Njoftim


Për të gjitha Autoritetet Kontraktuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (EO) lidhur me tri dëshmitë e kërkuara nga fituesi  në formë fizike si "Vertetimi nga Gjykata", "Vërtetimi i ATK-së" dhe "Sigurimi i Tenderit" në rast se një siguri e tillë është kërkuar në dosjën e tenderit dhe ne Njoftimin për Kontratë në situatën e krijuar si rezultat i Corona Virusit COVID - 19, KRPP sqaron si në vijim:

Shkarko njoftimin    >