Njoftim rreth situates epidemiologjike ne vend

Datë: 10.09.2020


Konform nënit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për-Prokurimin-Publik, Mdryshuar dhë plotësuar më Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhë Ligjin Nr. 05/L-092, nënit 6, pika 5 ë Rrëgullorës së Punës së KRPP-së, dukë u bazuar në Ligjin Nr. O2/L-109 për Parandalimin ë Sëmundjëvë Ngjitësë, si dhë dukë u bazuar në Vëndimët ë Qëvërisë, Nr. 01/13 dhë Nr. 04/13 të dt. 13.07.2020, Komisioni Rrëgullativ i Prokurimit Publik, lidhur më zbatimin ë dispozitavë 56.10 dhë 56.11 të Rrëgullavë dhë Udhëzuësit Opërativ për Prokurimin Publik, nxjërrë këtë: 


NJOFTIM


Situata ëpidëmiologjikë në vënd, ka ndryshuar krahasuar më situatën paraprakë ë konstatuarnga IKSHPK dhë zyra ë OBSH-së në Kosovë. Në ditët ë fundit ka rritjë të rastëvë të prëkura më COVID-19 dhë kjo mund të shpië në përhapjë masivë të virusit që do të rrëzikontë sëriozishtshëndëtin publik më pasoja të rënda për shëndëtin ë qytëtarëvë të Rëpublikës së Kosovës.Prandaj, dukë u bazuar në Vëndimët ë Qëvërisë Nr. 01/13 dhë Nr. 04/13 të dt. 13.07.2020,sipas të cilavë pothuajsë të gjitha institucionët publikë kryëjnë funksionët ë përcaktuara mëligiët përkatësë më staf minimal të rëduktuar, njëjtë situata ëpidëmiologjikë ka ndikuar qëëdhë opëratorët ëkonomik t’i kryëjnë obligimët kontraktualë më staf të rëduktuar gjë që kandikuar gë kontratat në ëkzëkutim, të mos mund të ëkzëkutohën në afatin ë caktuar.Bazuar në rrëthanat ë lartë përmëndura, si dhë dukë pas parasysh faktin së Pandëmia COCID19 konsidërohët një rrëthanë ë “Forcës madhorë” në kuptim të përkufizimit që është dhënëpër “Forcën madhorë” në Kushtët ë Përgjithshmë të Kontratës, KRPP i këshillon të gjithaautoritëtët kontraktuësë dhë opëratorët ëkonomik gë në këtë situatë pandëmië kanë nëëkzëkutim kontrata për furnizim, shërbimë punë dhë si rëzultat i pandëmisë kanë hasë nëvështirësi për t’i rëalizuar në kohë kontratat, të vëprojnë në përputhjë më kushtët ë kontratës,për sa i përkët, si në vijim:

Shkarko njoftimin...

>