Rezultati i Testit për Certifikatë Themelore profesionale/ 2020

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 konkretisht në mbështetej të nenit 25.4  të këtij ligji, komisioni për  përpilimin ,mbikëqyrje dhe Vlerësim i  themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar Raportin  e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve  të pjesëmarrësve  nga procesi i organizuar i TESTIT  me datën 30.09.2020 .

Sipas këtij raporti  del se 140 persona kanë arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 55%  të kalueshmërisë se testit.( Shiko... Listën e pjesëmarrësve te cilët e kane kaluar TESTIN-2020).

Të gjithë personat - emri  i të cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë Themelore Profesionale  për Prokurim Publik 2021-2023.

 

Ndërsa te gjithe ata  qe kane qenë në liste dhe nuk kane arritur te i nënshtrohen testit për arsye të ndryshme dhe nuk kane arritur nivelin e kalueshmërisë , KRPP- IKAP do te organizoj Ri-test me datën  13.10.2020, ora 10:00 në Sallën e madhe  te IKAP (Instituti i Kosovës për Administratë Publike /MPB ) Rr. “Pavarësia”, Hajvali / Prishtinë.​
Shiko... Listen e përsonave  për RI-TEST 

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur.

>