Njoftim për Rezultatin e testit /2018

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 - konkretisht ne mbështetej te nenit 25.4  te këtij ligji dhe te rregullores për Rregullat dhe procedurat për zhvillimin e testit për programin e trajnimit për prokurim publik/2018. 
Në mbështetje të kësaj Rregulloreje, komisioni për kontrollimin dhe vlerësimin e testeve  i themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar Raportin  e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve sipas te cilit del se 

32 persona e kane arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 51%  te kalueshmërisë se testit.
Shkarko Listen
( Shiq. 
Listën e pjesëmarrësve te cilët e kane kaluar testin).
 
Për çdo  informate shtesë (paqartësi ose komente) jeni të mirëseardhur .
Tel; +381 038 213 706
>