Njoftim për gjitha AK dhe OE

NJOFTOHEN të gjitha Autoritete Kontraktues se nga data 14.01.2021 obligohen t'i perdorin
formta standarde te parashtrimit të kerkesave, kurdo që janë të interesuara të marrin Këshilla/interpretime nga 
Departamenti i Rregullave ne KRPP përmes postës elektorinke zyrtare të Departamentit të Rregullave: rregullat.krpp@rks-gov.net

Për me shumë: Shkarko njoftimit...
>