Vendim


08.05.2020

1. Aprovohet ndryshimi i listës së artikujve për përdorim të përbashkët që janë objekt i procedurës qendrore te prokurimit publik, e bashkangjitur ne shtojcën e ketij Vendimi.

2. Obligohet Agjencia Qendrore e Prokurimit dhe Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik të bëjnë shpalljen e këtij vendimi sipas nenit 95, paragrafi 2, i Ligjit për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës.

3. Obligohet Agjencia Qendrore e Prokurimit për zbatimin e këtoj vendimi.

4. Vendimi hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit.

Shkarko njoftimin e plotë>