RRETH NESH / Bordi i KRPP- s ë

Bordi i KRPP-së i konstituuar në perputhje me Vendimin e Kuvendit të Kosovës, në këte përberje :


Osman VISHAJ - Kryetar 
Sami UKA – Anëtar
Ergin KALA - Anëtar
>