Draft Udhëzim Administrativ Nr. 1/2019

26.08.2019

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.6 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë këtë DRAFT_Udhëzim Administrativ Nr. 1/2019.
Draft dokumenti eshte publikuar per komente 15 dite nga data e publikimit. Komentet eventuale mund te dergohen ne adresen elektronike: info.krpp@rks-gov.net
Shkarko

>