Njoftimi për Trajnim për Trajner


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike do te organizoj

mbajtjen e programit  “Trajnimit për trajner në prokurim publik”, cili program është i përkrahur dhe i mbështetur nga USAID - (TEAM).

Nëpërmes këtij program  synohet te përzgjidhen personat te cilët kane një njohuri dhe ekspertizë substanciale në prokurimin publik

dhe te cilët kane shkallë të lartë të motivimit dhe përkushtimit për trajnime në prokurim.

Ky trajnime i trajnerëve  do të organizohet në nivelin më të lartë të mundshëm ( duke përfshi  përgatitjen  e pjesmarresit  me teknikat e trajnimit - si trajner

por edhe përgatitjen e tyre në prokurim  në mënyrë që në fund të programit të kemi një listë të përzgjedhur të trajnerëve profesional për prokurim.

Me poshtë shkarkoni dokumentet për plotësim:

01 Thirrje për Trajnim per Trajner      shkarko...
02  Aplikacioni per Trajner                  shkarko...
A3. Leter Motivuese (kriteret)             shkarko...


>