Njoftim për AK dhe OE

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.6 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë këtë:

Udhëzim Administrativ Nr. 1/2019

Për veprimet e KRPP-se dhe Autoriteteve Kontraktuese në procedurat e prokurimit publik në rast të pengesave në funksionimin e Platformës elektronike për prokurimin publik

 

 

UA Nr.1/2019 mund t’a shkarkoni këtu: ... Shkarko
>