NJOFTIM


Nepermjet kësaj shkrese, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, njofton të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe palët e interesit që planifikimet e prokurimit për vitin fiskal 2020 do të publikohen në sistem të prokurimit elektronik ne pajtim RROUP, Paragrafi 5.7.


Për çeshtje të kualitetit të të dhënave, nga Autoritetet Kontraktuese kërkohet cie planifikimet të përgaditen në pajtim me "Manualin udhëzues për përgaditjen e planeve të prokurimit" të datës 16.01.2018, dhe në rast të domosdoshmerise për rishikim-ndryshim te planit të publikuar, planin e rishikuar t'a emërtojne saktë me versionet përkatëse.


Planet e prokurimit do të jenë të publikuara ne https://e-prokurimi.rks-gov.net, tek menyja "Njoftimet-Prokurimet".  Shkarko

>