Njoftim për të gjithë Operatorët Ekonomik

Njoftohen të gjithë Operatorët Ekonomik që KRPP ka përditësuar “Manualin për OE – përgaditja dhe dorëzimi i ofertës” nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, dhe njëkohësisht këshillohen që këtë version të manualit t’a përdorin për përgaditje dhe dorëzim të ofertave në formë elektronike.

 

Përditësimi i manualit përfshinë instruksione shtesë dhe të ilustruara  për përgaditje dhe dorëzim të ofertës në formë elektronike, sidomos pjesa që ka të bëjë me Menaxhimin e Ofertave/Tenderëve. 

 

Versioni e këtij manuali mund ta shkarkohet këtu: Shkarko...


>