Njoftim për rezultatin e RI-TESTIMIT

Rezultati i RI-TESTIT / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin  në  RI-TEST /Certifikatë Themelore Profesionale për Prokurim.

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 konkretisht në mbështetej të nenit 25.5  të këtij ligji, komisioni për  mbikëqyrje dhe Vlerësim i  themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar Raportin  e  vlerësimit te testeve  të pjesëmarrësve  nga procesi i organizuar i RI-TESTIT  me datën 13.​10.2020.

Sipas këtij raporti  del se 20 persona kanë arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 55 % të kalueshmërisë se testit.

(Shkarko Listen e pjesëmarrësve te cilët e kanë kaluar RI-testin).

Të gjithë personat - emri  i të cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë Themelore Profesionale për Prokurim Publik 2021-2023 .

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur.

Tel; +381 038 213 706

>