DRAFT- RREGULLAT PËR PROKURIM TË SHËRBIMEVE TË VEQANTA (PROCEDURA E HAPUR (KONSULTENTËT / KONTRAKTORËT) INDIVIDUAL)


Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nenin 10.9 te LPP-se nxjerrë:

DRAFT- RREGULLAT PËR PROKURIM TË SHËRBIMEVE TË VEQANTA (PROCEDURA E HAPUR (KONSULTENTËT / KONTRAKTORËT) INDIVIDUAL) 

Komentet nga palët e interesuara dhe publiku do të dërgohen në KRPP, në formë të shkruar në adresën: rregullat.krpp@rks-gov.net prej dates 12.08.2020 deri më datën 27.08.2020


>