DRAFT RUOPP


10.08.2018 DRAFT A01 Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurim Publik

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të funksionimit të mirë të Platformës elektronike të Prokurimit Publik,
 nxjerrë: 


10.08.2018 DRAFT A01 Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurim Publik 

Për informimin tuaj, Plotësim-ndryshimet janë identifikuar me ngjyrë të verdhë.

Ky ndryshim – plotësim publikohet në web-faqen e KRPP-se dhe mbetet hapur për komente deri me datën 27.08.2018.>