LEGISLATION / UDHËZIME ADMINISTRATIVE

Udhëzime administrative:


Udhezimi Administrativ nr.04/2015-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.03/2015-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.02/2015-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.01/2015-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.03/2014-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.02/2014-KRPP

Udhezimi Administrativ nr.01/2014-KRPP

Udhezimi Administrativ nr. 02/2012-KRPP

Udhezimi Administrativ nr. 01/2012-KRPP 

Rregullore e punes

Vendim administrativ i MTI-se

Udhëzimi Administrativ nr. 06/2011-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 05/2011-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 04/2011-KRPP

Udhëzimi  Administrativ nr. 03/2011-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 02/2011-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 01/2011-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 03/2010-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 02/2008-KRPP

Udhëzimi Administrativ nr. 01/2008-KRPP


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Direktivat e BE


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ligje ne Propozim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ligje te tjera

 

Rregullore e UNMIK-ut 2001/36 mbi Sherbimin Civil te Kosoves

Ligji i Koncesioneve - L-090

Ligji i Procedurave Administrative


print

>