LEGJISLACIONI / LIGJETKuadri ligjor

Ligji mbi Prokurimin Publik në Kosovë :

Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. (Shkarko)

Ligji i ri për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, është  aprovuar nga Kuvendi i Republikës së  Kosovës më 29 Gusht 2011, është shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës me Dekretin  Nr. DL-032-2011, më datën 31 Gusht 2011, kurse është publikuar në Gazetën Zyrëtare të Republikës së Kosovës  Nr. 18, më 19 Shtator 2011.  Në bazë të Nenit 135 të këtij Ligji, parashihet që ky ligj të hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në  Gazetën Zyrëtare të Republikës së Kosovës, që do të thotë se nga data 05 Tetor  2011 , ligji i ri për Prokurim Publik Nr. 04/L-042, hynë në fuqi. 
Autoritetet Kontraktuese të Kosovës janë të obliguara që nga kjo datë për  të gjitha aktivitetet e prokurimit ta zbatojnë Ligjin për Prokurim Publik Nr. 04/L-042.
(Shkarko ) .

 

Ligjet e shfuqizuara- paraprake:

  - Ligji  për Prokurim Publik Nr. 03/L-241 Shkarko ) .   

  - Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2003/17 për Prokurimin Publik. ( Shkarko  )

  - 2009/03-L-158Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/17 për prokurimin publik të ndryshuar me ligjin nr. 02/ L-99  ( Shkarko


  - Ligji i Prokurimit Publik  2003/17  ( Shkarko  )>