Njoftim për Rezultatin e Ri-testit /2019

Njoftim për rezultatet e RI- Testimit /2019 

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/L-237, ligjin nr. 05/L-068 dhe ligjin nr.05/L-092,  KRPP-ja ka organizuar RI-TESTIN me datën 21.01.2019.

Komisioni për kontrollimin dhe vlerësimin e RI-testit  i themeluar nga KRPP- ja ka bërë  kontrollimin dhe vlerësimit e testeve për RI-testim  dhe personat te cilët kane arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 51%  të kalueshmërisë së testit janë: 

(Listën me rezultatet e RI-testit). Shkarko...

Të gjithë personat - emri  i te cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë themelore profesionale te prokurimit me validitetë 2019-2021. 


>