Njoftim per Zyrtaret e prokurimit

Në pajtim me nenin 87, paragrafi 2, nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

                                                                                                  NJOFTIM
Bazuar në këtë, KRPP kërkon nga të gjithë Zyrtarët përgjegjës të prokurimit të  Autoriteteve Kontraktuese të Kosovës që të dërgojnë raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2019, më së largu deri me 10.02.2020 në KRPP. 

Adresa elektronike për dërgimin e raporteve është: 
shpalljekrpp@rks-gov.net
tel: 038-213-710   Formulari B53 Raporti vjetor mbi kontratat e nënshkruara publike (
Shkarko te Legjislacioni Sekondar)

 

 Shkarko...

 

 

 

 

 

>