Rezultati i Ri Testit

Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin në ri-test për certifikatë të avancuar profesionale për prokurim

01.02.2021

Në mbështetej të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 konkretisht duke marrë parasysh raportit e përpiluar nga Komisioni  për  mbikëqyrje dhe Vlerësim  të procesit të RI-Testit ,ju njofton se të drejtë pjesëmarrje në RI- Test  kanë pasur 51 zyrtarë,  prej tyre  44 persona kanë arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 65%  të kalueshmërisë së testit.(Shiq. Listën e pjesëmarrësve te cilët e kane kaluar RI-testin).

Të gjithë personat - emri  i të cilëve gjendet në listë do të pajisen me certifikatë të Avancuar Profesionale  për Prokurim Publik që ka validitetë të përhershëm .

Për çdo  informatë shtesë (paqartësi ose koment) jeni të mirëseardhur.

​Tel; +381 038 213 706

>