KONTAKTETKomisioni Rregullativ I Prokurimit Publik
Adresë: Ndertesa e germise, zona B.
Prishtinë, 10000
Republika e Kosoves


Departamenti i Rregullave
Tel: +381 038 213 709
info.krpp@rks-gov.net


Departamenti i Teknologjise Informative
Tel: +381 038 200 82 000
eprokurimi.helpdesk@rks-gov.net


Departamenti i Monitorimit
Tel: +381 038 213 710
monitorimi.krpp@rks-gov.net


Departamenti i Trajnimeve
Tel: +381 038 213 706
trajnimet.krpp@rks-gov.netKliko në e-mail adresën për të hapur formularin e kontaktitprint

>