Njoftim

Për veprimet Autoriteteve Kontraktuese në kthimin e përgjigjeve tek Operatorët Ekonomik në kërkesat për sqarim të dosjes së tenderit dhe kërkesat për ri-shqyrtim nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik

 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, kerkon nga të gjithë zyrtarët e prokurimit të AK-se që duke filluar nga data 01/02/2020, përgjigjet në kërkesat për sqarim të dosjes së tenderit dhe kërkesat për ri-shqyrtim, përveç ngarkimit të përgjigjeve tek funksionet e procedures “sqarim të DT” dhe “kërkesat për ri-shqyrtim’, duhet që përgjigjet e njejta t’i ngarkojnë edhe tek funksioni “dosja e tenderit” si dokument shtesë.

Shkarko njoftimin

>