Njoftim

Rezultati i testit / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin për Certifikatë të AVANCUAR Profesionale të përhershme për Prokurim.

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 konkretisht në mbështetej të nenit 25.5  të këtij ligji, komisioni për  përpilimin , kontrollimin dhe vlerësimin e testeve i themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar raportin  e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve sipas te cilit del se  316 persona e kane arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 65%  te kalueshmërisë se testit.

( Shiko. Listën e pjesëmarrësve te cilët e kane kaluar testin ).
Të gjithë personat - emri  i të cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë te Avancuar Profesionale  për Prokurim Publik , ndërsa personat tjerë te cilët  nuk pajtohen me këtë raport mund të paraqesin Kërkesë – Ankesë  brenda 5 ditëve të punës nga dita e publikimit  të rezultateve.

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur .

Tel; +381 038 213 706

>