Njoftim për të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik

Njoftohen të gjitha Autoritetet kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik se nga data 01.01.2020, Departamenti i Rregullave pranë KRPP-së do të ketë adresën e re elektronike rregullat.krpp@rks-gov.net ku autoritet kontraktuese, operatorët ekonomik dhe palët tjera të interesuara mund t’i drejtohen këtij departamenti për këshilla dhe interpretime të dispozitave të këtij ligji dhe legjislacionit dytësor të nxjerrë nga KRPP në bazë të autorizimeve që I janë dhënë me këtë ligj.

Që nga data 01.01.2020 adresa elektronike: info.krpp@rks-gov.net do të jetë jo funksionale.


>