Njoftim për Trajnim


 Njoftim për Trajnim: Programi  Themelor Profesional për Prokurim / 2020
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik(KRPP) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike( IKAP) do të fillojë organizimin e trajnimit  për zyrtaret të cilët do të pajisen me certifikatë  themelore profesionale per prokurimit për vitin 2020.
Trajnimi do të filloj të mbahet nga data 03.08.2020  në  menyre elektronike  te organizuar nga IKAP-KRPP sipas planit kalendarik të përpiluar për grupe, dhe do  të zgjat deri me datën 26.08.2020 .
Trajnimi - dita e trajnimit fillon nga ora 9:30 - 15:00.
Trajnimi për certifikatë Themelore profesionale do të zgjasë 15 ditë trajnimi për secilin pjesëmarrës.
Të gjithë pjesëmarrësit e trajnimit që gjenden në listë janë të obliguar që të përcjellin trajnimin me rregull dhe në fund do t’i nënshtrohen  testit me qëllim që të pajisen me certifikatë  Themelore profesionale  të prokurimit publik.
Për Programin themelor Profesional të prokurimit  janë përpiluar listat si në vijim :  

 Listat  e grupeve (shih atach ......lista)
 Plani kalendarik i mbajtjes së trajnimit ( shih atach ...)

 


>