Njoftim për shitje dhe heqje të asetesh


Në pajtim me nenin 87, paragrafi 2, nën paragrafi 2.8 i Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP  nxjerrë këtë:

Shkarko ... Njoftim
>