Njoftim për rezultatin e RI-TESTIMIT

Rezultati i RI-TESTIT / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin  në  RI-TEST /Certifikatë të AVANCUAR Profesionale për Prokurim.

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 konkretisht në mbështetej të nenit 25.5  të këtij ligji, komisioni për  përpilimin ,mbikëqyrje dhe Vlerësim i  themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar Raportin  e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve  të pjesëmarrësve  nga procesi i organizuar i RI-TESTIT  me datën 05.02.2020 .

Sipas këtij raporti  del se 43 persona kanë arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 65%  të kalueshmërisë se testit.( Listën e pjesëmarrësve te cilët e kanë kaluar RI-testin).

Të gjithë personat - emri  i të cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë të Avancuar Profesionale  për Prokurim Publik, të cilën certifikatë mund ta tërheqin çdo ditë në zyrat e KRPP-së që nga data 12.02.2020.

 

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur.
Tel; +381 038 213 706

>