INFORMACIONE / LAJME 

Kliko në lajme!

-   02.02.2021 NJOFTIM

28.12.2020 Kohëve te fundit është bërë fenomen përdorimi i procedurës së prokurimit për shërbime të veçanta (Konsulentët/ Kontraktorët individual), për një numër të madh të profileve të ndryshme për punësimin e punëtorëve.

Me tepër...

-   01.02.2021 NJOFTIM për Rezultatin e ri-testit

28.12.2020 Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin në ri-test për certifikatë të avancuar profesionale për prokurim.

Me tepër...

-   25.01.2021 NJOFTIM

28.12.2020 Njoftim per rezultatin e ankesave për teste 

Me tepër...

-   18.01.2021 NJOFTIM për Autoritete Kontraktuese dhe Operatorë Ekonomik

18.01.2021 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Bordi i KRPP-së, në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim 

Me tepër...

-   18.01.2021 Njoftim për Ri-testim

18.01.2021 KRPP ju njofton që pasi kemi disa ankesa të drejtuar në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik nga pjesëmarrësit e Testit , jemi të obliguar që të bëjmë anulimin e dates së mbajtjes së RI-testit.

Me tepër...

-   15.01.2021 Njoftim për të gjitha AK-të

15.01.2021 KRPP kërkon nga të gjithë zyrtarët përgjegjës të prokurimit të Auttoriteteve Kontraktuese të Kosovës që të dërgojne raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2020,më së largu deri me 01.02.2021 në KRPP.

Me tepër...

-   11.01.2021 Njoftim për Rezultatin e Testit

11.01.2021 Njoftim për Rezultatin e Testit te Trajnimit te Avancuar Profesional për prokurim /- Certifikatë e Avancuar profesionale

Me tepër...

-   28.12.2020 Njoftim për AK dhe OE

28.12.2020 Njoftim për të gjitha Autoritetet kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Me tepër...

-   18.12.2020 Njoftim për Test

18.12.2020 Njoftim për Test /2020 - Trajnim i Avancuar Profesional për prokurim /2020

Me tepër...

-   17.12.2020 Njoftim

16.12.2020 Njoftim për vënie në përdorim të dy moduleve të reja në sistem të prokurimit elektronik.

Me tepër...

-   16.12.2020 Njoftim për të gjitha Autoritetet Kontraktuese

16.12.2020 Njoftimin për zbatim të ligjit për rimëkëmbje ekonomike.

Me tepër...

-   04.12.2020 Njoftim për tërheqjen e certifikatave Themelore profesionale të Prokurimit 2021-2023

04.12.2020 Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik ju njofton se janë përgatitë të gjitha certifikatat për të gjithë ata zyrtar të cilët do të pajisen me certifikatë themelore profesionale për prokurim, që kanë validitet nga vitet / 2021-2023.

Me tepër...

-   01.12.2020 Njoftim për ndryshimin e planit kalendarik te trajnimit/TA-2020

01.12.2020 Ndryshimi është bërë te moduli i 9 dhe 10, te vijueshmëria se trajnimit për pjesëmarrës

Me tepër...

-   18.11.2020 Njoftim për Autoritete Kontraktuese

18.11.2020 Ndryshim/Plotësimin e B59 Rregullat për Shërbime të Veçanta (konsulentët/kontraktorët individual)

Me tepër...

-   09.11.2020 Njoftim për Trajnim: Programi i Avancuar profesional për Prokurim / 2020

09.11.2020 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik(KRPP) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike( IKAP) do të fillojë organizimin e trajnimit për zyrtaret te cilët do te pajisen me certifikatë Profesionale te Avancuar te prokurimit publik.Në këtë program do të marrin pjesë të gjithë zyrtaret të cilët kanë certifikatë Themelore Profesionale të prokurimit me validitete 2018-2020, te cilët janë te obliguar sipas Ligjit ta përcjellin trajnimin 10 dite

Me tepër...

-   05.11.2020 Njoftim për të gjitha Autoritetet Kontraktuese

05.11.2020 KRPP njofton të gjitha autoritetet kontraktuese që zhvillimi i aktiviteteve të prokurimit bazuar në “Rregullat për prokurim të shërbimeve të veçanta ( Konsulentët/ Kontraktoret individual)

Me tepër...

-   17.10.2020 Njoftim për rezultatin e Ri-Testimit /2020

17.10.2020 Rezultati i RI-TESTIT / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin në RI-TEST /Certifikatë Themelore Profesionale për Prokurim.

Me tepër...

-   15.10.2020 Njoftim

15.10.2020 Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) dhe Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP)

Me tepër...

-   05.10.2020 Rezultati i Testit për Certifikatë Themelore profesionale/2020

05.10.2020 Komisioni për përpilimin ,mbikëqyrje dhe Vlerësim i themeluar nga KRPP- ja ka përpiluar Raportin e Kontrollimit dhe vlerësimit te testeve të pjesëmarrësve nga procesi i organizuar i TESTIT me datën 30.09.2020

Me tepër...

-   24.09.2020 Njoftim për Test /2020 - Trajnim Themelor Profesional /2020

24.09.2020 Testi për pjesëmarrësit në liste do të organizohet me datën 30.09.2020 në Sallën e madhe te IKAP (Instituti i Kosovës për Administratë Publike /MPB ) Rr. “Pavarësia”, Hajvali / Prishtinë. -Dosja e Tenderit për shërbime të veçanta

Me tepër...

-   22.09.2020 Njoftim për të gjitha autoritetet kontraktuese

22.09.2020 Njoftim per aprovim te dokumenteve: -Rregullat për shërbime të veçanta, si dhe -Dosja e Tenderit për shërbime të veçanta

Me tepër...

-   10.09.2020 Njoftim rreth situates epidemiologjike ne vend

10.09.2020 Rreth situates epidemiologjike ne vend

Me tepër...

-   10.09.2020 Njoftim Per te gjitha Autoritetet Kontraktuese (AK) dhe Operatoret Ekonomik (OE)

10.09.2020 Për lehtësim në procesin e tenderimit

Me tepër...

-   03.09.2020 Njoftim për të gjitha AK

03.09.2020 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik “KRPP”, sipas Ligjit të Prokurimit Publik,  Ligjit Nr. 04/L-042 i  ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, është përgjegjës për zhvillimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik në Kosovë.

Me tepër...

-   12.08.2020 DRAFT - RREGULLAT PËR PROKURIM TË SHËRBIMEVE TË VEÇANTA

12.08.2020 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nenin 10.9 te LPP-se nxjerrë: Draft - Rregullat për prokurim te Shërbimeve te veçanta (Konsulentët / Kontraktorët individual)

Me tepër...

-   11.08.2020 DRAFT- DOSJA E TENDERIT

11.08.2020 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se nxjerrë: DRAFT- DOSJA E TENDERIT “SHËRBIME TË VEQANTA” PROCEDURA E HAPUR

Me tepër...

-   05.08.2020 Njoftim për trajnim / Themelor Profesional për prokurim/2020

05.08.2020 Njoftim për trajnim / Themelor Profesional për prokurim/2020 - Sqarime

Me tepër...

-   23.07.2020 Njoftim për Trajnim

23.07.2020 Njoftim për Trajnim: Programi Themelor Profesional për Prokurim / 2020

Me tepër...

-   15.06.2020 Njoftim

15.06.2020 Për vazhdimin e afatit të aplikimit për trajnim themelor- bazik për prokurim Publik 2020

Me tepër...

-   12.06.2020 Njoftim

12.06.2020 Për shfuqizimin e njoftimeve paraprake

Me tepër...

-   08.05.2020 Njoftim

08.05.2020 Njoftim rreth Sistemit te Prokurimit Elektronik

Me tepër...

-   08.05.2020 Vendim

08.05.2020 Udhëzim Administrativ për Prokurime Qendrore

Me tepër...

-   21.04.2020 Njoftim për të gjitha Autoritet Kontratuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (OE)

21.04.2020 Për lehtësim të procesit te tenderimit

Me tepër...

-   21.04.2020 Njoftim për të gjitha Autoritet Kontratuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (OE)

21.04.2020 Lidhur me kriteret e përzgjedhjes

Me tepër...

-   21.04.2020 Njoftim për të gjitha Autoritet Kontratuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (OE)

21.04.2020 Për lehtësime në procedura tenderuese

Me tepër...

-   30.03.2020 Njoftim

30.03.2020 Departamenti per trajnim i Komisionit Rregullativ per Prokurim Publik ju njofton se per shkak te situates qe jemi

Me tepër...

-   30.03.2020 Njoftim Për të gjitha Autoritetet Kontraktuese (AK) dhe Operatorët Ekonomik (EO)

30.03.2020 Njoftim lidhur me tri dëshmitë e kërkuara nga fituesi në formë fizike.

Me tepër...

-   16.03.2020 Njoftim - corona virusi COVID-19

16.03.2020 Njoftim lidhur me situaten e krijuar si rezultat i corova virus COVID-19, të gjitha Autoritetet Kontraktuese qe janë t% prekuara me vendimin e Qeverisë së Kosovës me Nr. 01/11 të datës 15.03.2020 për shpalljen e emergjencës për shëndetin publik, mund ti përdorin procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës.

Me tepër...

-   12.03.2020 Njoftim

12.03.2020 Njoftohen të gjithë zyrtaret të cilët janë të interesuar për aplikim në trajnim themelor- bazik profesional për prokurim 2020 se afati për dorëzim të aplikacioneve do të suspendohet – pezullohet nga sot deri me datën 27.03.2020.

Me tepër...

-   06.03.2020 Njoftim për trajnim themelor- bazik për prokurim Publik 2020

06.03.2020 Komisioni Regullativ i Prokurimit Publik (KRPP) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike( IKAP)ju njofton se do te filloj me organizimin e programit për trajnim të zyrtarëve që do të pajisen me certifikatë Themelore – bazike profesional për prokurim Publik në vitin 2020.

Me tepër...

-   28.02.2020 Njoftim

28.02.2020 Njoftim për të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe palët e interesit rreth publikimit të planifikimeve të prokurimit për vitin fiskal 2020 në sistem të prokurimit elektronik.

Me tepër...

-   07.02.2020 Njoftim për rezultatin e RI-TESTIMIT

29.01.2020 Rezultati i RI-TESTIT / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin në RI-TEST /Certifikatë të AVANCUAR Profesionale për Prokurim.

Me tepër...

-   30.01.2020 NJOFTIM PER RI - TEST

30.01.2020 NJOFTIM PER RI- TEST – DATA 05.02.2020 ORA 10:00 - salla e madhe , amfiteatri, ndërtesa e Ministrisë së Administratës Publike

Me tepër...

-   29.01.2020 Njoftim

29.01.2020 KRPP shpërndanë certifikatat e Avancuara profesionale për prokurim për 330 zyrtarë të prokurimit

Me tepër...

-   28.01.2020 Njoftim për autoritetet kontraktuese

28.01.2020 Për veprimet Autoriteteve Kontraktuese në kthimin e përgjigjeve tek Operatorët Ekonomik në kërkesat për sqarim të dosjes së tenderit dhe kërkesat për ri-shqyrtim nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik

Me tepër...

-   24.01.2020 Njoftim për ceremoninë e çertifikatave

24.01.2020 Njoftim për ceremoninë e shpërndarjes se certifikatave të Avancuara Profesionale për prokurim

Me tepër...

-   16.01.2020 Njoftim për AK

16.01.2020 KRPP kërkon nga të gjithë Zyrtarët përgjegjës të prokurimit të Autoriteteve Kontraktuese të Kosovës që të dërgojnë raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2019, më së largu deri me 10.02.2020 në KRPP.

Me tepër...

-   31.12.2019 Njoftim për AK dhe OE

31.12.2019 Departamenti i rregullave - Adresa e re elektronike.

Me tepër...

-   30.12.2019 Rezultati i testit

30.12.2019 Rezultati i testit / Lista e pjesëmarrësve që kanë kaluar testin për Certifikatë të AVANCUAR Profesionale të përhershme për Prokurim.

Me tepër...

-   30.12.2019 Njoftim

30.12.2019 Kryetari i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik i Republikës së Kosovës, z. Osman Vishaj takoi drejtorin e projektit USAID TEAM, z.Stephen Carpenter.

Me tepër...

-   12.12.2019 Njoftim për Testim

12.12.2019 Kjo është lista përfundimtare e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Programin e trajnimit te Avancuar gjatë vitit 2019 të cilët do të i nënshtrohen testimit për të u pajisur me certifikatën të Avancuar profesionale për Prokurim / 2020.

Me tepër...

-   22.11.2019 Njoftim

22.11.2019 Njoftim për vendosje të kritereve.

Me tepër...

-   25.10.2019 Njoftim

25.10.2019 Është mbajtur tryeza me temë “Sfidat në procesin e prokurimit publik”, e organizuar nga Këshilli Nacional i Prokurimit Publik dhe Projekti USAID/TEAM – Komuna Trasparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.

Me tepër...

-   08.10.2019 Njoftim

08.10.2019 Koncept Dokumenti per Fushen e Prokurimit Publik dhe Dokument konsultimi per koncept dokumntin krpp

Me tepër...

-   16.09.2019 Njoftim për AK dhe OE

03.06.2019 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.6 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë këtë: Udhëzim Administrativ Nr. 1/2019

Me tepër...

-   03.09.2019 NJOFTIM

03.09.2019 Kryetari i KRPP-së, Osman Vishaj, priti sot në takim Kryetarin e Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP ) z. Blerim Dina dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Qendrore të Prokurimit z. Behxhet Rukiqi.

Me tepër...

-   03.09.2019 Njoftim për Trajnim: Programi i Avancuar për Prokurim / 2019

03.09.2019 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik(KRPP) në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike( IKAP) dhe projektin e USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM), do të fillojë organizimin e trajnimit për zyrtaret te cilët do te pajisen me certifikatë Profesionale te Avancuar te prokurimit publik.

Me tepër...

-   26.08.2019 NJOFTIM

26.08.2019 Draft Udhëzim Administrativ Nr. 1/2019 Për veprimet e KRPP-se dhe Autoriteteve Kontraktuese në procedurat e prokurimit publik në rast të pengesave në funksionimin e Platformës elektronike për prokurimin publik.

Me tepër...

-   20.08.2019 NJOFTIM

20.08.2019 Njoftim për të gjitha AK dhe OE për problemet teknike të datës 19.08.2019

Me tepër...

-   10.08.2018 DRAFT RUOPP

20.08.2019 NDRYSHIM / PLOTESIM i Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik A01

Me tepër...

-   11.07.2019 NJOFTIM

11.07.2019 Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik për vitin 2018

Me tepër...

-   27.06.2019 NJOFTIM

27.06.2019 Mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa .

Me tepër...

-   03.06.2019 NJOFTIM

03.06.2019 Koncept dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik

Me tepër...

-   24.05.2019 NJOFTIM PER AK DHE OE

24.05.2019 NJOFTIM PER AK DHE OE KRPP-ja sot lansoi video tutorialet e e-Prokurimit duke sjellë risi në ofrimin e trajnimit në Kosovë..

Me tepër...

-   02.05.2019 NJOFTIM - Hartim i Koncept dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik

Më 26.04.2019 është mbajtur takimi publik për hartimin e Koncept dokumentit për Ligjin e Prokurimit Publik.

Me tepër...

-   19.04.2019 NJOFTIM - Trajnimit për trajner

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike do te organizoj mbajtjen e programit “Trajnimit për trajner në prokurim publik”, cili program është i përkrahur dhe i mbështetur nga USAID - (TEAM).

Me tepër...

-   16.04.2019 NJOFTIM - Koncept Dokument

Takimin Publik për Koncept Dokumentin për Fushën e Prokurimit Publik.

Me tepër...

-   11.04.2019 NJOFTIM për AK

Konform nenit 87 dhe 88 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe bazuar në nenet 24.11 dhe 43 të ndryshim/plotësimit të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik

Me tepër...

-   10.04.2019 NJOFTIM PER OPERATORET EKONOMIK

Njoftim per Përditësim të dhënave

Me tepër...

-   08.04.2019 NJOFTIM per AK dhe OE

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik

Me tepër...

-   22.02.2019 Njoftim për cërtifikim të kandidatëve

KRPP shpërndanë certifikatat themelore profesionale për zyrtarët e prokurimit

Me tepër...

-   14.02.2019 Njoftim

Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave /2019-2021

Me tepër...

-   22.01.2019 Njoftim për rezultatet e RI- Testimit /2019

Komisioni për kontrollimin dhe vlerësimin e RI-testit i themeluar nga KRPP- ja ka bërë kontrollimin dhe vlerësimit e testeve për RI-testim dhe personat te cilët kane arritur kufirin e përcaktuar prej mbi 51% të kalueshmërisë së testit janë:

Me tepër...

-   15.01.2019 NJOFTIM PER RI-TEST

KRPP-ja ju njoftojnë se do te organizoj Ri- TESTIN , qe do te mbahet me datën 21.01.2019 në zyrat e KRPP se (Lista e pjesëmarrësve për RI-TEST ).Të gjithë pjesëmarrësit që do të i nënshtrohen RI-TESTIT , duhet me vete ta kenë dokumentin identifikues – letërnjoftim ose pasaportë.:

Me tepër...

-   14.01.2019 Njoftim per AK

Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP është përgjegjëse për zhvillimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të sistemit të prokurimit publik në Kosovë. Bazuar në këtë,KRPP kërkon nga të gjithë Zyrtarët përgjegjës të prokurimit të Autoriteteve Kontraktuse të Kosovës që të dërgojnë raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për vlera të mëdha, të mesme, të vogla dhe minimale për vitin fiskal 2018, më së largu deri me 31.01.2019 në KRPP

Me tepër...

-   26.12.2018 NJOFTIM

Në bazë të nenit 87, paragrafit 2, nen-paragrafit 2.4, të Ligjit Nr.04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr.05/L-092, si dhe në mbështetje të vendimit të Qeverisë së Republikës Kosovës, Nr.12/79 të datës, 15.03.2016, KRPP, i’u njofton si në vijim:

Me tepër...

-   26.12.2018 NJOFTIM

Njoftim për Rezultatin e testit 2018

Me tepër...

-   26.12.2018 RIKUJTIM

Konform nenit 87, paragrafit 2, nën-paragrafit 2.6 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP, rikujton si në vijim:

Me tepër...

-   21.12.2018 Njoftim për të gjithë Operatorët Ekonomik

Njoftohen të gjithë Operatorët Ekonomik që KRPP ka përditësuar “Manualin për OE – përgaditja dhe dorëzimi i ofertës” nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik:

Me tepër...

-   19.12.2018 KRPP

Takim informues me prokurorët dhe gjyqtarët e sapo-emëruar të Republikës së Kosovës:

Me tepër...

-   18.12.2018 Njoftim për Testim - 2018

Lista përfundimtare e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin Themelor Profesional për prokurim Publik:

Me tepër...

-   17.12.2018 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nxjerrë:

Me tepër...

-   26.11.2018 KRPP

KRPP 26.11.2018 Kryetari i KRPP-së, Osman Vishaj, priti sot në takim Udhëheqësen e misionit të USAID-it në Kosovë, Lisa Magno. Në takim moren pjesë edhe Sami Uka anëtar i bordit të KRPP-së, Ergin Kala anëtar i bordit të KRPP-së dhe Jeton Cana Menaxher, TEAM/DAI, USAID-it:

Me tepër...

-   13.11.2018 Njoftim

Emërohet Kryetari i KRPP-se

Me tepër...

-   19.10.2018 NJOFTIM PER TRAJNIME

Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik /2018

Me tepër...

-   20.09.2018 NJOFTIM PER AK DHE OE

NJOFTIM PER AUTORITETE KONTRAKTUSE DHE OPERATOR EKONOMIK

Me tepër...

-   18.09.2018 Njoftim per trajnim

TRAJNIM THEMELOR (Per nevojat urgjente te AK) NE PROKURIM PUBLIK 2018

Me tepër...

-   05.09.2018 Njoftim - Rikujtim

Njoftim per autoritete kontraktuese dhe operatoret ekonomik

Me tepër...

-   30.08.2018 Ndryshim Plotesim i RRUOPP

NDRYSHIM / PLOTESIM i Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik A01.

Me tepër...

-   10.08.2018 DRAFT RUOPP

NDRYSHIM / PLOTESIM i Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ te Prokurimit Publik A01

Me tepër...

-   08.08.2018 Njoftim lidhur me Procedurat “Vlera Minimale”

Në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës Nr.04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me nenin 88 ka kompetencën, autoritetin dhe përgjegjësinë për të vëzhguar, monitoruar dhe mbikëqyrë aktivitetet e prokurimit në të gjitha Autoritetet Kontraktuese të Kosovës.

Me tepër...

-   05.07.2018 Njoftim - Vendim per AK dhe OE

Ky vendim hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit dhe do te mbetet i vlefshëm deri ne një vendim tjetër.Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, dhe ne mbështetje te vendimit e Qeverise se Republikës se Kosovës Nr., 18/140 i datës 05.04.2017 Bordi i KRPP-se merre këtë VENDIM.

Me tepër...

-   20.04.2018 Njoftim per AK

Udhezuesi per Prokruime Qendrore

Me tepër...

-   20.04.2018 Njoftim Sqarues

Perdorimi i formularit B58 “Njoftimi mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues”

Me tepër...

-   13.04.2018 Njoftim

A01 Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik

Me tepër...

-   03.04.2018 Njoftim

Ceremonia e shperndarjes se certifikatave 2018-2020

Me tepër...

-   23.02.2018 Njoftim per AK

Lista e pjesëmarrësve qe kane kaluar Ri testin

Me tepër...

-   16.02.2018 Draft - Rregullat dhe Udhëzuesi

Draft - Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.

Me tepër...

-   06.02.2018 Ri-testim

NJOFTIM PER RI- TEST – DATA 13.02.2018 ORA 09:30

Me tepër...

-   02.02.2018 Njoftim per trajnim OE

KRPP ju njofton se në bashkëpunim me IKAP-in dhe në mbështetje të projektit të USAID-it Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (TEAM), do të filloj mbajtjen e trajnimi dy ditor për për prokurimin Elektronik për të gjithë Operatorët Ekonomik

Me tepër...

-   02.02.2018 Lista e Testit Janar 2018

Lista e pjesmarresve qe kane kaluar testin janar 2018

Me tepër...

-   22.01.2018 Njoftim per AK

RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Me tepër...

-   16.01.2018 Plani i prokurimit

Manual udhezues per Autoritete Kontraktuese

Me tepër...

-   16.01.2018 Njoftim per AK

Ndryshimi i afateve kohore permes korrigjimit te procedures

Me tepër...

-   12.01.2018 Planifikimet 2018

Dorezimi i pranifikimeve te prokurimeve per vitin fiskal 2018

Me tepër...

-   09.01.2018 Njoftim për Testim

Kjo është lista përfundimtare e përpiluar nga KRPP-ja në bashkëpunim me IKAP për te gjithë pjesëmarrësit qe kane ndjekur Trajnimin Bazik – Themelore nga Niveli Qendror / Niveli Lokal / Nerr. Publike te cilët do te i nënshtrohen testimit për te u pajisur me certifikatën themelore profesionale të prokurimit.

Me tepër...

-   04.01.2018 Njoftim

Njoftim lidhur me zbatimin e plateformes se E-prokurimit nga 01.01.2018

Me tepër...

-   26.12.2017 Njoftim nga AQP

Njoftim nga AQP

Me tepër...

-   19.12.2017 Njoftim

Ne baze te nenit 87, paragrafit 2, nenparagrafit 2.4, nenit 25 paragrafit 8 te...

Me tepër...

-   13.12.2017 Lista e aplikueseve

Lista e aplikuesve për trajnimin dy-ditor në E- prokurim

Me tepër...

-   08.12.2017 Njoftim per trajnim

Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik për Operatorët Ekonomik

Me tepër...

-   27.11.2017 Njoftim

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i 9,10

Me tepër...

-   03.11.2017 Ftese per Trajnim

Ftesë për Trajnim në Prokurim Elektronik

Me tepër...

-   02.11.2017 Njoftim per AK

Njoftim per Autoritetet Kontraktuese per prokurimet qendrore

Me tepër...

-   26.10.2017 Vazhdim i trajnimit

Njoftim për vazhdimin e trajnimit - moduli i pestë – E-prokurimi për programin Themelor Bazik të Nivelit Qendrorë , Lokal dhe Ndrr. Publike.

Me tepër...

-   05.10.2017 DRAFT Rregullore

DRAFT- RREGULLORE NR. 2/2017

Me tepër...

-   22.09.2017 Njoftim per trajnim

Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror, Niveli Lokal / Ndërmarrjet Publike.

Me tepër...

-   14.09.2017 Njoftim per trajnim

Njoftim për trajnim : Programi Themelor – Bazik i certifikimit për prokurim Publik Niveli Qendror ,Niveli Lokal / Ndërr. Publike

Me tepër...

-   14.08.2017-Trajnimi (OE, OSHC)

Njoftim për fillimin e mbajtjes se trajnimit (OE,OSHC)

Me tepër...

-   03.08.2017 Njoftim per OE dhe OSHC

Njoftim për Operatorët Ekonomik dhe Organizatat e Shoqërisë Civile

Me tepër...

-   21.07.2017 Njoftim per shtyrje te afatit

Njoftim per shtyrje te afatit te aktiviteteve te prokurimit

Me tepër...

-   30.06.2017 Prokurimi publik nesër

Konferenca përmbyllëse e projektit

Me tepër...

-   28.06.2017 Njoftim për trajnim

Njoftim për trajnim për Prokurim Elektronik

Me tepër...

-   25.05.2017 INTERPRETIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

Me tepër...

-   18.05.2017 Njoftim për Autoritete Kontraktuese

KRPP ju njofton se do të mbahet trajnimi për prokurim Elektronik në të cilën mund të marrin pjesë të gjitha Autoritetet Kontraktuese – Niveli Qendror, Lokal, Ndrr.publike.

Me tepër...

-   11.05.2017 INTERPRETIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nënparagrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, KRPP nxjerrë këtë:

Me tepër...

-   28.04.2017 Vendim AQP

Në mbështetje të paragrafit 1, të nenit 129 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar ...

Me tepër...

-   28.04.2017 Vendim

Në bazë të nenit 90 dhe nenit 87, paragrafit 2.5 të Ligjit për Prokurim Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ...

Me tepër...

-   26.04.2017 Interpretim

Ne mbeshtetje te paragrafit 2, nen paragrafit 2.8 te nenit 87...

Me tepër...

-   14.04.2017 Njoftim për Autoritetet Kontraktuese

Me kërkesë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), KRPP, publikon njoftimin në vazhdim

Me tepër...

-   05.04.2017 NJOFTIM PER AK DHE OE

Njoftim per Autoritete Kontraktuese dhe Operatoret Ekonomik

Me tepër...

-   03.04.2017 NJOFTIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, me qëllim të zbatimit të drejtë të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 9 të këtij ligji ofron këtë:

Me tepër...

-   30.03.2017 NJOFTIM

Në mbështetje të paragrafit 2, nën-paragrafit 2.8 të nenit 87 dhe nenit 91 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik

Me tepër...

-   24.03.2017 Njoftim per AK

Njoftim per AK për Organizimin e Trajnimeve për vitin 2017

Me tepër...

-   06.02.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Me tepër...

-   06.02.2017-Shperndarja e Certifikatave

Njoftim – Ceremonia e shperndarjes se qertifikatave

Me tepër...

-   18.01.2017 Rezultatet e Ritestimit

Rezultatet e ritestimit

Me tepër...

-   17.01.2017 DRAFT Legjislacioni

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në perputhje me nein 10.9 te LPP-se

Me tepër...

-   17.01.2017 - Vazhdim i trajnimeve

Njoftim për Vazhdimin e trajnimit për Nivelin Lokal / Nderr. Publike – Prokurimi Elektronik

Me tepër...

-   12.01.2017 Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Njoftim per Zyrtar te Prokurimit per RI-TESTIM

Me tepër...

-   12.01.2017 Njoftim per Autoritete Kontraktuse

Njoftim per Autoritete Kontraktuse Në bazë të përgjegjësive sipas Ligjit për Prokurimin Publik, KRPP-ja kërkon nga të gjitha Autoritetet Kontraktuse të Kosovës që të dërgojn RAPORTIN VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Me tepër...

-   23.12.2016 Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Njoftim per Zyrtar te Prokurimit

Me tepër...

-   12.12.2016 Trajnimet ne fushen e e-prokurimit

Ne mbështetje te vendimit te Qeverise se Kosovës Nr,12/79 date 15.03.2016

Me tepër...

-   07.12.2016 Njoftim per Test

Njoftim për mbajtjen e Testit / Niveli Lokal /Ndërr. Publike

Me tepër...

-   Trajnim per Prokurim Elektronik

Njoftim për trajnim për Nivelin Lokal / Nderr. Publike – Prokurimi Elektronik

Me tepër...

-   01.12.2016 Vendim

Ne mbeshtetje te vendimit te Qeverise se Kosoves

Me tepër...

-   18.11.2016 Njoftim per Trajnime

Njoftim për pjesëmarrësit e trajnimit –Grupi i III dhe IV / Ndërmarrjet Publike

Me tepër...

-   10.11.2016 Njoftim

Lista e pjesmarresve qe kane kaluar testin

Me tepër...

-   31.10.2016 Rregullat dhe Udhezuesi Operativ

Rregullat dhe Udhezuesi operativ per prokurim publik hyjne ne fuqi nga data 01.11.2016

Me tepër...

-   24.10.2016 Njoftim per Testim

Testi për pjesëmarrësit ne liste do te organizohet me datën 01.11.2016

Me tepër...

-   DRAFT- Rregullore e punes e KRPP

DRAFT-Rregullore e Punës e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës

Me tepër...

-   08.09.2016 Trajnim per Prokurim

Njoftim për fillimin e Trajnimit për Prokurim Publik - Ndërmarrjet Publike

Me tepër...

-   31.08.2016 NJOFTIM PER AK DHE OE

NJOFTIM per Autoritete Kontaktuse /Niveli Qendror/ dhe Operator Ekonomik

Me tepër...

-   31.08.2016 Trajnim per Prokurim

Njoftim për fillimin e Trajnimit për Prokurim Publik - Niveli Lokal

Me tepër...

-   15.08.2016 NJOFTIM PER OE DHE AK

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik (I perseritur)

Me tepër...

-   04.08.2016 A02 UO per prokurim publik

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1

Me tepër...

-   01.08.2016 Trajnim - Ndermarrjet Publike

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 për prokurimin public të Republikës së Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.

Me tepër...

-   19.07.2016 Njoftim për Trajnim Niveli Lokal

Në mbështetje të nenit 25 të Ligjit Ligji Nr. 04/L-042 per prokurimin public te republikes se Kosoves i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L- 068

Me tepër...

-   22.06.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik te Kosoves eshte pergjegjes per zhvillimin e pergjithshem te sistemit

Me tepër...

-   16.05.2016 DRAFT Format

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1

Me tepër...

-   03.05.2016 Njoftim per AK

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese (AK) te nivelit Lokal dhe Qendror

Me tepër...

-   27.04.2016 DRAFT Format

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   22.04.2016 DRAFT UA 01/2016

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   19.04.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   18.04.2016 Njoftim per AK

Njoftohen të gjitha autoritetet kontraktuese se KRPP është duke monitoruar ne vazhdimësi te gjitha llojet e Njoftimeve te përgatitura nga autoritetet kontraktuese

Me tepër...

-   06.04.2016 Informim nga AQP

Informim lidhur me zhvillimn e procedurave Qendrore te prokurimit

Me tepër...

-   05.04.2016 Trajnimi Bazik në Prokurimin Publik

Trajnimi Bazik në Prokurimin Publik - Grupet e përcaktuara

Me tepër...

-   19.02.2016 NJOFTIM PER OE DHE AK (I perseritur)

UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK - FAZA E PILOTIMIT.Përdorimi i sistemit elektronik garanton një proces transparent dhe siguron kushtet për një konkurrim të hapur dhe të paanshëm ndërmjet operatorëve ekonomik pjesëmarrës.Për këtë qellim KRPP ne bashkëpunim me disa autoritete kontraktues ka filluar zbatimin e Pilot projektit te përdorimit te sistemit (platformës) elektronike ne prokurim publik

Me tepër...

-   01.04.2016 DRAFT Legjislacioni

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87

Me tepër...

-   30.03.2016 Njoftim per AK

Informim lidhur me zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092.

Me tepër...

-   21.03.2016 DRAFT Kriteret dhe procedurat

Kriteret dhe procedurat për zhvillimin e testit ne programet e trajnimit ne prokurim publik

Me tepër...

-   18.03.2016 Njoftim

Informim lidhur me përgatitjet për zhvillimin e procedurave të prokurimit konforme nenit 21/A,paragrafi 2 i LPP.05/L-092.

Me tepër...

-   10.03.2016 DRAFT Strategjia per PP

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87,

Me tepër...

-   19.02.2016 Njoftim per trajnim

KRPP ne bashkëpunim me IKAP do te organizoj trajnim për Programin Bazik – fillestar

Me tepër...

-   19.02.2016 Njoftim

UDHEZUES PER PERDROMIN E PLATFORMES SE PROKURIMIT ELEKTRONIK FAZA E PILOTIMIT. NJOFTIM PER TE GJITHE OPERATORET EKONOMIK FAZA E PILOTIMIT

Me tepër...

-   12.02.2016 DRAFT Formularë

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068

Me tepër...

-   08.02.2016 Njoftim

Njoftohen të gjitha Autoritetet Kontraktuese dhe Operatorët Ekonomik mbi shfuqizimin e vendimit të OSHP-ës

Me tepër...

-   05.02.2016 Njoftim

KRPP autorizon të gjitha Agjencionet e pavarura në fjalë që të vazhdojnë vetë me kryerjen e aktiviteteve të prokurimit deri në një vendim tjeter

Me tepër...

-   03.02.2016 Njoftim

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në pajtim me Nenin 87, paragrafin 2, nën paragrafin 2.9 dhe nenin 91 paragrafin 1 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Prokurimin Publik, nxjerrë Draft/Formularët Standard:

Me tepër...

print


>