Njoftim për të gjitha autoritetet kontraktuese

22.09.2020 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, aprovon dokumentet si në vijim:

Rregullat për shërbime të veçanta

Dosja e Tenderit për shërbime të veçanta

Dokumentet e lartë përmendura hyjnë në fuqi me datë 22.09.2020.

>