DRAFT- DOSJA E TENDERIT “SHËRBIME TË VEQANTA” PROCEDURA E HAPUR


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se nxjerrë:
DRAFT- DOSJA E TENDERIT “SHËRBIME TË VEQANTA” PROCEDURA E HAPUR


Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar
në adresën: 
rregullat.krpp@rks-gov.net prej dates 12.08.2020 deri më datën 27.08.2020
>