmarresve ne Test - 2018  Shkarko...
>