NJOFTIM PËR OE dhe AK


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) njofton të gjithë Operatoret Ekonomik  dhe Autoritetet Kontraktuse se në pajtim me RROUP, paragrafi 33.14 janë ndermarrë veprimet teknike ne sistemet te prokurimit elektronik ( është bërë ndalimi i hapjeve te ofertave per aktivitetete e prokurimit të datës 24.03.2021 dhe afatin e fundit per dorezimin e ofertave/aplikacioneve pas orës 12:00pm) te cilat veprime do te mundesojne që të gjitha aktivitetet e prokurimit te te njejtes dite (me afatin e fundit per dorezimin e ofertave/aplikacioneve pas orës 12:00pm) dhe te prekura nga pengesave teknike te shtyhen per nje afat tjeter per dergimin e ofertave elektronike nga ana e OE të cilët për arsye teknike ( të raportuara dhe konfirmuara) nuk kanë mundur tw përgadisin dhe dorëzojnë ofertat në menyrë të suksesshme.

 

Obligohen AK-se që të veprojnë në pajtim me RROUP paragrafi 33.14 dhe nën-paragrafet përkatëse.

Shkarko njoftimin e plotë 

 

Tavolina Ndihmëse e TI dhe administrimit te sistemit te prokurimit elektronik- KRPP

Prishtinë, 24.03.2021>