Koncept dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik


Grupi i punës për hartimin e Koncept dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik është duke punuar në vazhdimësi rreth mbledhjes së të dhënave për draftimin e koncept dokumentit për LPP-në. Me qëllim të marrjes se imputeve sa me shumë nga të gjitha palët e interesit dhe jo vetëm, publikohet draft agjenda që ka të bëjë me takimet konsultative me palët e Interesit/interesuar.

Pikat e   vendosura në draft  që lidhen me takimet janë pika orientuese dhe rrjedhimisht do të realizohen, mirëpo në rast që datat mund të lëvizin për arsye objektiv do te njoftohet të gjithë me kohe përmes web te KRPP, mjeteve tjera te komunikimit dhe postes elektronike.

Agjenda për KD - Për LPP (002).  Shkarko...


>