Njoftim për gjitha Autoritetet Kontraktuese

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) kërkon nga të gjithë zyrtarët përgjegjës të prokurimit të Auttoriteteve Kontraktuese të Kosovës
që të dërgojne raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2020,
më së largu deri me 01.02.2021 në KRPP.

Shkarko... Njoftimin
>