Njoftim -  draft kontratat


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) bazuar ne monitorimin e AK-se dhe publikimit të kontratave të nënshkruar në sistem të prokurimit elektronik ka identifikuar që nga data 01.02.2021 se disa AK-se nuk janë duke përgaditur draft kontratat ne pajtim me RROUP dhe manualet e perdorimit te dy moduleve të reja në sistem të prokurimit elektronik, “ Modulit për menaxhim të kontratës” dhe “Modulit për vlerësim të performances se kontraktuesve’’.

Shkarko.. Njoftim

>