Njoftim për të gjitha AK

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik “KRPP”, sipas Ligjit të Prokurimit Publik,  Ligjit Nr. 04/L-042 i  ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, është përgjegjës për zhvillimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik në Kosovë.

KRPP ka kompetenca, autoritet, dhe përgjegjësi për të vëzhguar dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e prokurimit në baza të rregullta apo sipas rastit, me vetiniciativë ose me kërkesë kur dyshohet se janë bërë shkelje të ligjit ose rregullave të prokurimit publik.

Departamenti i Monitorimit në përputhje me nenin 87, paragrafi 2 dhe nën paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, dhe 2.4 të këtij neni të LPP-së, është duke kontrolluar /monitoruar të gjitha llojet e publikimeve të autoriteteve kontraktuese në platformën e E-prokurimit në KRPP (të cilat dërgohen në KRPP për publikim).

Shkarko dokumentin ...
>