LEGJISLACIONI / LEGJISLACIONI SEKONDAR


Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktuese të Kosovës, se Bordi i KRPP-së në bazë të përgjegjësive  dhe autorizimeve  që i jepë Neni 87.2(4), i  Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, ka zyrtarizuar dhe shpallur aktet dytësore:


ShqipSrpskiEnglishData e hyrjes ne fuqi
A01 Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik  A01 Uredba Br.001/2022 o Javnim Nabavkama  A01 Regulation No.001/2022 on Public Procurement 01.11.2022
A02 Udhezues Nr-001/2023 per prokurimin publik A02 Uputstvo Br. 001/2023 za javne nabavke A02 Guideline No. 001/2023 for Public procurement  01.02.2023
B60 Dosja e Tenderit për Sherbime te Veçanta B60 Tenderski Dosije - za Posebne Usluge B60 Tender Dosier - for Special Services 18.11.2020
B01 Planifikimi i Prokurimit B01 Planiranje Nabavke B01 Procurement Forecast 24.03.2016
B02 Njoftimi Paraprak B02 Obaveštenje o Nameri B02 Indicative Notice 24.03.2016
B03 Njoftimi Paraprak per Operatoret e SHP B03 Obavestenje o Nameri za Operatere Javnih Usluga B03 Indicative Notice -Public Service Operators 12.05.2016
B04 Deklarata e Nevojave dhe Percaktimit te Disponueshmerise se fondeve B04 Izjava potreba i odredivanje raspoloživih finansija B04 Statement of Needs and Determination of Availability of Funds 24.03.2016
B05 Njoftim per Kontrate B05 Obavestenje o Ugovoru B05 Contract Notice 01.03.2016
B06 Njoftim per Konkursin e Projektimit B06 Obavestenje o Konkursu za Nacert B06 Design Contest Notice 12.05.2016
B07 Ftese per ofertim -sipas kontrates publike korniz - mini tender B07 Poziv za Tender za Javnom Okvirnom Ugovoru - mini tender B07 Invitation to Quote under the Public Framework Contract mini-competition 24.03.2016
B08 Njoftim per dhenie te kontrates B08 Obavestenje o dodeli ugovora B08 Contract Award Notice 01.03.2016
B09 Njoftimi per Rezultatet e Konkursit te Projektimit B09 Obavestenje o Rezultatima Konkursa za Nacrte B09 Design Contest Result Notice 12.05.2016
B10 Njoftimi për anulimin e aktivitetit te prokurimit B10 Obaveštenje o Otkazivanju za aktivnost nabavke B10 Cancellation Notice for the procurement activity 01.03.2016
B11 Njoftimi për anulimin e dhënies te kontratës B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora B11 Cancellation Notice of the contract award 01.03.2016
B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve B12 Zapisnik otvaranja Tendera B12 Tender opening minutes 12.05.2016
B13 Regjistri i operatorve ekonomik qe e kan pranuar dosjen e tenderit B13 Registar Ekonomski Operatora koji su primili Tendersku Dosije B13 Register of Economic Operators that have received the Tender Dossier 12.05.2016
B14 Regjistri i Tenderve te dorzuar B14 Registar primljenih Tendera B14 Tender submission record 12.05.2016
B15 Dosja e Tenderit – Furnizim - Procedura e hapur B15 Tenderski Dosije - Snabdevanje - Otvoreni postupak B15 Tender Dossier Supply Open 01.03.2016
B16 Dosja e Tenderit – Shërbime - Procedura e hapur B16 Tenderski Dosije - Usluge - Otvoreni postupak B16 Tender Dossier Services Open 01.03.2016
B17 Dosja e Tenderit – Pune - Procedura e hapur B17 Tenderski Dosije - Rad - Otvoreni postupak B17 Tender Dossier Works Open 01.03.2016
B18 Dosja e Tenderit - Procedura per Kuotimin e Qmimeve B18 Tenderski dosije -zahtev za ponudu cena B18 Tender Dossier Price Quotation Procedure 01.03.2016
B19 Dosja e Tenderit - Procedura per kuotim me vlere minimale B19 Standardni obrazac - ponuda cena za nabavke minimalne vrednosti B19 Quoted prices on minimal values 01.03.2016
B20 Dosja e Tenderit - Furnizim - Procedur e Kufizuar B20 Tenderski Dosije Snabdevanje - ogranicen postupak B20 Tender Dossier Supply Restricted 18.05.2016
B21 Dosja e Tenderit- Sherbime - Procedur e Kufizuar B21 Tenderski Dosije Usluge - ogranicen postupak B21 Tender Dossier Services Restricted 18.05.2016
B22 Dosja e Tenderit - Pune - Procedur e Kufizuar B22 Tenderski Dosije Rad - ogranicen postupak B22 Tender Dossier Works Restricted 18.05.2016
B23 Dosja e Tenderit - Procedura konkurruese me negociata B23 Tenderski dosije - Konkurentni postupak sa pregovorima B23 Tender Dossier Competitive Negotiated Procedure 18.05.2016
B24 Dosja e Konkursit te projektimit - Procedur e Hapur B24 Dosije Konkursa za Nacrte - Otvoten Postupak B24 Design Contest Dossier Open 18.05.2016
B25 Dosja e Konkursit te projektimit - Procedur e Kufizuar B25 Dosije Konkursa za Nacrte - Ogranice Postupak B25 Design Contest Dossier Restricted 18.05.2016
B26 Dosja e Tenderit - Sherbimet Konsulente - Procedur e Kufizuar B26 Tenderski Dosije - Konsultanske Usluge - Ogranicen postupak B26 Tender Dossier Consultancy Services 18.05.2016
B27 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize - Furnizim - Procedur e Hapur B27 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Snabdevanje - Otvoreni postupak B27 Tender Dossier Framework Supply Open 24.03.2016
B28 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize - Sherbime - Procedur e Hapur B28 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Usluge - Otvoreni postupak B28 Tender Dossier Framework Services Open 24.03.2016
B29 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize -Pune - Procedur e Hapur B29 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Rad - Otvoreni postupak B29 Tender Dossier Framework Works Open 24.03.2016
B30 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize - Furnizim - Procedura e Kufizuar B30 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Snabdevanje - Ogranicen postupak B30 Tender Dossier Framework Supply Restricted 18.05.2016
B31 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize - Sherbime - Procedura e Kufizuar B31 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Usluge- Ogranicen postupak B31 Tender Dossier Framework Services Restricted 18.05.2016
B32 Dosja e Tenderit per Kontrate Kornize - Pune- Procedura e Kufizuar B32 Tenderski Dosije za Okvirni Ugovor- Rad - Ogranicen postupak B32 Tender Dossier Framework Works Restricted 18.05.2016
B33 Dokumenti Standard i Parakualifikimit B33 Predkvalifikacioni Dokumenat B33 STANDARD PREQUALIFICATION Document 18.05.2016
B34 Dokumenti Standard i Parakualifikimit Operator SHP B34 Predkvalifikacioni Dokumenat Operateri Javnih Usluga B34 PREQUALIFICATION Document - PS Operators 18.05.2016
B35 Njoftimi per Sistem te Kualifikimit - Operatoret e Sherbimeve Publike B35 Obavestenje Sistema Kvalifikacije - Operater Javnih Usluga B35 Qualification System Notice - PS Operators 18.05.2016
B36 Raporti i Vlersimit te tenderve - Procedur e hapur B36 Izveštaj Procene Tendera - otvoren postupak B36 Tender Evaluation report for open procedure 24.03.2016
B37 Raporti i Vlersimit te aplikacioneve Lista e ngushte - Procedur e Kufizuar dhe konkurruese me negociata B37 Standardni obrazac Aplikacija Izvestaja Procene - Ogranicen postupak i sa pogadjanjem B37 Application (RFP) Evaluation report for resticted negotiated procedure 18.05.2016
B38 Raporti i Vlersimit te tenderve - Procedur e Kufizuar dhe konkurrese me negociata B38 Izvestaj Procene Tendera - ogranicen postupak i postupak sa pogadanjem B38 Tender Evaluation report for restricted negotiated procedure 18.05.2016
B39 Raporti i vlersimit te tenderve - Procedura e Kuotimit te Qmimeve B39 Izveštaj Procene za ponudu cena B39 Tender evaluation report for Price Quotation procedure 24.03.2016
B40 Dokumenti Standard i Parakualifikimit per Konkursin e Projektimit B40 Predkvalifikacioni Dokumenat- Konkurs za Nacrte B40 STANDARD PREQUALIFICATION Document- Design Contest 18.05.2016
B41 Leter Standarde e kerkeses per informata mbi tendert jo-normalisht te ulet B41 Standardno pismo zahteva za informacije o neuobicajeno niskim tenderima B41 Standard letter for abnormally low tender 12.05.2016
B42 Leter Standarde per tenderuesin e eleminuar B42 Standardno pismo za eliminisanog kandidata od tendera B42 Standard letter for eliminated tenderer candidate 12.05.2016
B43 Leter standarde per kandidatet e pa kualifikuar B43 Standardno pismo za nekvalifikovane kandidate B43 Standard letter for non-qualified candidates 12.05.2016
B44 Leter standarde per kandidatet e kualifikuar B44 Standardno pismo za kvalifikovane kandidate B44 Standard letter for qualified candidates 12.05.2016
B45 Leter standarde per tenderuesin e sukseseshm B45 Standardno pismo za uspesne ponudace B45 Standard letter for sucessful tenderer 12.05.2016
B46 Leter standarde per tenderuesin e pasuksesshem B46 Standardno pismo za neuspesne ponudace B46 Standard letter for unsucessful tenderer 12.05.2016
B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit B47 Standardno pismo zahtev za razjasnjenje tendera B47 Standard letter request for clarification of tender 12.05.2016
B48 Leter standarde e fteses per Negociata B48 Standardno pismo Poziv na pregovore B48 Standard letter invitation to negotiate 12.05.2016
B49 Leter Standarde e njoftimit per llogaritje e gabuar B49 Standardno pismo obavestenja o razjasnjenju tendera Pogresan racun B49 Stanadard letter for miscalculation 12.05.2016
B50 Njoftim per perdorimin e procedures se negociuar pa publikim te njoftimit per kontrate - neni 35 B50 Obavestenje o koriscenju Postupka sa Pogadanjem Bez objavljivanja Obavestenja o Ugovoru - clana 35 B50 Notification for the use of the Negotiated Procedure Without the publication of the Contract Notice - article 35 12.05.2016
B51 Njoftim per refuzim te tenderit abnormalisht te ulet - neni 61 B51 Obavestenje o odbacivanju neuobicajene niske ponude - clana 61 B51 Notification for the rejection of an abnormally low tender - article 61 12.05.2016
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora B52 Contract Singing Notice 01.03.2016
B53 Raporti vjetor per kontratat e nenshkruara publike B53 Godisnji izvestaj o potpisanim Javnim ugovorima B53 Annual report for public signed contracts 12.05.2016
B54 – Formulari për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara B54 Standardni Formular o ispravci greskama u publikovane obavestenje B54 Standard Template for correction of errors in Published Notices 01.03.2016
B55 Raporti i Vlersimit te tenderve - Mini tender - Faza e pare - Procedur e hapur B55 Izvestaj o vrednovanju ponuda - Mini tenderi - Prva faza - Otvoreni postupak B55 Tender Evaluation report - Mini tender - 1st pahse - open procedure 12.05.2016
B56 Raporti i Vlersimit te tenderve - Mini tender - faza e dyte - Procedur e hapur B56 Izvestaj o vrednovanju tendera - Mini tenderi - druga faza - Otvoreni postupak B56 Tender Evaluation report - 2nd phase - mini tender - open procedure 12.05.2016
B58 Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues B58 Obavestenje o odluci ugovornog organa B58 Notice on the decision of the contracting authority 03.09.2018
C01 Plani per menaxhimin e kontratave C01 Plana Upravljanja Ugovora C01 Contract management plan 18.05.2016
D01 Kodi Etik i Prokurimit D01 Eticki kodeks nabavke D01 Procurement Code of Ethics 03.03.2017
D02 Deklarata nen Betim per Zyrtaret e Prokurimit D02 Izjava pod zakletvom za Sluzbenike Nabavke i radnike Departmana Nabavke D02 Declaration under Oath for the procurement officers 24.03.2016
D03 Deklarata nen Betim per anetaret e komisionit vleresues D03 Izjava pod zakletvom za clanove komisije za ocenjivanje odredjenih od strane Ugovornog Autoriteta D03 Declaration under Oath for the members of the evaluoting commision 24.03.2016
D04 Deklarata nen Betim per punonjesit e KRPP -AQP- OSHP D04 Izjava pod zakletvom za radnike RKJN CAN i TRN D04 Declaration under Oath for the employers of the PPRC, CPA and PRB 24.03.2016
E Rregullat per shitjen e Aseteve E Pravila za prodaju i odstranjivanje imovine E Rules Governing sale and disposals of Assets 10.06.2016
E01 Dosja e Tenderit per shitje E01 Tenderski dosije za odlaganja E01 Tender Dossier for Disposal by public bidding and sale 10.06.2016
E02 Ftese per Ofertim per shitje E02 Obavestenje o Javnom Pozivu Odlaganja E02 Notification of Public Auction 10.06.2016
E03 Kerkese per Aprovimin e metodes se shitjes E03 Zahtev za odobrenje Necina za Odlaganje E03 Request for approval for disposal method 10.06.2016
E04 Kerkesa per Shitje E04 Trebovanje Odlaganja E04 Disposal Requisition 10.06.2016
E05 Njoftim per Ankand Publik per shitje E05 Obavestenje o Javnoj Aukciji E05 Public Invitation Disposal Notice 10.06.2016
E06 Njoftim per Dhenie te Kontrates per Shitje E06 Obavestenje o dodeli ugovora za Odlaganje E06 Disposal Contract Award Notice 10.06.2016
E07 Shitja e aseteve per Zyrtaret Publik Ftes per Ofertim per shitje E07 Obavestenje Ne Javnog Poziva Odlaganja E07 Non-Public Invitation Disposal Notice 10.06.2016
F01 Formulari Standard per parashtrimin e ankeses ne OSHP F01 Formulari za podnosenje zalbe u TRN F01 Form for filing a complaint to the PRB 24.03.2016
F02 Formulari Standard per rishqyrtim te vendimit ne AK F02 Standardni obrazac za preispitivanje odluke UA F02 Form for filing a request for review to the CA 24.03.2016
G01 Udhezimet e Prokurimit per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G01 Smernice za nabavku diplomatsko-konzularnih misija Republike Kosovo G01 Procurement Guidelines for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G02 Kerkese per Kuotim per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves Manual G02 Zahtev za ponudu cena za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G02 RFQ for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova - Manual 10.06.2016
G03 Urdherblerja per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves Manual G03 Nalog za nabavku za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo Prirucnik G03 PO for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova - Manual 10.06.2016
G04 Rexhistri i ofertave te dorzuara per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G04 Registar predatih ponuda za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G04 Quotation submission record for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G05 Proces verbali i hapjes se kuotimeve per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G05 Zapisnik sa otvaranja ponuda za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G05 Quotation opening minutes for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G06 Raporti i Vlersimit per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves Manual G06 Izvestaj o proceni diplomatsko-konzularnih misija Republike Kosovo Prirucnik G06 Evaluation Form for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova - Manual 10.06.2016
G07 Llogaria Bankare per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G07 Bankovni racun za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G07 Bank Account for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G08 Pagesat Bankare per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G08 Bankovna placanja za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G08 Bank Payments for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G09 Pagesa ne te gatshme per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G09 Gotovinska placanja za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G09 Cash Payments for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016
G10 Shpenzimet per Misionet Diplomatike Konsullore te Republikes se Kosoves G10 Rashodi za diplomatsko-konzularne misije Republike Kosovo G10 MissionExpenses for Diplomatic and Consular Mission of Republic of Kosova 10.06.2016Aktet dytësore te shfuqizuara:

ShqipSrbskiEnglishData e hyrjes ne fuqiData e shfuqizimit
A01 Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik  A01 Pravila i Operativno Uputstvo za Javne Nabavke  A01 Rules and Operational Guidelines for Public Procurement 01.02.2021  01.11.2022
B59 Rregullat për Shërbime të veçanta (Konsulentët/Kontraktorët individual) B59_Pravila za posebne usluge (individualni savjetnici_izvođači) B59_Rules for Procurement of Special Services ( Consultants_Individual Contractors)  18.11.2020  01.11.2022
Udhezim Administrativ Nr.1  2019  Administrativno uputstvo br. 1_2019  Administrative Instruction No_1_2019  13.09.2019  01.11.2022
B57 Rregullat per Tenderët Jo-Normalisht të Ulët B57 Pravila za neuobicajeno niske tendere B57 Rules on abnormally low tenders 21.04.2016  01.11.2022
B57 Rregullat per Tenderët Jo-Normalisht të Ulët- Verzion i korrigjuar B57 Pravila za neuobicajeno niske tendere - Verzion i korrigjuar B57 Rules on abnormally low tenders - Verzion i korrigjuar 07.07.2016  01.11.2022
F03 Rregullat per parashtrim te ankesave F03 Pravila za podnošenje žalbi F03 Rules for filing complaints 31.03.2016  01.11.2022
F03 Rregullat per parashtrim te ankesave-Verzioni 2 F03 Pravila za podnosenje zalbi - Verzija 2 F03 Rules for filing complaints- Version 2 26.04.2016  01.11.2022
Rregullore Nr. 2/2017 për Procedurat e dhënies dhe revokimit të certifikatës profesionale për Prokurimin publik Rregullore Nr. 2/2017 për Procedurat e dhënies dhe revokimit të certifikatës profesionale për Prokurimin publik Rregullore Nr. 2/2017 për Procedurat e dhënies dhe revokimit të certifikatës profesionale për Prokurimin publik 18.12.2017  01.11.2022
A01_Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurimin Publik  A01 Pravila i Operativno Uputstvo za Javne Nabavke  A01 Rules and Operational Guidelines for Public Procurement 10.04.2019  01.02.2021
 A01_Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurimin Publik  A01 Pravila i Operativno Uputstvo za Javne Nabavke    16.04.2018  10.04.2019
 A01 NDRYSHIM/PLOTESIM i Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik      03.09.2018  10.04.2019
A01_Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurimin Publik A01 Pravila i Operativno Uputstvo za Javnu Nabavku A01 Rules and Operational Guidelines for Public Procurement 01.06.2017  16.04.2018
 B58 Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues  B58 Obavestenje o odluci ugovornog organa  B58 Notice on the decision of the contracting authority  16.04.2018  03.09.2018
A01_Rregullat dhe Udhezuesi Operativ per Prokurimin Publik A01 Pravila i Operativno Uputstvo za Javnu Nabavku A01 Rules and Operational Guidelines for Public Procurement 01.11.2016   01.06.2017
 >