Njoftim Per te gjitha Autoritetet Kontraktuese (AK) dhe Operatoret Ekonomik (OE)

Date: 10.09.2020


Konform nenit 91 te Ligjit Nr. 04/L-042 per Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 6, pika 5 e Rregullores se Punes se KRPP-se, duke u bazuar ne Ligjin Nr. 02/L-109 per Parandalimin e Semundjeve Ngjitese, si dhe duke u bazuar ne Vendimet e Qeverise, Nr. 01/13 dhe Nr. 04/13 te dt. 13.07.2020, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, nxjerre kete:


NJOFTIM


Per te gjitha Autoritetet Kontraktuese (AK) dhe Operatoret Ekonomik (OE) per te bare me te lehte procesin e tenderimit, per shkak situates se krijuar si rezultat i Corona Virusi-it COVID-19, Komisioni Rregullativ per Prokurimin Publik Udhezon Autoritet Kontraktuese qe te marrin masat si me poshte :
Meqenese kerkesa per Sigurimin e Tenderit sipas LPP-se nuk eshte mandatore , AK-te mund te mos kerkojne nje siguri te tine. Megjithate nese AK-te e konsiderojne si te domosdoshme vendosjen e nje kerkese te Ole ne dokumentet e tenderimit, rekomandohet qe te vendose minimumin e kerkeses se percaktuar me paragrafin 3 te nenit 57 te LPP-se. Kjo do te thote se ne rast se AK vendos te detyroje depozitimin e sigurise se tenderit, shuma e sigurimit te Tenderit te kerkohet 1% e vleres se parashikuar te kontrates publike (kontrata me vlera te mesme ose te medha).

Shkarko njoftimin...

>